Jump to content

Amical Wikimedia/Bylaws

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Original version in CatalanEnglish translation

Estatuts d'Amical Viquipèdia

Bylaws of Amical Viquipèdia

Preàmbul

 • La cultura és l'obra col·lectiva de la humanitat i per tant el seu coneixement ha de ser lliure i accessible a cada ésser humà, per tal que puguem continuar un intercanvi, que ens faci més lliures i complerts com a persones, i faciliti una comprensió mútua.
  Amb l'actual desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’adquisició del coneixement, ja no passa necessàriament per la possessió material dels suports en què s'expressa, i això és una oportunitat històrica que cal aprofitar, evitant doncs en la mesura del possible, la seva restricció a través de mitjans tècnics o/i jurídics.
 • Per afavorir aquest progrés del saber i la cultura, el gener del 2001 es va crear la Viquipèdia que és una enciclopèdia lliure en anglès on s'hi ha anat afegint col·laboradors voluntaris d'arreu del món. En concret, el 16 de març del 2001 es va crear la versió catalana d'aquesta xarxa, i va ser la primera, després de l'anglesa, en contenir articles.

Ara, amb la constitució d'aquesta "Associació Amical Viquipèdia" (que és autònoma, tant orgànicament com jurídicament, de qualsevol altre entitat tant a nivell català, com internacional que persegueixi finalitats similars), es pretén donar un recolzament a l'activitat voluntària, que aquests col·laboradors catalano-parlants realitzen dia a dia en l'espai "Viquipèdia" i els anomenats projectes germans: Viquillibres, Viquitext, Viquidites, Viccionari, Viquinoticies i altres similars que es puguin desenvolupar en el futur, i d'aquesta manera, contribuir a la consolidació del projecte a nivell global.

Preamble

 • Culture is the collective work of humankind and therefore its knowledge has to be free and accessible to each human being, so that we can perform a continuous interchange which makes us more free and more fulfilled as persons, and which facilitates a mutual understanding.
  With the current development of the information and communication technologies, the acquisition of the knowledge does not pass necessarily through the material possession of the supports in which it is expressed any more, and this is a historical opportunity which has to be used, avoiding as much as possible its restriction through technical or juridical means.
 • To favour this progress of knowledge and culture, in January 2001 Wikipedia was created it was a free encyclopedia in English where volunteers from around the world joined. Specifically, on 16 March 2001, it was created the Catalan version of this network, and it was the first, after the English one, to contain articles.

Now, with the constitution of the "Association Amical Wikipedia" (which is independent both organisationally and legally, from any other entity in both Catalan as in international level, which pursues similar aims), aims to support the voluntary activity that these Catalan speaking collaborators perform day by day in space "Wikipedia" and the so called sister projects: Wikibooks, Wikisource, Wikiquote, Wiktionary, Wikinews and others like that that may be developed in the future, and this thus contributing to the consolidation of the project at the global level.

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Chapter I. Denomination, Aims and Address

Article 1

Amb la denominació "Associació Amical Viquipèdia" es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 1

This organisation is constituted under the denomination "Associació Amical Viquipèdia". which regulates their activities in accordance with the provisions of Law 4 / 2008 of 24 April, the third book of the Catalan Civil Code concerning legal persons ; Organic Law 1 / 2002 of 22 March, regulating the right of association, and its statutes.

Article 2

 • Els fins de l'associació són:
  1. Contribuir a què el saber i la cultura sigui accessible per a tothom, a través de la difusió directa d'enciclopèdies, llibres i altres compilacions de documents que es presentin amb un format lliure.
  2. Difondre les obres els autors de les quals les hagin posat sota llicència lliure, és a dir, amb un format lliure i gratuït, de tal manera que en relació al seu contingut, qualsevol persona hi pugui accedir, amb llibertat per:
   • Fer servir els continguts i gaudir dels profits del seu ús.
   • Estudiar els continguts i aplicar els coneixements que se'n derivin.
   • Fer-ne còpies i tornar a redistribuir-les.
   • Modificar els continguts, i de les obres derivades, fer-ne una nova distribució.
   Tot plegat però, dins d'unes determinades pautes, i sens perjudici que els diversos autors continuïn essent propietaris de les seves obres.
  3. Esdevenir un node més d'aquest intercanvi de coneixements universal, tot aportant continguts generats per la nostra pròpia cultura, i en la llengua catalana, anomenada també valencià, que es parla en un àmbit territorial que inclou Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Franja de Ponent (Aragó), la ciutat de l'Alguer a l'illa de Sardenya (Itàlia), i la Catalunya del Nord, a França.
 • Per a la concreció d'aquestes finalitats, l'associació té previst de desenvolupar les següents activitats amb caràcter enunciatiu i no taxatiu:
  1. Donar suport a la coordinació de "projectes de coneixement lliure", hostatjats al web oficial de "Viquipèdia" i als seus projectes germans, font d'informació en format enciclopèdic que és fruit de l'aportació anònima de milers de col·laboradors, i que intenta cercar, a través d'un mínim consens, un punt de vista neutral en el tractament dels seus continguts. També donar suport a la resta de projectes de "Wikimedia" allotjats als llocs web de Wikimedia, coneguts com "projectes germans": "Viquillibres", "Viquitexts", "Viquidites", "Viccionari", "Viquinotícies" i projectes similars que puguin ser desenvolupats en un futur.
  2. Afavorir l'existència de canals de comunicació entre els col·laboradors, proposant la celebració de jornades d’estudi, debats i fòrums que contribueixin a un intercanvi de coneixements, i de bones pràctiques, en relació als diversos projectes en què col·labori l'entitat.
  3. Promoure des de l'associació projectes de recerca científica, i línies d’investigació en qualsevol dels camps del saber, per al millor compliment dels projectes recolzats per l'associació.
  4. Organitzar i impartir cursos de formació reglada o no reglada, al voltant de la implementació i desenvolupament dels projectes en que participi l'associació.
  5. Organitzar conferències i exposicions de forma presencial o bé per mitjans telemàtics, que siguin necessàries per tal de difondre els valors de la Viquipèdia, i animar a tots els ciutadans a que contribueixin en el projecte, en especial a través de les aportacions de continguts.
  6. Contribuir a mantenir un centre de documentació, i una base de dades, principalment en format electrònic, amb els continguts propis dels projectes i també amb normes de funcionament i protocols per dur a terme les activitats.
  7. Col·laborar amb persones físiques i jurídiques i institucions tant públiques com privades en diferents àmbits, com ara el comarcal, el nacional i l'internacional, per al millor compliment de les finalitats.
  8. Promoure qualsevol altra activitat que sigui d'interès per als associats i compatible amb les finalitats de l’entitat.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 2

 • The aims of the association are:
  1. To contribute to making knowledge and culture accessible to everybody, through the direct spreading of encyclopedias, books and other compilations of documents in a free format.
  2. To spread the works, released by their authors under a free licence, in free format, in such a way that in relation to their contents, any person can access them, with freedom to:
   • use the contents and enjoy the benefits of using them.
   • study the contents and to apply the knowledge derived from them.
   • make copies and redistribute them anew.
   • modify the contents and make a new distribution of derivative works.
   All of this, following a few rules permitting that the several authors will continue to be recognized as owners of their works.
  3. To become one more node of this universal exchange of knowledge, contributing also with contents generated by our own culture, and in the Catalan language, also called Valencian, spoken in a territorial area which includes Andorra but also Catalonia, the Valencian Country, the Balearic Islands and the Western Strip (Aragon) in Spain, the city of Alghero in the island of Sardinia (Italy), and Northern Catalonia in France.
 • For the materialisation of these purposes, the association plans to develop the following activities (but not limited to them):
  1. To support the coordination of "projects of free knowledge", hosted in the web "Viquipèdia", information source in encyclopedic format which is the fruit of the anonymous contribution of thousands of collaborators, and which tries to find, through consensus, a neutral point of view in its contents. Also, to support the rest of the "Wikimedia" projects, hosted in the Wikimedia websites, known as "sister projects": V"Viquillibres", "Viquitexts", "Viquidites", "Viccionari", "Viquinotícies" and similar projects that may be developed in the future.
  2. To promote the existence of communications channels among the collaborators, proposing the holding of conferences, debates and forums which contribute to the exchange of knowledge and of good procedures, in relation to the several projects that the organisation collaborates in.
  3. To participate in scientific research projects, and scientific research lines in any of the fields of the knowledge, for the best fulfillment of the projects backed by the association.
  4. Organize training courses both official or unofficial, about the development and implementation of the projects where the association participates.
  5. To organise conferences and exhibitions presentially or by telematic means, which are necessary in order to spread the values of Viquipèdia, and to encourage all citizens to contribute to the project, especially through their contributions in contents.
  6. To contribute to mantain a center of documentation and a data base, mainly in electronic format, with the contents of the projects and also the information required to carry out the activities.
  7. To cooperate with other physical and juridical persons and public, as well as private institutions in different areas, at national level and at international one, for the best fulfillment of the aims.
  8. To promote any other activity that may be of interest to the members and compatible with the aims of the entity.
 • Any aim of profit is excluded.

Article 3

 1. El domicili de l'associació s'estableix a Barcelona i radica al carrer Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona.
 2. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya, encara que la seva actuació s'estendrà també a la resta de territoris de parla catalana. De tota manera, cal assenyalar que a la pràctica, la majoria de les seves activitats, es concretaran en l'espai virtual de la Xarxa global d'internet.

Article 3

 1. The address of the association is in Barcelona on street Jaume Piquet, 23, 08017 Barcelona.
 2. The functions of this association occurs mainly in Catalonia, but also extend its activities to other Catalan-speaking territories. However, it should be noted that in practice, most of its activities, will be specified in the virtual space of the global Internet network.

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Chapter II. Members of the association: rights and duties.

Article 4

Poden formar part de l'associació com a socis de ple dret totes les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar, i que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats.

A més serà necessàri que l'aspirant a soci, a part d'estar registrat amb nom d'usuari en algun dels projectes de la Wikimedia Foundation Inc. hi hagi col·laborat de manera activa i habitual.

- Respecte el procediment per integrar-se com a soci a la associació, caldrà que el candidat ho sol·liciti de forma fefaent a la Junta Directiva, que tindrà en compte la seva condició de col·laborador actiu, valorant la participació del candidat fins aquell moment, o bé en el funcionament orgànic del mateix projecte, o bé en relació a l'aportació de continguts, que hagi fet en algun dels projectes en que col·labori l'entitat, i que es desenvolupen en l'espai web oficial del Viquipèdia.

 • Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessitaran el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, tot i que no podran elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

Article 4

All physical persons who have legal capacity to act, who want to be members, in a free and voluntary manner, and to contribute to the aims of the association, may be members of the association as full right members.

In addition the applicant will need to be registered with user name on any of the projects of the Wikimedia Foundation Inc. should have collaborated actively and regularly.

- Regarding the procedure to join as a member of the association, the candidate will have to request it in an irrefutable manner to the Board, wich will take into account its status as an active collaborator, valuing the participation of the candidate until that time, either in the organic functioning of the projects, or in relation to the provision of content made in any of the projects in which the associations collaborate and develop in the official website Viquipèdia.

 • If they are minors in ages between of 14 to 18 years and not emancipated, they will need the consent of the parents or tutors to be members of full right, with right to vote in the General Assemblies, though they will not be able to elect nor to be elected members of the Board of Trustees.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 5

The members have the right to

 1. Attend the General Assembly meetings with right to speak and vote.
 2. To elect and to be elected for Board's positions.
 3. Hold the positions in the association they may have been elected for.
 4. Participate in association activities, services, administration and management according the rules defined by the law and statutes.
 5. Setting forth to the Assembly and to the Board everything they consider can contribute to make plenty the life of the association and more effective the realization of its basic social goals.
 6. Request and obtain explanations about the association administration and the management from the board or from the association agents.
 7. Being listened before any disciplinary decision is applied.
 8. Receive information about the activities of the association.
 9. Use the common services established by the association or it has at its disposal.
 10. Participate in the working groups.
 11. Have a copy of the statutes.
 12. Consult the accounting books of the association.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 6

The members have the obligations of

 1. Committing with the purposes of the association and actively participate to attain them.
 2. Contributing to the support of the association by paying fees, shared expenses and other economic contributions set in the bylaws and approved according to them.
 3. Fulfilling the rest of duties that work out according to bylaws regulations.
 4. Obeying and fulfilling the agreements validly adopted by the organs of government of the association.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

Article 7

A member can be retired of the association due the following causes:

 1. That the member decides it, he has to communicate this decision in writing to the Board.
 2. Not paying the established fees.
 3. Failure to fulfil the obligations imposed by the bylaws.

Article 8 Altres membres:

a) Membres d'Honor: La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea el nomenament de membres d’honor a les persones que, degut a la seva reconeguda trajectòria personal o professional o bé per haver proporcionat la seva col·laboració a l’entitat, es facin mereixedors d’aquesta distinció. Aquests tipus de membres no tindran el deure de pagar quotes, i tampoc podran prendre decisions ni escollir, ni ser escollits pels càrrecs socials.

b) Membres Col·laboradors: Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma ocasional, facin aportacions ja sigui en forma dinerària o bé en espècie, i en general qualsevol altre tipus de col·laboració que pugui ser d'utilitat per al millor compliment de les finalitats socials. Aquest tipus de membres sense facultats polítiques ni decisòries, tindran dret a rebre informació permanent sobre el desenvolupament de les activitats de l’entitat, així com també, a obtenir el reconeixement públic pel seu suport.

Article 8 Other membership

a) Honorary members: Persons who, due to his acknowledged personal or professional trajectory or to having provided the association his collaboration deserve this distinction can be proposed by the board to the assembly to be nominated as honorary members. These members will not have the duty to pay fees nor the right to elect nor being elected for social positions.

b) Supporting members: Those physical or juridical persons that occasionally support the association by making contributions in cash or in kind and in general any other collaboration that could be useful to accomplish the social goals. These members with neither political nor deciding faculties will have the right to permanently receive information about the development of association activities and to obtain public recognition for their support.

Capítol III. L'Assemblea General

Chapter III. General Assembly

Article 9

 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

 1. The General Assembly is the sovereign organ of the association; their members are part of the assembly by their own and unrejectable right.
 2. The members of the association, gathered in legally constituted General Assembly, decide for majority the matters that are competence of the Assembly.
 3. All members are subjected to the agreements of the General Assembly, including the absent ones, those who disagree with them, and the presents who have abstained from voting.

Article 10

L'Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l'associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
 6. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

The General Assembly has the following faculties:

 1. To modify the bylaws.
 2. To elect the members of the board of trustees, remove them and control their activities.
 3. To approve the annual budget and the annual accounts, as well as agree the way to fix the amount and form of the contributions to sustain the association and approve the actions done by the board of trustees.
 4. To decide the dissolution of the association.
 5. To become member of confederations of associations and to separate from them.
 6. To request the declaration of public utility.
 7. To approve the regulations of inner regime.
 8. To decide the definite separation, with a previous report, of the members.
 9. To Know the applications presented to be member, and also the registration and the leave of associates for a reason different of the definite separation.
 10. To decide above any other question not directly attributed to any other organ of the association.

The relation of faculties done in this article is merely an enunciation and does not limit the attributions of the General Assembly.

Article 11

 1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i maig, ambdós inclusivament.
 2. En relació a la celebració de les assemblees, es preveu la possibilitat de mantenir les reunions per mitjà de videoconferència o d’altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
  • Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s’entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.
 3. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. The General Assembly meets in ordinary session at least once a year, this meeting must be in the period between January and May, both included.
 2. In relation to the realization of the assemblies, it is foreseen the possibility of holding the meetings through videoconference or in other telecommunication ways, if the identification of the assistants, the continuity of the communication, the possibility to intervene in the deliberation and the cast of the vote can be guaranteed.
  • For this telematic modality of meeting, it will be understood, in any case, that the meeting is hold in the place where, in that moment, the person who presides is.
 3. The board of trustees can summon the general assembly with extraordinary character whenever considers it convenient, and has to make it when 10% of the members requests it; in this case, the assembly has to take place in the deadline of thirty days time from the request.

Article 12

 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit per correu electrònic a l'adreça de correu que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació, i també a la llista de distribució de correu electrònic a la qual han d'estar subscrits tots els membres.
 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el tresorer o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

En qualsevol cas, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l’assemblea, l'acta anterior i qualsevol altra documentació rellevant pel desenvolupament de la reunió, ha d'estar a disposició dels socis i sòcies, a través de l’enviament de l’arxiu als socis per correu electrònic, o bé a través de la seva disponibilitat en pàgina web.

Article 12

 1. The Assembly is summoned by the board of trustees through a call that has to contain, at least, the agenda, the place, the date and the hour of the meeting.
 2. The call has to be communicated fifteen days before the date of the meeting, communications must be done individually by means of an e-mail addressed to the address registered in the updated relation of associates that the association has to have, and also by means of an e-mail distribution list to which all the associates must be subscribed.
 3. The president of the association presides, the meetings of the General Assembly. If he is not present, he will be substituted successively by the treasurer or by the member of the Board of Trustees of more age of the Board. Te person who occupies the same charge in the Board of trustees has to act as secretary.
 4. The secretary writes the minutes of each meeting, The minutes have to be signed by the secretary and the president, with a summary of the deliberation, the text of the adopted agreements, the numerical result of the votes and the list of the assistant persons.

Anyway, at least 7 days before holding the assembly, the former minutes and any other relevant documentation for the development of the meeting, it has to be at the disposal of the members, by sending the files to the members trough electronic mail, or by their availability in the web page.

Article 13

 1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. The General Assembly is validly constituted no matter the number of associated persons present or represented meet.
 2. 10% of the members can request the board of trustees to include in the agenda one or more matters to discussed. In case the Assembly has already been summoned, they can make it in the first third of the period between the reception of the call and the date in which the assembly has to meet. The assembly only can adopt agreements with respect to the points included in the agenda, except that it has been constituted with universal character (100% of the members meet) or that the agreements refer to the call of a new general assembly.

Article 14

 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
  El dret de vot es podrà exercir per mitjà de comunicació telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot, i que se’n garanteixi l’autenticitat.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).
  En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Article 14

 1. In the meetings of the General Assembly, each member has the right to one vote.
  The right to vote will be allowed to be exercised through telematic communication, whenever the rights of information and of vote are guaranteed, the evidence of the reception of the vote is kept, and the authenticity is guaranteed.
 2. The agreements are taken for simple majority of votes of the members present or represented.
 3. To take decisions about the modification of the bylaws, the dissolution of the association, the constitution of a federation with similar associations or the integration into one already existing, and the disposal or alienation of goods, a qualified majority of the present or represented members is required (the affirmative votes must be more than one half of the issued votes).
  In any case, the choice of the Board of Trustees, if several candidatures are presented, it is made by agreement of the simple or relative majority of the members present or represented (more votes in favor than against).
 4. The formally presented candidatures have the right to get a copy of the members list and their electronic mail addresses, whenever the associates authorize it expressly.

Capítol IV. La Junta Directiva

Chapter IV. The Board of Trustees

Article 15

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

 1. The Board of Trustees governs, administers and represents the association. It is composed by the president, the secretary, the treasurer and the members of the board, those positions have to be held by different persons.
 2. The election of the members of the Board of Trustees, who have to be associated members, is made by voting of the General Assembly. The elected persons enter in functions after having accepted the position.
 3. The nomination and the cessation of the positions must be communicated to the official Registry of Associations through a certificate, issued by the outgoing secretary with the approval of the outgoing president, this certificate has to include also the acceptance of the new president and of the new secretary.
 4. The members of the Board of Trustees doesn’t receive any payment to exercise their position.

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  4. separació acordada per l’assemblea general
  5. qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

 1. The members of the Board of Trustees exercise the position during a period of two years, they can be re-elected.
 2. The cessation of the positions before being extinguished the statutory deadline of their mandate can happen due to:
  1. Dead or declaration of absence, in the case of the physical persons, or extinction in the case of the juridical ones
  2. Disability or disqualification
  3. Renunciation notified by the member to Board of Trustees
  4. Separation agreed on by the general assembly
  5. Any other established by the law or the bylaws
 3. The vacancies produced in the Board of Trustees have to be covered in the first meeting of the General Assembly. In the meantime, a member of the association can occupy the vacant position provisionally.

Article 17

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 5. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 6. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 8. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 9. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 10. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts
  • l'ús de locals o edificis, per al millor compliment de les finalitats.
 11. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 30.
 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

The Board of Trustees has the following faculties:

 1. To Represent, to direct and to administer the association in the most wide way that recognizes the Law; likewise, to fulfill the decisions taken by the General Assembly, in accordance with the rules, instructions and guidelines that this Assembly establishes.
 2. To Take the necessary decisions to act in front of the public organizations and to exercise every kind of legal actions and to apply the pertinent appeals.
 3. To propose to the General Assembly the fees to be paid by the members.
 4. To summon the General Assembly and to control that the adopted desitions are fulfilled.
 5. To Present to the General Assembly the balance and the accounting statements yearly to be approved by the Assembly, and to do the budget of the following exercise.
 6. To hire the employees the association may have.
 7. To Inspect the accounts and take care so that the services run normality.
 8. Establishing working groups to achieve the purposes of the association in the most efficient and effective way, and to authorize the acts that these groups project to carry out.
 9. To nominate the members of the Board of Trustees who have to be in charge of each group, at the proposal of the groups.
 10. To Carry out the necessary formalities in front of public organizations, entities and other persons, to achieve:
  • grants or other aids
  • the right to use of premises or buildings, for the best fulfillment of the purposes of the association.
 11. To open current accounts and savings accounts in any establishment of credit or of saving and depositing the funds of the association in this deposits. The way to dispose of the funds is defined in article 30.
 12. To provisionally decide in any situation not foreseen in the bylaws and to submit it to the General Assembly in its next meeting.
 13. Any other faculty not specifically attributed to some other organ of the association or that has been delegated to the Board of Trustees expressly.

Article 18

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al trimestre.
 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. The Board of Trustees, previously summoned by the president or by the person that substitutes him, has to meet in ordinary session with the periodicity decided by his members, but always at least once every three months.
 2. It has to meet in extraordinary session when the president summons it with this character or if requested by a third of its members.

Article 19

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  • En relació a la celebració de les reunions de Junta Directiva, es preveu la possibilitat de mantenir les reunions per mitjà de videoconferència o d’altres formes de comunicació telemàtica, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
  • Per aquesta modalitat telemàtica de reunió, s’entendrà, en qualsevol cas, que la reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.

Article 19

 1. The Board of Trustees is validly constituted if has been summoned with anticipation and there is a quorum of half plus one of its members.
 2. The members of the Board of Trustees have the obligation to attend all meetings that are summoned, although, for justified causes, can be excused. The assistance of the president either of the secretary or of the persons that substitute them it is always necessary.
 3. The Board of Trustees decisions are taken by simple majority of votes of the assisting members.
  • In relation|relationship to the realization of the meetings of the Board of Trustees, is foreseen the possibility of holding them through videoconference or in other telecommunication ways, if the identification of the assistants, the continuity of the communication, the possibility to intervene in the deliberation and the cast of the vote can be guaranteed.
  • For this telematic modality of meeting, it will be understood, in any case, that the meeting is hold in the place where, in that moment, the person who presides it.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. La Junta no pot delegar les funcions de retirada de fons de comptes bancaris.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

 1. The Board of Trustees can delegate some of its faculties in one or several commissions or working groups if it has the favorable vote of two thirds of the members. Board may not delegate the functions of withdrawing money from accounts.
 2. It can also nominate, with the same quorum, one or a few mandators to exercise the function that entrusts to them with the faculties that it believes appropriate to confer them in each case.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 21

The decisions of the Board of Trustees shall be written in the minute book and shall be signed by the secretary and the president. At the beginning of each meeting of the Board of Trustees, the minutes of the former session shall be read so that approves or rectifies them, if appropriate.

Capítol V. La presidència

Chapter V. The president

Article 22

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel membre més antic de la Junta, que tindrà el títol de vicepresident, en segona opció pel tresorer —si n’hi ha— i en tercera opció pel vocal de més edat de la Junta, seguint aquest ordre.

Article 22

 1. The president has the following functions:
  1. To direct and legally represent the association, as a delegated faculty of the General Assembly and of the Board of Trustees.
  2. To chair and direct the debates, of the General Assembly as well as of the Board of Trustees.
  3. To issue a deciding vote in the cases of draw.
  4. To establish the call of the meetings of the General Assembly and of the Board of Trustees.
  5. To approve the minutes and the certificates made by the secretary of the association.
  6. The remaining attributions typical of the position and those for which the General Assembly or the Board of Trustees delegate on him.
 2. In the event of absence or illness, the president is substituted, first by the oldest member of the board, who will hold the title of vice-president, second option by the treasurer -if there is- or third by the elder member of the Board, following this order.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Chapter VI. Treasurer and secretary

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23

The function of the treasurer is to custody and control the resources of the association, as well as the elaboration of the budget, the balance and the accounts. He brings a cashbook. He signs the receipts of fees and other documents of treasury. He pays the bills approved of by the Board of Trustees, which have to be approved previously by the president, and he deposits the excess in accounts open in credit or of saving establishments.

Article 24

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Article 24

The secretary has to guard the documentation of the association, to write up and sign the minutes of the meetings of the General Assembly and the Board of Trustees, to write up and authorize the certificates which it is necessary to give, and also to keep the members register book.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Capítol VII. The Committees or working groups

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Article 25

The creation and constitution of any committee or working group must be proposed by the members of the association who wish to form it, the y have to inform the Board of Trustees and explained the activities which they propose to carry out.

The Board of Trustees has to review and analyze the comities and working groups, the persons in charge of every one have to present a monthly detailed report of their activities.

Capítol VIII. El règim econòmic

Chapter VIII. The financial system

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

This association does not have foundational patrimony.

Article 27

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

The financial resources of the Association derive from:

 1. fees fixed by the General Assembly to be paid for its members
 2. official or private grants
 3. donations, inheritances or legacies
 4. the rents of the patrimony or other incomes that can be obtained

Article 28

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

All the members of the association have the duty to sustain it economically, through fees, in the way and in the proportion proposed by the Board of Trustees and approved by the General Assembly. The General Assembly can establish fees of admission, monthly periodic fees -that have to be paid every month trimester or semester, according to what the Board of Trustees establishes- and extraordinary fees.

Article 29

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

The financial year coincides with the calendar year and is closed on 31 December.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a, el secretari/ària, i un/a vocal. Per poder disposar dels fons caldran dues de les signatures.

Article 30

In current or saving accounts open in establishments of credit or saving it shall contain the signatures of the president, the treasurer, the secretary, and a member of board. To withdraw funds two of the signatures will be required.

Capítol IX. El règim disciplinari

Capítol IX. The disciplinary system

Article 31

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Article 31

The Board of Trustees can punish offences committed by members.

These offences can be qualified of minor, severe and very severe, and the corresponding sanctions may range from an admonition until the expulsion of the association, according to the established rules of procedure.

The procedure is initiated ex officio or as a result of a complaint or disclosure. In the instalment of 10 days, the Board nominated an instructor, who handles the sanctionative report and proposes a resolution within 15 days having a previously hearing of the alleged infringer. The final resolution, which must be reasoned and adopted by two-thirds of the members of the Board, will be adopted by this organ of government within a period of 15 days.

Against the sanctions for severe and very severe offences decided by the Board of Trustees, the interested persons can appeal, if the internal regulations establish the procedure for it, agaist the next General Assembly that meets.

Capítol X. La dissolució

Chapter X. Dissolution

Article 32

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

The association may be dissolved if it is decided by the General Assembly, in an extraordinary meeting held especially to this end.

Article 33

 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’iniciatives que afavoreixin la difusió del coneixement lliure.
 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barcelona, 11 de maig de 2013 (estatuts revisats i actualitzats, aprovats en l'assemblea general de socis d'Amical Viquipèdia de l'11 de maig 2013)

Article 33

 1. Once the dissolution has been agreed upon, the General Assembly must take the appropiate measures concerning the destination of the property and rights of the association, such as the purpose, the extinction and the settlement of any pending transaction.
 2. The Assembly may choose a settlement commission whenever it is judged necessary.
 3. The members of the association are exempt from any personal liability. Their liability is limited to fulfilling the obligations they may have incurred voluntarily.
 4. The remainder of the settlement must be given directly to the public or private non-profit organisation which, within the geographical zone of activity of the association, has stood out in its activities in favour of initiatives which promote the spreading of free knowledge.
 5. The functions of settlement and execution of the agreements concerned by the previous sections of this article are the responsibility of the Board, if the General Assembly does not confer this task to a settlement commission especially appointed to this end.

Barcelona, 11 May 2013 (bylaws revised and updated, approved by the General Assembly of Amical Viquipèdia on 11 May 2013)