Wikimedia Czech Republic/Presentation & Outreach/Výlet s WikiProjektem Chráněná území/Report

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Česky[edit]

Logo WikiProjektu Chráněná území zastřešující tuto akci
Logo WikiProjektu Chráněná území zastřešující tuto akci

Účastníci workshopu při dokumentaci piply osmahlé (Nonea pulla).

Dne 8. května 2012 proběhl první odborný workshop s botanikem pod patronací WikiProjektu Chráněná území, během kterého měli účastníci možnost se seznámit se světem rostlin a případně se dozvědět, jak nejlépe fotografovat rostliny. Projekt byl finančně zastřešen z prostředků Mediagrantu běžící pod patronací občanského sdružení Wikimedia ČR.

Exkurze sledovala dva základní cíle. Prvním z nich bylo zlepšit informovanost wikipedistů, kteří se věnují fotografování rostlin, jak lépe a správně fotografovat rostliny, aby se daly následně určit i z fotografií. Taktéž, aby získané fotografie měly větší encyklopedickou a dokumentační hodnotu pro projekty Wikimedia. Druhý cíl byl zapojit širší newikipedistickou veřejnost a ukázat jim ve zkratce svět Wikipedie s výhledem na možnost oslovení těchto zájemců jako potenciálních nových editorů. K jejich oslovení byla využita cesta skrze sociální sítě, konkrétně pomocí zájmové skupiny Chráněná území na Facebooku.

Exkurze byla připravena uživatelem Chmee2 s velkou pomocí uživatele Vojtěch.dostál, který zajistil po několika obvolání odborníka na tématiku rostlin. Celkem se nakonec exkurze zůčastnilo 11 lidí včetně průvodce. Z toho 5 bylo zkušených wikipedistů a 5 zájemců ze širší veřejnosti, která nebyla aktivní na projektech Wikipedie.

Příprava[edit]

Akce byla původně plánována maximálně pro 15 účastníků, jelikož větší počet by následně znesnadňoval komunikaci a práci v menším kolektivu. Po podání žádosti a jejím schválení byl na počátku proveden průzkum zájmu skrze Facebook a stránku Pod Lípou na české Wikipedii, kde se nicméně objevily dva, v podstatě kritické komentáře. Zatímco na Facebooku se objevily pozitivní komentáře s podporou návrhu a přislíbením účasti, využití oficiálních diskusních kanálů Wikipedie nevedlo k oslovení žádného účastníka a jen vrhlo na záležitost negativní světlo (komentáře kritizovali proplácení jízdenek za Prahu a zaplacení občerstvení pro účasntíky s argumentací, že by účastníci podobné akce měli za svou účast naopak platit či si nosit jídlo z domova).

Pročesávání louky v rojnici, aby nám ani jeden zajímavý druh neutekl!

Pro zjištění zájmu se účastníci předběžně zapsali na stránku na Metě a později, několik dní před akcí, svojí účast definitivně potvrdili na podstránce, kde byly sepsány všechny důležité informace k výletu. Tím organizátor měl poměrně dobrou představu o počtech lidí, na které se má na místě srazu čekat.

Náklady[edit]

Rožec rolní (Cerastium arvense)

Původně bylo odhadováno i s rezervou, že akce bude stát do 4000 Kč (ca $204). Nicméně na konec náklady byly nižší, než se původně odhadovalo a exkurze stála 1965 Kč (ca $100).

Co se platilo?

 • z 50 % výplata pro botanika
 • z 21 % náklady na dopravu (jízdenky na autobus a vlak pro účastníky)
 • z 29 % náklady na malé občerstvení na lokalitě (ušetřil se čas a nemuselo se jít na oběd do vesnice)

Náklady reálně byly dvakrát nižší, než byl předpoklad a podaná žádost. Na účastníka vycházela cena tedy přibližně 200 Kč.

Průběh[edit]

Exkurze byla oficiálně zahájena v 9:15 na náměstí v Loděnici, odkud jsme se přesunuli na nedaleké louky v oblasti CHKO Český Kras a přírodní památky Syslí louky u Loděnice, později přírodní památky Špičatý vrch-Barrandovy jámy a na závěr přírodní památky Branžovy. Na začátku jsme krátce představili program, co nás ten den čeká, proč jsme tady a co to je Wikipedie a Wikimedia ČR. Průvodcem se nám stal zkušený botanik, který oplýval širokou škálou znalostí.

Orchidej Neottia nidus-avis

Pomalým postupem (ca 200 metrů za 2 hodiny) jsme procházeli loukou vzhůru a získávali množství informací o druzích, které jsme na louce našli. Dozvídali jsme se, jaké jsou hlavní rozpoznávací znaky jednotlivých druhů, že existuje ca 150 druhů pampelišky (takže se v podstatě nedá pro Commons kvalitně určovat :)). Postupně nebiologové zjišťovali, že určování rostlin je skutečně složitá věda, pro kterou je potřeba mnoho let studia. Na druhou stranu jsme se dozvídali, jak ideálně fotografovat rostliny, aby se případně daly určit později z fotografie (viz později připojený manuál pro fotografy).

Polehávání účastníku exkurze bylo časté. Nicméně nebylo vlivem únavy, ale snahou o co nejlepší snímek

Vyjma množství klíšťat lezoucí po našich končetinách, jsme viděli odhadem 50-100 různých druhů rostlin, které jsme se snažili příležitostně fotografovat. Nicméně se ukázalo jako téměř nemožné při rozsahu plánované trasy všechny druhy fotografovat. V takovém případě by naše tempo kleslo na několik metrů za hodinu z důvodu častého polehávání (viz obrázek) a jako doporučené řešení je asi příště zorganizovat exkurzi s méně chozením a s větším fotografickým záběrem.

Během exkurze jsme viděli několik ohrožených druhů a několik zajímavých biologických "špeků". Podařilo se nám absolvovat celou naplánovanou cestu, skončit v plánovaném časovém termínu (po 16 hodině) a na závěr prodiskutovat návrhy na vylepšení a kritické zhodnocení organizace nad sklenicí vychlazeného piva. S ohledem na slunečné počasí se jednalo o velice vítaný závěr náročného dne. Loučili jsme se rozdáním pexes a letáků o chráněných území.

Výsledky[edit]

Už ze své podstaty široké rozmanitosti rostlinné říše bylo předem jasné, že jednodenní výlet do přírody nemůže z amatérů vytvořit kvalifikované odborníky na poznávání rostlin. K tomu by bylo potřeba několika let intenzivního studia. Nicméně, i přes to měla podobná akce smysl, jelikož její přínos měl poukázat na to, kde dělají wikipedisté-fotografové chyby při pořizování snímků. Často se wikipedisté zaměřují pouze na fotografování květu rostliny bez dalších detailů, které jsou pro určení rostliny klíčové.

Kriticky ohrožený (C1) lýkovec vonný (Daphne cneorum)

Jako veskrze pozitivní bych hodnotil ze svého pohledu úspěch v oslovení lidí mimo projekty Wikimedia. Pro Wikipedii je v poslední době stále těžší konkurovat sociálním sítím a další volně dostupné zábavě na internetu. Z toho titulu je vhodné cílit naší snahu na odborné zájmové skupiny, kde je možné získat k zapojení do tvorby Wikipedie motivované a zapálené amatéry či odborníky. Z toho titulu považuji účast 50 % lidí z řad mimowikipedistického života za značný úspěch, ke kterému přispěla naše soustavná práce na Facebooku. Po skončení exkurze se zdálo, že min. 3 newikipedisté byli zaujati myšlenkou Wikipedie a že se pokusí do Wikipedie přispět. Tak jim držme palce! :)

Kategorie se vzniklými snímky na Wikimedia Commons, kam mohli účastníci nepovinně nahrát své fotografie. Oproti jiným akcím, zde nebyl dán domácí úkol, a tak nahrání bylo dobrovolné. To bylo z toho důvodu, že jsme se snažili přilákat lidi mimo projekty Wikimedia a nechtěli jsme je úkoly případně odrazovat.

Osobně hodnotím akci jako velice zdařilou. Pořídili jsme fotografie některých druhů rostlin, získali jsme lepší povědomí o tom, co fotografovat na rostlinách a jak je v přírodě poznávat. Uvědomili jsme si, že není nutné fotografovat pouze to, co kvete a je zvláštní, ale že je potřeba vynakládat úsilí na fotografování běžných druhů, které mají paradoxně nejslabší fotografické pokrytí. Taktéž zájemci o tuto problematiku je dobré vybavit určovacím obrázkovým klíčem a dále rozvíjet dovednosti v této oblasti lidského vědění.

A co dál?[edit]

Různé pracovní myšlenky:

 • Udělat podobný wikivýlet v jiných částech České republiky ve snaze zapojit wikipedisty i newikipedisty z jiných částí republiky
 • Během exkurze se více zaměřit na fotografování rostlin, případně udělat další formát exkurze. V takovém případě méně chodit, více fotografovat a vše detailně popisovat. Jak se jednou rostlina určí, tak jí vyfotit ze všech úhlů a detailů, včetně s měřítkem i bez.
 • Sepsat návod pro fotografy (Chmee2 plánuje udělat během blízké doby).

Komentáře a zpětná vazba[edit]

English[edit]

Logo of WikiProject protected areas
Logo of WikiProject protected areas
Participants of this workshop during documentation of Nonea pulla).

First expert workshop with the professional botanist was hold 8th of May 2012 under the patronage of Czech WikiProject Protected areas Chráněná území, during which participants had the opportunity to become acquainted with the world of plants and eventually learn how to best photograph the plant. Project was financially covered from resources of Mediagrant ruled by Wikimedia ČR.

Excursion fallowed two basic targets. First was improved knowledges of wikipedist, which are photographing plants. Teach them how to photographed them better, correctly and which images are the best if is it necessary to determine the plant from photos. Also, improve obtained photos in the sense of encyclopedic and documentation value for Wikimedia projects. Second target was connect wider public which is outside of Wikimedia projects into Wikipedia and potentially take these people into our hobby as new editors. Because we need to reach them, we used social networks, concretely by Facebook fan-page about Protected areas in the Czech republic.

Excursion was prepared by Chmee2 with the big help of Vojtěch.dostál, which ensured professional botanist as a guide. The total number of attenders was 11 people, including our guide; 5 of them were experienced wikipedist, 5 attenders were people outside Wikimedia projects, which (If I am correct) were not active on Wikimedia projects before.

Preparation[edit]

Action was originally designed maximally for 15 attenders, because larger amount will be complicated for communication with botanist and work in collective. After the application and its approved, we made research on Facebook fan page and community page "Pod Lípou" on Czech Wikipedia between people. However, on Czech Wikipedia there appeared two, in the fact critical comments. While on Facebook positive comments appeared with the support of the design and with the promise of participation, using of official discussion channels on Wikipedia did not reached any participants, which would like to join and just fell on the upcoming event a negative light (comments were criticized for reimbursement of tickets from Prague and beck and payment of small refreshments for participants with argument, that participants should even pay for their attendance and that they should bring own food from home).

Trawling through meadows in the attempt to find all interesting species!

Participants preliminarily were enrolled on page on Meta and later proved definitely that they will attend the trip on subpage (there were written all most important information about trip in short). This helped to the organizer have relatively good issue, how much people will arrive.

Cost[edit]

Cerastium arvense

Originally I thought that the cost will be around 4000 CZK (ca $204) with some financial reserve. However, in the end, the cost was lower and reached 1965 CZK (ca $100).

Where the money went?

 • 50% for botanist
 • 21% for travel costs (bus and train tickets for participants)
 • 29% for food for participants (small "in situ" snack, we saved time do not walk back to the village for lunch).

Therefore, the cost of this type of excursion was twice lower than original assumption. Per capita, the price was 200 CZK (around $10).

Run[edit]

Excursion officially start at 9:15 on the square in Loděnice villaeg, from where we walk to meadows closely of protected area CHKO Český Kras and natural monument Syslí louky u Loděnice, later we walked to natural monument Špičatý vrch-Barrandovy jámy and at the end to natural monument Branžovy. Briefly we spoke in the beginning about our program and what are the goals of this meeting, for non-wiki participants, we introduced Wikipedia and our local chapter Wikimedia ČR. Our guide was experienced botanist whit wide knowledge of this region.

Neottia nidus-avis

Slowly (circa 200 meters in two hours), we were walking trough meadows up to the hill and we were getting informations about plants species which we found it. We learned, what are the main recognition features of individual species, that there is circa 150 species of dandelion (so therefore it is almost impossible try give some better category on Commons for them... :)). Later, non-biologist participants realized that determination of plants is hard-science with many years of studying as necessary need! On the other hand, we still learned how to ideally photographed plants, so somebody can determine them later from photos (later, there will be short summary text about for photographers).

Lying was usual for the participants. However was not due to fatigue, but by attempt to take the best image.

Except for number of ticks crawling on our legs, we saw by estimate about 50 to 100 different species of plants, some of them we tried photographed for Wikimedia Commons and uploaded them. However it showed impossible photographed all of them in the range of the planned route. In this case, our temp slowed down to several meters per hour and as good solution for future, it is good organized excursion with less walking and more photographing.

We saw several protected species by law during excursion. We managed to complete a planned way, finished on time (after 16:00) and in the end still found some time to take a beer and discuss our impressions and critical feedback from excursion. Because of really sunny day with high temperatures, it was highly good end of the trip. We said goodbye by distribution of memory games and flayers about protected areas.

Results[edit]

Inherently wide range of plants was prior clear that one day trip can not produce from group of amateurs band of qualified experts. This would require several years of intense study. However, despite this an event had meaning, since its contribution was to point out where Wikipedians do-photographers shooting errors. Wikipedians often focus only on photography flowering plants without any other details that are crucial for the determination of plants.

Daphne cneorum

As I evaluated very positive view of their success in reaching people outside of Wikimedia projects. For Wikipedia has recently been increasingly difficult to compete with other social networks and entertainment freely available on the Internet. For this reason WikiProject Protected areas is trying target efforts on professional interest groups, where we can target to motivated and enthusiastic amateurs or professionals which might help participate in the creation of Wikipedia. It seemed in the end of excursion, that at least 3 new people would like to try upload images to Commons and help with Wikipedia. Let's

It looked after the end of excursion that at least 3 new people which were not wikipedsit will try edit Wikipedia.So let's them luck! :)

Category containing images on Wikimedia Commons from this trip where participitants should upload their photos. Unlike other events, here was not given homework so upload was voluntary. It was because we tried attract people from outside wiki-world and we did not discourage them by homeworks.

Personally, I are event as very successful. We took images of several species of plants, we got better knowledge about what photographed on plants and what is important for their determination. We realized that it is not necessary photographed only plants in bloom and it is somehow interesting, but that is necessary photograph even common species, which have paradoxically less good images. It will be also good buy identification key of plants for those, which are interesting in this topic.

Outreach[edit]

Different issues:

 • Prepare similar wikitrip in another part of Czech Republic in the attempt to motivate wikipedist and non-wikipedist from other parts of our country
 • Target our time during excursion more to plant photographing (?), or maybe make another type of excursion in this direction. Less walk, more photographing with all possible details of plants, with scale and so. Once, the plant is determined, it is pity do not photograph deeply.
 • Make a list with advices for photographs what to photograph on plants (Chmee2 will write it hopefully soon).

Comments and feedback[edit]