Template:Community Wishlist Survey/Resources/Cards/mni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:Community Wishlist Survey/Resources/Cards and the translation is 100% complete.
ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯢꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤ
ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ
ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯢꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯅꯈꯣꯢꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ