Guidelines for future chapters and thematic organizations/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Nedan finns de riktlinjer som gäller för organisationer som önskar bli en avdelning eller tematiskt organisation av Wikimedia. Riktlinjerna är tillägg och utökning till minimikraven.

Det är inte nödvändigt att en blivande organisation uppfyller riktlinjerna fullständigt, men Affiliations committee kommer troligen att kräva en förklaring varför de inte kan eller bör följas på grund av den lokala lagstiftningen. Se därför till att ha förberett svar på dessa frågor.

The below guidelines apply equally to chapters and thematic organizations.

Användarengagemang[edit]

Så som framgår i minimikraven är det nödvändigt att det finns användare på Wikimediaprojekt med när en avdelning bildas.

Det är dock mycket viktigt att varje lokalavdelning är en egen enhet, skild från Wikimedias projekt. Lokalavdelningar är fristående organisationer där användare på Wikimediaprojekt kan samlas, oavsett antal redigeringar eller roller inom projektet, tillsammans med andra som uppskattar och stödjer dessa projekt.

Att basera en lokalavdelning på "alla administratörer" inom projekten, eller "bara aktiva användare" är fel väg. Människor som inte är aktiva användare kan mycket väl vara intresserade i att arbeta för Wikimedias mål i verkliga livet, och lokalavdelningen är en scen där detta möjliggörs. Andra, som är aktiva användare, ser inget behov av en lokalavdelning. Se till att det är tydligt vilka som är med i lokalavdelningen, och vilka som inte är det.

Wikimedias projekt är inte lokalavdelningarnas lekstuga. Lokalavdelningarna ska aldrig ge sina medlemmar någon makt inom något av Wikimedias projekt.

Organisation baserad på medlemskap[edit]

Där det är möjligt ska en lokalavdelning vara en organisation baserad på medlemskap (förening?).

Inte alla länders lagar och kulturer möjliggör skapandet av organisationer baserade på medlemskap (förening?). Det rekommenderas dock starkt att undersöka om man verkligen inte kan följa denna modell. En organisation baserad på medlemskap (förening?) har varnligen en styrelse som väljs av föreningens medlemmar, vilket möjliggör förändring och förmåga att anpassa sig till en växande organisation. (Exempelvis kan en styrelsemedlem som inte längre är aktiv ersättas.) Vi är öppna för alla möjliga organisationsformer, men strukturer som baseras på aktivt deltagande föredras.

Ideell status[edit]

Där det är möjligt bör lokalavdelningen vara ideell/icke vinstdrivande, eller sträva efter att bli en sådan.

De juridiska kraven för att betraktas som en ideell eller icke vinstdrivande organisation varierar mellan olika länder. På en del platser kan man utforma en ideell organisation redan vid starten, medan det i andra fall krävs ett antal steg för att uppnå denna status. Den form man ger sin organisation bör göra en sådan status möjlig.

Organisationens namn[edit]

Organisationens formella namn bör vara "Wikimedia [landets namn på det lokala språket]". (For thematic organizations see the step-by-step guide.)

För enhetlighetens och tydlighetens skull, föreslås det att lokalavdelningar bör namnges på samma sätt som de redan existerande lokalavdelningarna.

Om detta av juridiska skäl inte är möjligt, bör lokalavdelningen åtminstone använda den namnform som anges ovan som arbetsnamn gentemot Wikimedia.

Se även[edit]

Noteringar[edit]

OBS: Ovanstående delen godkändes av WMF:s styrelse under 2007 år. Nedanstående riktlinjer sattes av medlemskap kommitténs medlemmar och andra som bygger på de erfarenheter som samlats under de mellanliggande åren.

Further recommendations by the Affiliations Committee[edit]

Legal independence[edit]

For legal and philosophical reasons chapters are set up as organisations legally independent from the Wikimedia Foundation. This reduces the risk of a chapter being liable for something the Wikimedia Foundation is responsible for (e.g. the content of Wikipedia). One way to ensure this independence is to avoid formulations in the bylaws such as "Wikimedia X is a local/national branch/chapter of the Wikimedia Foundation." (Mentioning the goal or objective of supporting Wikimedia Foundation projects or similar formulations are usually fine.)