Translations:Tech/News/2018/38/47/mni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜ ꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯅꯕ IRC ꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯕꯥꯏꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤ [$time Error: Invalid time. ꯱꯵.꯰꯰(UTC)] ꯗꯥ ꯫ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ