Help:Promoting users/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

این صفحه راهنمایی‌است برای استفاده از ابزار Special:UserRights که دیوانسالاران به آن دسترسی دارند. دیوانسالاران می‌توانند از طریق Special:UserRights به کاربران دیگر دسترسی مدیریتی یا دیوانسالاری اعطا کنند.

سیاههٔ فعالیت‌های دیوانسالاری برای یک حساب کاربری مشخص.
به نحوهٔ اعطای پرچم مدیریت و دیوان‌سالاری توجه کنید. دیوان‌سالاران معمولاً نمی‌توانند این دو پرچم را پس بگیرند. برای حذف دسترسی مدیریت یا دیوان‌سالاری لطفاً از Steward requests/Permissions#Removal of access استفاده کنید.


اعطای دسترسی مدیریت[edit]

برای اعطای دسترسی مدیریت، تیک جعبه کنار "Sysop" را بزنید، دلیلی ارائه کنید و بر روی "Save user groups" کلیک کنید. دیوان‌سالاران معمولاً نمی‌توانند دسترسی مدیریت را پس بگیرند. علامت * در کنار جعبه به این معنی‌است که پس از اعطای دسترسی، در آینده توانایی پس گرفتن آن را نخواهید داشت. برای حذف دسترسی مدیریت، در Steward requests/Permissions#Removal of access درخواست دهید.


اعطای دسترسی دیوان‌سالاری[edit]

برای اعطای دسترسی دیوان‌سالاری، تیک جعبه کنار "Bureaucrat" را بزنید، دلیلی ارائه کنید و بر روی "Save user groups" کلیک کنید. دیوان‌سالاران معمولاً نمی‌توانند دسترسی دیوان‌سالاری را پس بگیرند. علامت * در کنار جعبه به این معنی‌است که پس از اعطای دسترسی، در آینده توانایی پس گرفتن آن را نخواهید داشت. برای حذف دسترسی دیوان‌سالاری، در Steward requests/Permissions#Removal of access درخواست دهید.