Translations:Tech/News/2018/38/1/mni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯗꯔꯤꯕ ꯁꯣꯐꯋꯌꯥꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯅꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯫ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯈꯠꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ(Subscribe),ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ/ꯄꯤꯁꯤꯟꯃꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ(ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ)