Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2020/Structure/Hungary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Hungary[edit]

Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 The Door + + + + + + + + + + + + + 13 Q7730684 20
2 Sing + + + + + + + + + + 10 Q28528118 20
3 László Z. Bitó (1934–2021) + + + + + + + + + + + 11 Q690478 14 +
4 Ágnes Gergely ♀ (b. 1933) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1009785 16 +
5 Ágnes Nemes Nagy ♀ (1922–1991) + + + + + + + + + + + + 12 Q721607 20 +
6 Júlia Szendrey ♀ (1828–1868) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q939159 16 +
7 Miklós Izsó (1831–1875) + + + + + + + + + + + + 12 Q1099003 21 +
8 Petőfi Literary Museum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1234343 17 +
9 Shamanistic remnants in Hungarian folklore + + + + + + + + + 9 Q932810 3 +
10 Sevso Treasure + + + + + + + + + + + + 12 Q831539 2 +
11 sárgatúró + + + + + + + 7 Q19758764 4 +
12 János Bobula (1871–1922) + + 2 Q832773 15 +
13 István Ferenczy (1792–1856) + + + + + + + 7 Q285360 16 +
14 Aladár Kármán Géza (1871–1939) + + + 3 Q1123351 12 +
15 Andor Kunda (1905–1976) + + 2 Q239798 9
16 György Kürthy (1882–1972) + + + + + + 6 Q5625663 15 +
17 Elemér Moll (1886–1955) + + 2 Q1178527 13 +
18 Béla Szász (1926–2000) + + 2 Q12346002 7
19 Attila Papp (1944–2002) + + 2 Q1229530 8
20 László Szlávics (1927–1991) + + 2 Q1299389 12 +
21 Tibor Tánczos (1923–1979) + + 2 Q54901327 12
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 7 9 2 1 0 3 0 1 0 9 4 17 1 1 21 12 0 1 0 0 1 5 0 5 5 8 0 11 0 1 1 2 0 8 1 7 0 157 avg: 7\4\20% 272 Wikimedia Commons


Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian-Turkish Friendship Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q15226853 8 +
2 Tisza Plate + + + + + + + 7 Q1321456 2
3 list of mountains in Hungary + + + + + 5 Q1162856 1
4 climate of Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q23661676 4 +
5 Danube glaciation + + + + + + + + + + 10 Q847437 2
6 Cave Bath View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q664177 5 +
7 Lake Feneketlen View on maps + + + + + + + + + + 10 Q736408 6 +
8 Gellért Hill Cave View on maps + + + + + + + + 8 Q839142 8 +
9 Írott-kő View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q630494 9 +
10 Baradla Domica cave system View on maps + + + + + 5 Q28199244 9 +
Σ → Autolist→ map gallery 9 8 5 1 1 0 0 0 1 1 4 2 2 2 3 10 5 0 1 0 1 4 4 0 5 2 2 0 5 0 1 0 2 0 4 0 7 0 92 avg: 9\2\24% 54 Wikimedia Commons


Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Pick Szeged View on maps + + + + + + + + + 9 Q832075 9 +
2 Zwack liqueur + 1 Q231545 5 +
3 Sándor Demján (1943–2018) + + + + + + + + + + 10 Q903739 11 +
4 taxation in Hungary + + + + + + + + 8 Q18166496 3
5 list of banks in Hungary + + + + + + + + 8 Q6607150 3 +
6 BorsodChem + + + + + + + + + + + + 12 Q4946671 14 +
7 Csepel View on maps + + + + + + + + 8 Q733978 12 +
8 renewable energy in Hungary + + + + + + + + + 9 Q28377131 3 +
9 Hungary and the euro + + + + 4 Q1088899 2
10 Hell Energy Drink + + + + + + + + + + + 11 Q12814582 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 3 3 1 2 0 1 0 1 0 4 5 1 0 1 9 8 0 0 0 0 0 1 0 4 3 2 0 8 0 0 0 0 1 4 0 9 0 80 avg: 8\2\21% 67 Wikimedia Commons


Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Healthcare in Hungary + + + + + + + + 8 Q5691267 4 +
2 Hungarian diaspora + + + + + + + + + + + 11 Q466395 5 +
3 Women in Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q8031447 5 +
4 LGBT rights in Hungary + + + + + + + + + + 10 Q830506 4 +
5 Budapest Pride + + + + + 5 Q851221 11 +
6 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
7 Mancs + + + + + + + + + + 10 Q384348 10 +
8 Teréz Karacs ♀ (1808–1892) + + + + + + + + + + + + + 13 Q1104403 13 +
9 Recognition of same-sex unions in Hungary + + + + + 5 Q5267359 4
10 Antisemitism in contemporary Hungary + + + + + 5 Q15554877 1
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 3 4 0 2 1 0 0 3 0 1 5 2 0 2 6 6 0 3 0 0 2 2 1 2 1 2 0 9 1 0 1 0 2 3 0 8 0 82 avg: 8\2\22% 60 Wikimedia Commons


Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Sarolta Kovács ♀ (b. 1991) + + + + + + + + + + 10 Q542315 13 +
2 András Törőcsik (1955–2022) + + + + + + + + + + + + 12 Q265238 20 +
3 Tamás Faragó (b. 1952) + + + + + + + + + + + 11 Q178045 15 +
4 Hungary women's national water polo team + + + + + + + + + + + + 12 Q540688 4
5 Zsanett Németh ♀ (b. 1994) + + + + + + + + + + 10 Q24326396 13 +
6 Dorina Böczögő ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q854986 14 +
7 József Sákovics (1927–2009) + + + + + + + + + + 10 Q366875 14
8 Tamás Mendelényi (1936–1999) + + + + + + + + + + + 11 Q717782 15 +
9 Hungary at the Paralympics + + + + + + + 7 Q1162774 4 +
10 Tour de Hongrie + + + + + + + + 8 Q935429 9
11 Henrietta Ónodi ♀ (b. 1974) + + + + + + + + 8 Q258094 12 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 2 2 0 0 0 0 0 6 0 7 0 7 0 2 11 7 0 0 0 2 1 0 0 2 10 3 0 11 0 0 1 6 2 4 0 8 0 105 avg: 10\3\25% 133 Wikimedia Commons


Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hungarian Round Table Talks + + + + + + + + 8 Q988941 5
2 Democratic Coalition + + + + + + + + + + 10 Q847504 13 +
3 Together 2014 + + + + + + + + + 9 Q3054830 9 +
4 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + + + 14 Q832920 10 +
5 Momentum Movement + + + + + + + + 8 Q28563736 15 +
6 President of Hungary + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q520765 18 +
7 Government of Hungary + + + + + + + + + + 10 Q1162751 8 +
8 Constitutional Court of Hungary View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q923292 12 +
9 Sándor Palace View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q927806 12 +
10 Hungarian nationality law + + + + + + + + 8 Q1162642 2
11 Vilmos Hellebronth (1895–1971) + + + + + 5 Q768423 13
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 3 6 2 2 0 2 0 7 0 8 8 3 2 3 11 6 0 0 0 2 0 2 0 2 8 0 0 11 0 1 3 0 1 5 0 10 0 119 avg: 11\3\28% 117 Wikimedia Commons


Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Budapest Cog-wheel Railway View on maps + + + + + + + + + 9 Q851167 17 +
2 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 10 +
3 Budapesti Közlekedési Központ + + + + + 5 Q608917 12 +
4 Aeropark View on maps + + + + + + 6 Q1000634 7 +
5 Hungarian Railway Museum View on maps + + + + + + + + + 9 Q573257 14 +
6 MOL Bubi + + + 3 Q16971969 8 +
7 Budapest Castle Hill Funicular View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q731939 11 +
8 bridges of Budapest View on maps + + + + + + + 7 Q4966669 4 +
9 list of town tramway systems in Hungary + + 2 Q6643542 3
10 list of airports in Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q254391 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 7 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 3 1 2 9 5 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 8 0 0 3 0 0 2 0 6 0 71 avg: 7\2\19% 90 Wikimedia Commons


History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Fertőrákos mithraeum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1177999 6 +
2 Blood oath + + + + + + 6 Q722035 2
3 Nobility of Hungary + + + + + + 6 Q927915 4 +
4 Congress of Visegrád + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1415418 5
5 Peace Treaty of Wiener Neustadt + + + 3 Q853921 7 +
6 Siege of Güns View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q673641 10 +
7 Tiszaeszlár Affair + + + + + + + + 8 Q383025 1 +
8 Budapest Ghetto View on maps + + + + + + + + + + 10 Q2605415 9 +
9 Hungary–Poland relations + + + + + + + + + + 10 Q605918 3 +
10 Hungarian European Union membership referendum, 2003 + + + + + + + + + + + + + 13 Q1221325 7 +
11 Emil Dessewffy (1812–1866) + + + + + + + + 8 Q904386 21 +
12 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
13 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 4 5 3 0 0 4 0 3 0 7 2 2 0 1 13 5 0 3 0 1 1 5 0 2 6 2 0 9 1 4 2 1 1 5 0 8 0 111 avg: 9\3\22% 100 Wikimedia Commons


Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 science and technology in Hungary + + + + + + + 7 Q7433655 1 +
2 Geological Museum of Budapest View on maps + + + + + 5 Q1162605 7 +
3 Leonar3Do + + + 3 Q1129203 0
4 Gömböc + + + + + + + + + + + 11 Q1031518 8 +
5 Elizabeth Roboz Einstein ♀ (1904–1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q57515793 15 +
6 Kálmán Tihanyi (1897–1947) + + + + + + + + + 9 Q1047948 14 +
7 József Béres (1920–2006) + + 2 Q854574 12 +
8 György Jendrassik (1898–1954) + + + + + + + + + + 10 Q359248 14 +
9 Bolyai Prize + + + + + + + + + + + + 12 Q572685 4 +
10 Piszkéstető Station View on maps + + + + + + + + 8 Q221647 9 +
11 Jenő Hankóczy (1879–1939) + + 2 Q1033610 9 +
12 György Jancsó (1853–1911) + + 2 Q1099673 8
13 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
14 János Szolcsányi (1938–2018) + + 2 Q1299727 13 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 1 2 0 0 0 2 0 0 0 7 1 10 0 0 12 5 0 1 0 0 0 2 0 4 5 4 0 7 0 0 2 1 1 3 2 8 0 89 avg: 6\2\17% 123 Wikimedia Commons


Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Kodály Method + + + + + + + + + 9 Q1068295 6 +
2 education in Hungary + + + + + + + + + + + + + 13 Q1162887 7 +
3 László Rátz (1863–1930) + + + + + + + 7 Q526211 18 +
4 Eszterházy Károly Catholic University View on maps + + + + + + + + + 9 Q991872 15 +
5 Óbuda University View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1412435 17 +
6 Kuno von Klebelsberg (1875–1932) + + + + + + + + + + 10 Q51765 19 +
7 Tibor Erdey-Grúz (1902–1976) + + + + + + + + 8 Q428106 20 +
8 József Eötvös (1813–1871) + + + + + + + + + + 10 Q469996 20 +
9 Zsigmond Kunfi (1879–1929) + + + + + + + + + 9 Q1121917 17 +
10 list of universities in Hungary + + + + + + + + + + + 11 Q269064 3
11 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 4 7 3 1 0 1 0 1 0 8 2 10 0 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0 9 1 0 0 2 0 2 0 10 0 100 avg: 9\3\24% 153 Wikimedia Commons


Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Magda Frank ♀ (1914–2010) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q5989652 14
2 Erzsébet Schaár ♀ (1908–1975) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q934828 17 +
3 Ágnes Hranitzky ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + + + + 12 Q1056063 11
4 Mónika Lamperth ♀ (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + 13 Q976803 12 +
5 The Angel Makers of Nagyrév + + + + + + + + + + 10 Q3978296 7
6 Vilma Hugonnai ♀ (1847–1922) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q958057 20 +
7 Rosika Schwimmer ♀ (1877–1948) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q853932 24 +
8 Sára Salkaházi ♀ (1899–1944) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q51772 18 +
9 Kati Kovács ♀ (b. 1944) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q73769 21 +
10 Zsuzsa Koncz ♀ (b. 1946) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q227387 20 +
11 Anna Kéthly ♀ (1889–1976) + + + + + + + + + + + + + 13 Q465399 17 +
12 Katalin Szili ♀ (b. 1956) + + + + + + + + + + + + + 13 Q469578 14 +
13 Olga Vastagh ♀ (1875–1962) + + 2 Q24083386 17 +
14 Ildikó Dobos ♀ (b. 1942) + + 2 Q12349140 12
15 Marica Gervay ♀ (1919–2005) + + 2 Q30606630 13
16 Mária Kovács ♀ (1865–1937) + + 2 Q1120031 11 +
17 Judit Papp ♀ (b. 1940) + 1 Q20481567 8
18 Zsuzsa Szilágyi N. ♀ (b. 1972) + + 2 Q12816299 8
19 Ildikó Dobos ♀ (b. 1942) + + 2 Q12349140 12
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 12 10 1 1 0 5 0 5 0 10 5 17 3 3 18 12 0 3 0 1 0 2 1 9 11 7 0 12 1 1 1 8 1 2 5 11 0 190 avg: 10\5\26% 276 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine