Wikimedia CEE Spring 2020/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Article lists for Slovakia[edit]

This list contains tips for interesting articles. It does not contain the obvious ones that already have a lot of langauge versions.

P art-green.png a. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Radio and Television Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q727176 11 +
2 Slovak National Library View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q620899 10 +
3 University Library in Bratislava View on maps + + + + + + 6 Q12778078 9 +
4 Pohoda + + + + + + 6 Q124484 4 +
5 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments View on maps + + + + + + + 7 Q6535830 9 +
6 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + 6 Q12762879 3
7 Halušky + + + + + + + + + + + + + 13 Q1575225 3 +
8 fujara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q11787 4 +
9 Blue-dyeing + + + + + + 6 Q882441 4 +
10 tinker + + + + + + + + 8 Q338221 5 +
11 easter whipping + + + + + + 6 Q194607 4 +
12 Lokša + + + + 4 Q12033864 4 +
13 Lúčnica + + + 3 Q15408931 2 +
14 The Shop on Main Street + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q595196 23 +
15 Gothic Route (Slovakia) + + + 3 Q12766423 4 +
16 Marína + + + + + 5 Q3850635 0
17 The Daughter of Sláva + + + 3 Q3512941 7
18 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 2
19 Tylová paličkovaná čipka na Slovensku + 1 Q55120585 0
20 Modra ceramics + + + 3 Q12771862 4 +
21 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Wychodna View on maps + + 2 Q85418795 4
22 Martin Kukučín (1860–1928) + + + + + + + + + + + + + 13 Q1384769 13 +
23 Petra Polnišová ♀ (b. 1976) + + + + + + + 7 Q12045152 11 +
24 Adam Szentpétery (b. 1956) + + + + + + 6 Q1297197 10 +
25 Marko Vrzgula (b. 1966) + + 2 Q19973606 9
26 Juraj Bindzár (1943–2019) + + 2 Q13421070 10
27 Barbora Lichá ♀ (1976–2015) + + 2 Q12762935 7
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 17 1 1 2 3 0 3 0 22 11 3 6 0 3 10 8 1 1 0 1 1 0 2 18 2 11 3 27 4 0 1 3 1 9 0 175 avg: 6\5\19% 176 Wikimedia Commons


P biology-green.png b. Nature/Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Chopok View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1076258 10 +
2 Slovak Paradise View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q253514 8 +
3 Hrebienok View on maps + + + + + + + 7 Q836632 5 +
4 Ochtinská Aragonite Cave View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1075804 9 +
5 Sitno View on maps + + + + + + 6 Q1621423 10 +
6 Muránska planina National Park View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1968946 9 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 1 1 2 0 0 0 6 5 1 3 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 3 6 1 4 0 6 1 0 0 2 2 5 0 66 avg: 11\2\31% 51 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne + + + + + + + 7 Q3559219 7 +
2 Slovenská pošta + + + + + + + + + + + + 12 Q1191849 13
3 Kremnica Mint + + + + + + + + + + + + + 13 Q1050227 9 +
4 SAX + + 2 Q2431665 3
5 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks View on maps + + + + + + 6 Q224693 12 +
6 Čierny Váh Reservoir (lower) View on maps + + + + + + 6 Q3366233 11 +
7 Jaderná elektrárna Bohunice A1 + + 2 Q13419743 1
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 2 0 2 3 0 0 0 5 4 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 1 0 0 4 0 48 avg: 7\1\20% 56 Wikimedia Commons


P social sciences-green.png d. Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 demographics of Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q340068 6 +
2 Slovaks + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q171336 12 +
3 Hungarians in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q602700 2 +
4 Roma in Slovakia + + + + 4 Q27479579 3 +
5 Czechs in Slovakia + + 2 Q56823168 1
6 Rusyns in Slovakia + + 2 Q14849157 3
7 Ukrainians in Slovakia + + + + + + 6 Q3491511 2 +
8 Carpathian Germans + + + + + + + + + + + + 12 Q698855 2
9 Croats in Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q1789572 1
10 Serbs of Slovakia + + + + + 5 Q3313849 1
11 history of the Jews in Slovakia + + + + + 5 Q480496 1 +
12 Moravians + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q756716 7 +
13 Italians in Slovakia + + + 3 Q20085412 2
14 religion in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2068463 3 +
15 Roman Catholicism in Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q371204 2 +
16 Slovak Greek Catholic Church + + + + + + + + + + + + 12 Q911398 9 +
17 The Orthodox Church in the Czech Lands and in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q475683 9 +
18 Old Catholic Church + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q5169816 10 +
19 Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia + + + + + + + + + 9 Q1380513 5 +
20 Reformed Christian Church in Slovakia + + + + + + 6 Q7307461 3
21 Apostolic Church (Slovakia) + + + 3 Q15478829 1
22 Central Union of Jewish Religious Communities in the Slovak Republic + 1 Q18006764 4
23 Islam in Slovakia + + + + + + + + + + + + + 13 Q3490576 1
24 Matej Lochman (1561–1620) + 1 Q12771209 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 19 8 3 12 11 2 6 0 19 12 5 5 1 11 7 4 4 1 4 1 5 0 2 11 8 17 4 21 2 1 9 8 1 15 0 239 avg: 10\7\28% 97 Wikimedia Commons


P sport-green.png e. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Danka Barteková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 15 +
2 Henrieta Farkašová ♀ (b. 1986) + + + + + + + + 8 Q5715883 13 +
3 Jakub Krako (b. 1990) + + + 3 Q3432108 11 +
4 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + 5 Q13421443 8 +
5 Matej Tóth (b. 1983) + + + + + + + + + + + + 12 Q2478771 13 +
6 Zuzana Štefečeková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + 10 Q960075 13 +
7 Natália Šubrtová ♀ (b. 1989) + + + + + 5 Q6981051 11 +
8 Petra Vlhová ♀ (b. 1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2042262 13 +
9 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
10 Ivana Kováčová ♀ (b. 1992) + + + + 4 Q12767692 8
11 Filip Šebo (b. 1984) + + + + + + + 7 Q699487 13
12 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 14
13 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 5 0 1 1 0 1 0 7 5 3 0 1 3 0 5 0 0 0 2 0 0 2 9 1 8 0 11 1 0 0 2 0 8 0 88 avg: 7\3\19% 145 Wikimedia Commons


P ps-green.png f. Politics and Government[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Igor Matovič (b. 1973) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q552706 13 +
2 Ján Budaj (b. 1952) + + + + 4 Q12027325 10 +
3 Mária Kolíková ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + 9 Q56823084 11
4 Boris Kollár (b. 1965) + + + + + + + 7 Q23022210 13 +
5 Ivan Korčok (b. 1964) + + + + + + + + 8 Q3156132 12 +
6 Veronika Remišová ♀ (b. 1976) + + + + + + + + + + 10 Q26837632 13
7 Ordinary People + + + + + + + + + + + 11 Q372043 10
8 For the People + + + + + + 6 Q64729826 10 +
9 Armed Forces of the Slovak Republic + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q500707 9 +
10 Ján Ľupták (b. 1946) + + + 3 Q3566334 9
11 Ján Hudacký (b. 1959) + + + + 4 Q6319608 11
12 Ján Nosko (b. 1961) + 1 Q21993053 6
13 Anton Ťažký st. (1898–1991) + 1 Q13375259 8
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 2 0 1 1 0 2 0 10 7 2 0 3 2 6 1 2 0 1 1 0 1 0 11 1 6 0 13 2 0 3 2 0 5 0 95 avg: 7\3\21% 135 Wikimedia Commons


P transport-green.png g. Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Railways of Slovak Republic + + + + + + + + + + + + 12 Q393524 14 +
2 Železničná spoločnosť Slovensko + + + + + + + + + + + + 12 Q393557 16 +
3 M. R. Štefánik Airport View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q828379 13 +
4 Košice International Airport View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q777774 15 +
5 Highways in Slovakia + + + + + + + + + + + 11 Q748952 4 +
6 D1 motorway + + + + + + + + + + 10 Q763202 13 +
7 Historical Logging Switchback Railway View on maps + + + + 4 Q837155 8 +
8 Čierny Hron Railway View on maps + + + + + + 6 Q459204 13 +
9 Sliač Airport View on maps + + + + + + + + + 9 Q1432898 12 +
10 Mária Valéria Bridge View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1089516 20 +
11 Most SNP View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q837291 18 +
12 Cesta hrdinov SNP View on maps + + + + 4 Q3512223 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 7 1 4 3 0 0 0 12 12 0 1 1 2 9 1 0 0 1 3 0 0 2 11 5 9 1 12 4 0 3 3 1 9 0 128 avg: 11\4\30% 157 Wikimedia Commons


P history-green.png h. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Dražovce church View on maps + + + + + + + + + 9 Q4177042 12 +
2 Koceľ (820s–876) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q709663 7 +
3 Seven Slavic Saints + + + + + + + + 8 Q3625012 6 +
4 Andrew Zorard (980–1030) + + + + + + + + + 9 Q751276 12 +
5 Benedict of Szkalka (10. century–1012) + + + + + + + + + 9 Q832638 11 +
6 Máté Csák III (1260–1321) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q222534 13 +
7 Battle of Rozgony View on maps + + + + + + + + + 9 Q181293 5 +
8 Universitas Istropolitana View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q481659 8 +
9 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
10 Maurice Benyovszky (1746–1786) + + + + + + + + + + + + 12 Q93419 13 +
11 Demands of the Slovak Nation + + + + 4 Q3900997 0
12 Slovak Uprising 1848-1849 + + + + + + + + + + + + + 13 Q751143 6 +
13 Cleveland Agreement + + + + + + + 7 Q867956 1
14 Pittsburgh Agreement + + + + + + + 7 Q628680 0
15 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + 7 Q3508048 11 +
16 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
17 Timrava ♀ (1867–1951) + + + + + + + + + + 10 Q440577 11 +
18 Martin Declaration + + + + + + + + + 9 Q3491175 4
19 Anna Sychravová ♀ (1873–1925) + + + + + 5 Q10853458 13 +
20 Andrej Hlinka (1864–1938) + + + + + + + + + + + + 12 Q467797 14 +
21 Czechoslovak resistance to Nazi occupation + + + + + + + + + + + 11 Q370701 3 +
22 Anna Kolesárová ♀ (1928–1944) + + + + + + + + + + 10 Q10826612 14 +
23 Action P + + + + 4 Q12046984 5
24 Hyphen War + + + + + + + + + + + + + + 14 Q965429 3
25 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 9
26 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 19 0 3 10 11 1 6 0 23 16 4 9 1 5 19 2 3 0 1 1 0 0 1 17 6 19 1 25 2 0 3 3 0 16 0 227 avg: 9\6\25% 194 Wikimedia Commons


P chemist-green.png i. Science and Technology[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovak Academy of Sciences View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1050317 14 +
2 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + 7 Q47036121 9 +
3 Mochovce Nuclear Power Plant View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1085951 9 +
4 tajch + + + + + + + + + 9 Q1898426 3 +
5 Aurel Stodola (1859–1942) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q666875 22 +
6 Jozef Murgaš (1864–1929) + + + + + + + + + + + 11 Q980550 12 +
7 Ján Bahýľ (1856–1916) + + + + + + + + + + 10 Q680151 9 +
8 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + 8 Q730241 9 +
9 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + 8 Q15732667 4 +
10 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + 4 Q60687933 6
11 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 7
12 Vladimír Kozlík (1917–1969) + 1 Q16519893 7
13 Tatiana Podolinská ♀ (b. 1972) + + 2 Q43231512 5 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 1 5 5 0 2 0 8 8 0 1 1 2 5 9 0 0 0 1 0 0 1 8 1 8 1 13 0 0 1 1 0 8 0 102 avg: 8\3\22% 116 Wikimedia Commons


P literature-green.png j. Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Armed Forces Academy + + + + 4 Q12761997 7 +
2 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 9
3 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 11 +
4 Štefan Gero (b. 1942) + 1 Q13371617 5
5 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
6 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 7
7 Peter Sklenčár (b. 1962) + + 2 Q51586014 5
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 14 avg: 2\0\6% 51 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine