Jump to content

ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱵᱷᱮ ᱒᱐᱒᱒

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2022 and the translation is 75% complete.

For the 2023 Wishlist see: Community Wishlist Survey 2023

2022

ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱵᱷᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ?

ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱵᱷᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱨᱵᱷᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ᱾

Schedule

All phases of the survey begin and end at 18:00 UTC.

Phase 1
10 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ – 23 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2022

Submit, discuss and revise proposals

Phase 2
17 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ – 28 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2022

Community Tech reviews and organizes proposals

Phase 3
28 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ – 11 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2022

Vote on proposals

Phase 4
15 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2022

Results postedResults

Resources

ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮᱢ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱮᱭᱟ
ᱟᱢ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱪᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱷᱳᱴ ᱮᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱴᱤᱯᱥ ᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱮᱢ ᱨᱮᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱢᱟ
ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ
ᱟᱞᱮ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮ
ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ