Template:มูละนิทิวิกิมีเดีย

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

มูลtนิทิวิกิมีเดียเป็นมูละนิทิอิสะระที่เป็นจ้าวของเซิบเวอวิกิ พฺร้อมทั้งโดเมนเนมและเคฺรื่องหฺมายกานค้าของโคฺรงกานวิกิทั้งหฺมด รวมถึงมีเดียวิกิ

วิกิมีเดีย: พาบรวมของมูละนิทิ (ปฺระวัด, โคฺรงซ่างองกอน, กานเงิน, กิดจะกัม) คะนะกัมมะกาน Wikimedia Foundation bylaws Wikimedia mission statement (คฺวามคาดหฺวังนัยอะนาคด) บอริจากหฺย่างรัย เรานัมเงินบอริจากปัยทัมอะรัย (คัมถามแรกที่เกี่ยวข้อง...) Wikipedia releases (นัยรูบกฺระดาดและซีดี) Wikimedia promotion (ข่าวปฺระชาสัมพัน, สินค้า และอื่นๆ) Wikimedia Newsletter สิ่งพิมปฺระจัมตฺรัยมาดของมูละนิทิ กดหฺมาย Wikimedia Deutschland (สิ่งพิมพาสาท้องถิ่นเยอระมัน) Wikimedia France (สิ่งพิมท้องถิ่นพาสาฝะหฺรั่งเสด) Wikimedia Italia (สิ่งพิมท้องถิ่นพาสาอิตาลี)