ഇൻഡിക് വിക്കിസോഴ്സ് പ്രൂഫ്ഫ്രെഡ് 2020

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Indic Wikisource Proofreadthon 2020 and the translation is 40% complete.
Indic Wikisource Proofreadthon 2020
Indic Wikisource
Proofreadthon 2020
Statuscompleted
GenreOnline Edithon
BeginsNovember 1, 2020 (2020-11-01)
EndsNovember 15, 2020 (2020-11-15)
FrequencySemi-annually
CountryIndia
CoordinatorUser:Jayanta (CIS-A2K)
ParticipantsIndic Wikisource Users
Organised byCIS-A2K
SponsorCIS-A2K

ഇന്ത്യാ ഭാഷകളുടെ വിക്കിസോഴ്‌സ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ 2020 മെയ് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ഇൻഡിക് വിക്കിസോഴ്‌സ് പ്രൂഫ്ഫ്രെത്തോണിന് ശേഷം, സിഐഎസ്-എ 2 കെ ടീം വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിക്കിസോഴ്‌സുകൾക്കായി ഒരു പ്രൂഫ് റീഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ഇൻഡിക് വിക്കിസോഴ്സുകളിലും, പ്രൂഫ് റീഡിംഗിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗം ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഓരോ പേജ് പ്രൂഫ് റീഡും റൂൾസ് വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രൂഫ് റീഡറിനായി പോയിന്റുകൾ നേടും.

പരിചയസമ്പന്നരായ വിക്കിസോഴ്‌സ് പ്രൂഫ് റീഡറുകൾക്കും പ്രോജക്റ്റ് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ഇത് ലഭ്യമാണ്.

  • The Proofreadthon will run from 01 November 2020 to 15 November 2020 (inclusive).