Jump to content

10-ê lí mā siūnn-beh ài guán-ê sin sìn-sit khing ê lí-iû.

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page 10 reasons why you'll want our new infoboxes too and the translation is 100% complete.

Catalan ê Wikipedia siā-kûn i-kīng khai bē-tsió sî-kan, hōo sìn-sit khing (tio̍h-sī hia--ê teh bûn-tsiunn ê tsiànn-pîng-tíng--á pió-keh) ē-tàng thong-kuè tsi̍t-ê iû tsi̍t-ê jia̍t-sim iōng-tsiá (tshâ-khuànn tsit-ê tshái-hóng) líng-tō ê Wikiproject pó-tshî siong-sin. Tsit-ê tshiòng-gī i-kīng tit--tio̍h tsiânn-tsē ê sìng-jīm, lî-tshiánn guán jīm-uî teh kî-thann gí-giân ê Wikipedia tíng-kuân ìng-iōng i tse-sī ū kè-ta̍t--ê. Guán ū sìn-sim it-tàn lí liáu-kái i-sī án-tsuánn ūn-tsok--ê, llí mā-ē hìng-tshih-tshih. Tong-jiân, guán ē-tàng hōo lí koh-khah tsē ê bô-kāng-khuán ê guân-in, m̄-koh ē-kha ê 10 tiâu i-kīng ū-kàu--á.

  1. Iông-ī tshau-tsok: Uī-tio̍h ka-ji̍p tsi̍t-ê sòo-kì, lí mā bat kio̍k-put-kio̍k ài-khì siá tuā-liōng ê tāi-bé koh su-ji̍p hōo-lâng pháinn lí-kái ê tsham-sòo. M̄-koh tsit-má m̄-sī án-ne--á. Lí ē-sái tsiânn khin-khó teh ia̍h-bīn lāi-té thiam-ka tsi̍t-ê sìn-sit khing, i tio̍h-ē tsū-tong uì WikiData sa-tio̍h sòo-kì.
  2. Tsi̍t-pái ê king-kái tio̍h ē-tàng king-sin sóo-ū gí-giân ê ia̍h-bīn: Lâi-tsū WikiData ê sìn-sit king-kái tio̍h-beh hông thuân-sàng kàu sú-iōng jīm-ì gí-giân ê Wikipedia ê ia̍h-bīn. Kí tsi̍t-ê lē, teh WikiData tíng-kuân thiam-ka bóo-tsi̍t-ê lânge ê sí-bông ji̍t-kî hi̍k-tsiá king-sin bóo-tsi̍t-ê tsióng-hāng ê tit-tsióng-jîn ê lia̍t-pió tio̍h-ētsi̍t-tiap-á-kú teh sóo-ū gí-giân ê Wikipedia tíng-kuân lâi king-sin.
  3. Tsuân-kiû sòo-kì, pún-tē sù-phuè: Lí nâ siūnn-beh teh lí-ê bûn-tsiunn lāi-té ka-ji̍p tsi̍t-kuá khu-i̍k phian-hó-sìng ê lāi-iông, tsit-ê sin-ê sìn-sit khing ún-tsún lí tshiú-tāng lâi tsing-ka jī-tuān lâi khàm uì WikiData lâi-ê sòo-kì. Lí ē-tàng liû-tsûn sóo-ū kū sìn-sit khing lāi-té ê sìn-sit.
  4. Thóng-it keh-sik: Sin-ê sìn-sit khing khak-pó siong-kuan ê bûn-tsiunn kū-iú sio-siâng ê kiat-kòo, tse ē-tàng hōo in koh-khah iông-ī pí-kàu.
  5. Teh tē-tôo tíng-kuân thaim-ka ua̍h-tāng tiám: Sìn-sit khing ē-tàng lâi piau-kì tsi̍t-ê sóo-tsai; tho̍k-tsiá tng-teh kā tshi̍h ê hit-tang-tsūn, tio̍h-ē thiàu-tsuán kàu tōng-thài ê tē-tôo tíng-kuân. Lí tsit-má ē-tàng pang-tsōo tsi̍t-kuá ū sio-siāng bo̍k-tik ê hāng-bo̍k .
  6. Lōosiia thò-ang-á: Sìn-sit khing ê tsham-sòo ē-tàng huán-ho̍k tiàu-iōng: kí tsi̍t-ê lē, iú-kuan thó-lūn tsoo-tsit ê bûn-tsiunn ē-sái ū "tsóng-pōo" ê pōo-hūn, tsit-ê pōo-hūn ē-tàng píng--kuè-lâi tiàu-iōng "kiàn-tiok" ê sìn-sit khing, kî-tiong ē pau-kuat kah kì-liām-pi siong-kuan ê sìn-sit. Tse tō-ē sik-tshut tsi̍t-kuānn siong-kuan ê sòo-kì, m̄-ku tse m̄-sī tē-it pái tio̍h-ē khuànn-hiān-hiān ê.
  7. Iông-ī uī-hóo: Sio-siāng ê sìn-sit khing tio̍h-ē hông ha̍p-pìng tsò tsi̍t-tsióng ê luī-hîng. Tse tō kiám-tsió tuì uī-hóo ê su-iàu, in-uī tû-liáu sú-iōng kiōng-hióng ê siat-kè tsi-guā, lé kan-na su-iàu ke-gia̍h kuan-tsù tsi̍t-ê sió-pōo-hūn pang-bôo — án-ne tō ē-tàng tháu-pàng!
  8. Tse-sī tsi̍t-ê ha̍p-tsok-sìng ê kè-uē—tong-jiân: Kiōng-tông ê kuat-tīng tshim-ji̍p kui-ê kè-uē lāi-té. Uì pian-khing ê sik-tshái kàu ta̍k-ê sì-kak-khing ê tuā-sè, lóng-sīta̍k-ke kiōng-tông ê kuat-tīng. Tse i-kīng khip-ín bô-sòo ê pian-tsi̍p-tsiá, bô-lūn in kám-ū tsuan-tsù teh ki-su̍t tíng-kuân ia̍h-bô.
  9. Sìn-sit khuànn hiān-hiān: Tho̍k-tsiá ē-tàng thong-kuè sìn-sit khing koh-khah kín lâi tit--tio̍h sìn-sit. Kan-na teh tho̍k-tsiá siūnn-beh tsai-á khah siông-sè lāi-iông ê sî-tsūn khah su-iàu lâi tha̍k uân-tsíng ê bûn-pún. Tse tō hōo hia--ê kan-na uī-tio̍h the̍h-tio̍h ti̍k-tīng sìn-sit ê tho̍k-tsiá tuà-lâi piān-lī.
  10. Tsi̍t-ê tsuân-sin ê sè-kài: Tsîng-kàu-tann, guán iu-guân ia̍h-bē thàm-sok uân tsia--ê sin sìn-sit khing sóo-ū ê tsiâm-tsit. Tshin-tshiūnn Wikipedia kâng-khuán, i tio̍h-sī tsi̍t-ê liân-suà piàn-huà sîng-tióng ê kè-uē.

Kí tsi̍t-ê lē: w:ca:Charles Robert Darwin.