Jump to content

WikiCon 2015/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

En andere Schprohche: Deutsch - English - Français - Kölsch - edit


De WikiConvention 2015 es en jeplahnte Zosammekunnf vun Aktihve us de Wikkimehdija-Schteftong iehr Projäkter, schpääder em Johr 2015 en Strahßborj_em Älsass en Frangkrisch.

Övver de WikiConvention[edit]

De WikiConvention weed zigg 2011 alle Johre wider em schpähde Summer udder em Härbs vun de Jemeinschaff fun de Metmaacher vun de Wikkimehdija iehr Projäkter op de Beijn jeschtallt. En de Houpsaach weed sesch övver de jemeinsamm Ärbeid aam freije Nohkiksel Wikkipehdija ußjetuusch, un dä iehr Verwandte, wi Wikkimehdija Commons, et Bööhscherwikki, et Neujeschkeijtewikki udder de Wikkiväsitäht, för e paa Beijschpelle ze nänne.

Metmacher[edit]

De Metmaacher aan de WikiConvention schteijsche ene öhndlesche Deil vun dänne ier freije Zigg un Ärbeid en der Opbou un et Verbäßere vun de Wikkimehdija-Schteftong iehr Projäkter. Se kumme op der WikiConvention zersamme, öm sejj_övver et Werrke Daach för Daach ußzetuusche, övver et Verbreide vum freije Wesse en der Wält ze klaafe, un et Zesammewerke ze ko'odeneere. Ei Ziehl vun dä Veraanschtalldong es et, sesch kännezeliehre, mieh un bäßer ze vernäze, der Ußtuusch ongereneijn vörahn ze bränge, un de Jemeinschavv und Jemeinsamkeite ze fördere.

Met Schtraßborsch em Älsaß, woh et Pallamänd vun Europpa ene Sez ongerhält, fendt de WikiConvention et eezte Mohl en Frangkrisch schtatt. Aanjeschproche wääde sulle, ußer de Schriever uß Deutschland, de Schwäijds un Öhsterrisch, och de Aktihve uß Frangkrisch, Bällje, de Nehderläng un Luxemborsch, un dohzoh och uß andere Länder en Europpa. Me rääschnet met zwei- bes dreihondert Besöhker.

Ußderdamm määt di Veraanschtalldong och Minsche opmärsahm, di bes dann noch nit en de Wikkimehdija-Schteftong iehr Projäkter aktiehv wohre. Lück uß de Rejohn sulle de Minsche känne liehre künne, di henger de Wikkipehdija un dä iehr Verwandschaff schtonn. Se krijje en Müjjeleschkeit, Frohre ze schtälle un Antwoote ze krijje, un se künne un sulle Aanrehjonge un Idehje vun Ußerhallf enbränge, di mer en dä Bewähjong jähn opnämme well.

Wikkipehdijas en de rejonale und Menderheiteschprohche en Europpa

Projramm un Schwehrpungk[edit]

Et Projramm vun de WikiConvention hät Vördrähsch, Ärbeijdsträfe, Klaaf und ander Zoote vun Veraanschtalldonge, öm et Weße un Künne vun de Deijlnämmer breijder ze maache un ußzeboue, öm Intreßännte aan de Wikkimehdija-Schteftong iehr Projäkter erahn ze föhre, et Zersammewerke ze entänsevehre un ze beklaafe, un övver de Äntwecklonge för de Zohkonnf nohzedängke, drövver ze berohde, un Plähn ze maache.

Ene schwherpongkmähßejje Ennhald sulle de Projäkter en de suh jenannte „kleine Schprohche“ sin. Dat sin de Wikkipehdijas un Verwandschavv_en de rejionahle un Menderheijteschprohche un Dijaläkte vun Europpa. De Schriever dohvun sin ennjelahde, sesch vörzeschtälle un sesch met dä Kollehje vun de ähnlesche Projäkter ußzetuhsche. Vöhrdrähsch en de Motterschprohche vun dä Metmaacher sin ußdröcklesch jewönsch. För wä en Schprohch nit kann, sulle winneschßdens Övversäzonge op Änglesch jemaat wääde.

Bezahle un Orjannesaeere[edit]

Besönders för di vun de suh jenannte „kleine Schprohche“, ävver och för jehde andere Metmaacher op de WikiConvention em Johr 2015 sull ed en Ongerschtözong met Jäld för et Henahre un wider Kottkumme, un et Övvernaachte jävve. Di sull vun de Wikkimehdija-Vereijne un de Schteftong kumme. Doföhr sin Verhandlonge met dä Vereijne un met dä Schtefftong jeplahnt.

Ojaneseet wähde sull dat Janze vun Freijwelleje uß Deutschland, de Schwäijds, Öhsterrisch, Frangkrisch, Bällje, de Nehderläng un Luxemborsch.

För de WikiConvention em Johr 2015 es en Förderong un orr_en Ongerschtözong met Pässonahl vun de Fördervereijne jewönsch, allsuh för e paa Beijschpelle ze jävve vun de Wikimedia Deutschland, de Wikimedia Schweiz, de Wikimedia Österreich, de Wikimedia France, un de Wikimedia Nederland.