Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2016/Structure/Czech Republic

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Architecture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Prague Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q193369 35 +
2 Charles Bridge View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q204871 35 +
3 Golden Lane View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1535529 15 +
4 St. Vitus Cathedral View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q5949 31 +
5 Old Town Square View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q421678 12 +
6 Petřín Lookout Tower View on maps + + + + + + + + + + 10 Q12256 21 +
7 Lednice-Valtice Cultural Landscape View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q735278 11 +
8 Český Krumlov Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q2164919 22 +
9 Hluboká Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q2142483 22 +
10 Karlštejn Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q266698 22 +
11 Konopiště Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q744016 16 +
12 Kroměříž Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q200693 20 +
13 Sedlec Ossuary View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q513821 14 +
14 St. Barbara's Church, Kutná Hora View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q913185 25 +
15 Křivoklát Castle View on maps + + + + + + + + + 9 Q1012808 19 +
16 Český Šternberk Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1014747 18 +
17 Kokořín Castle View on maps + + + + + + + + 8 Q1012711 12 +
18 Orlík Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1013458 15 +
19 Loket Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1013039 18 +
20 Trosky Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q508519 17 +
21 Sychrov Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1755820 15 +
22 Kost Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1012726 14 +
23 Bouzov Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q940492 13 +
24 cathedral of St. Peter and Paul View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q45033 30 +
25 Špilberk Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q118256 26 +
26 Pernštejn Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q655633 15 +
27 Veveří Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q921344 25 +
28 Villa Tugendhat View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q457453 24 +
29 Holašovice View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q826452 16 +
30 Litomyšl Chateau View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q2164885 21 +
31 Holy Trinity Column in Olomouc View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q742362 19 +
32 Pilgrimage Church of Saint John of Nepomuk View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q752318 26 +
33 Peter Parler (1330–1399) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q61332 26 +
34 Matthias of Arras (1290–1352) + + + + + + + + + + + 11 Q388362 17 +
35 Powder Tower View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1488700 19 +
36 Clementinum View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1100429 21 +
37 Troja Palace View on maps + + + + + + + + + + 10 Q80843 17 +
38 Jan Santini Aichel (1677–1723) + + + + + + + + + + + + + 13 Q472688 15 +
39 Kilián Ignaz Dientzenhofer (1689–1751) + + + + + + + + + + + 11 Q61965 17 +
40 St. Nicholas Church View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q2420392 24 +
41 Municipal House View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2334312 19 +
42 House of the Black Madonna View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2717859 16 +
43 Josef Gočár (1880–1945) + + + + + + + + + + 10 Q764794 19 +
44 Jan Kotěra (1871–1923) + + + + + + + + + + + + + 13 Q506594 21 +
45 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1164329 20 +
46 Ještěd Tower View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1129608 19 +
47 Dancing House View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q244816 18 +
48 Jan Kaplický (1937–2009) + + + + + + + + + 9 Q555682 19 +
49 Adolf Loos (1870–1933) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q44323 29 +
50 Josef Hoffmann (1870–1956) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q84250 30 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 50 16 2 33 16 3 29 0 50 0 50 21 37 6 20 28 20 0 18 2 19 19 8 9 0 44 38 0 50 11 45 22 5 23 21 1 40 0 756 avg: 15\20\40% 1,010 Wikimedia Commons


Literature

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Czech literature + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q282445 5 +
2 Počátky české literatury + 1 Q12046674 2
3 Literatura doby Karlovy + 1 Q12033659 3
4 Česká literatura v období husitství + 1 Q11282590 4
5 Humanismus a renesance v české literatuře + 1 Q12020917 3
6 Česká barokní literatura + 1 Q12045741 4
7 Literatura českého národního obrození + 1 Q13638362 3
8 Česká literatura ve 2. polovině 19. století + 1 Q11282622 1
9 Česká moderna + + + + 4 Q341071 2
10 Česká literatura v letech 1900–1945 + + 2 Q11282408 1
11 Česká literatura v letech 1945–1990 + + 2 Q11282497 1
12 Czech literature after 1990 + 1 Q11282282 1
13 Podkoní a žák + 1 Q12045878 6
14 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 9
15 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 9
16 Bible of Kralice + + + + + + + + + + + 11 Q1786390 7 +
17 Adam Michna z Otradovic (1600–1676) + + + + + + + + 8 Q350426 15 +
18 Bohuslav Balbín (1621–1688) + + + + + + + + + + + 11 Q710504 18 +
19 John Amos Comenius (1592–1670) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q12735 28 +
20 Josef Jungmann (1773–1847) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q508939 27 +
21 František Palacký (1798–1876) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q159642 25 +
22 Božena Němcová ♀ (1820–1862) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q157970 24 +
23 The Grandma + + + + + + + 7 Q3505812 13 +
24 Alois Jirásek (1851–1930) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q161368 24 +
25 Svatopluk Čech (1846–1908) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q745363 24 +
26 Jaroslav Vrchlický (1853–1912) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q461104 31 +
27 Jan Neruda (1834–1891) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q156321 27 +
28 Vítězslav Hálek (1835–1874) + + + + + + + + + + + + 12 Q594896 16 +
29 Eliška Krásnohorská ♀ (1847–1926) + + + + + + + + + + + + 12 Q274171 20 +
30 Lumírovci + + + 3 Q239704 8 +
31 Ruchovci + + + + 4 Q2171796 0
32 František Xaver Šalda (1867–1937) + + + + + + 6 Q1445713 19 +
33 Josef Svatopluk Machar (1864–1942) + + + + + + + + + + 10 Q713271 20 +
34 Petr Bezruč (1867–1958) + + + + + + + + + + + 11 Q539798 24 +
35 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) + + + + + + + + + + 10 Q338826 21 +
36 Fráňa Šrámek (1877–1952) + + + + + + + + + 9 Q981157 20 +
37 Surrealist Group of Czechoslovakia + + 2 Q12054578 3
38 Karel Teige (1900–1951) + + + + + + + + + + 10 Q1377687 20 +
39 Karel Čapek (1890–1938) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q155855 39 +
40 Ivan Olbracht (1882–1952) + + + + + + + + + + + 11 Q560390 26 +
41 Vítězslav Nezval (1900–1958) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q471184 26 +
42 Jan Werich (1905–1980) + + + + + + + + + + 10 Q949091 23 +
43 Milan Kundera (1929–2023) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q93166 35 +
44 Ludvík Vaculík (1926–2015) + + + + + + + + + + 10 Q1669800 23 +
45 Josef Škvorecký (1924–2012) + + + + + + + + + + + + + 13 Q333741 28 +
46 Saints Cyril and Methodius + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q239925 8 +
47 Cosmas of Prague (1045–1125) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q317916 15 +
48 Chronicle of Dalimil + + + + + + + + + + + 11 Q550001 15 +
49 Jan Hus (1371–1415) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q43977 33 +
50 Jerome of Prague (1380–1416) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q434550 19 +
51 Petr Chelčický (1390–1460) + + + + + + + + + + 10 Q713261 13 +
52 Josef Dobrovský (1753–1829) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q283121 24 +
53 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q158354 24 +
54 Ján Kollár (1793–1852) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q220550 24 +
55 František Čelakovský (1799–1852) + + + + + + + + + + + 11 Q545818 21 +
56 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q452084 30 +
57 Karel Hynek Mácha (1810–1836) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q361265 23 +
58 Karel Jaromír Erben (1811–1870) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q352914 26 +
59 Josef Kajetán Tyl (1808–1856) + + + + + + + + + + + 11 Q634100 25 +
60 Karel Sabina (1813–1877) + + + + + + + + + + + + + 13 Q740181 19 +
61 Jakub Arbes (1840–1914) + + + + + + + + + + + + 12 Q175285 19 +
62 Julius Zeyer (1841–1901) + + + + + + + + + + + 11 Q942980 18 +
63 Antonín Sova (1864–1928) + + + + + + + + + + 10 Q608774 22 +
64 Otokar Březina (1868–1929) + + + + + + + + + + 10 Q712420 28 +
65 Viktor Dyk (1877–1931) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q109067 24 +
66 Jaroslav Hašek (1883–1923) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q2754 38 +
67 Jaroslav Seifert (1901–1986) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q102483 26 +
68 Jiří Wolker (1900–1924) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q158379 24 +
69 Vladislav Vančura (1891–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q699619 26 +
70 František Halas (1901–1949) + + + + + + + + + + + 11 Q709680 26 +
71 Vladimír Holan (1905–1980) + + + + + + + + + + 10 Q471450 19 +
72 Ladislav Klíma (1878–1928) + + + + + + + + + + + + 12 Q1354569 20 +
73 Bohumil Hrabal (1914–1997) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q242130 32 +
74 Pavel Kohout (b. 1928) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q163557 31 +
75 Arnošt Lustig (1926–2011) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q258715 29 +
76 Václav Havel (1936–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q36233 45 +
77 Ivan Klíma (b. 1931) + + + + + + + + + + + 11 Q506582 30 +
78 Egon Bondy (1930–2007) + + + + + + + + + + + 11 Q543319 23 +
79 Ivan Martin Jirous (1944–2011) + + + + + + + + + + 10 Q426528 26 +
80 Ladislav Fuks (1923–1994) + + + + + + + + + + + 11 Q975764 20 +
81 Patrik Ouředník (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q439209 15 +
82 Jáchym Topol (b. 1962) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q471209 23 +
83 Julius Fučík (1903–1943) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q142059 24 +
84 Milena Jesenská ♀ (1896–1944) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q234893 29 +
85 Franz Kafka (1883–1924) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 36 Q905 53 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 69 17 8 37 30 7 41 1 85 0 71 20 57 18 24 39 49 3 17 21 12 19 17 1 1 65 54 1 67 19 72 23 12 28 20 6 63 0 1,094 avg: 13\29\34% 1,677 Wikimedia Commons


Film

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Miloš Forman (1932–2018) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q51525 37 +
2 Věra Chytilová ♀ (1929–2014) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q235032 21 +
3 Jiří Menzel (1938–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q352030 29 +
4 Elmar Klos (1910–1993) + + + + + + + + + + + 11 Q2980777 18 +
5 Jaromil Jireš (1935–2001) + + + + + + + + + + + 11 Q2602324 13 +
6 František Vláčil (1924–1999) + + + + + + + + + + 10 Q706451 20 +
7 Vojtěch Jasný (1925–2019) + + + + + + + + 8 Q1374327 22 +
8 Juraj Herz (1934–2018) + + + + + + + + + 9 Q1066361 22 +
9 Karel Kachyňa (1924–2004) + + + + + + + + + 9 Q1729166 19 +
10 Otakar Vávra (1911–2011) + + + + + + + + + + + + + 13 Q471434 20 +
11 Karel Zeman (1910–1989) + + + + + + + + + + + + 12 Q282000 22 +
12 Oldřich Lipský (1924–1986) + + + + + + + + 8 Q984033 18
13 Václav Vorlíček (1930–2019) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q967970 23 +
14 Martin Frič (1902–1968) + + + + + + + + + + 10 Q769826 19 +
15 Zdeněk Svěrák (b. 1936) + + + + + + + + + + + + + 13 Q169065 22 +
16 Jiří Trnka (1912–1969) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q362319 28 +
17 Zdeněk Miler (1921–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q169027 23 +
18 Jan Švankmajer (b. 1934) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q316165 20 +
19 Closely Watched Trains + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q738526 36
20 Kolya + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1141186 36
21 Ivan Passer (1933–2020) + + + + + + + + + 9 Q966754 18 +
22 cinema of the Czech Republic + + + + + + + 7 Q1781740 5 +
23 Karlovy Vary International Film Festival + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q332869 12 +
24 Czech Lion Awards + + + + + + + + + + 10 Q341302 8 +
25 Czechoslovak New Wave + + + + + + + + + + + + 12 Q2356541 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 25 1 3 9 5 3 6 0 25 0 25 12 14 6 9 13 9 0 7 2 3 4 3 0 0 25 18 0 25 14 19 6 5 10 10 0 17 0 333 avg: 13\9\35% 518 Wikimedia Commons


Music

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Heinrich Biber (1644–1704) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q153455 22 +
2 Anton Reicha (1770–1836) + + + + + + + + + + 10 Q311387 30 +
3 Johann Stamitz (1717–1757) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q156033 26 +
4 Josef Mysliveček (1737–1781) + + + + + + + + + + + + + 13 Q313974 22 +
5 Jan Dismas Zelenka (1679–1745) + + + + + + + + + + + 11 Q157777 24 +
6 Jan Ladislav Dussek (1760–1812) + + + + + + + + + + + 11 Q357172 25 +
7 Bedřich Smetana (1824–1884) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q48173 37 +
8 Antonín Dvořák (1841–1904) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 34 Q7298 49 +
9 Leoš Janáček (1854–1928) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q184933 39 +
10 Bohuslav Martinů (1890–1959) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q223258 33 +
11 Josef Suk (1874–1935) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q312700 28 +
12 Vítězslav Novák (1870–1949) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q347611 27 +
13 Zdeněk Fibich (1850–1900) + + + + + + + + + + 10 Q117110 25 +
14 Alois Hába (1893–1973) + + + + + + + + + 9 Q366711 25 +
15 Viktor Ullmann (1898–1944) + + + + + + + + 8 Q78530 28 +
16 Gustav Mahler (1860–1911) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q7304 34 +
17 Rafael Kubelík (1914–1996) + + + + + + + + + 9 Q158017 33 +
18 Jan Kubelík (1880–1940) + + + + + + + + + + + + 12 Q360863 24 +
19 Franz Benda (1709–1786) + + + + + + + + + + + 11 Q161328 22 +
20 David Popper (1843–1913) + + + + + + + + + + 10 Q354927 21 +
21 Czech Philharmonic + + + + + + + + + + 10 Q316549 12 +
22 Prague Spring International Music Festival View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1776937 10 +
23 Jan Hammer (b. 1948) + + + + + + + + + + + + 12 Q366671 22 +
24 Karel Svoboda (1938–2007) + + + + + + + + + + 10 Q356687 27 +
25 Julius Fučík (1872–1916) + + + + + + + + + + + + + 13 Q356151 21 +
26 Entrance of the Gladiators + + + + + + + + 8 Q83179 9 +
27 Beer Barrel Polka + + + + + + + + 8 Q267324 12 +
28 Karel Gott (1939–2019) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q333187 36 +
29 Má vlast + + + + + + + + + 9 Q1044709 7 +
30 Symphony No. 9 + + + + + + + + + + 10 Q11985 13 +
31 Ktož jsú boží bojovníci + + + + + 5 Q6440910 8
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 31 8 3 15 5 4 9 2 31 2 31 8 23 10 9 19 15 1 4 3 8 9 6 0 0 28 9 0 30 8 25 15 4 7 11 2 31 0 426 avg: 14\11\36% 751 Wikimedia Commons


Art

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Venus of Dolní Věstonice + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q552113 19 +
2 Theodoric of Prague (?) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q446631 18 +
3 Karel Škréta (1610–1674) + + + + + + + + + + + + + 13 Q728117 21 +
4 Jan Kupecký (1667–1740) + + + + + + + + + + + + + 13 Q700163 18 +
5 Petr Brandl (1668–1735) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q558499 24 +
6 Wenceslaus Hollar (1607–1677) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q448555 24 +
7 Matthias Braun (1684–1738) + + + + + + + + + + + + 12 Q695377 20 +
8 Ferdinand Brokoff (1688–1731) + + + + + + + + + + 10 Q687347 20 +
9 Josef Mánes (1820–1871) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q955415 24 +
10 Mikoláš Aleš (1852–1913) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q446948 25 +
11 Václav Brožík (1851–1901) + + + + + + + + + + + 11 Q740396 26 +
12 Josef Václav Myslbek (1848–1922) + + + + + + + + + + + + + 13 Q980407 29 +
13 Alphonse Mucha (1860–1939) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q146691 38 +
14 Max Švabinský (1873–1962) + + + + + + + + + + + 11 Q159074 30 +
15 František Bílek (1872–1941) + + + + + + + + 8 Q957157 21 +
16 Bohumil Kubišta (1884–1918) + + + + + + + + + + 10 Q698151 20 +
17 Emil Filla (1882–1953) + + + + + + + + + + 10 Q687335 30 +
18 František Kupka (1871–1957) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q167414 34 +
19 Josef Čapek (1887–1945) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q454568 32 +
20 Toyen ♀ (1902–1980) + + + + + + + + + + + 11 Q271743 27 +
21 Josef Lada (1887–1957) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q368484 20 +
22 Vladimír Vašíček (1919–2003) + + + + + + + 7 Q179071 21 +
23 Oldřich Lajsek (1925–2001) + + + + + + + + + 9 Q12042406 14 +
24 Jiří Kolář (1914–2002) + + + + + + + + + 9 Q699793 29 +
25 František Drtikol (1883–1961) + + + + + + + + + 9 Q950570 21 +
26 Josef Sudek (1896–1976) + + + + + + + + + + + 11 Q1356243 16 +
27 Jan Saudek (b. 1935) + + + + + + + + + + + + + 13 Q287703 22 +
28 Josef Koudelka (b. 1938) + + + + + + + + + + + + + 13 Q918352 22 +
29 Zdeněk Burian (1905–1981) + + + + + + + + + + + 11 Q168974 23 +
30 Anton Raphael Mengs (1728–1779) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q76718 30 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 30 4 2 17 3 1 9 0 30 1 30 9 24 7 5 21 14 0 5 0 4 4 5 0 0 29 22 0 30 3 26 8 2 14 10 0 25 0 394 avg: 13\10\35% 718 Wikimedia Commons


Science

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Konstantin Jireček (1854–1918) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q700589 20 +
2 Bedřich Hrozný (1879–1952) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q311931 31 +
3 Vilém Mathesius (1882–1945) + + + + + + + + + + + 11 Q550722 16 +
4 Jan Mukařovský (1891–1975) + + + + + + + + + + + 11 Q1337801 21 +
5 Prague school + + + + + + + + + + + + + 13 Q402282 8 +
6 Karel Kosik (1926–2003) + + + + + + + + + + + + 12 Q559795 19 +
7 Jan Patočka (1907–1977) + + + + + + + + + + + + + 13 Q381720 32 +
8 Miroslav Verner (b. 1941) + + + +