Redaktor:SamoaBot/Zhrnutie úpravy Wikidata/preklad