Book tool/Help/Books/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Ambox important.svg
Please see the book tool deployment guide for detailed information on how to prepare your wiki to work with this extension. For questions and feedback either use:

Do kanns Sammlongen fun Sigge aanlääje, un do drus e Dokument en ungerscheedlijje Fommaate erungerlaade, Böcher bei enem Ungernehme bestelle, wat op Kommando drocke deiht, un och esu Sammlongn för späder afspeichere un mit andere Metmaacher jemeinsam bruche.

Atikele dobei donn un fott nämme[edit]

Wann De op ener Atikel-Sigg bes, do häs De ene kleine Kaste met dä Övverschreff „Sammlong“ aam Rand. Hee kanns De dä Atikel en Ding Sammlong opnämme, udder, wann hä alld dren es, widder eruß schmieße. Dobei weed emmer di Version fun dämm Atikel jenumme, di de jrad aanjezeich süühs.

De Sammlong ändere[edit]

Donn op „Sammlong zeije“ klicke, öm noh Special:Book ze kumme. Doh kanns De Ding Sammlong ändere:

  • ene Tittel un Ungertittel för di Sammlong enjävve
  • Kappittel aanlääje
  • Atikele un Kappittele ömzoteere
  • Atikele un Kappittele us dä Sammlong erus schmieße
  • kapitelwies de Sammlong zoteere

Dokumente erunger laade[edit]

Öm e Dokument met jrad einem Atikel dren, em DocBook-, PDF- udder ODF-Fommaat, erunger ze laade, jangk eifach op däm Atikel sing Sigg un klick doh op „Als … erungerlaade“ en däm Kaste udder dä Lenkjroppe „Werkzüch aam Rand fun dä Atikelsigg.

Öm en komplette Sammlong als e Dokument erunger ze laade, jangk op di Sigg Spezial:Sammlong, un doh wähls De dat Fommaat us un dröcks dä „Erungerlaade“-Knopp.

Aan de Usjav jet besser maache[edit]

Manch Atikele bruche ene Wiki-Kood, dä nit sönderlech joot es, för PDFs fun ze maache. Ene wichtije Fall sen dobei de Schablone, di em PDF anders daajestellt, udder fottjelohße wääde mööte.

För e Beispöll sullte de Schablone för et Navvijeere, di beim PDF-Maache ja nit passe däte, ußjeschloße wääde. Dröm sullt mer se en de Category:Exclude in print erin donn. Mieh do drövver shteiht wigger unge.

Övver der Daume sullt mer alle Schabloone ußschleeße, di jet aanzeije, wat för en Offlain-Version fun Sigge nit rääsch paße maach.

Mer hä zweij Müjjeleschkeite, de Usjav em Zosammehang met Schablone besser ze maache:

Schablone ußtuusche[edit]

Mer kann en Schabloon dorje_en ander ersetze. Di heesch dann „PrintNAME“, woh NAME dä Name vun dä Schblon eß, di mer tuusche well.

Schablone ungerdröcke[edit]

För Schablone fott_ze_lohße, fum Drocke ußzescheleeße, kam_mer:

De Schablon en de shpezjäll Category:Exclude in print erin donn,
de Schablone en der Category:Exclude in print wäde beim Ußjäve övverjange.
De Schablon op de „schwazze Leß“ donn,
de Schablone, di op dä Sigg PDF Template Blacklist jeliß sen, wäde beim Ußjäve och fottjelohße.

De „schwazze Leß“ em dä Sigg PDF Template Blacklist hät dat Fommaat:

 * [[{{ns:template}}:En Schablon]]
 * [[{{ns:template}}:Norr_en Schablon]]

Böcher bestelle[edit]

Du kanns op en einfache Aat e jedrock Buch bestelle, wat us Dinge Atikelsammlong jemaat es. Donn einfach op dä Knopp för ein fun dä Dröckerei-Ungeneeme klicke, di op dä Sigg Special:Book ze fenge sin.

Sammlonge afspeichere un lade[edit]

Do moß aanjemeldt sin, öm Sammlonge afzespeichere. Jangk op di Sigg Special:Book un donn wähle, ov De di Sammlong als_en Ongersigg vun Dinge Metmaachersigg jeseschert han wells, udder mieh öffentlesch als_en Ongersigg fun Meta:Sammlonge. Jevv_enne Tittel för Ding Sammlong aan. Dann kleck op dä Knopp zom Afspeichere. Sammlonge wääde automatisch en de Category:Sammlonge jedonN.

Wann De op ener Sigg fun ener Sammlong beß, häß De en dämm „Sammlong“-Kaste op der Sigg ene Link „Sammlong laade“, womet De de Sammlong laade kanns, di do aanjezeisch es.

Et Fommaat fun de afjespeicherte Sammlongs-Sigge[edit]

En Sammlong mit däm Tittel: „Ming Sammlong“ un däm Ungertittel: „E Beispöll“, met zwei Kappittele dren, wovon en jedem drei Atikelie shteijshe, di wööd als Sigg, em Wikki-Kood, esu afjespeichert wääde:

== Ming Sammlong ==
=== E Beispöll ===
;Et eetste Kappittel
:[[Eetste_Atikel]]
:[[Zweite_Atikel]]
:[[Drette_Atikel]]
;Et zweijte Kappittel
:[[Veerte_Atikel]]
:[[Fünefte_Atikel]]
:[[Sechste_Atikel]]
[[{{ns:category}}:Sammlong]]

Verwandte Sigge[edit]