Translations:Tech/News/2018/38/41/mni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯔꯖꯟ ꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ.ꯂꯨꯞ ꯇ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ Error: Invalid time. ꯗꯒꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ Error: Invalid time. ꯗꯒꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤ ꯄꯨꯂꯞꯇꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ Error: Invalid time. (ꯊꯄꯥꯂꯣꯟ) ꯗꯒꯤ ꯫