Postrehy o zapojení komunity/Správa 2018

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Community Insights/2018 Report and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.

(Please help translate to your language)

Community Engagement Insights 2018 Report: Support & Safety

Pozrite si prezentáciu o tejto správe! Video je v angličtine.

Wikimediáni na stretnutí Ázie na Wikimánii 2018

Postrehy o zapojení komunity 2018: Podporovanie vzdelávania s cieľom podporiť Wikimedia komunity

Vo fiškálnom roku 2017–2018 boli jednou z troch strategických oblastí Nadácie Wikimedia Komunity.[1] Cieľom tejto strategickej oblasti bolo zvýšenie udržania dobrovoľníkov a zapájanie ich cez vylepšené programy, skúsenosti a zdroje. Keďže plán bol napísaný a odsúhlasený predošlý fiškálny rok, Nadácia sa zapojila do spektra programov na dosiahnutie tohto cieľa. Zdravie komunity bola hlavná iniciatíva za posledný fiškálny rok a zostáva dôležitou aj naďalej. Nadácia sa tiež zapojila do cieľov podporujúcich a zabezpečujúcich zdroje pre komunity Wikimedia, hlavne tie vznikajúce.

Oboznamovanie sa o výsledkoch práce Nadácie môže byť výzvou, hlavne v sociálno-technickom hnutí akým je Wikimedia. Postrehy o zapojení komunity je každoročná anketa, ktorej otázky pripravujú tímy v Nadácii na základe ich cieľov. Táto anketa pomáha zistiť viac o našich komunitách a poskytuje informácie o vývoji cieľov Nadácie Wikimedia.

Na tejto stránke zhrnieme údaje od viac ako 4000 účastníkov, ktorí odpovedali na 170 otázok, ktoré sa sústredia na naše ročné ciele z rokov 2016–17. Tieto ciele sa týkali niekoľkých tém.

 • Aká je rôznorodosť komunít Wikimedie?
 • Aké je momentálne zdravie komunít Wikimedie? Čo sa týka zdravia komunity, sú komunity Wikimedie inkluzívne?
 • Aké sú výsledky či príbehy našich programov podporujúcich komunity Wikimedie?

Ak sa chcete dozvedieť viac, ako sme robili túto anketu, prečítajte si o jej príprave.

Aký bol pokrok v rôznorodosti komunít Wikimedie?

Rôznorodosť prispievateľov v projektoch Wikimedie sa zdá byť nezmenená.

 • Medzi rokmi 2017 a 2018 neboli štatisticky zaznamenané žiadne zmeny v rôznorodosti pohlaví prispievateľov Wikimedie. Zaznamenali sme pokles v rôznorodnosti pohlaví vo vznikajúcich komunitách. Nie sme si však istí, či toto nebolo spôsobené zmenou v stratégii realizovania štatistického výberu.Minulý rok sme sledovali špecifickú skupinu prispievateľov, ktorí okrem prispievania vo svojom materskom jazyku editovali aj na anglickej Wikipédii.Tento rok sme túto skupinu odstránili a toto mohlo prispieť k reprezentácii v našej vzorke. Na zistenie, ako zmena realizovania štatistického výberu ovplyvnila výsledky, ak vôbec, je potrebný dodatočný výskum.
 • Stredný vek všetkých prispievateľov je medzi 35 a 44 rokov a jemne sa zvýšil od začiatku roku 2017. Zatiaľ čo medián je preferovaným meraním na určenie veku, v tomto smere sme si všimli nárast.Vek bol zadelený do siedmich kategórií. Priemerný vek naprieč týmito siedmimi kategóriami sa zvýšil z 3.97 v roku 2017 na 4.0 v roku 2018, čo je najbližšie ku vekovej kategórii 45–54. [2]
 • Prispievatelia boli prevažne z globálneho Severu (81%). Aj keď sa počet prispievateľov z rozvojových krajín znížil, tiež sme zmenili realizovanie štatistického výberu. Máme podozrenie, že zmeny v regionálnej reprezentácii sú kvôli tejto zmene, no nemôžeme si byť istí až do apríla 2019, kedy sa anketa uskutoční znovu.
 • Väčšina prispievateľov má vysokoškolské vzdelanie. 85% prispievateľov má vysokoškolské vzdelanie. Tento rok sme v tejto ankete merali vzdelanie prvýkrát, takže nevieme, ako sa tento údaj menil.

Rôznorodosť naprieč skupinami komunity

 • Pohlavie: V radoch organizátorov programov a organizátorov z lokálnych pobočiek bolo vyššie percento žien v porovnaní s prispievateľmi a dobrovoľníckymi vývojármi. V prípade organizátorov programov bolo 36% žien a v prípade organizátorov z lokálnych pobočiek bolo žien 26%. Z dobrovoľníckych vývojárov bolo žien 12%. Zdá sa, že počet organizátorov programov v tohtoročnej vzorke sa zvýšil o 10% v porovnaní s minulým rokom, zatiaľ čo Pobočky majú o 2 percentá menej.
 • Vek: Stredný vek zostáva v rozpätí 35–44. Redaktori na ázijských a indických Wikipédiách,[3] redaktori zo Stredného východu a afrických Wikipédií,[4] a dobrovoľní vývojári hlásia nižšie vekové skupiny; stredným vekom v týchto skupinách je 25–34. Pri týchto troch skupinách bolo aspoň 70% respondentov vo veku pod 35 rokov. Anglická Wikipédia a Wikimediáni zo západnej Európy[5] hlásia vyšší vek. Napriek tomu 53% redaktorov na anglickej Wikipédii a 46% redaktorov na Wikipédiách západnej Európy hlásia vek pod 35 rokov.
 • Vzdelanie: Priemerný dokončený stupeň vzdelania vo všetkých skupinách je bakalár. Organizátori programov a pobočky Wikimedie hlásia vyššie stupne vzdelania. Viac ako 90% z nich skončilo bakalársky titul alebo vyšší. Dobrovoľní vývojári a redaktori z Wikipédií zo Stredného východu/Afriky[4] a Wikipédií z Ázie/Indie[3] hlásia, že absolvovali menej vzdelania ako ostatní. Celkovo hlásilo bakalára alebo vyšší stupeň vzdelania menej ako 70%. Tieto tri skupiny sú tiež tri najmladšie skupiny, čo pravdepodobne súvisí s ich dosiahnutým stupňom vzdelania.
 • Geografia: Naša stratégia analýzy je vrtstvená, čo znamená, že sa sústredíme na konkrétne projekty a jazyky. Geografické zastúpenie je teda silne ovplyvnené tým, ako robíme analýzu. Podobne ako v minulom roku je geografické zastúpenie medzi pobočkami, organizátormi programov a vývojármi vyššie ako medzi prispievateľmi.[6]

Aké je momentálne zdravie komunít Wikimedie? Čo sa týka zdravia komunity, sú komunity Wikimedie inkluzívne?

Spomedzi meraní spolupráce a angažovanosti, uvedomelosť o sebe samom a povedomie o ostatných zostáva najnižšie.

 • „Uvedomenie si seba a ostatných“ má naďalej nízky priemer.. „Uvedomenie si seba a ostatných“ zahŕňa výroky o tom, ako prispievatelia vnímali emočné uvedomenie sa ostatných. (napr. „Väčšina prispievateľov Wikimedie si je vedomých svojich predsudkov a modelov správania.“) Respondenti s týmito výrokmi buď súhlasili, alebo nesúhlasili. Priemer pre túto otázku bol približne 3,05; čo je značne nižšie ako iné merania spolupráce a angažovanosti. Spomedzi organizátorov programov tu bol 45% nárast z 2,1 na 3,0 v päťmiestnej škále z hľadiska uvedomelosti seba a ostatných.
 • Zmeny naprieč meraniami spolupráce a angažovanosti sú minimálne v porovnaní s rokom 2017. V meraniach zdravia komunity sú zmeny nepatrné, medzi 3 a 5%.
 • Pri všetkých skupinách sa vnímanie líderstva Nadácie Wikimedia medzi rokmi 2017 a 2018 znížilo najviac. Zmena výberu slov pre túto anketovú otázku bola minimálna.Mala však väčšiu percentuálnu zmenu oproti ostatným otázkam so zmenami v znení. Priemerná odpoveď medzi rokmi 2017 a 2018 sa znížila o 5,5%, čo je štatisticky významné. Pri pobočkách Wikimedie sa vnímanie líderstva Nadácie Wikimedia medzi rokmi 2017 a 2018 znížilo o 18%. Niektorí organizátori z pobočiek sa mohli zúčastniť Wikimedia Conference, ktorá sa odohrala v rovnakom čase ako zber odpovedí do ankety, čo mohlo ovplyvniť výsledky.
 • Medzi vývojármi bol zaznamenaný 20% nárast, čo sa týka meraní spolupráce a angažovanosti, od roku 2017. Táto zmena potrebuje ďalší výskum.
 • Odpovede prispievateľov holandskej Wikipédie boli viackrát nižšie ako v iných projektoch Wikimedie v kategóriách „Spolupráca a angažovanosť“ a „Rôznorodosť a inklúzia“. Holandská Wikipédia bola nižšie v meraniach zámeru spolupráce, uvedomelosti o sebe samom a povedomí o ostatných, spätnej väzbe, uznaní, osobnom záväzku k rôznorodosti a inkluzívnych interakcií. Každý z týchto rozdielov je štatisticky významný.

Zatiaľ čo merania rôznorodosti a inklúzie sú rôzne, organizátori programov a organizátori z lokálnych pobočiek vykazujú silnejšie postoje voči rôznorodosti.

 • Individuálny záväzok k rôznorodosti a frekvencia diskriminácie má priaznivé výsledky. Individuálny záväzok k rôznorodosti je najvyšší spomedzi meraní, zatiaľ čo diskriminácia je celkom nízka.
 • V komunitách oceňujúcich rôznorodosť je priestor na zlepšenie. Priemerná odpoveď na „postoje voči dôležitosti rôznorodosti“ je 1,5 zo škály od 0 do 4 (táto otázka je položená inak ako ostatné). V porovnaní s editormi, organizátori programov a z pobočiek vnímajú viac, že ich komunity kladú väčší dôraz na rôznorodosť, približne 2,5 zo škály 0 až 4.
 • Názory voči pocitu spolupatričnosti a inkluzívnej kultúry v komunite Wikimedia boli dva z najnižších bodov medzi meraniami zameranými na rôznorodosť a inklúziu. Skóre pre tieto otázky boli 3,59; resp. 3.57. Pri meraniach inkluzívnej kultúry boli priemerné odpovede žien nižšie o 8% ako u mužov, čo je štatisticky významné. Podobné rozdiely v pohlaví boli aj medzi vývojármi a editormi s nízkou aktivitou.
 • Editori projektov Wikimedia nahlásili štasticky významne menšiu frekvenciu diskriminácie ako vývojári, organizátori z pobočiek a organizátori programov. Dôvod tohto rozdielu nie je známy, takže je potrebný ďalší výskum.

Skúsenosti s obťažovaním od roku 2017 neklesli a zdá sa, že zostávajú stále

 • Za posledných 12 mesiacov sa v online alebo aj offline priestore cítilo nebezpečne alebo nepríjemne v priemere 22% opýtaných. V roku 2017 sme položili tú istú otázku, ale nestanovili sme lehotu 12 mesiacov. Takže zatiaľ čo sa nedá povedať, že obťažovanie kleslo, môžeme s istou istotou povedať, že sa nezhoršilo.
 • Spomedzi prispievateľov do projektov Wikimedie, ktorý sa cítli nebezbečne, 71% nahlásilo šikanu alebo obťažovanie na Wikipédii za posledných 12 mesiacov. Wikipédia bola najvyššie spomedzi projektov Wikimedie. Zmeny v šikanovaní a obťažovaní v projektoch od roku 2017 boli malé. Po Wikipédii výskyt obťažovania prudko klesá. Druhým projektom s najvyššou frekvenciou šikanovania alebo obťažovania je Wikimedia Commons, kde 21% nahlásilo obťažovanie. Nasleduje Meta-Wiki s 15%.
 • Aj keď 54% Wikimediánov na projektoch súhlasí s tým, že „majú voľnosť na vyjadrenie svojich myšlienok bez hrozby napadnutia na Wikipédii,“ ženy majú výrazne nižšie skóre ako muži. Priemerná odpoveď ženských účastníkov bola 2,66 (medzi názormi "Nesúhlasím" a "Ani súhlasím ani nesúhlasím") a bola výrazne nižšia ako u mužov, ktorí mali v priemere 3,43 (medzi "Ani súhlasím ani nesúhlasím" a "Súhlasím").

Aké sú výsledky či príbehy našich programov podporujúcich komunity Wikimedie?

Wikimedia Foundation teams included questions related to their programs and goals. Some teams are interested in learning whether communities are aware of the support they provide, while others might be looking to learn the outcomes of their work on the people they support. The following are a few highlights from different teams.

AE = Low-activity editors, VAE = High-activity editors, DEV = Volunteer developers, PL = Program organizers, AFF = Affiliate organizers

Communications Department: Many contributors are not using any recognized channels for learning about the Foundation's work and women seem to use certain channels more than men

Among Wikimedia editors, 44.8% reported not using any channels for learning about features and services from the Wikimedia Foundation. From those who did report using one of the channels listed, Wikimedia project pages were endorsed the most. Wikimedia Affiliates reported a wider variety of channels for learning about updates from the Foundation. Besides Wikimedia projects, they reported using the blog, local conferences, and social media more than the other categories. Women seem to use channels differently than men. 68% of males and 80% of females reported using one channel or more to learn about Foundation updates. A higher proportion of men used Wikimedia projects pages. Women editors reported a higher use of mailing lists, social media, the Wikimedia Foundation blog, and conferences.

Community Programs team: Wikimedia Commons users would like better support of multilingual descriptions of media files and be able to easily discover new or unexpected media files

The most often selected features for Wikimedia Commons, for both high- and low-activity editors, were wanting better support of multilingual descriptions of media files and wanting to easily discover new or unexpected media to illustrate other Wikimedia projects (PR30). Both were voted on about 25% of the time. Other options included better options to edit multimedia files, better options for collaborating with other projects like Wikimedia projects, and more refined ways to embed media from external websites.

Community Resources team: Local and regional events show more learning and building skills as major outcomes than larger global conferences, while Wikimania excels in discovery of the new

Participants shared which outcomes were most important from attending Wikimedia conferences,and certain events seemed to be better suited for certain outcomes:

Participant outcomes for Wikimedia conferences
 • Discovery of new projects and ideas is best at Wikimania: While all conferences had a high proportion of participants that reported discovering new projects or ideas as the most important outcome, Wikimania had the highest proportion of them all.
 • Getting work done at all types of events: Across all the types of events, it appears that a high proportion of participants reported that they were able to start or improve a project because they attended the conference.
 • Resolving conflict at Wikimedia Conference and national or local conferences: The annual Wikimedia Conference and other national or local conferences seemed have more reports of this kind of activity.
 • Learning at thematic and national or local conferences: Participants who attended thematic events had a higher proportion who selected learning or improving a new skill as the most important result, which was followed by national or local conferences and regional events.
 • Feeling recognized is less frequent at conferences: Across the different outcomes, it appears that feeling recognized or appreciated seemed to be on the lower end.

Learning & Evaluation team: Continuing to see an upward trend in evaluation capacity among program organizers & affiliate organizers

LE07 & LE08: Annual measurement of evaluation capacity
LE08: Measurement of evaluation activities

In general, preparedness for evaluation among organizers has grown since 2017 (LE07). Between 2014 and 2016, the Evaluation Pulse survey only reached program organizers who had been in contact with the Foundation through various programs.With CE Insights, the audience expanded to a broader community of program organizers who may or may not have participated in Wikimedia Foundation's capacity-building programs. Self-reported program management and evaluation capacity increased between 2014 and 2016 (in green in the graph). With the shift in audience, we continue to see an increase between 2017 and 2018 (in blue).

Results show that the team's strategy of capacity building through online resources, tools, and leveraging peer networks is on track. The data show that there is increase of use Program & Events Dashboard, that organizers gain skills through in-person trainings, and that program organizers mostly go to friends or to Meta-Wiki for support.This data is in line with the team's work on the Wikimedia Resource Center, learning workshops at conferences, and curating online resources for learning.

Legal team: Communities seem to be mixed about content policies related to Biographies of Living Persons and Paid Editing

Attitudes towards Biographies of Living Persons
Opinions about Foundation support to policies

From a sample of community members, results show that opinions are mixed as to whether the Foundation "should be doing more to curb paid editing on Wikipedia." From this sample of 184 editors, 52% agreed with the statement, while 32% selected "neither agree nor disagree" and 16% disagreed. No significant differences were detected among editors with different activity levels.

Wikipedia editors who participated in this survey are divided about whether a person's information should be removed from Wikipedia when that information is considered private in the person's country of residence. Wikipedia articles sometimes have information about living persons that is legally allowed on Wikipedia, but that would be considered private information where the article subject lives. Wikipedia editors were asked whether private information should be removed when this situation happens. The results are also mixed. From 516 editors, about a third agree, a third disagree, and a third selected "I don't know."

Partnerships & Global Reach team: Focus on emerging communities shows through awareness of partnerships support.

Awareness of services provided by partnerships team

The majority of affiliate organizers (61%) were unaware of the Partnerships and Global Reach team. 74% affiliate organizers reported being unaware that the Global Reach and Partnerships team could help support the creation of partnerships.

Emerging countries reported being more aware (59%) of the Partnerships and Global Reach team than program organizers from Global North countries (41%). We asked all organizers whether they were aware that the team is available to help with partnerships. Only 26% of all organizers reported being aware of this support resource. More organizers from emerging communities reporting being aware of this support (41%) than organizers from emerging communities (19%).

Technical Collaboration team: Contributors prefer giving feedback about new software features on the wikis, and Tech News is by far the preferred way to get technical news

Tech News is most preferred for receiving updates and news about Foundation software development.

Editors reported highly preferring Tech News for receiving updates and news about WMF software development.For high-activity editors, Wikimedia community pages such as local village pumps and Wikimedia news sites like the Signpost or the Kurier were also highly selected. Wikimedia mailing lists and Wikimedia Foundation products seem to be the third group of preferred sites among high-activity editors. For low-activity editors, social networks, the Wikimedia Foundation blog and community pages were preferred after Tech/News. Differences between 2017 and 2018 CE Insights survey were checked, but no significant differences were found.

Conclusions and next steps

 • There is room for improvement in diversity of the movement, as well as in improving specific aspects of both collaboration and engagement and diversity and inclusion, which are essential for achieving knowledge equity, one of the areas of focus in the 2030 strategic direction. The focus of the strategic direction is to be the essential infrastructure for free knowledge in the world. There are two branches to this direction, and one is knowledge equity. This direction demands that we examine how well we are working to "break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge."[7] Being a diverse, inclusive community that is welcoming to all is essential to reach this goal. Awareness of self and others, a sense of belonging, and attitudes towards valuing diversity could be improved to reach this aim.

* Eleven teams at the Foundation are working to decide how they will use their data. Some teams have already published their next steps on their report pages. Currently, teams continue to explore the results and making decisions on how to use the results. In every report, teams are reporting their most useful findings as well as how they intend to use the results. * Continue to improve the survey experience, in order improve response and completion rates. The response rates this year improved for contributors, but more work needs to be done to improve the experience for users. We aim to shorten the survey as well as to conduct user testing to improve the experience for contributors. This survey will be used to measure aspects of the Community Engagement Department's strategy.

Notes

 1. Pozri https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Annual_Plan/2017-2018/Final
 2. For contributors, age results have been weighted.
 3. a b Toto zahŕňa japončinu, čínštinu a analýzu všetkých ďalších jazykov z regiónu Ázie/Indie.
 4. a b Toto zahŕňa arabčinu, africké jazyky a ďalšie jazyky zo Stredného východu.
 5. Vrátane taliančiny, holančiny a ďalších západoeurópskych jazykov. Nezahŕňa Španielsko a Portugalsko, keďže komunita je rozdelená medzi Latinskou Amerikou a Európou.
 6. The data presented for this particular question is unweighted because the data would be divided quite small into several regions.
 7. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction#Our_strategic_direction:_Service_and_Equity