Movement Strategy/Recommendations/Summary/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Summary and the translation is 100% complete.
Shrnutí Strategie hnutí Wikimedia 2030

Příběh Strategie hnutí je především o lidech. Těch, kteří vytvářejí a užívají vzdělání i těch, kdo tvoří různorodé komunity a skupiny, jež posouvají naše Hnutí kupředu. V roce 2017 jsme se vydali na cestu k zajištění budoucnosti našeho Hnutí. Určili jsme si ambiciózní Strategii směřování: do roku 2030 se stát nepostradatelným infrastrukturním pilířem ekosystému svobodného vzdělání. Snažíme se umožnit všem lidem sdílejícím naši vizi, aby se k nám mohli připojit, podporujeme spravedlivý přístup ke vzdělání a šíření pojmu vzdělaní jako služby.

Lidé napříč celým hnutím se dva roky účastnili společného, participačního a otevřeného procesu, jehož cílem bylo najít způsoby, jakými vylepšit naše struktury, abychom se posunuli blíže k uskutečnění naší vize definované ve Strategii směřování. Tento dokument představuje plody naší společné snahy: obsahuje 10 doporučení a základních zásad, jež společně tvoří návod k uskutečnění potřebných změn. Některé myšlenky staví na stávajících úspěších a vysoké odbornosti a zkušenostech lidí uvnitř i vně našeho Hnutí. Jiné volají po změnách ve způsobu, jakým fungujeme, komunikujeme a hájíme naše cíle a hodnoty. Některé si od nás žádají hledání nových metod práce, kooperace a řízení, které nám umožní zajistit úspěch Hnutí i v budoucnu.

Tento dokument je plodem spolupráce skoro stovky Wikimedistů z celého světa, včetně dobrovolníků, zaměstnanců, členů rad přidružených organizací a Wikimedia Foundation a představitelů spřátelených organizací. Účastnicí se rozdělili do devíti tematických pracovních skupin, v jejichž rámci se věnovali zkoumání, debatě a návrhu nových myšlenek, ať už online či osobně. Celá řada dalších jednotlivců se s námi podělila o svoji zpětnou vazbu, obohatila naše diskuse a virtuálně se podílela na mnohých akcích. Předkládaným doporučením předcházely čtyři pracovní verze, z nichž první se objevila v srpnu roku 2019. Na základě vzájemné zpětné vazby a spolupráce, pak pracovní skupiny v září předložily druhou verzi obsahující 89 doporučení. Jednotlivý autoři z nich pak vytvořili kompaktní soubor 13 doporučení. Díky vydatné zpětné vazbě obdržené v období mezi lednem a březnem 2020, se pak daná doporučení podařilo finalizovat a dostat do současné podoby čítající deset doporučení a deset zásad.

Zásady

Zásady odrážejí stěžejní hodnoty sdílené napříč celým Hnutím, na jejichž základě jsou postavena doporučení a v souladu se kterými budou i přijímána. Naše principy jsou: zaměření na lidi, bezpečí a ochrana, inkluzivita a participační rozhodování, rovnost a posílení, subsidiarita a samospráva, kontextualizace, spolupráce a součinnost, transparentnost a odpovědnost, efektivita a odolnost. Tyto vzájemně provázané zásady jsou určujícími pro to, aby se naše Hnutí mohlo stát nepostradatelným infrastrukturním pilířem ekosystému svobodného vzdělání.

Doporučení

Desítka doporučení obsažených ve Strategii hnutí staví na deseti zásadách a navrhuje jednotlivé změny, jejichž cílem je zajištění budoucnosti Hnutí Wikimedia:

  • Zvýšit udržitelnosti našeho Hnutí vyžaduje, abychom se více soustředili na lidi a na jejich potřeby. Udržitelnost našeho Hnutí závisí na rozpoznání nutnosti podporovat různorodost našich přispěvatelů – zavedených dobrovolníků a nováčků – a aktivit. Toto doporučení hledá spravedlivé způsoby rozdělování finančních zdrojů a nové příležitosti k vytváření zisku. Zároveň si klade za cíl rozšiřovat povědomí o Hnutí, vytvářet prostor pro lokální získávání financí a udržovat rozličná partnerství.

  • Zlepšit uživatelskou zkušenost se zabývá použitelností a přístupností produktů a metodami jejich dalšího zlepšování. Doporučuje zahrnout komunity přispěvatelů a vývojářů do výzkumu, designu a testování různých uživatelských profilů a zařízení. Dále se zabývá vytvářením zdrojů pro nováčky, dokumentačními standardy, nástroji používanými napříč projekty a jazyky, rozvojem nových projektů a vývojem API.

  • Zajištit bezpečí a inkluzi doporučuje sepsat Pravidla chování, umožnit anonymní hlášení problémů a zabývat se tématem obtěžování v rámci našich projektů. Doporučení navrhuje stanovit pravidla základního přijatelného chování v rámci Hnutí, vytvořit plán hodnocení bezpečnosti a řešení problémů umožňující rychlou odezvu, zlepšit bezpečnost a ochranu na lokální úrovni, zasadit se za vytvoření právních rámců napomáhajících šíření svobodného vzdělání a vyvinout lokální nástroje pro ochranu přispěvatelů.

  • Zajistit spravedlivé rozhodování je nezbytné k zavedení sdílené odpovědnosti v rámci Hnutí. Doporučení se zabývá tématy spravedlivého zastoupení při rozhodování s jasně definovanými a zřetelnými postupy, posilováním místních komunit a participačním rozdělování zdrojů. Doporučuje vytvořit Listinu hnutí, založit Celosvětovou radu spolu s regionálními a tematickými středisky a jasně vymezit role a pravidla účasti pro všechny účastníky.

  • Koordinovat napříč účastníky staví na jasně definovaných rolích a povinnostech. Doporučuje věnovat více prostoru komunikaci a spolupráci jak v rámci Hnutí tak i s partnery, technickými přispěvateli a komunitami vývojářů z oblasti koordinace technologií. Doporučení radí koordinovat zdroje, založit Technologickou radu pro nové funkcionality, zajistit komplexní výměnu informací, zlepšit výměnu znalostí a vědomostí a vytvořit nové příležitosti k posilování vzájemných kontaktů.

  • Investovat do dovedností a rozvoje vůdčích schopností si klade za cíl rovnocenně zlepšovat technické a lidské dovednosti jedinců i organizací v rámci našeho Hnutí. To si žádá systematický, globální přístup spolu s relevantní lokální podporou celé řady dovedností. Konkrétní metody by se odvíjely v závislosti na daném kontextu a zahrnovaly by výuku online, sítě spolupracovníků, tvorbu obsahu v mnoha jazycích, mentoring, uznání za dovednostní rozvoj a motivace k němu. Toto doporučení také navrhuje vytvoření koordinovaného plánu rozvoje vůdčích schopností pro jednotlivce a zavedení potřebné infrastruktury (online i offline) k umožnění transferu vědomostí.

  • Spravovat interní vědomosti doporučuje zajistit, aby vědomosti uvnitř Hnutí měly vysokou kvalitu, byly uživatelsky přístupné a měly participační charakter. Doporučení zdůrazňuje potřebu vzniku dokumentační kultury, vědomostní základny s přístupem ke vzdělávacím aktivům a oddanou podporu od zaměstnanců.

  • Analyzovat dopad jednotlivých témat plyne z respektu k autonomii našich dobrovolníků. Doporučení si žádá, abychom udržovali povědomí o tom, jaký dopad má náš obsah na lidi a zároveň nastiňuje, jakým způsobem zaplňovat mezery v obsahu, jaká rizika pro naše projekty představuje dezinformace, jak stanovovat priority v užití prostředků spojených s tvorbou obsahu a jak spolupracovat se specializovanými partnery.

  • Inovovat v oblasti svobodného vzdělání zdůrazňuje důležitost rozšiřování škály našich projektů a obsahových formátů, abychom zůstali i nadále relevantní a mohli zprostředkovávat přístup ke svobodnému vzdělání i do budoucna. Toto doporučení navrhuje ve spolupráci s komunitami identifikovat postupy a praktiky, které brání ve spravedlivém přístupu ke vzdělání, a umožnit tak vznik nových projektů, nástrojů a partnerství k zajištění dostupnosti svobodného vzdělání v různorodých formátech a způsobech užití.

  • Hodnotit, rekapitulovat a adaptovat jsou nezbytné kroky pro rozvoj osobního i kolektivního povědomí, jež umožňuje efektivní a účinnou implementaci strategie Hnutí. K dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí prostředky, odbornost, způsobilost a vzájemná odpovědnost za podporu vzdělávání a za hodnocení, průběh a adaptaci naší práce.

Implementace těchto deseti doporučení a základních zásad povede ke stěžejním změnám v kultuře a struktuře našeho Hnutí, a umožní tak realizaci naší společné vize: vytvořit svět, ve kterém má každý člověk svobodný přístup k veškerému lidskému vědění. Pomocí postupného společného zavádění těchto změn dokážeme v příštích několika letech vyjít vstříc potřebám všech lidi, kteří slouží našemu Hnutí a kteří ho pohánějí kupředu, a staneme se tak infrastrukturním pilířem ekosystému svobodného vzdělání.