Kiwas Kanawnawa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
Say Komitiba na Panagpalesa na Kiwas Kanawnawa et mangipapaliwawa: no anto so getma na 'Kiwas Kanawnawa'

Say 'Kiwas Kanawnawa' et sakey ya ipoproponi ya dokumento ya mangipaneknek na gagaween tan responsibilidad para ed amin ya kamembroan tan ulupan na Wikimedia movement, kaiba met la so pamalesa na balon Global Council kalareker ed panangimaneho.

Say Kiwas Kanawnawa et sakey ya Movement Strategy priority.

Kaplesan ya letneg


so nipaakaer ed

Say Special:MyLanguage/Movement StrategylMovement Strategy ya ipoproponi na Special:MyLanguage/Movement Strategy/Recommendations/Ensure Equity in Decision-makingl"Ensure Equity in Decision-making" et naipalapag ya say Kiwas Kanawnawa et:

 • Makapangidalatdat na saray kabaliksan, prinsipyo tan panumbukan onong ed nailetneg ya Kiwas, kabiangan met la iray gagaween tan responsibilidad na Global Council, pakapantutugyupan ed rehiyon tan saray mangikakanunutan, ipila met la iray dati tan balon ulupan untan met ed saray grupon makakapandesisyon,
 • ya mangilira na saray nakaukulan tan panumbukan ed pakapandesisyon tan proseson lapag na Kiwas pian saya et nawalaan na matuan imahe ya pakapanpiyaan na saray walan minabang ed ulupan tan mipara niran arum ta piano:
  • nawalaan na mareen tan mauksoy ya kipapasen
  • ya makapangiter na lapag ya pakalmoan tan maoksoy ya pinanabang,
  • piano nawalaan na batik na pakalmoan ya amta na saray kabiangay ulupan tan saya et napinabangan onong ed dugan apagan.
  • Panangidalatdat no panon ya say buleg et makapankakasakey tan makapantatalusan.
  • Pangipaneknek na saray ilaloan ed pibiang tan say walan kanepegan.

Batik na panaon

Saya et sakey ya daynamikon batik na panaon. Anggaman walan nanenengneng iray kurang ed pangimaneho na Kiwas Kanawnawa, saray inkanunutan iran petsa et nayarin nasalatan diad panakar na panaon. Sarayan asalitan pansalat et paeren to so pamaganat na proseso, nagkalaot la no nipaakar ed pangunsulta na ikakanunuta'y buleg tan arum niran kabiangan ed ulupan, ya mairap ya ilira ed ikakanunutan ya batik na panaon.

Panaon Panumbukan
Nobyembre 2021 ya anggad Enero 2022 Panangiparaan na saray sistema tan proseso onong ed Drafting Group
pan-anap tan panangala na impormasyon
Pebrero ya anggad Oktubre 2022 Pan-anap tan panangala na impormasyon
panggawa na ununan kanunutan na Kanawnawa Special:MyLanguage/Movement Charter/Contentlcontent diad panamegley na pitutungtong ed saray kabiangay ulupan
Nobyembre 2022 Ununan tekap na Kiwas Kanawnawa nikurayat ya kapitulo (Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/PreamblelPreamble, Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Values & PrincipleslValues & Principles, and Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Roles & ResponsibilitieslRoles & Responsibilities statement of intent) ya nipalapag
Nobyembre 2022 ya anggad Enero 2023 Special:MyLanguage/Movement Charter/Community Consultation/Archive#November-December 2022 consultationlCommunity consultation onong ed ununan tekap na Kiwas Kanawnawa nikurayat iran kapitulo
Pebrero ya anggad Marso 2023 Panmotektek ed saray nipasabin kanunutan tan say pamarakep na naipalapag ed ununan tekap na nidalatdat iran kapitulo
Abril 2023 Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification/April 2023 Consultation l Community consultation ed Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification l Movement Charter ratification methodology proposal
Abril ya anggad Hulyo 2023 Pangikurayat na kumadwan tekap na Kiwas Kanawnawa iran kapitulo
Hulyo 2023 Kumadwan tekap na Kiwas Kanawnawa nikurayat iran kapitulo (Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Hubs l Hubs, Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Global Council l Global Council, Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Roles & Responsibilities l Roles & Responsibilities tan Special:MyLanguage/Movement Charter/Content/Glossary l Glossary) ya naipalapag
Hulyo ya anggad Setyembre 2023 Special:MyLanguage/Movement Charter/Community Consultation#July-September 2023 consultation l Community consultation ed kumadwan tekap na Kiwas Kanawnawa nikurayat iran kapitulo
September – December 2023 MCDC consultations at local events
November 2023 – March 2024 Review of feedback and second iteration drafting of full Movement Charter
early April 2024 First version of the full Movement Charter published
Marso ya anggad Abril 2024 Pikunsulta ed buleg onong ed asumpal lan nikurayat iran kapitulo
May 2024 Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
Hunyo 2024 Proseso'y panpirma ed pankamaongan para ed Kiwas Kanawnawa

Mibalita, mibiang