Wikimedia CEE Spring 2022/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Slovakia[edit]

a. Art[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Jan Brokoff (1652–1718) + + + + + + + + + + + + 12 Q662793 17 +
2 Ester Šimerová-Martinčeková ♀ (1909–2005) + + + + + + + + + + + 11 Q8420324 16 +
3 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + + 7 Q12762879 3
4 Jakob Bogdani (1658–1724) + + + + + + + + + + + 11 Q833333 15 +
5 Mária Ďuríčková ♀ (1919–2004) + + + + 4 Q12772199 12 +
6 Károly Alexy (1823–1880) + + + + + 5 Q622399 12 +
7 Peter Michal Bohúň (1822–1879) + + + + + + + + + + + + 12 Q4180080 18 +
8 Jozef Kostka (1912–1996) + + + + + + + + 8 Q12027014 14 +
9 Vincent Hložník (1919–1997) + + + + + + 6 Q1332290 18 +
10 Miloš Alexander Bazovský (1899–1968) + + + + + + + + 8 Q2702071 17 +
11 László Sümegh (b. 1962) + 1 Q92441884 4
12 Petra Polnišová ♀ (b. 1976) + + + + + + + + + 9 Q12045152 12 +
13 Anita Kajlichová ♀ (b. 1939) + + 2 Q28584670 7
14 Adam Szentpétery (b. 1956) + + + + + + 6 Q1297197 13 +
15 Juraj Bindzár (1943–2019) + + + 3 Q13421070 10
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 8 7 0 2 2 1 0 0 14 0 7 2 3 0 0 7 4 0 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 8 0 13 2 0 0 4 0 7 0 105 avg: 7\3\18% 188 Wikimedia Commons


Literature[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Miroslav Válek (1927–1991) + + + + + + + + + + 10 Q712289 17 +
2 Jozef Cíger-Hronský (1896–1960) + + + + + + + + + 9 Q979946 15 +
3 Kanon ku czci św. Dymitra + + 2 Q17444532 1
4 Proglas + + + + + + + + + + + + 12 Q2251249 11 +
5 Hugolín Gavlovič (1712–1787) + + + + 4 Q5934650 12
6 Juraj Červenák (b. 1974) + + + + + + 6 Q3489894 12 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 5 1 0 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 1 6 0 0 1 1 0 4 0 43 avg: 7\1\19% 68 Wikimedia Commons


Architecture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Spišská Kapitula View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1042821 13 +
2 church of Holy Spirit View on maps + + + + + 5 Q13425266 12 +
3 Basilica of St. Giles View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q8415744 17 +
4 Europe Place in Komárno View on maps + + 2 Q12347574 1 +
5 Slavín View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1553111 9 +
6 Hronský Beňadik monastery View on maps + + + + + 5 Q1008238 11 +
7 Wooden articular church of Hronsek View on maps + + + + + + + + 8 Q595992 14 +
8 Ľubovňa Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1072570 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 0 0 1 2 1 1 0 7 0 7 0 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 1 3 0 7 0 0 4 0 8 2 0 1 2 0 2 0 65 avg: 8\2\21% 88 Wikimedia Commons


b. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Music Centre Slovakia + 1 Q106232242 10
2 Ministry of Culture of the Slovak Republic View on maps + + + + + + 6 Q7788102 9 +
3 Radio and Television of Slovakia + + + + + + + + + + + + + 13 Q727176 11 +
4 University Library in Bratislava View on maps + + + + + + + + 8 Q12778078 9 +
5 Pohoda View on maps + + + + + + 6 Q124484 5 +
6 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments View on maps + + + + + + + + 8 Q6535830 9 +
7 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + + 7 Q12762879 3
8 Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe + + + + + + + + + 9 Q882441 7 +
9 tinker + + + + + + + + + 9 Q338221 7 +
10 Milan Lichard (1853–1935) + + 2 Q20100909 7
11 easter whipping + + + + + + + + 8 Q194607 4 +
12 Lokša + + + + + + + + + + + 11 Q12033864 5 +
13 Lúčnica + + + 3 Q15408931 4 +
14 Gothic Route (Slovakia) + + + + + 5 Q12766423 4 +
15 Marína + + + + + + 6 Q3850635 1
16 The Daughter of Sláva + + + + 4 Q3512941 8
17 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 4
18 Słowacka koronka klockowa na tiulowym tle + + 2 Q55120585 5 +
19 Modra ceramics + + + 3 Q12771862 4 +
20 International folklore festival Východná View on maps + + 2 Q85418795 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 2 0 0 0 1 2 0 17 0 6 2 2 0 1 6 8 0 0 0 0 0 1 1 1 16 0 0 8 0 19 3 0 1 2 0 8 0 118 avg: 6\3\16% 121 Wikimedia Commons


c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne + + + + + + + + 8 Q3559219 13 +
2 SAX + + 2 Q2431665 3
3 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks View on maps + + + + + 5 Q224693 14 +
4 Čierny Váh Reservoir (lower) View on maps + + + + + 5 Q3366233 11 +
5 Bohunice A1 Nuclear Power Plant View on maps + 1 Q13419743 6 +
Σ → Autolist→ map gallery 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 21 avg: 4\1\11% 47 Wikimedia Commons


d. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Seven Slavic Saints + + + + + + + + + + + 11 Q3625012 7 +
2 Benedict of Skalka (10. century–1012) + + + + + + + + + 9 Q832638 12 +
3 Battle of Rozgony View on maps + + + + + + + + + + 10 Q181293 5 +
4 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
5 Demands of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q3900997 3
6 Cleveland Agreement + + + + + + + + + 9 Q867956 5 +
7 Pittsburgh Agreement + + + + + + + + + 9 Q628680 0
8 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + + 8 Q3508048 12 +
9 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
10 Anna Sychravová ♀ (1873–1925) + + + + + + + + + 9 Q10853458 14 +
11 Action P + + + + + + 6 Q12046984 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 0 0 3 7 0 2 0 11 0 6 2 2 1 1 7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7 2 0 8 1 10 1 0 1 0 0 7 0 90 avg: 8\2\22% 65 Wikimedia Commons


e. Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hrebienok View on maps + + + + + + + + 8 Q836632 5 +
2 Sitno View on maps + + + + + + + + 8 Q1621423 11 +
3 Morské oko View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q2639347 15 +
4 Silická ľadnica View on maps + + + + 4 Q640870 11 +
5 Lúčanský vodopád View on maps + + + + 4 Q20860720 9 +
6 Súľov Rocks View on maps + + + 3 Q3506556 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 1 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0 3 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 38 avg: 6\1\17% 65 Wikimedia Commons


f. Science / Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + 7 Q47036121 10 +
2 tajch View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1898426 4 +
3 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + + + 10 Q730241 12 +
4 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + + 9 Q15732667 4 +
5 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + + + 6 Q60687933 8 +
6 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 8
7 Vladimír Kozlík (1917–1969) + 1 Q16519893 7
8 Tatiana Zachar Podolinská ♀ (b. 1972) + + + + 4 Q43231512 9 +
9 Armed Forces Academy View on maps + + + + + + + + 8 Q12761997 9 +
10 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 12
11 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
12 Štefan Gero (b. 1942) + 1 Q13371617 5
13 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
14 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 8
15 Peter Sklenčár (b. 1962) + + 2 Q51586014 7
16 University of Trnava View on maps + + + + + + 6 Q368998 9 +
17 Martin University Hospital View on maps + + 2 Q6776784 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 6 2 0 3 3 0 0 0 6 0 4 0 3 0 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 16 0 0 0 1 0 8 0 74 avg: 4\2\11% 141 Wikimedia Commons


g. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovak Paralympic Committee + + + 3 Q12776309 14
2 Ľubomír Gogolák (b. 1990) + + + 3 Q344708 11
3 Bratislava Capitals + + + + + + + 7 Q28224962 8 +
4 Jakub Krako (b. 1990) + + + + 4 Q3432108 12 +
5 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + + 6 Q13421443 11 +
6 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
7 Július Michalík (b. 1972) + 1 Q18511363 14
8 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 13
9 Filip Šebo (b. 1984) + + + + + + + 7 Q699487 14
10 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
11 Fedor Štarke (b. 1945) + 1 Q22770812 5
12 Anton Kopčan (1929–2001) + + 2 Q10853672 10
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 1 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 4 0 40 avg: 3\1\9% 125 Wikimedia Commons


h. Politics and Law[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Peter Tomka (b. 1956) + + + + + + + + + + + + 12 Q1348577 14 +
2 Lucia Žitňanská ♀ (b. 1964) + + + + + 5 Q3090972 13 +
3 Mária Kolíková ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + + + 11 Q56823084 12
4 Peter Blaho (1939–2018) + + + + 4 Q12773707 16 +
5 František Gaulieder (1951–2017) + + + + + + 6 Q15303766 11
6 Milan Kňažko (b. 1945) + + + + + + + 7 Q3735272 15 +
7 Daniel Lipšic (b. 1973) + + + + + + + + + + + 11 Q3014377 12 +
8 Tomáš Drucker (b. 1978) + + + + + + 6 Q26250908 14 +
9 Štefan Luby (1910–1976) + + + + + 5 Q10417817 17 +
10 Ľubica Laššáková ♀ (b. 1960) + + + + 4 Q50828716 11
11 Bhutan–Slovakia relations 0 Q64925017 2
12 Ján Hudacký (b. 1959) + + + + 4 Q6319608 11
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 9 4 0 0 1 0 0 0 8 0 4 2 1 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 11 1 0 6 0 11 0 0 0 1 0 6 0 75 avg: 6\2\16% 148 Wikimedia Commons


Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Anita Kajlichová ♀ (b. 1939) + + 2 Q28584670 7
2 Alexandra Rexová ♀ (b. 2005) + + + + + + 6 Q111116659 15
3 Henrieta Farkašová ♀ (b. 1986) + + + + + + + + + + 10 Q5715883 20 +
4 Natália Šubrtová ♀ (b. 1989) + + + + + + 6 Q6981051 13 +
5 Ivana Kováčová ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q12767692 9
6 Anastasiya Kuzmina ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q229640 20 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 5 2 1 1 1 0 1 0 3 0 4 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 3 6 0 0 5 0 3 0 1 1 1 0 3 0 49 avg: 8\1\21% 84 Wikimedia Commons


i. Human rights[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 LGBT rights in Slovakia + + + + + + + + + + + 11 Q155232 4 +
2 Slovak same-sex marriage referendum + + + + + + + + + 9 Q18601497 9 +
3 Romani people in Slovakia + + + + + + + 7 Q2164468 3 +
Σ → Autolist→ gallery 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 0 1 0 2 0 2 0 27 avg: 9\1\24% 16 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia North-West Region of Russia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine Võro