User Group kan Art+Feminism/Polisiya para sa Harayo sa Peligro asin Malalaoman na Espasyo

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Art+Feminism User Group/Safe, Brave Space Policy and the translation is 100% complete.
Art-and-feminism.svg

Igdi sa Art+Feminism asin sa satuyang Polisiya para sa Harayo sa Peligro asin Malalaoman na Espasyo, naglalaom kami na makatao nin libre sa panhaharas na mga tiripon para sa gabos, ano paman an rasa, pagkanitawo, piniling pagkatawp, asin ekspresyon, sekswal na oryentasyon, dis-abilidad, pisikal na itsura, sukol kan hawak, edad, relihiyon, estadong marital, o ano pa man na pagkamidbid. Si isay man o dawa gabos pang taga-organisa, asin mga kapwa na nag bali para sa kampanyang ini maninigo na maghiras kan saindang pag-uyon na makaman nin espasyo para sa kagabsan.

Boot sabihon an Art+Feminism edit-a-thon mga espasyo kun kita minauyon na sararong magtrabaho tangani na halion an satuyang mga tuyo asin dai tuyong mga bias, bako sana sa Wikipedia kundi sa satuyang pakikitungo sa iba asin sa kapwa ta mga editor. Boot sabihon man kaini na minauyon kita na akuon sa satuyang mga sadiri asin tuyawon man an iba kun ano man sala ninda sa pigpapangatamanan tang marhay na mga espasyo. Pigtutuyaw ta an sala kun ini nahihiling ta asin nakikitabangan kita sa komunidad na magboses kun makahiling kita nin mga partisipante na nakakadanas nin pangraraot, dai patas na pagtratar, o kaya man pagpapalain. Uya an pirang mga suhestyon para sa paghaman nin harayo sa peligro/malalaoman na espayo asin kun pano man maaabot an mga espasyong ini:

Mga Prinsipyo

Rumdumon an nagkakasarong katuyohan

An satuyang nagkakasararong obheto iyo an tawan nin duon an kun pano anmga babayi pati an mga non-binary na mga tawo, pigpasilensyo; ini sa paagi kan pagpreserbar kan satuyang kasaysayan. An pagpapusog kan pagkakapantay sa pagkanitawo asin an pagtindog para sa mga kasaysayan kan mga tius, manungod sa pagrumpag kan dai pagkakapantay-pantay, paghaman nin komunidad, asin pagsasagibo kan satuyang mga pigpapahalagahan. Arog ta kaiyan rurumpagon an patriarka. Arog ta kaiyan hahamanon an pagkakapantay-pantay sa kaaraman.

Dai maggibo nin mga huna-huna

Kun kamo nakikitrabaho sa mga tawo, dai nindo ipagpalagay na aram na nindo an saindang sekswal na oryentasyon, identidad sa pagkanitawo, o ano pa man na katakod kan saindang pagkamidbid o mga eksperyensya. Rumdumon na an kada tawo sarong kompleks na indibidwal na igwa nin manlain-lain asin nagsasaralbudan na identidad, asin an mga ini pwedeng dai subo sa saimong personal na mga ideya, pagkaintindi o kaya sosyal na konstruksyon (hal. pagkanitawo, sekswalidad).

Mag gamit nin tataramon na sakob an gabos na pagkanitawo

Kun kamo nakikiulay mantang nasa palihan o training, siguruhon na saindong lenggwahe kaaku-aku sa gabos na tawo. Kun an pigtutukoy nindo pankagabsan, dai mag-gamit nin mga gendered pronoun, maggamit nin "they" imbes na "he/she" apwera sana kun sinabi ninda an muya nindang pronoun. Gamiton an tataramon na "partner" imbes na "boyfriend/girlfriend" o kaya "husband/wife." Dai man pagparagamiton an pangrupong tataramon na "guys," "ladies and gentlemen," etc. kundi gamiton an "folks," "y'all,""everyone," "friends," asbp.

Aksibilidad kan gaganapan

Pirming laoman na igwa nin mga tawong igwa nin dis-abilidad an maatender sa saindong tiripon, dawa pa an mga ini dai nin inot nang pag-abiso, asin rumdumon na sinda dakulang kabtang sa tiripon na ini. Magtao nin oras para sa oryentasyon kan mga matabang asin volunteer sa pag adal kan mga polisiya tangani na an tiripon magin para sa gabos. Bisitahon an lugar asin hilingon ano an mga magigin eksperyensya kan mga tawo kun sinda yaraon na igdi. Pwede daw igdi an mga dai gayong makahiro? Kun an edipisyo igwa pa nin panduwang iskalon, igwa daw nin elevator? Maliwanag daw igdi asin dai nin mga ulang? An mga banyo daw pupwede sa gabos? Makitabangan sa saindong komunidad tangani na matawan man nin maninigong serbisyo idtong mga igwa nin dis-abilidad. Sa saindong mga imbitasyon, imbitaran an mga partisipante na mag-email saindo kun sinda mangangaipo nin akomodasyon o kaya man sign-language interpreter na maatender sa tiripon.Magkaag nin espasyo sa registration form para sa mga espisipikong pangangaipo kan mga partisipante.

Mangnuhon an lugar kun sain kamo matiripon asin siertuhon na ini pwedeng madumananan kan gabos na indibidwal. Magkaag nin mga ladawan mga deskripsyon na teksto sa paagi nin mga bidyo, mga subtitle o mga presentasyon. Maggibo nin dakulang kopya kan saindong mga slide, mga tataramon, o mga polyetos asin ini dapat na madali sanang makua kan mga partisipante na nangangaipo kaini; dapat magpasiguro man nin digital na kopya kun kaipohan. Kun igwa nin mga worksyap, maggamit nin mikropono kun dai kaya kan saindong mga boses. An paggamit nin mikropono nag-aasigurar na kamo madadangog kan gabos, asin kun igwa nin maluya an pandangog, dai sya maoobligar na ianunsyo pa na maluya an saiyang pandangog. Dai maggamit nin mga pahamot na maisog asin siring man an ipagibo sa saindong mga staff. Dai man magparagamit gamit nin mga ilaw o bidyo na pwedeng magkawsa nin pagkakakubog-kubog. Maghaman nin mga deskriptibong pagirumdom para sa mga presentasyon, tataramon, performance, o mga kagamitan na pwedeng magtau nin negatibong pagmati sa mga partisipante(hal. eksplisitong sekswal na mga ladawan, mga laog na igwa nin pang-aabuso o biyolensya).

Tawan nin paggalang an Espasyo kan Iba

 • Pangatamanan an saimong sadiri; dangugon an kun ano man na pisikal, mental, emosyonal na pangangaipo asin limitasyon; ipahiling o tawan nin respeto an saimong mga kasagkudan kun kinakaipuhan.
 • Dangugon o haputon an iba kun ano an saindang mga kaipuhan halimbawa igwa nin problema na magluwas. Kun igwa nin naghahagad saimo nin tabang, gibuhon mo an gabos tangani na makakua nin solusyon.
 • Pirming magpaaram kun kamo makua nin mga litrato o marecord kan mga kapwa nindo partisipante sa kun ano man na rason
 • Pirming magpaaram kun kaimo magkakaigwa nin pisikal na pakikipagpamidbidan o contact sa mga nag-atender sa tiripon, mga volunteer, o mga staff. Tawan nin respeto an mga personal na espasyo kan gabos, asin dai mo ngani pwedeng basang na sanang kaputan an buhok kan iba, halimbawa, o kaya man an pag-okupar pa sa personal na espasyo kan iba.

Komprontahon an Pang-aapi asin Bawasan an Insedente nin Pangungulog

Rumdumon na an mga dai kaako-akong mga gibo kabali an mga minasunod alagad bako sanang limitado igdi:

 • an pagtau nin mga nakakakulog na komento sa personal na karakter o identidad;
 • hayagan na intimidasyon, pag-stalk, o pagparasunod;
 • pagharass na ladawan o pag-record; pagkua nin litrato o pagrecord sa kun ki isay mantang dai pa man nagpapaaram sainda;
 • padagos na pag-istorbo sa mga nagpepresentar kan Art+Feminism, urulay, o presentasyon;
 • an dai pagtau nin respeto sa pisikal, mental, asin emosyonal na espasyo kan iba; pagkapot sainda, sa saindang buhok, o sa saindang mga gamit na dai nin paaram; dai pagdangog kun nagtatau na nin mga pansadiring ulang;
 • dai hinahagad, hayagan na pagduta o atensyon (kabali igdi an pagkapot sa buhok na da nin paaram);
 • pisikal asin/saka berbal na pananakot sa isay man na tawo o ano man na grupo;

An mga partisipante na pigsabihan na ipundo an saindang mga gawi na sala, pig-aasahan na tumubod tulos. Dapat inuutob ini kan gabos, kabali an event staff pati naman mga sponsor.

Dapat pirming nahihiling an saindong Support and Safety Team

Gabos na support asin safety staff dapat magsulot nin mga pananda, halimbawa t-shirt, lanyard, o lapel sa gabos na oras tangani na madali sana sindang dulukon kun igwa nin problema. Dapat pirmi kang bakante asin an saimong mga kairiba tangani na mag-antabay duman sa mga nagbabalga kan polisiya. Magin makusog an saindong boot.

Maghaman nin plano bago an mismong aldaw kun ano an saindong protocol kun igwa man nin magtau o makaresibe nin maraot na pagtratar sa mismong tiripon.

Magtau nin maninigong impormasyon sa mga event staff arog kan local sexual assault hotline, emergency and non-emergency medical resources, taxi companies, etc. Dapat an mga impormasyon na ini nahihiling kan gabos.

Akuon an saimong mga sala, asin Magpadagos kɑ

Gabos kita nag-aadal asin igwa nin mga nanudan na muya tang baguhon. Pirmi kitang makakagibo nin sala. Kun nakagibo kita nin sala, responsibilidad ta na akuon ini, itama, asin pakarhayon kun igwa man nin nakulugan. Dai maaaku an satuyang sala kun pirmi kitang madepensa. Tangani na mahampang ta an sadiri tang mga bias, akuon ta an katotohanan na bako kitang mga perpekto asin arog kan gibo kan kadakli, paghurop-huropan ta an mga ini pati an satuyang mga stereotype manungod sa mga komunidad asin identidad na nasa mardyinal. Dai mo pagparagibuhon na sentro an sadiri mo mantang pigpapakarhay mo an saimong mga sala asin makanuod na magdangog sa pangangaipo kaidtong mga nakulugan mo.

Magin Makusog an Boot sa Pagsudya kun isay an Sala, asin, gabos Kamo Magpadagoʃ

Kun kamo pighaharas, o kaya nakarisa na igwa nin pighaharas, o kun igwa pa kamo nin ibang muyang ipaabot, pig-eengganyar kamo na makiulay duman sa mga imbwelto. Ini kun komportable sana man kamong gibuhon yan. Kun sa hiling nindo magigi ining peligroso, o kun an urulay dai makakaresolba kan isyu, kontakon sana an myembro kan event staff tulos.

An mga event staff pati naman an mga kapwa partisipante dapat na magpahiling nin pagmakulog asin pag-intindi sa pagtabanga duman sa mga naharas o nakulugan; dai pag itau an sala duman sa taong naharas kundi ipahiling sainda na tinatawan ta sinda nin halaga sa paagi nin pagtau nin aksyon sa pagresolbar kan isyu, magtau nin mga escort, o kaya man ayudahan sinda na mamati na mayo sinda sa peligro, sa kagabsi kan tiripon. Dai sinda pabayaan na hampangon sana ini nin solo.

Kun an sarong partisipante naembwelto sa panhaharas o maraot na gawi, an mga event organizer pwede mag gibo nin mga lakdang na sa hiling ninda kaipuhan, kabali igdi an pakikipag-ulay sa tawo, pagtau igdi nin paisi, o kaya man pahalion na dagos ini sa tiripon.

Rumdumon na an satuyang mga komunidad magigi sanang makusog an mga boot asin nagpapadagos kun kita uyon na magin responsable sa satuyang mga aksyon, asin kita uyon na akuon an kun ano man na sala na magibo ta. An dai pagkakairintindihan, natural na kabtang kan proseso. Yaun kita igdi tangani na magtalubo, bako man na magin perpekto.

Pag-utob̝

An kolektibang liderato kan Art+Feminism kabali an nagkakapirang mga ambassador, organisador, asin tagamukna nin mga proyekto sa bilog na kinaban, nag-uuyon sa urulay na ini. Sa paghaman kaini, pigtawan mi nin atensyon idtong mga organisasyon/organisador na nagmotibay samuya asin nagtutulod man kan anti-opresibong mga istruktura sa satuyang komunidadː kaayon igdi an FemTechNet, Allied Media Projects, Emergent Strategy, Movement Killing Behaviors by Njimie Dzurinko, Rooted in Rights, Ideas For Ears, asin The Queer Futures Collective. An Brave Space Policy sarong kolektibong espwerso basa sa mge eksperyensya sa iba-ibang interaksyon nin mga identidad. Muya ming ipaabot na nagtatrabaho kami sa pagkakasararo asin igwa nin halawig asin halakbang na sakop nin feminismo. Pig-eengganyar mi man an padagos na diskusyon tangani na ini magi pang komprehinsibo, inklusibo, asin pusog.

Pagbareta kan mga pangyayarɪ

Kun kaipuhan nindo isumbong an sarong insedente nin panghaharas, lugod magdulok sa organizer kan saindong lokal na tiripon, tangani na mahiling kun mareresolbaran pa an isyu na ini, maghagad nin abiso o kaya man imbestigasyon, maghagad nin ibang legal o edukasyonal na mga resources manungod sa kun pano magresponde o isumbong an mga isyu nin panghaharas sa laog man o sa luwas kan komunidad kan Wikipedia. (halimbawa local venue support and safety, support hotlines, emergency asin non-emergency medical resources, kompanya nin mga taxi, asbp.) kontakon man kami derekta sa samuyang safety(_AT_)artandfeminism.org.

Iba pang resourceʃ

Art+Feminism Safety Toolkit

Sa Wikipedia: Mga polisiya

Sa Wikipedia: Mga panundon

Off Wikipedia