Wikimedia CEE Spring 2016/Structure/Czech Republic

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Architecture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Prague Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q193369 28 +
2 Charles Bridge View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q204871 30 +
3 Golden Lane View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1535529 14 +
4 St. Vitus Cathedral View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q5949 24 +
5 Old Town Square View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q421678 11 +
6 Petřín Lookout Tower View on maps + + + + + + + + + + 10 Q12256 13 +
7 Lednice-Valtice Cultural Landscape View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q735278 10 +
8 Český Krumlov Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2164919 20 +
9 Hluboká Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2142483 18 +
10 Karlštejn castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q266698 20 +
11 Konopiště View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q744016 12 +
12 Kroměříž Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q200693 17 +
13 Sedlec Ossuary View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q513821 11 +
14 St. Barbara's Church, Kutná Hora View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q913185 23 +
15 Křivoklát Castle View on maps + + + + + + + + + 9 Q1012808 15 +
16 Český Šternberk Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1014747 14 +
17 Kokořín Castle View on maps + + + + + + + + 8 Q1012711 9 +
18 Orlík Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1013458 12 +
19 Loket Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1013039 16 +
20 Trosky Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q508519 11 +
21 Sychrov Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1755820 12 +
22 Kost Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1012726 10 +
23 Bouzov Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q940492 8 +
24 cathedral of St. Peter and Paul View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q45033 29 +
25 Špilberk Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q118256 21 +
26 Pernštejn Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q655633 11 +
27 Veveří Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q921344 15 +
28 Villa Tugendhat View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q457453 22 +
29 Holašovice View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q826452 17 +
30 Litomyšl Chateau View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q2164885 18 +
31 Holy Trinity Column in Olomouc View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q742362 19 +
32 Pilgrimage Church of Saint John of Nepomuk View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q752318 23 +
33 Peter Parler (1330–1399) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q61332 24 +
34 Matthias of Arras (1290–1352) + + + + + + + + + + + 11 Q388362 16 +
35 Powder Tower View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1488700 15 +
36 Clementinum View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1100429 19 +
37 Troja Palace View on maps + + + + + + + + + 9 Q80843 14 +
38 Jan Santini Aichel (1677–1723) + + + + + + + + + + + + + 13 Q472688 13 +
39 Kilián Ignaz Dientzenhofer (1689–1751) + + + + + + + + + + 10 Q61965 17 +
40 St. Nicholas Church View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q2420392 21 +
41 Municipal House View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2334312 18 +
42 House of the Black Madonna View on maps + + + + + + + + + 9 Q2717859 15 +
43 Josef Gočár (1880–1945) + + + + + + + + + 9 Q764794 18 +
44 Jan Kotěra (1871–1923) + + + + + + + + + + + + + 13 Q506594 19 +
45 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1164329 19 +
46 Ještěd Tower View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1129608 18 +
47 Dancing House View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q244816 15 +
48 Jan Kaplický (1937–2009) + + + + + + + + + 9 Q555682 17 +
49 Adolf Loos (1870–1933) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q44323 27 +
50 Josef Hoffmann (1870–1956) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q84250 26 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 50 15 2 33 16 2 29 0 50 50 18 37 6 20 23 20 18 2 19 19 7 8 0 43 37 50 11 45 21 5 20 21 0 38 0 735 avg: 15\21\42% 864 Wikimedia Commons


P literature-green.png Literature

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Czech literature + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q282445 2 +
2 Počátky české literatury + 1 Q12046674 2
3 Literatura doby Karlovy + 1 Q12033659 3
4 Česká literatura v období husitství + 1 Q11282590 4
5 Humanismus a renesance v české literatuře + 1 Q12020917 3
6 Česká barokní literatura + 1 Q12045741 4
7 Literatura českého národního obrození + 1 Q13638362 3
8 Česká literatura ve 2. polovině 19. století + 1 Q11282622 1
9 Česká moderna + + + + 4 Q341071 2
10 Česká literatura v letech 1900–1945 + + 2 Q11282408 1
11 Česká literatura v letech 1945–1990 + + 2 Q11282497 1
12 Czech literature after 1990 + 1 Q11282282 1
13 Podkoní a žák + 1 Q12045878 6
14 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 9
15 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 9
16 Bible of Kralice + + + + + + + + 8 Q1786390 7 +
17 Adam Michna z Otradovic (1600–1676) + + + + + + + + 8 Q350426 14 +
18 Bohuslav Balbín (1621–1688) + + + + + + + + + + + 11 Q710504 15 +
19 John Amos Comenius (1592–1670) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q12735 27 +
20 Josef Jungmann (1773–1847) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q508939 24 +
21 František Palacký (1798–1876) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q159642 25 +
22 Božena Němcová ♀ (1820–1862) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q157970 23 +
23 The Grandma + + + + + + + 7 Q3505812 13 +
24 Alois Jirásek (1851–1930) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q161368 21 +
25 Svatopluk Čech (1846–1908) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q745363 22 +
26 Jaroslav Vrchlický (1853–1912) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q461104 30 +
27 Jan Neruda (1834–1891) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q156321 26 +
28 Vítězslav Hálek (1835–1874) + + + + + + + + + + + + 12 Q594896 16 +
29 Eliška Krásnohorská ♀ (1847–1926) + + + + + + + + + + + + 12 Q274171 17 +
30 Lumírovci + + + 3 Q239704 7 +
31 Ruchovci + + + + 4 Q2171796 0
32 František Xaver Šalda (1867–1937) + + + + + 5 Q1445713 15 +
33 Josef Svatopluk Machar (1864–1942) + + + + + + + + + + 10 Q713271 18 +
34 Petr Bezruč (1867–1958) + + + + + + + + + + + 11 Q539798 20 +
35 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) + + + + + + + + + + 10 Q338826 19 +
36 Fráňa Šrámek (1877–1952) + + + + + + + + + 9 Q981157 17 +
37 Surrealist Group of Czechoslovakia + + 2 Q12054578 3
38 Karel Teige (1900–1951) + + + + + + + + + + 10 Q1377687 18 +
39 Karel Čapek (1890–1938) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q155855 39 +
40 Ivan Olbracht (1882–1952) + + + + + + + + + + + 11 Q560390 23 +
41 Vítězslav Nezval (1900–1958) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q471184 22 +
42 Jan Werich (1905–1980) + + + + + + + + 8 Q949091 22 +
43 Milan Kundera (b. 1929) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q93166 29 +
44 Ludvík Vaculík (1926–2015) + + + + + + + + 8 Q1669800 21 +
45 Josef Škvorecký (1924–2012) + + + + + + + + + + + + 12 Q333741 27 +
46 Saints Cyril and Methodius + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q239925 7 +
47 Cosmas of Prague (1045–1125) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q317916 15 +
48 Chronicle of Dalimil + + + + + + + + + + 10 Q550001 10 +
49 Jan Hus (1371–1415) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q43977 31 +
50 Jerome of Prague (1380–1416) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q434550 19 +
51 Petr Chelčický (1390–1460) + + + + + + + + + + 10 Q713261 10 +
52 Josef Dobrovský (1753–1829) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q283121 24 +
53 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q158354 24 +
54 Ján Kollár (1793–1852) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q220550 23 +
55 František Čelakovský (1799–1852) + + + + + + + + + + + 11 Q545818 20 +
56 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q452084 27 +
57 Karel Hynek Mácha (1810–1836) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q361265 20 +
58 Karel Jaromír Erben (1811–1870) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q352914 22 +
59 Josef Kajetán Tyl (1808–1856) + + + + + + + + + + + 11 Q634100 23 +
60 Karel Sabina (1813–1877) + + + + + + + + + + + + + 13 Q740181 19 +
61 Jakub Arbes (1840–1914) + + + + + + + + + + + + 12 Q175285 19 +
62 Julius Zeyer (1841–1901) + + + + + + + + + + + 11 Q942980 17 +
63 Antonín Sova (1864–1928) + + + + + + + + + + 10 Q608774 19 +
64 Otokar Březina (1868–1929) + + + + + + + + + + 10 Q712420 23 +
65 Viktor Dyk (1877–1931) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q109067 21 +
66 Jaroslav Hašek (1883–1923) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q2754 33 +
67 Jaroslav Seifert (1901–1986) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q102483 26 +
68 Jiří Wolker (1900–1924) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q158379 23 +
69 Vladislav Vančura (1891–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q699619 23 +
70 František Halas (1901–1949) + + + + + + + + + + 10 Q709680 20 +
71 Vladimír Holan (1905–1980) + + + + + + + + + + 10 Q471450 17 +
72 Ladislav Klíma (1878–1928) + + + + + + + + + + + + 12 Q1354569 18 +
73 Bohumil Hrabal (1914–1997) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q242130 28 +
74 Pavel Kohout (b. 1928) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q163557 27 +
75 Arnošt Lustig (1926–2011) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q258715 24 +
76 Václav Havel (1936–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 31 Q36233 42 +
77 Ivan Klíma (b. 1931) + + + + + + + + + + + 11 Q506582 29 +
78 Egon Bondy (1930–2007) + + + + + + + + + + + 11 Q543319 19 +
79 Ivan Martin Jirous (1944–2011) + + + + + + + + + + 10 Q426528 21 +
80 Ladislav Fuks (1923–1994) + + + + + + + + + + 10 Q975764 16
81 Patrik Ouředník (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q439209 14 +
82 Jáchym Topol (b. 1962) + + + + + + + + + + + + + 13 Q471209 19 +
83 Julius Fučík (1903–1943) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q142059 25 +
84 Milena Jesenská ♀ (1896–1944) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q234893 24 +
85 Franz Kafka (1883–1924) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 33 Q905 50 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 68 17 8 36 30 7 39 1 85 71 20 55 18 23 34 48 16 21 11 19 17 0 1 65 53 67 18 72 21 11 27 20 6 63 0 1,068 avg: 13\31\36% 1,522 Wikimedia Commons


Film

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Miloš Forman (1932–2018) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q51525 34 +
2 Věra Chytilová ♀ (1929–2014) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q235032 19 +
3 Jiří Menzel (1938–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q352030 25 +
4 Elmar Klos (1910–1993) + + + + + + + + + + + 11 Q2980777 15 +
5 Jaromil Jireš (1935–2001) + + + + + + + + + + + 11 Q2602324 12
6 František Vláčil (1924–1999) + + + + + + + + + + 10 Q706451 19 +
7 Vojtěch Jasný (1925–2019) + + + + + + + + 8 Q1374327 21 +
8 Juraj Herz (1934–2018) + + + + + + + + + 9 Q1066361 20 +
9 Karel Kachyňa (1924–2004) + + + + + + + + + 9 Q1729166 18 +
10 Otakar Vávra (1911–2011) + + + + + + + + + + + + + 13 Q471434 19 +
11 Karel Zeman (1910–1989) + + + + + + + + + + + + 12 Q282000 20 +
12 Oldřich Lipský (1924–1986) + + + + + + + + 8 Q984033 18
13 Václav Vorlíček (1930–2019) + + + + + + + + + + + + + 13 Q967970 22 +
14 Martin Frič (1902–1968) + + + + + + + + + 9 Q769826 16 +
15 Zdeněk Svěrák (b. 1936) + + + + + + + + + + + + + 13 Q169065 21 +
16 Jiří Trnka (1912–1969) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q362319 23 +
17 Zdeněk Miler (1921–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q169027 19 +
18 Jan Švankmajer (b. 1934) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q316165 16 +
19 Closely Watched Trains + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q738526 34
20 Kolya + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1141186 35
21 Ivan Passer (1933–2020) + + + + + + + + 8 Q966754 16 +
22 cinema of the Czech Republic + + + + + + + 7 Q1781740 4 +
23 Karlovy Vary International Film Festival + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q332869 11 +
24 Czech Lion Awards + + + + + + + + + + 10 Q341302 7 +
25 Czechoslovak New Wave + + + + + + + + + + + 11 Q2356541 6
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 25 1 3 7 5 3 6 0 25 25 12 14 6 9 13 9 7 1 3 4 2 0 0 25 17 25 14 19 6 5 9 11 0 15 0 326 avg: 13\9\37% 470 Wikimedia Commons


Music

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Heinrich Biber (1644–1704) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q153455 21 +
2 Anton Reicha (1770–1836) + + + + + + + + + + + 11 Q311387 29 +
3 Johann Stamitz (1717–1757) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q156033 24 +
4 Josef Mysliveček (1737–1781) + + + + + + + + + + + + + 13 Q313974 19 +
5 Jan Dismas Zelenka (1679–1745) + + + + + + + + + + + 11 Q157777 24 +
6 Jan Ladislav Dussek (1760–1812) + + + + + + + + + + + 11 Q357172 24 +
7 Bedřich Smetana (1824–1884) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q48173 32 +
8 Antonín Dvořák (1841–1904) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q7298 44 +
9 Leoš Janáček (1854–1928) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q184933 32 +
10 Bohuslav Martinů (1890–1959) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q223258 30 +
11 Josef Suk (1874–1935) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q312700 28 +
12 Vítězslav Novák (1870–1949) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q347611 24 +
13 Zdeněk Fibich (1850–1900) + + + + + + + + + + 10 Q117110 25 +
14 Alois Hába (1893–1973) + + + + + + + + 8 Q366711 21 +
15 Viktor Ullmann (1898–1944) + + + + + + + + 8 Q78530 27 +
16 Gustav Mahler (1860–1911) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q7304 32 +
17 Rafael Kubelík (1914–1996) + + + + + + + + 8 Q158017 30 +
18 Jan Kubelík (1880–1940) + + + + + + + + + + + 11 Q360863 21 +
19 Franz Benda (1709–1786) + + + + + + + + + + + 11 Q161328 21 +
20 David Popper (1843–1913) + + + + + + + + + + 10 Q354927 20 +
21 Czech Philharmonic + + + + + + + + + + 10 Q316549 12 +
22 Prague Spring International Music Festival View on maps + + + + + + + + + 9 Q1776937 8 +
23 Jan Hammer (b. 1948) + + + + + + + + + + + 11 Q366671 20 +
24 Karel Svoboda (1938–2007) + + + + + + + + + + 10 Q356687 24 +
25 Julius Fučík (1872–1916) + + + + + + + + + + + + 12 Q356151 21 +
26 Entrance of the Gladiators + + + + + + + + 8 Q83179 9 +
27 Beer Barrel Polka + + + + + + + 7 Q267324 12
28 Karel Gott (1939–2019) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q333187 35 +
29 Má vlast + + + + + + + + + 9 Q1044709 6 +
30 Symphony No. 9 + + + + + + + + + 9 Q11985 12 +
31 Ktož jsú boží bojovníci + + + + 4 Q6440910 8
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 31 7 3 15 5 4 8 2 31 31 8 23 9 9 18 13 4 3 8 9 5 0 0 28 8 30 8 25 14 4 7 12 2 30 0 414 avg: 13\12\38% 695 Wikimedia Commons


Art

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Venus of Dolní Věstonice View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q552113 20 +
2 Theodoric of Prague (?) + + + + + + + + + + + + + 13 Q446631 16 +
3 Karel Škréta (1610–1674) + + + + + + + + + + + + + 13 Q728117 18 +
4 Jan Kupecký (1667–1740) + + + + + + + + + + + + + 13 Q700163 17 +
5 Petr Brandl (1668–1735) + + + + + + + + + + + + + 13 Q558499 23 +
6 Wenceslaus Hollar (1607–1677) + + + + + + + + + + + + + 13 Q448555 22 +
7 Matthias Braun (1684–1738) + + + + + + + + + + + + 12 Q695377 17 +
8 Ferdinand Brokoff (1688–1731) + + + + + + + + + 9 Q687347 17 +
9 Josef Mánes (1820–1871) + + + + + + + + + + + + + 13 Q955415 22 +
10 Mikoláš Aleš (1852–1913) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q446948 20 +
11 Václav Brožík (1851–1901) + + + + + + + + + + + 11 Q740396 23 +
12 Josef Václav Myslbek (1848–1922) + + + + + + + + + + + + + 13 Q980407 22 +
13 Alphonse Mucha (1860–1939) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q146691 35 +
14 Max Švabinský (1873–1962) + + + + + + + + + + + 11 Q159074 25 +
15 František Bílek (1872–1941) + + + + + + + + 8 Q957157 17 +
16 Bohumil Kubišta (1884–1918) + + + + + + + + + + 10 Q698151 18 +
17 Emil Filla (1882–1953) + + + + + + + + + + 10 Q687335 27 +
18 František Kupka (1871–1957) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q167414 33 +
19 Josef Čapek (1887–1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q454568 33 +
20 Toyen ♀ (1902–1980) + + + + + + + + + + + 11 Q271743 25 +
21 Josef Lada (1887–1957) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q368484 20 +
22 Vladimír Vašíček (1919–2003) + + + + + + + 7 Q179071 16 +
23 Oldřich Lajsek (1925–2001) + + + + + + + + + 9 Q12042406 12 +
24 Jiří Kolář (1914–2002) + + + + + + + + + 9 Q699793 24 +
25 František Drtikol (1883–1961) + + + + + + + + + 9 Q950570 18 +
26 Josef Sudek (1896–1976) + + + + + + + + + + + 11 Q1356243 15 +
27 Jan Saudek (b. 1935) + + + + + + + + + + + + + 13 Q287703 19 +
28 Josef Koudelka (b. 1938) + + + + + + + + + + + + + 13 Q918352 21 +
29 Zdeněk Burian (1905–1981) + + + + + + + + + + + 11 Q168974 20 +
30 Anton Raphael Mengs (1728–1779) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q76718 27 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 30 4 2 15 3 1 9 0 30 30 9 24 5 5 19 14 4 0 3 4 5 0 0 28 22 30 3 26 8 2 14 8 0 25 0 382 avg: 13\11\36% 642 Wikimedia Commons


Science

The time allocated for running scripts has expired.

P sport-green.png Sports

The time allocated for running scripts has expired.

P ps-green.png Politics

The time allocated for running scripts has expired.

History

The time allocated for running scripts has expired.

Nature / Geography

The time allocated for running scripts has expired.

P social sciences-green.png Society

The time allocated for running scripts has expired.

Transport

The time allocated for running scripts has expired.

Education

The time allocated for running scripts has expired.

P agriculture-green.png Economics

The time allocated for running scripts has expired.

Women

The time allocated for running scripts has expired.

Article lists by country[edit]