Guidelines for future chapters and thematic organizations/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Ang mga nasa ibaba ay ang mga gabay para sa mga kapisanang naghahangad na maging isang sangay ng Wikimedia. Ito ay mga pagdagdag at pagpapalawig sa mga pangangailangan.

Bagaman hindi kailangan para sa isang kapisanang makamit lahat ng mga gabay na ito pero marahil, hihingi ang Affiliations committee ng isang paliwanag kung bakit hindi maaari o dapat sundin ang mga iyon sa isang kinasasakupan. Tiyaking maghanda ng isang sagot nang mapaghanda.

The below guidelines apply equally to chapters and thematic organizations.

Pagkalahok ng mga taga-ambag[edit]

Ayon sa mga tinukoy sa mga pangangailangan, mahalaga ang pagkakalahok ng mga taga-ambag sa mga proyektong Wikimedia sa pagtatayo ng isang sangay.

Gayunpaman, napakahalagang manatili ang bawat sangay na isang hiwalay na katawan sa mga proyektong Wikimedia. Mga nagsasariling kapisanang nagbubuklod sa mga manggagamit ng mga proyektong Wikimedia nang walang pagpapahalaga sa bilang ng mga binago at ginagampanan nila sa mga proyekto, at ng mga kaibigan at mananangkilik din ng mga proyektong iyon ang mga sangay.

Maling panimula ang pagtataguyod ng isang kabanata nang kasama ang "lahat ng mga tagapangasiwa", o "mga aktibong taga-ambag lamang". Maaaring maakit ang mga taong hindi naman mga aktibong mang-aambag sa makatotohanan sa buhay na pangako sa pagsusulong ng Wikimediang ipinapaganap ng mga kabanata, habang hindi naman makita ng mga aktibong mang-aambag ang pangangailangan sa isang kabanata. Tiyaking pinapanatili ang balanse sa pagitan ng mga kasapi ng sangay at hindi.

Hindi palaruan ng mga sangay ang mga proyektong Wikimedia, at hindi kailanman dapat magtalaga ang mga kabanata sa mga kasapi nito ng isang katayuan ng tiyak na kapangyarihan sa loob ng mga proyektong Wikimedia.

Kinasasapiang kapisanan[edit]

Ang sangay, hanggang maaari, ay dapat maging isang kinasasapiang kapisanan.

Habang hindi pinapayagan ng lahat ng sistemang pambatas at kalinangan ang paggawa ng isang kinasasapiang kapisanan, mariin pa rin naming ipinapayong siyasatin man lamang ang modelong ito. Karaniwang inilalakip sa mga kinasasapiang kapisanan ang isang lupong inihalal ng mga kasapi, na tumitiyak sa pagbabago at kakayahan sa pagpapalawak (kung mayrrong isang kasapi ng lupong hindi na aktibo, mapapalitan sila, halimbawa). Kami ay bukas sa lahat ng iba pang mga banghay ng pagsasaayos na maaaring maggawa, ngunit dapat tangkilikin ang mga makapampaglahok na mga ayos.

Kalagayang 'di kumikinabang[edit]

Ang sangay, hanggang maaari, ay dapat maging isang kapisanang 'di kumikinabang, o layunin man lamang na maging isa.

Maaari magkaiba ang mga pangangailangang legal upang maging isang kapisanang di-pampakinabang sa bawat kinasasakupan. Maaaring makapagtayo ang iba ng isang kapisanang di-pampakinabang bilang panimual, kailangan naman ng ibang bagtasin ang ilang tiyak na bilang ng hakbang upang makakuha ng ganitong kalagayan. Kailangang mapahintulot ng legal na balangkas ang kalagayang 'di kumikinabang.

Pangalan ng kapisanan[edit]

Ang pangalang legal ng kapisanan ay dapat maging "Wikimedia [pangalan ng bansa sa katutubong wika]".

Para sa kapakanan ng pagkakaisa-isa at kalinawan, iminumungkahing ang isang sangay ay dapat sumunod sa kumbensiyong isinusunod ng mga namamalaging kabanata.

Kung hindi ito maaari sa kadahilanang legal, dapat lamang gamitin ng sangay ang pangalang nasa itaas bilang isang pangalang pampaggawa para sa lahat ng gawaing kaugnay ng Wikimedia.

Silipin din[edit]

Paunawa[edit]

Note: The above part was approved by Wikimedia Foundation Board in 2007. The guidelines below were added by Affiliations Committee members and others based on the experience accumulated in the intervening years.

Further recommendations by the Affiliations Committee[edit]

Legal independence[edit]

For legal and philosophical reasons chapters are set up as organisations legally independent from the Wikimedia Foundation. This reduces the risk of a chapter being liable for something the Wikimedia Foundation is responsible for (e.g. the content of Wikipedia). One way to ensure this independence is to avoid formulations in the bylaws such as "Wikimedia X is a local/national branch/chapter of the Wikimedia Foundation." (Mentioning the goal or objective of supporting Wikimedia Foundation projects or similar formulations are usually fine.)