Wikimedia CEE Spring 2016/Structure/Czech Republic

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Architecture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Prague Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q193369 24 +
2 Charles Bridge View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q204871 28 +
3 Golden Lane View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1535529 13 +
4 St. Vitus Cathedral View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q5949 24 +
5 Old Town Square View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q421678 11 +
6 Petřín Lookout Tower View on maps + + + + + + + + + + 10 Q12256 12 +
7 Lednice-Valtice Cultural Landscape View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q735278 9 +
8 Český Krumlov Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2164919 17 +
9 Hluboká Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q2142483 15 +
10 Karlštejn castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q266698 18 +
11 Konopiště View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q744016 12 +
12 Kroměříž Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q200693 16 +
13 Sedlec Ossuary View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q513821 9 +
14 St. Barbara's Church, Kutná Hora View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q913185 21 +
15 Křivoklát Castle View on maps + + + + + + + + + 9 Q1012808 14 +
16 Český Šternberk Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1014747 14 +
17 Kokořín Castle View on maps + + + + + + + + 8 Q1012711 9 +
18 Orlík Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1013458 11 +
19 Loket Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1013039 15 +
20 Trosky Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q508519 11 +
21 Sychrov Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1755820 12 +
22 Kost Castle View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1012726 10 +
23 Bouzov Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q940492 8 +
24 cathedral of St. Peter and Paul View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q45033 25 +
25 Špilberk Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q118256 18 +
26 Pernštejn Castle View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q655633 11 +
27 Veveří Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q921344 15 +
28 Villa Tugendhat View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q457453 22 +
29 Holašovice View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q826452 16 +
30 Litomyšl Chateau View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2164885 18 +
31 Holy Trinity Column in Olomouc View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q742362 18 +
32 Pilgrimage Church of Saint John of Nepomuk View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q752318 23 +
33 Peter Parler (1330–1399) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q61332 23 +
34 Matthias of Arras (1290–1352) + + + + + + + + + + + 11 Q388362 16 +
35 Powder Tower View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1488700 15 +
36 Clementinum View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1100429 19 +
37 Troja Palace View on maps + + + + + + + + 8 Q80843 14 +
38 Jan Santini Aichel (1677–1723) + + + + + + + + + + + + + 13 Q472688 13 +
39 Kilián Ignaz Dientzenhofer (1689–1751) + + + + + + + + + + 10 Q61965 17 +
40 St. Nicholas Church View on maps + + + + + + + + + + 10 Q2420392 20 +
41 Municipal House View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2334312 17 +
42 House of the Black Madonna View on maps + + + + + + + + + 9 Q2717859 15 +
43 Josef Gočár (1880–1945) + + + + + + + + + 9 Q764794 18 +
44 Jan Kotěra (1871–1923) + + + + + + + + + + + + + 13 Q506594 19 +
45 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1164329 19 +
46 Ještěd Tower View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1129608 16 +
47 Dancing House View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q244816 15 +
48 Jan Kaplický (1937–2009) + + + + + + + + + 9 Q555682 17 +
49 Adolf Loos (1870–1933) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q44323 25 +
50 Josef Hoffmann (1870–1956) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q84250 27 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 50 15 2 32 16 2 29 0 50 50 15 37 6 20 23 20 18 2 17 19 7 8 0 42 37 50 11 45 21 5 19 19 0 38 0 725 avg: 15\21\41% 824 Wikimedia Commons


P literature-green.png Literature

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Czech literature + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q282445 3 +
2 Počátky české literatury + 1 Q12046674 2
3 Literatura doby Karlovy + 1 Q12033659 3
4 Česká literatura v období husitství + 1 Q11282590 4
5 Humanismus a renesance v české literatuře + 1 Q12020917 3
6 Česká barokní literatura + 1 Q12045741 4
7 Literatura českého národního obrození + 1 Q13638362 3
8 Česká literatura ve 2. polovině 19. století + 1 Q11282622 1
9 Česká moderna + + + + 4 Q341071 2
10 Česká literatura v letech 1900–1945 + + 2 Q11282408 1
11 Česká literatura v letech 1945–1990 + + 2 Q11282497 1
12 Czech literature after 1990 + 1 Q11282282 1
13 Podkoní a žák + 1 Q12045878 4
14 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 7
15 Hradecký rukopis + 1 Q12020572 7
16 Bible of Kralice + + + + + + + + 8 Q1786390 6 +
17 Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676) + + + + + + + + 8 Q350426 14 +
18 Bohuslav Balbín (1621–1688) + + + + + + + + + + + 11 Q710504 14 +
19 John Amos Comenius (1592–1670) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q12735 27 +
20 Josef Jungmann (1773–1847) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q508939 23 +
21 František Palacký (1798–1876) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q159642 23 +
22 Božena Němcová ♀ (1820–1862) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q157970 20 +
23 The Grandma + + + + + + + 7 Q3505812 12 +
24 Alois Jirásek (1851–1930) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q161368 21 +
25 Svatopluk Čech (1846–1908) + + + + + + + + + + + + + 13 Q745363 20 +
26 Jaroslav Vrchlický (1853–1912) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q461104 29 +
27 Jan Neruda (1834–1891) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q156321 23 +
28 Vítězslav Hálek (1835–1874) + + + + + + + + + + + + 12 Q594896 14 +
29 Eliška Krásnohorská ♀ (1847–1926) + + + + + + + + + + + + 12 Q274171 17 +
30 Lumírovci + + + 3 Q239704 7 +
31 Ruchovci + + + + 4 Q2171796 0
32 František Xaver Šalda (1867–1937) + + + + + 5 Q1445713 14 +
33 Josef Svatopluk Machar (1864–1942) + + + + + + + + + + 10 Q713271 18 +
34 Petr Bezruč (1867–1958) + + + + + + + + + + + 11 Q539798 18 +
35 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) + + + + + + + + + + 10 Q338826 19 +
36 Fráňa Šrámek (1877–1952) + + + + + + + + + 9 Q981157 16 +
37 Skupina surrealistů v ČSR + + 2 Q12054578 3
38 Karel Teige (1900–1951) + + + + + + + + + + 10 Q1377687 17 +
39 Karel Čapek (1890–1938) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q155855 37 +
40 Ivan Olbracht (1882–1952) + + + + + + + + + + + 11 Q560390 22 +
41 Vítězslav Nezval (1900–1958) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q471184 22 +
42 Jan Werich (1905–1980) + + + + + + + + 8 Q949091 21 +
43 Milan Kundera (b. 1929) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q93166 29 +
44 Ludvík Vaculík (1926–2015) + + + + + + + + 8 Q1669800 20 +
45 Josef Škvorecký (1924–2012) + + + + + + + + + + + + 12 Q333741 26 +
46 Saints Cyril and Methodius + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q239925 7 +
47 Cosmas of Prague (1045–1125) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q317916 15 +
48 Chronicle of Dalimil + + + + + + + + + + 10 Q550001 10 +
49 Jan Hus (1371–1415) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q43977 31 +
50 Jerome of Prague (1379–1416) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q434550 19 +
51 Petr Chelčický (1390–1460) + + + + + + + + + + 10 Q713261 10 +
52 Josef Dobrovský (1753–1829) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q283121 24 +
53 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q158354 22 +
54 Ján Kollár (1793–1852) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q220550 20 +
55 František Čelakovský (1799–1852) + + + + + + + + + + + 11 Q545818 19 +
56 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q452084 23 +
57 Karel Hynek Mácha (1810–1836) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q361265 19 +
58 Karel Jaromír Erben (1811–1870) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q352914 22 +
59 Josef Kajetán Tyl (1808–1856) + + + + + + + + + + + 11 Q634100 22 +
60 Karel Sabina (1813–1877) + + + + + + + + + + + + + 13 Q740181 19 +
61 Jakub Arbes (1840–1914) + + + + + + + + + + + + 12 Q175285 18 +
62 Julius Zeyer (1841–1901) + + + + + + + + + + + 11 Q942980 16 +
63 Antonín Sova (1864–1928) + + + + + + + + + + 10 Q608774 19 +
64 Otokar Březina (1868–1929) + + + + + + + + + + 10 Q712420 19 +
65 Viktor Dyk (1877–1931) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q109067 21 +
66 Jaroslav Hašek (1883–1923) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q2754 33 +
67 Jaroslav Seifert (1901–1986) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q102483 25 +
68 Jiří Wolker (1900–1924) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q158379 23 +
69 Vladislav Vančura (1891–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q699619 22 +
70 František Halas (1901–1949) + + + + + + + + + + 10 Q709680 20 +
71 Vladimír Holan (1905–1980) + + + + + + + + + + 10 Q471450 16 +
72 Ladislav Klíma (1878–1928) + + + + + + + + + + + + 12 Q1354569 18 +
73 Bohumil Hrabal (1914–1997) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q242130 27 +
74 Pavel Kohout (b. 1928) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q163557 27 +
75 Arnošt Lustig (1926–2011) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q258715 24 +
76 Václav Havel (1936–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 31 Q36233 41 +
77 Ivan Klíma (b. 1931) + + + + + + + + + + + 11 Q506582 29 +
78 Egon Bondy (1930–2007) + + + + + + + + + + + 11 Q543319 19 +
79 Ivan Martin Jirous (1944–2011) + + + + + + + + + + 10 Q426528 20 +
80 Ladislav Fuks (1923–1994) + + + + + + + + + + 10 Q975764 15
81 Patrik Ouředník (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q439209 13 +
82 Jáchym Topol (b. 1962) + + + + + + + + + + + + + 13 Q471209 19 +
83 Julius Fučík (1903–1943) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q142059 23 +
84 Milena Jesenská ♀ (1896–1944) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q234893 24 +
85 Franz Kafka (1883–1924) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q905 49 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 68 17 8 36 30 7 39 0 85 71 18 55 18 22 34 48 15 20 11 19 16 0 1 65 53 67 18 72 20 11 27 20 6 63 0 1,060 avg: 12\30\36% 1,460 Wikimedia Commons


Film

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Miloš Forman (1932–2018) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q51525 33 +
2 Věra Chytilová ♀ (1929–2014) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q235032 19 +
3 Jiří Menzel (1938–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q352030 25 +
4 Elmar Klos (1910–1993) + + + + + + + + + + 10 Q2980777 15 +
5 Jaromil Jireš (1935–2001) + + + + + + + + + + + 11 Q2602324 11
6 František Vláčil (1924–1999) + + + + + + + + + + 10 Q706451 18 +
7 Vojtěch Jasný (1925–2019) + + + + + + + + 8 Q1374327 21 +
8 Juraj Herz (1934–2018) + + + + + + + + + 9 Q1066361 19 +
9 Karel Kachyňa (1924–2004) + + + + + + + + + 9 Q1729166 17 +
10 Otakar Vávra (1911–2011) + + + + + + + + + + + + + 13 Q471434 19 +
11 Karel Zeman (1910–1989) + + + + + + + + + + + + 12 Q282000 20 +
12 Oldřich Lipský (1924–1986) + + + + + + + + 8 Q984033 18
13 Václav Vorlíček (1930–2019) + + + + + + + + + + + + + 13 Q967970 22 +
14 Martin Frič (1902–1968) + + + + + + + + + 9 Q769826 16 +
15 Zdeněk Svěrák (b. 1936) + + + + + + + + + + + + + 13 Q169065 19 +
16 Jiří Trnka (1912–1969) + + + + + + + + + + + + + 13 Q362319 22 +
17 Zdeněk Miler (1921–2011) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q169027 18 +
18 Jan Švankmajer (b. 1934) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q316165 16 +
19 Closely Watched Trains + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q738526 32
20 Kolya + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1141186 34
21 Ivan Passer (1933–2020) + + + + + + + + 8 Q966754 16 +
22 cinema of the Czech Republic + + + + + + + 7 Q1781740 4 +
23 Karlovy Vary International Film Festival + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q332869 10 +
24 Czech Lion Awards + + + + + + + + + + 10 Q341302 4 +
25 Czechoslovak New Wave + + + + + + + + + + 10 Q2356541 4
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 25 1 3 7 4 3 6 0 25 25 12 14 6 9 13 9 7 1 3 4 2 0 0 25 17 25 14 19 6 5 6 11 0 15 0 322 avg: 13\9\37% 452 Wikimedia Commons


Music

The time allocated for running scripts has expired.

Art

The time allocated for running scripts has expired.

Science

The time allocated for running scripts has expired.

P sport-green.png Sports

The time allocated for running scripts has expired.

P ps-green.png Politics

The time allocated for running scripts has expired.

History

The time allocated for running scripts has expired.

Nature / Geography

The time allocated for running scripts has expired.

P social sciences-green.png Society

The time allocated for running scripts has expired.

Transport

The time allocated for running scripts has expired.

Education

The time allocated for running scripts has expired.

P agriculture-green.png Economics

The time allocated for running scripts has expired.

Women

The time allocated for running scripts has expired.

Article lists by country[edit]