Jump to content

Grants:MSIG/Examples/Skill Development Translation/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Examples/Skill Development Translation and the translation is 97% complete.

Zanim zaaplikujesz

W listopadzie 2021 roku, Rozwój Umiejętności został wybrany jako priorytet dla realizacji Strategii Ruchu. W partnerstwie z zespołem Community Development, zidentyfikowano kilka ścieżek, które umożliwiają rozpoczęcie wdrażanie inicjatyw "31: Globalne podejście do rozwoju lokalnego i rozwoju umiejętności" oraz "32: Plan rozwoju przywództwa".

Nie jesteś zobowiązany do podążania za którąkolwiek z trzech ścieżek w swoim wniosku, ale mają one na celu pomóc Ci sformułować Twoje podejście do wdrażania tych inicjatyw i ustrukturyzować proces przeglądu aplikacji. Dodatkowo, do każdej ścieżki dołączony jest przykład, który pomoże Ci ukierunkować oraz uzasadnić Twój wniosek o grant.

Ścieżki

Proponowane ścieżki aplikacji są następujące:

 1. Ocena potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności. Ocena i określenie potrzeb społeczności lub regionu w zakresie rozwoju umiejętności. Obejmuje to przeprowadzenie badań w zakresie oceny potrzeb w celu zrozumienia profili i potrzeb uczących się osób. Na podstawie tych badań grantobiorca powinien być w stanie zidentyfikować i zdefiniować umiejętności, które dana społeczność lub region uznają za priorytetowe.
 2. Tłumaczenie materiałów edukacyjnych. Przetłumaczenie, zlokalizowanie oraz uruchomienie w społeczności już istniejących materiałów rozwijających umiejętności społeczności lokalnej. Grantobiorca będzie musiał znaleźć i określić zbiór materiałów rozwijający umiejętności, który planuje zaadaptować dla swojej społeczności. Obowiązki grantobiorcy obejmują znalezienie odpowiednich materiałów, przetłumaczenie oraz dostosowanie go do potrzeb odbiorców.
 3. Tworzenie nowych materiałów/działań edukacyjnych. Stwórz i przeprowadź działanie rozwijające umiejętności, które pomogą użytkownikom rozwinąć umiejętności potrzebne do podtrzymania i rozwoju naszego Ruchu. Może to wymagać zbadania już istniejących materiałów lub zasobów, aby zrozumieć ich wpływ i sposób, w jaki były wykorzystywane w przeszłości. Obejmuje także pełne zaplanowanie i uruchomienie nowego zasobu lub działania w społeczności. Możesz zapoznać się z rozszerzonymi wskazówkami i poradami, aby stworzyć nowe materiały/działania.

Przykłady

 1. Needs Assessment: Example of a needs assessment for skills development grant proposal
 2. Translation: Example of a grant proposal for translating a learning resource
 3. Creation: Example of a grant proposal for creating a new learning resource or activity
statuswersja robocza
xx.wikipedia.org
This is a made up example of a well-organized grant proposal on skill development resources translation.
targetThe Hobbitish Wikipedia community
start date15 Listopad
start year2021
end date15 Marzec
end year2022
budget (local currency)(Bez daty)
budget (USD)(Bez daty)
grant typeOrganizacja
granteeFrodo Baggins
contact(s)• SGamgee(_AT_)hobbiton.org• Merry(_AT_)hobbiton.org
organization (if applicable)• Wikimedians of the Middle Earth
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Poniżej przedstawiamy zmyślony przykład dobrze skonstruowanego wniosku o dotację dla Hubu. Nie ma wymogu, aby go naśladować: może on być punktem wyjścia lub odniesienia, aby pomóc Ci w sformułowaniu Twojego własnego wniosku o dotację. Twój wniosek o grant powinien zarówno spełniać kryteria dotacji (które są praktycznie pokazane w tym przykładzie), jak i Twoje własne, unikalne cele.

Podsumowanie

Projekt ten ma na celu zminimalizowanie wysiłku potrzebnego do stworzenia nowych materiałów edukacyjnych poprzez zebranie istniejących zasobów w języku angielskim oraz przetłumaczenie ich i dostosowanie do potrzeb naszej społeczności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w projektach i społecznościach Wikimedia dostępna jest duża ilość materiałów na temat tworzenia partnerstw. Materiały te zostaną najpierw zebrane i ocenione w fazie badawczej. Następnie będziemy pracować nad tłumaczeniem i edycją tych zasobów, aby lepiej pasowały do naszej społeczności.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw
31. Global approach for local skill development - gathering data, matching peers, mentorship, recognition: W listopadzie 2020 roku wybraliśmy rekomendację dotyczącą rozwoju umiejętności jako nasz główny priorytet w realizacji Strategii Ruchu. Umiejętności i zdolności są naprawdę potrzebne ze względu na dużą liczbę małych społeczności w naszym regionie, co sprawia, że dzielenie się ograniczoną ilością cennej wiedzy, którą każda z tych społeczności posiada, staje się poważną potrzebą. Jednym z obszarów, który jest szczególnie istotny dla tych społeczności, jest rozwój partnerstw, co daje im możliwość współpracy z wieloma istniejącymi organizacjami, które gromadzą bogate treści na temat tych języków i z których mogą naprawdę korzystać. Chcielibyśmy zaadaptować globalne doświadczenie w dziedzinie partnerstwa, wprowadzając materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb i kontekstu naszej wspólnoty.

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Data rozpoczęcia: listopad 2021
Data zakończenia: styczeń 2022
Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Zarówno osobiście w naszym kraju, jak i na platformach internetowych projektów Wikimedia i innych platformach edukacyjnych.
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Wyzwania, którym ma sprostać ten projekt:
 • Bariera językowa: Choć istnieją wspaniałe zasoby edukacyjne, są one całkowicie niedostępne dla naszej społeczności, której większość nie mówi po angielsku. Dla tych osób język jest największą barierą w zdobywaniu nowych lub doskonaleniu umiejętności.
 • Odpowiednie zasoby: Mimo że niektóre zasoby można stosunkowo łatwo wykorzystać, tłumacząc je na nasz język, niektórych zasobów, których potrzebujemy, wydaje się zupełnie brakować. Na przykład większość anglojęzycznych materiałów edukacyjnych wydaje się być skierowana do zaawansowanych odbiorców, podczas gdy my chcielibyśmy zapewnić naszej społeczności, zwłaszcza nowicjuszom, bardziej podstawowe i wprowadzające materiały, które poruszają podstawowe kwestie związane z zarządzaniem i uruchamianiem oddziałów.
Możliwości, do których wykorzystania aspiruje nasz projekt:
 • Uczenie się online: Od czasu pandemii COVID-19 zasoby edukacyjne stały się bardziej obfite i dostępne na żądanie, co skłoniło wiele nowych osób do korzystania z zasobów internetowych i nabrania wprawy w posługiwaniu się nimi. Można to wykorzystać na korzyść działań Ruchu Wikimedia.
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?
N/A: Samo to jest przykładem.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
Projekt będzie realizowany według następującego planu:
 1. Zbieranie zespołu: Zbierzemy zespół Wikimedian, którzy są zainteresowani tłumaczeniem, tworzeniem treści i zorganizowanymi działaniami, aby pomóc w prowadzeniu projektu.
 2. Przegląd istniejących materiałów: Zaczniemy od zapoznania się z bogatym materiałem na temat rozwijania partnerstwa i określenia, które z tych materiałów najlepiej nadają się do wprowadzenia naszej społeczności w ten projekt.
 3. Badanie potencjalnego wpływu: Dotrzemy do twórców istniejących zasobów i przeprowadzimy z nimi rozmowy, aby: 1. Lepiej zrozumieć ich pracę i to, jak można ją najlepiej dopasować do naszej lokalnej społeczności, oraz 2. Dowiedzieć się, jaki wpływ ma na ich społeczność i jakie są problemy z nią związane.

Na podstawie tych i innych dostępnych danych postaramy się zidentyfikować najbardziej udane zasoby do nauki partnerskiej oraz te, które mogą mieć duży wpływ na naszą społeczność lokalną.

 1. Projektowanie dostosowania programu do naszej społeczności: Po zidentyfikowaniu najlepszych zasobów edukacyjnych, które możemy zaadaptować, zaplanujemy, w jaki sposób połączyć treści z tych zasobów i czy musimy edytować lub dodać do nich rzeczy, których brakuje lub które są przypuszczalnie istotne dla naszej społeczności. Rezultatem będzie spójny zarys nowego, dopasowanego do społeczności programu oraz to, skąd mają pochodzić poszczególne jego części. Na tym etapie należy określić wszelkie specjalne narzędzia lub potrzeby, takie jak dubbingowanie filmów lub nagrywanie nowych materiałów.
 2. Przydzielanie obowiązków i realizacja zadań: Zespołowi zostaną przydzielone obowiązki związane z tłumaczeniem, redagowaniem i tworzeniem treści zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Zostanie ustalony harmonogram dostarczenia wyników pracy.
 3. Pilotaż kursu: Po zebraniu treści od różnych twórców zlokalizowany kurs nauki zostanie udostępniony ograniczonej grupie odbiorców w celu uzyskania informacji zwrotnych i wrażeń. Kiedy kurs będzie już gotowy, rozpowszechnimy go jak najszerzej wśród społeczności.
 4. Grupy szkoleniowe: Stworzymy grupy dla osób uczących się, zainteresowanych tworzeniem partnerstw, aby mogły razem ze sobą pracować.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
 • Ogłosimy naszym społecznościom wniosek o grant oraz decyzję o zatwierdzeniu, jeśli ją otrzymamy.
 • Ze względu na dużą skalę tego projektu będziemy oferować wolontariuszom możliwość poznania projektu i dołączenia do niego jako współpracownicy na różnych etapach jego trwania.
 • Wstępna treść kursu edukacyjnego zostanie udostępniona ograniczonej liczbie członków społeczności, którzy wykażą zainteresowanie, w celu uzyskania ich opinii i wrażeń co do zawartości materiałów.
 • Ukończony kurs zostanie udostępniony za pośrednictwem różnych kanałów społecznościowych, takich jak: KAwiarenka, IRC, lista mailingowa i media społecznościowe.
 • W mediach społecznościowych i na listach mailingowych zostaną utworzone grupy edukacyjne, które pozwolą osobom uczącym się i zainteresowanym połączyć się razem i wspólnie komunikować.
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?
Jest to duży projekt, który wymaga kilku płatnych funkcji oraz zaangażowanych wolontariuszy. Oczekujemy następujących ról i obowiązków:
 • Kierownik projektu: Odpowiedzialny za ustalanie harmonogramu, organizowanie spotkań, rozdzielanie pracy i dopilnowanie jej wykonania. Prawdopodobnie będzie to pracownik afilianta lub kontraktor.
 • Tłumacze, redaktorzy i twórcy treści: Odpowiedzialni za planowanie i tworzenie treści kursu. Oczekuje się, że będą Wikimedianami, prawdopodobnie wolontariuszami, z doświadczeniem w tej dziedzinie.
 • Narratorzy: Odpowiedzialny za narrację materiałów fimowych. Mogą być wolnymi strzelcami lub wolontariuszami, w zależności od dostępności.

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
Jeśli Twoja działalność obejmuje wydarzenia lub spotkania osobiste, musisz wykonać kroki opisane w protokole oceny ryzyka. Proszę podać link do wypełnionej kopii tego narzędzia.
(Bez daty)
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
Będziemy korzystać z otwartych lub darmowych narzędzi do tłumaczenia online, takich jak Crowdin i Amara. Na razie nie planujemy korzystać z płatnych narzędzi.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Jeśli stworzony przez nas kurs okaże się sukcesem w naszej społeczności, zaoferujemy pomoc w przetłumaczeniu go na trzy największe języki w naszych regionie, aby ułatwić korzystanie z niego innym społecznościom.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.
(Bez daty)