ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ವಿಸಯ/ಪಾತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Roles & Responsibilities and the translation is 100% complete.


ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ದ ಇಸಯ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನನಲಾ ಎಚ್ಚ ದುಂಬರಿಪರೆಗಾದ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಬಾಗೊಡು ತೆರಿಪಾದ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ವಿಕಿ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಒವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆದಾಂತೆ ದುಂಬರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಉದ್ದೇಸ. ಈ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವರ ಪೊಸ ವಿದಾನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವರ, ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಬೇಲೆನ್ ದುಂಬರಿಪಾವರ ಉತ್ತೇಜಕವಾಯಿನ ಇಸಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಬಾಗೊಡು ತೆರಿಪಾದೆರ್.

ಪರಿಚಯೊ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಘಟಕೊಲು ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ನಡುಟು ಪಾತ್ರೊ ಬುಕ್ಕ ಜಬದಾರಿನ್ ಪಟ್ಟೊಂಬೆರ್.

ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟೊದ ಜಬದಾರಿಲೆನ್ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಪಟ್ಟ್‌ದೆರ್. ಪಂಡ, ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತ್ ಎಚ್ಚ ಜಬದರಿ ಕೊರಿಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಎಚ್ಚ ಒತ್ತಡ ಬೂರು, ಅತ್ತಂದೆ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲಿತಾಂಸೊದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪು. ಎಚ್ಚ ಜನಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೊರ್ನಗ, ಒರಿಯನ ಬೇಲೆನೇ ಕಾಪುನ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಜಿ.

ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಆವಂದಿನ ಆಸ್ತಿ, ಬುಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್. ತನ್ಕುಲೆನ ಪ್ರತಿದಿನೊತ್ತ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ವಿಕಿಗಾದ್ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್, ಅಂಚನೆ ತನ್ಕುಲೆ ಗೇನೊನು ಪಟ್ಟೊಂಬೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ನಿರ್ವಾಹಕೆರಾದ್, ಲೇಸ್‌ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್‌ಲಾ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೆರ್. ಮೊಕುಲು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಂಬಲದಾಂತೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾವುನಕುಲು. ಈ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆರ್ ಬೊಮ್ಮನ, ಕಾಸ್‌ದ ಬೆರಿಸಾಯ, ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಕರ್ಚಿಗ್ ಕಾಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪಕರಣೊಲು- ಇಂಚ ಮಾತ ರೂಪೊದ ಬೆರಿಸಾಯ ಪಡೆವರ ಅರ್ಹ ಜನೊಕುಲು ಆದಿಪ್ಪ್ವೆರ್.

ಆಡಲಿತ ರಚನೆ

ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಲೆಗ್ ಬದ್ಧರಾದಿಪ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ವೊವ್ವೇ ಬೇತೆ ಗುಂಪು, ಸಮುದಾಯ, ಯೋಜನೆ, ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೇಂದ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾದ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಸಹಕಾರೊರ್ದ್ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಪಂಚಾಂಗ ಇತ್ತಿಲೆಕ. ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ದುಂಬರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲೆಡ್ದ್ ಪತ್ತ್‌ದ್, ಕೂಪೆಡ್ ಸೇರ್‌ದ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಮಾತಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‌ದ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಪಾಲಿಸಾವುನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದುಂಡು. ನೀತಿ ನಿಯಮೊಲೆಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‌‌ ಸೇರಿಬೊಕ್ಕ, ಅಕಲ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲಿತಾಂಸೊಲೆಗ್ ಅಕುಲೇ ಜಬದಾರೆರ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್.

ಹಕ್ಕುಲು

  • ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಸೇರುನ ಅಕುಲ್ನ ಇಚ್ಛೆಗ್ ಬುಡ್ತಿನ. ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಬಗೆತ್ತ ಸೇವೆ ಸಂದಾವರ ಇತಿ-ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌‌ಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಸ್ವರೂಪೊ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಮಾನಣೊನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೇ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
  • ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆ ಆವಡ್, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ್ ಒವ್ವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೊಲಿ. ಅತ್ಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಬುಡ್‍ದು ಕುಡ ಸೇರೊಲಿ. ಒವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡು, ನನ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್‍ದು ಪಿದಯಿ ಬರೊಲಿ ಎನ್ನಿನಗ ಪಿದಯಿ ಬರ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೆರ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರ್.
  • ಒವ್ವೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆಡ, ಮಿತಿಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರ ಕೇನಂದಿಲೆಕ ತೂವೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುಗು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರೊ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆಗ್ ಏಪಗ್ಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು.
  • ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆನ್ ಗೌರವಯುತವಾದ್ ಪರಿಗನನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಸಮಾನ ರೀತಿಡ್ ಬಅಗವಹಿಸಾರೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪೊಡು.
  • ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ರ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತೇಜಕವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ, ಪಣವುದ ಸಾಯ, ಬೊಮ್ಮನೊ, ಉಪಕರಣೊಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಾವೊಲಿ.

ಸಮುದಾಯೊಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಮುದಾಯೊಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆನ್ ನಿರ್ಮಿಸಾರೆ, ಬುಲೆಪಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರರನ ಗುಂಪುಲಾತ್ಂಡ್.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊಲು ಸುಮಾರ್ ರೂಪೊಡು ಅಸ್ತಿತ್ವೊದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಗ್ ವಿಸಯಾದಾರಿತ, ಬೌಗೋಳಿಕ, ಬಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ತ್ಂಡ ಯೋಜನೆ ಆದಾರಿತವಾದಿಪ್ಪು.

ಆಲ್ವಿಕೆ

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಕುಲೆನ ಗುಂಪು ಆತ್ಂಡ್. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಡವಲಿಕೆದ ನಿಯಮೊಲೆಗ್ ಬದ್ಧವಾದುಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ತನ್ನ ನೀತಿಲೆನ ಮಿತ್ತ್, ಅಕ್ಲೆನ ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆನ್ ದೀಯೊಂದೆರ್. ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಪೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದಾನೊಲೆನ್ ಸುಗಮ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಗೊದ ಮನೋಬಾವನೆಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾವುಂಡು.

ಸಮುದಾಯೊಲು ಐಕುಲ್ನವೇ ಆಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆದ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಅನುಸರಿಸಾವೊ. ಈ ನಿಯಮೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು. ನನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ, ಈ ಆಳ್ವಿಕೆದ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಪಾಲಿಸಾವರ ಸಮುದಾಯೊಡು ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಪದನಾಮೊಲು ಇಪ್ಪುವ. ಉದಾರ್ಮೆಗ್-ನಿರ್ವಾಹಕೆರ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೆರ್, ದೂತೆರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಸಯೊದ ನೀತಿಲು, ಯೋಜನೆಲು, ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆ, ಅಬಿರುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಸಹಯೋಗ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಿತಿಲೆನ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯೊದ ಆಡಲಿತ ರಚನೆ ಸಮುದಾಯೊರ್ದೇ ನಿಸ್ಚಯ ಆಪುಂಡು ಅವೆರ್ದಾತ್ರ, ಸಂಗಟಿತ ಸಮುದಾಯೊದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯೊ ಅನುಸರನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವೊಲೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾ ಸಂಪಾದಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಕಿಯೋಜನೆದ ಮಾತಾ ಜಬದಾರಿ ಈ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಇಂದೆಡ್ದಾವರ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗ್ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ, ಸಮುದಾಯೊಲು ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ನೀತಿ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ, ಅವೆನ್ ಚಾಲ್ತಿಗ್ ಕೊನಪುನ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಗ್ ಸಮಂದಪಟ್ಟಿಲೆಕ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಲಾ ಈ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಜಬದಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್, ಆಡಲಿತೊದ ವಿಸಯಡ್ ಅದೇ ಸಮುದಾಯೊದ ಬಳಕೆದಾರೆರೆಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಪ್ಪುವೆರ್.

ಹಕ್ಕುಲು

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊಲು ತನ್ನ ಯೋಜನೆದ ವಿಸಯೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪೂರ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರನನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ದೀರ್ಗಕಾಒದ ಸುಸ್ತಿರತೆಗ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದಿನ ವೊವ್ವೇ ಬದಲಾವನೆಲೆಗ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು, ಸಂಬಂದಿತ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ತಪೂರ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆನ್ ಕೊರೊಡು. ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವನೆಲು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಡ್ ಬದಲಾವನೆಲ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೂವ್‍ಮೆಮೆಂಟ್‍ದ ತಂತ್ರ, ಅತ್ತ್ಂಡ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗದಂಚಿನ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಬಾವ ಬೂರುನ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆಲು. ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಚಾರ್ಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿದಂಚಿನ ಕೆಲವು, ನನಲಾತ್ ಬಂದನ ಮಲ್ಪಿನ ಅನುಮೋದನೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ಬೂರುಂಡು.[1]

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಲೆನಂಚಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆನ್ ತಡೆಪುನ ಸಂದರ್ಬೊಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ WMF ಸಮಾಲೋಚನೆ ದಾಯೆ ನಡೆಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನವೆನ್ ವಿವರಿಸಾವೊಡು. ನಿಜವಾದ್ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ WMF ತಮ್ಮ ಅದಿಕಾರದುಲಾಯಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾವೊಲಿ, ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇ ರೀತಿದ ವಿವರನೆನ್ ಕೊರೊಡು. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಬವನೀಯ ಪರಿಸೀಲನೆಗ್ ಅವಕಾಸೊನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್ (ಕ್ರಿಯೆಲೆನ ಸಂಬವನೀಯ ರದ್ದುಗ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚನೆ). ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ಕ WMF ನಿರ್ದಾಋಒಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕ್ರಿಯೆಲೆನ ಸಮಾಲೋಚನೆಲೆನ್ ನಡಪಾವುನ ಸುರೂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಲಿತಾಂಸೊಲೆನ್ ತಲುಪಾವುನೆನ್ ತಪ್ಪಿಸಾವೊಡು.

ಸಮುದಾಯೊದ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಬಾವ ಬೂರುನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಿನ ಬದಲಾವನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಬುಕ್ಕ ನವೀಕರನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊದ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ವೇಷನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನವೀಕರನೊಲು ಸೇರ್ದ್ಂಡ್, ಆಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಸೀಮಿತವಾದಿಜ್ಜಿ: ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಯೋಜನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಅವಕಾಸೊಲು, WMF ಬುಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಅವೆತ್ತ ಉಪ-ಸಮಿತಿಲು ಇತ್ತಿಲೆಕ)ದ ಮಾಹಿತಿಲು ಇತ್ತಿಲೆಕ. ನಮನ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಮೌಲ್ಯೊಲಡಗ್ ಅನುಗುನವಾದ್ ನನಲಾತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಹಕ್ಕ್ಲೆನ್ ಸಮುದಾಯೊಲೆಡ ಉಂಡು. ರಹಸ್ಯ, ಖಾಸಗಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾನೂನುದ ಅಡಿಟ್ ಪಟ್ಟೊನರೆ ಅನುಮತಿ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಾವರೆ ಆವಂದಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಲೆರ್ದ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಸ್ತೆಲು

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಸ್ತೆಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ದುಲಾಯಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ತೆಲಾತ್ಂಡ್, ಅವ್ ಮಾನ್ಯತೆಗಾದ್ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಮೂಲಕ ಸಾಗ್‍ದ್ಂಡ್. ಅಕುಲು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೊದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ದ್ಯೇಯೊನು ಅನುಸರಿನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಚಲನೆದ ಮೌಲ್ಯೊಲೆಗ್ ಬದ್ಧರಾದುಪ್ಪುವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಚಲನೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊಡ್ ಸಕ್ರಿಯರಾದುಪ್ಪುವೆರ್.

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಸ್ತೆಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೆನ್ ಒಟ್ಟುಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪರಿಣತಿದ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸೇವೆನ್ ಒದಗಿಸಾವುಂಡು. ಸಂಸ್ತೆಲು ಸಾಂಸ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ತೆಲೆಗ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರನೆ ಬುಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆನ್ ಸಂಗಟಿಸಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಸ್ತೆಲು ಸದಸ್ಯತ್ವೊನು ವಿಸ್ತರಿಸಾವುನ ಮೂಲಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ ಬುಲೆಪು ಬುಕ್ಕ ವಿಸ್ತರನೆಗ್ ಸಹಕಾರಿ, ಸಹಯೋಗೊನು ಬುಲೆಪಾವುನ, ಅವೆತ್ತ ಜಾನ್ಮೆನ್ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯೊದ ಜಾಗೃತಿನ್ ಸುದಾರನೆ ಮಲ್ಪುನ. ಅಕುಲು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಸಂವಹನೆಗ್ ಚಾನಲ್‍ಲೆನ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವಬಾವ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಗಮನೊನ್ ಗೆತೊನುಂಡ, ಅಕುಲು ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದೀರ್ಗಾವದಿದ ಗುರಿ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆನ್ ಚಲನೆದ ಕಾಯೊಲೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‍ದಂಚಿ ಪರಡುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವೊವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸರೀರೊದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ, ಆಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ರೆಡ್ಡೈತ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಲಾ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ಸಾದಿಸಾರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರನೊನ್ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಾರೆ ಆಯಕಟ್ಟ್ ದ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪುಗಗು ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

(ಓದುಗಾರೆರೆನ ಗಮನೊಗು: ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ದ ಮಾಹಿತಿನ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ R&R ಅದ್ಯಾಯೊಗ್ ಸೇರಿಸಾವೆರರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ದಯದೀದ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ ಉಲ್ಲೇಕಿಸಾಲೆ.)

ಕೇಂದ್ರೊಲು

(ಓದುಗಾರೆರೆನ ಗಮನೊಗು: ಕರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ R&R ಅದ್ಯಾಯೊಗ್ ಕೇಂದ್ರೊದ ಮಾಹಿತಿನ್ ಸೇರಿಸಾವೆರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ದಯದೀದ್ ಹಬ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ ಉಲ್ಲೇಕಿಸಾಲೆ.)

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡಿಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ತೆಲಾತ್ಂಡ್, ಉಂದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ನೇಮಕ ಆಯಿನ ಸಮಿತಿರ್ದ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ್ ಗುರುತಿಸಲಾತ್ಂಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ರ್ದ್ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ದ ಸುರೂತ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆನ್ ಗುರುತಿಸಲಾತ್ಂಡ್.

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೌಗೋಲಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಅದ್ಯಾಯವಾದುಪ್ಪೊಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಡ್ಡ-ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಇಸಯ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಸದಟವಾಯಿನ ಥೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಸಿಕ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಯಿಕವಾದುಪ್ಪುನ ಬಳಕೆದಾರೆರೆನ ಗುಂಪುಲು. ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಚಟುವಟಿಲು ಬುಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಲೆನ ವಿತರನೆಗಾದ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ದುಲಾಯಿ ಗುಂಪುಲೆನ ಸಂಗಟನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ರಮುಕ ಮಾರ್ಗವಾತ್ಂಡ್.

ಆಲ್ವಿಕೆ

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆದ ಸಂಯೋಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡಲಿತೊ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾಔಉನ ಸಂದರ್ಬ ಬುಕ್ಕ ಅಗತ್ಯೊಲೆನ್ ಅವಲಂಬಿಸಾದ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಕ್ತವಾತ್ಂಡ್. ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುನಕುಲು ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಮಂಡಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚಿನನೇ, ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾವುನ ಗುಂಪ್‍ಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಪ್ಪುವೆರ್ - ಉದಾಹರನೆಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸದಸ್ಯತ್ವೊ ಸಂಸ್ತೆ. ಅಂಗಸಂಸ್ತೆ ಚಲನೆದ ಗುರಿ ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯೊಲೆಗ್ ಬದ್ಧವಾದಿಪ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆದ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಅನುಸರಿಸಾವೊಡು.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆರ್ದ್ ಬೆಂಬಲಿತವಾದುಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯೊಲು ಸುಸ್ತಿರತೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಸಂಸತೆಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂತಿಮವಾದ್ ಅಕುಲು ಸೀದೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾದ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಚ್ಚ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು: ಅಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯದುಲಾಯಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸಮಾನತೆ ಬುಕ್ಕ ವೈವಿದ್ಯತೆನ್ ಸುಲಬ ಮಲ್ಪುನ; ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆನ್ ದೆರ್ತ್ದ್ ಪತ್ತುನ; ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲಸದ ವಿಸಯೊಡು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಲು ಬುಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಲೆನ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನವು. ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ನಿದಿಸಂಗ್ರಹೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ, ಬೇತೆ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹನೆ ಸಂಸ್ತೆದೊಟ್ಟುಗು ಸಮನ್ವಯ ಮಲ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಎ ಉಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಪ್ರವೇಸ ಮಲ್ಪುನ ವರದಿಯನ್ ಒದಗಾವುನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಗೋಚರ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾದಿಪ್ಪುವೆರ್.

ವೊವ್ವೇ ಒಮಜಿ ಕೇಂದ್ರೊನ್ ಅವೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ ಪ್ರದೇಸೊಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್ದೆರ್ (ಅದು ಥೀಮ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರದೇಸವಾದಿಪ್ಪೊಲಿ), ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರನೆಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಬಾವ ಬೂರುಂಡ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ರಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡಲಿತೊಗ್ ವೊವ್ವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬದಲಾವನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ತೆಯಾತ್ಮಡ್ (NGO) ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಉಚಿತ ಜ್ಞಾನೊ ವೇದಿಕೆಲು ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊಗು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ನಿರೂಪನೆಗ್ಲಾ ಕಾರಣವಾತ್ಂಡ್. ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯರ್ದ್ ನಡಪಾವುನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊದ ನಿರ್ದೇಸನೊನ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ದ ಬೇಲೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನಂಚಿನ ವಿಸೇಸ ಸಂಸ್ತೆಲೆರ್ದ್ ಪೂರಕವಾತ್ಂಡ್, ಅವೆತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಗಟಕೊಲಾತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ಬೈಲಾಕುಲು ಉಂಡು.

ಆಡಲಿತ ರಚನೆ

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ (WMF) ತನ್ನ ಬೈಲಾಡ್ ಅವೆತ್ತ ಆಡಲಿತ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು , ಉಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಕ್ಲೆನ ನಿರ್ನಯ ಬುಕ್ಕ WMF ದ ನೀತಿಲು ಅವೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು, ಅವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಬುಕ್ಕ WMF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು.[2] ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆನ ಮಂಡಲಿ, ಕನಿಸ್ಟ ಅರ್ದೊದಾತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವೊನು ಸಮುದಾಯಲೆರ್ದ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್, WMF ಮುಕ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅದಿಕಾರಿ (CEO) ಗಾದ್ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯೊಲೆರ್ದ್ ಮುಕ್ಯ ನಿರ್ದಾರೊನು ದೆತೊನುಂಡು. WMF ತನ್ನ ಉಚಿತ ಜ್ಞಾನೊದ ಮಿಷನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊಲೆರ್ದ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಪ್ಪೆರ್. WMF ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ CEO ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದಾರೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. WMFದ ಈ ವಿಸಯ ಮುಕ್ತವಾದ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರವೇಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಬವಾತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಿಸ್ಚಯವಾತ್ಂಡ್.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಜ್ಞಾನೊ ಬುಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆರ್ದ್ ಪ್ರಾತಮಿಕವಾದ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಿತಿಲೆರ್ದ್ WMF ಸಲಹೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಬಲೊನು ಪಡೆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ WMF ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೊಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುನೈಟ್ ಬೆಂಬಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಚಲನೆದ ದೀರ್ಗಾವದಿದ ಸಮರ್ತನೀಯತೆಗ್ WMF ಕಾರಣವಾತ್ಂಡ್. WMF ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸರ್ವರ್‌ಲೆನ್ ನಿರ್ವಹನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೋರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಬಿವೃದ್ಧಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹ ಅಬಿಯಾನೊಲೆಗ್ WMF ಕಾರಣವಾತ್ಂಡ್. WMF ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಯೋಜನೆಗ್ಲಾ ಕಾರಣವಾತ್ಂಡ್.

WMF ಫೌಂಡೇಶನ್‌ದ ಕಾನೂನು ಅಂಸೊಲೆನ್ ನಿಬಾಯಿಸಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಮಾಮತ ಆಡಲಿತೊನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್, ಉದಾಹರನೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆನ ಸುತ್ತೊದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಬುಕ್ಕ ಬಹು-ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಲೆನ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಲೆನ ರಕ್ಷನೆ.

WMF ನೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಬೈಲಾ ಬದಲಾವನೆರ್ದ್ ಪ್ರಬಾವಿತ ಆಪುನ ಸಂಬಂದಿತ ಮದ್ಯಸ್ತಗಾರರೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡ, ಅವ್ ಪಿದಾಯಿದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆನ್ ಪಡೆಪುಂಡು.

ಪಾರದರ್ಸಕ, ಅಂತರ್ಗತ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ರೀತಿಡ್ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹನೆಡ್ ಸಮನ್ವಯೊನು ಮಲ್ಪರೆ WMF ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಸೇಸವಾದ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರಯತ್ನೊಲೆನ ನಕಲು ಮಲ್ಪಿನ ತಪ್ಪಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ತೆಲೆನ ಪ್ರಯತ್ನೊಲೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಮೂಮ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುನ ಪಿದಯ್‍ದ ಬುಲೆಪುನು WMF ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಉದಾ. ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಸಯೊಲು ಬುಕ್ಕ ಅಪಾಯೊಡುಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯೊಲು.

ಟಿಪ್ಪನಿ

  1. ಉಂದು ಕರಡು ರಚಿನೆ ಮಲ್ದಿನಪಗ ಯೋಜಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದ್ಯಾಯೊಗ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ ಸೇರಿಸಸಾರೆ ಮಲ್ತ್‍ದೆರ್.
  2. ಅವೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಎಚ್ಚದ ಓದುಗ್