Wikimedia CEE Spring 2020/Structure/Hungary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Article lists for Hungary[edit]

P art-green.png Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 The Door + + + + + + + 7 Q7730684 19
2 Sing + + + + + + + + + + 10 Q28528118 19
3 László Z. Bitó (b. 1934) + + + + + + + + + + + 11 Q690478 10 +
4 Ágnes Gergely ♀ (b. 1933) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1009785 15 +
5 Ágnes Nemes Nagy ♀ (1922–1991) + + + + + + + + + + + 11 Q721607 19 +
6 Júlia Szendrey ♀ (1828–1868) + + + + + + + + + + + + + 13 Q939159 16 +
7 Miklós Izsó (1831–1875) + + + + + + + + + + + + 12 Q1099003 17 +
8 Petőfi Literary Museum View on maps + + + + + 5 Q1234343 9 +
9 Shamanistic remnants in Hungarian folklore + + + + + + + + 8 Q932810 3 +
10 Sevso Treasure + + + + + + + + 8 Q831539 2 +
11 sárgatúró + + + 3 Q19758764 4 +
12 János Bobula (1871–1922) + + 2 Q832773 11 +
13 István Ferenczy (1792–1856) + + + 3 Q285360 13 +
14 Aladár Kármán Géza (1871–1939) + + + 3 Q1123351 12 +
15 Andor Kunda (1905–1976) + + 2 Q239798 9
16 György Kürthy (1882–1972) + + + + 4 Q5625663 14 +
17 Elemér Moll (1886–1955) + + 2 Q1178527 9
18 Béla Szász (1926–2000) + + 2 Q12346002 7
19 Attila Papp (1944–2002) + + 2 Q1229530 8
20 László Szlávics (1927–1991) + + 2 Q1299389 12 +
21 Tibor Tánczos (1923–1979) + 1 Q54901327 12
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 6 6 0 0 0 2 0 1 8 3 16 1 1 21 9 0 0 0 1 2 0 5 3 8 7 0 0 1 1 0 2 1 7 0 126 avg: 6\4\17% 240 Wikimedia Commons


P biology-green.png Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian-Turkish Friendship Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q15226853 8 +
2 Tisza Plate + + + + + 5 Q1321456 2
3 list of mountains in Hungary + + + + 4 Q1162856 1
4 climate of Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q23661676 4 +
5 Danube glaciation + + + + + + + + + + 10 Q847437 2
6 Cave Bath View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q664177 5 +
7 Lake Feneketlen View on maps + + + + + + + + 8 Q736408 6 +
8 Gellért Hill Cave View on maps + + + + + + 6 Q839142 8 +
9 Írott-kő View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q630494 9 +
10 Baradla Domica cave system View on maps + + + + + 5 Q28199244 9 +
Σ → Autolist→ map gallery 9 8 5 1 1 0 0 0 1 4 2 1 1 3 10 5 1 0 1 4 2 0 5 1 1 5 0 1 0 2 0 3 0 7 0 84 avg: 8\2\24% 54 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Pick Szeged View on maps + + + + + + + + + 9 Q832075 9 +
2 Zwack liqueur + 1 Q231545 5 +
3 Sándor Demján (1943–2018) + + + + + + + + 8 Q903739 11 +
4 Taxation in Hungary + + + + + + + + 8 Q18166496 2
5 list of banks in Hungary + + + + + + + 7 Q6607150 2 +
6 BorsodChem + + + + + + + + + + + + 12 Q4946671 12 +
7 Csepel View on maps + + + + + + + 7 Q733978 11 +
8 renewable energy in Hungary + + + + + + + + 8 Q28377131 3 +
9 Hungary and the euro + + + + + + + + 8 Q1088899 0
10 Hell Energy Drink + + + + + + + + + + 10 Q12814582 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 3 3 1 2 0 0 0 2 3 6 0 0 1 10 8 0 0 0 0 0 0 4 3 1 8 0 1 1 0 1 3 0 8 0 78 avg: 8\2\22% 59 Wikimedia Commons


P social sciences-green.png Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 healthcare in Hungary + + + + + + + 7 Q5691267 4 +
2 Hungarian diaspora + + + + + + + + + + + 11 Q466395 3 +
3 Women in Hungary + + + + + + + + 8 Q8031447 5 +
4 LGBT rights in Hungary + + + + + + + + + + 10 Q830506 4 +
5 Budapest Pride + + + 3 Q851221 10 +
6 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
7 Mancs + + + + + + 6 Q384348 10 +
8 Teréz Karacs ♀ (1808–1892) + + + + + + + + + + + + 12 Q1104403 13 +
9 Recognition of same-sex unions in Hungary + + + + + + 6 Q5267359 1
10 Antisemitism in contemporary Hungary + + + + 4 Q15554877 1
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 2 4 0 2 0 0 0 3 1 6 0 0 2 6 6 1 0 0 1 1 1 2 1 2 9 1 0 0 0 1 1 0 8 0 71 avg: 7\2\20% 54 Wikimedia Commons


P sport-green.png Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Sarolta Kovács ♀ (b. 1991) + + + + 4 Q542315 13 +
2 András Törőcsik (b. 1955) + + + + + + + + + + 10 Q265238 14
3 Tamás Faragó (b. 1952) + + + + + + + + + + 10 Q178045 13 +
4 Hungary women's national water polo team + + + + + + + + + + + 11 Q540688 4
5 Zsanett Németh ♀ (b. 1994) + + + + + + + + + 9 Q24326396 12 +
6 Dorina Böczögő ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q854986 14 +
7 József Sákovics (1927–2009) + + + + + + + + + 9 Q366875 12
8 Tamás Mendelényi (1936–1999) + + + + + + + + + + 10 Q717782 14
9 Hungary at the Paralympics + + + + + + + 7 Q1162774 4 +
10 Tour de Hongrie + + + + + + 6 Q935429 6
11 Henrietta Ónodi ♀ (b. 1974) + + + + + 5 Q258094 10 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 1 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 2 11 7 0 0 1 1 0 0 2 9 3 10 0 0 0 6 1 3 0 7 0 87 avg: 8\2\23% 116 Wikimedia Commons


P ps-green.png Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian Round Table Talks + + + + + + + + 8 Q988941 5
2 Democratic Coalition + + + + + + + + + 9 Q847504 13 +
3 Together 2014 + + + + + + + + + 9 Q3054830 9 +
4 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + 12 Q832920 11 +
5 Momentum Movement + + + + + 5 Q28563736 15 +
6 President of Hungary + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q520765 13 +
7 Government of Hungary + + + + + + + + 8 Q1162751 7 +
8 Constitutional Court of Hungary View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q923292 11 +
9 Sándor Palace View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q927806 12 +
10 Hungarian nationality law + + + + + + + + 8 Q1162642 2
11 Vilmos Hellebronth (1895–1971) + + + + 4 Q768423 12
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 2 6 1 2 0 2 0 7 8 7 2 2 3 11 7 0 0 2 0 2 0 2 7 0 9 0 1 3 0 1 4 0 9 0 111 avg: 10\3\29% 110 Wikimedia Commons


P transport-green.png Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Budapest Cog-wheel Railway View on maps + + + + + + + + + 9 Q851167 13 +
2 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 8 +
3 Budapesti Közlekedési Központ + + + + + 5 Q608917 11 +
4 Aeropark View on maps + + + + + + 6 Q1000634 7 +
5 Hungarian Railway Museum View on maps + + + + + + + + + 9 Q573257 14 +
6 BuBi + + + 3 Q16971969 8 +
7 Budapest Castle Hill Funicular View on maps + + + + + + + + + + 10 Q731939 11 +
8 bridges of Budapest View on maps + + + + + + + 7 Q4966669 3 +
9 list of town tramway systems in Hungary + + 2 Q6643542 3
10 list of airports in Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q254391 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 7 0 0 1 0 0 0 2 4 0 3 1 2 9 5 0 0 0 1 0 0 1 2 2 8 0 0 2 0 0 1 0 6 0 67 avg: 7\2\19% 82 Wikimedia Commons


P history-green.png History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Fertőrákos mithraeum View on maps + + + + + + + 7 Q1177999 5 +
2 Blood oath + + + + + + 6 Q722035 2
3 nobility of Hungary + + + + 4 Q927915 3 +
4 Congress of Visegrád + + + + + + + + + + + + 12 Q1415418 4
5 Peace Treaty of Wiener Neustadt + + 2 Q853921 7 +
6 Siege of Güns View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q673641 9 +
7 Tiszaeszlár Affair + + + + + + + + 8 Q383025 1 +
8 Budapest Ghetto View on maps + + + + + + + + + + 10 Q2605415 8 +
9 Hungary–Poland relations + + + + + + + + + + 10 Q605918 3 +
10 Hungarian European Union membership referendum, 2003 + + + + + + + + + + + + + 13 Q1221325 6 +
11 Emil Dessewffy (1814–1866) + + + + + + 6 Q904386 14 +
12 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 11 +
13 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 4 5 3 0 0 3 0 3 4 2 2 0 1 13 5 1 0 0 1 5 0 2 5 2 8 1 3 1 1 1 4 0 8 0 99 avg: 8\3\22% 84 Wikimedia Commons


P chemist-green.png Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 science and technology in Hungary + + + + + + + 7 Q7433655 0 +
2 Geological Museum of Budapest View on maps + + + + 4 Q1162605 6 +
3 Leonar3Do + + + 3 Q1129203 0
4 gömböc + + + + + + + 7 Q1031518 8 +
5 Elizabeth Roboz Einstein ♀ (1904–1995) + + + + + + + + 8 Q57515793 12 +
6 Kálmán Tihanyi (1897–1947) + + + + + + + + + 9 Q1047948 14 +
7 József Béres (1920–2006) + + 2 Q854574 12 +
8 György Jendrassik (1898–1954) + + + + + + + + + + 10 Q359248 13 +
9 Bolyai Prize + + + + + + + + + + 10 Q572685 3
10 Piszkéstető Station View on maps + + + + + + + + 8 Q221647 9 +
11 Jenő Hankóczy (1879–1939) + + 2 Q1033610 7 +
12 György Jancsó (1853–1911) + + 2 Q1099673 7
13 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
14 János Szolcsányi (1938–2018) + + 2 Q1299727 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 1 2 0 0 0 2 0 0 7 1 9 0 0 12 4 0 0 0 0 2 0 4 3 4 7 0 0 1 0 0 0 0 8 0 76 avg: 5\2\16% 111 Wikimedia Commons


P literature-green.png Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Kodály Method + + + + + + + + + 9 Q1068295 3 +
2 education in Hungary + + + + + + + + + + + + 12 Q1162887 5 +
3 László Rátz (1863–1930) + + + + + + + 7 Q526211 13 +
4 Eszterházy Károly University View on maps + + + + + + + + 8 Q991872 13 +
5 Óbuda University View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1412435 17 +
6 Kuno von Klebelsberg (1875–1932) + + + + + + + + + 9 Q51765 17 +
7 Tibor Erdey-Grúz (1902–1976) + + + + + + + + 8 Q428106 19 +
8 József Eötvös (1813–1871) + + + + + + + + + + 10 Q469996 17 +
9 Zsigmond Kunfi (1879–1929) + + + + + + + + + 9 Q1121917 16 +
10 list of universities in Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q269064 3
11 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 4 7 1 1 0 1 0 1 6 2 10 0 1 11 5 0 0 0 0 0 0 2 7 2 9 1 0 0 2 0 2 0 10 0 96 avg: 9\3\25% 134 Wikimedia Commons


Female Icon.svg Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Magda Frank ♀ (1914–2010) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q5989652 13
2 Erzsébet Schaár ♀ (1908–1975) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q934828 15 +
3 Ágnes Hranitzky ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + + + + 12 Q1056063 10
4 Mónika Lamperth ♀ (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + 13 Q976803 11 +
5 The Angel Makers of Nagyrév ♀ + + + + + + + + + 9 Q3978296 7
6 Vilma Hugonnai ♀ (1847–1922) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q958057 18 +
7 Rosika Schwimmer ♀ (1877–1948) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q853932 20 +
8 Sára Salkaházi ♀ (1899–1944) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q51772 14 +
9 Kati Kovács ♀ (b. 1944) + + + + + + + + + + + + + 13 Q73769 20 +
10 Zsuzsa Koncz ♀ (b. 1946) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q227387 15 +
11 Anna Kéthly ♀ (1889–1976) + + + + + + + + + + + + 12 Q465399 16 +
12 Katalin Szili ♀ (b. 1956) + + + + + + + + + + 10 Q469578 14 +
13 Vastagh Györgyné Benczúr Olga ♀ (1875–1962) + + 2 Q24083386 17 +
14 Ildikó Dobos ♀ (b. 1942) + + 2 Q12349140 12
15 Marica Gervay ♀ (1919–2005) + + 2 Q30606630 9
16 Mária Pap ♀ (1865–1937) + + 2 Q1120031 11 +
17 Judit Papp ♀ (b. 1940) + 1 Q20481567 5
18 Zsuzsa Szilágyi N. ♀ (b. 1972) + + 2 Q12816299 8
19 Ildikó Dobos ♀ (b. 1942) + + 2 Q12349140 12
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 12 10 1 1 0 4 0 2 10 4 17 3 3 18 12 2 0 1 0 2 1 9 10 7 12 1 1 1 8 1 2 0 11 0 178 avg: 9\5\27% 247 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine