Jump to content

Nástěnka nástěnky nadace Wikimedia Foundation / květen 2020 - Správní rada pro zdravou komunitní kulturu, inkluzivitu a bezpečné prostředí

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Prohlášení k tématu zdravé komunitní kultury, inkluzivitě a bezpečném prostředí

Obtěžování, toxické chování a nezdvořilost uvnitř hnutí Wikimedia jsou v rozporu s našimi sdílenými hodnotami a poškozují naši vizi a poslání. Toto chování má negativní dopad na naši schopnost shromažďovat, sdílet a šířit volně veškeré lidské znalosti, přímo poškozuje pocit osobní pohody jednotlivých Wikimediánů a z dlouhodobého pohledu ohrožuje zdraví a úspěch projektů Wikimedia. Správní rada se domnívá, že jsme nedosáhli dostatečného pokroku při vytváření dostatečně přátelského, inkluzivního a neobtěžujícího prostoru, ve kterém lidé mohou produktivně přispívat a konstruktivně diskutovat.

S ohledem na naléhavost těchto otázek správní rada nařizuje nadaci Wikimedia, aby ve spolupráci s našimi komunitami situaci okamžitě zlepšila. To by mělo zahrnovat rozvoj udržitelných postupů a nástrojů, které eliminují obtěžování, toxicitu a nezdvořilost, podporují inkluzivitu, kultivují ohleduplný prostor pro diskuzi, snižují újmu účastníků, chrání projekty před dezinformacemi a špatnými aktéry a podporují důvěru v naše projekty.

Nadace má zejména za úkol:

  • Vypracovat a zavést univerzální kodex chování (UKCh), který bude závazným minimálním souborem standardů ve všech projektech Wikimedia.
    • První fáze, zahrnující pravidla týkající se in-person (offline) a virtuálních (online) událostí, technického prostředí a všech projektů Wikimedia a wiki prostor, a vyvinutá ve spolupráci s mezinárodními komunitami Wikimedia, bude správní radě předložena k ratifikaci do 30. srpna 2020.
    • Druhá fáze, která nastíní jasné způsoby prosazování, a bude vytvořena s širokým přispěním komunit Wikimedia, bude správní radě předložena k ratifikaci do konce roku 2020;
  • Podniknout kroky k zákazu, sankcím nebo jinému omezení přístupu účastníků hnutí Wikimedia, kteří nedodržují tyto zásady a Podmínky použití;
  • Spolupracovat s komunitními funkcionáři na vytvoření a zdokonalení procesu retroaktivní kontroly[1] pro případy předložené zúčastněnými stranami, vyjma případů, které představují právní nebo jiná vážná rizika; a
  • Výrazně zvýšit podporu a spolupráci s komunitními funkcionáři tak, aby pro tyto, kteří primárně prosazují toto dodržování, upřednostňovala osobní bezpečnost.

Dokud nebudou tyto směrnice implementovány, správní rada ukládá nadaci, aby přijala a provedla zásady snižující obtěžování a toxicitu v našich projektech a minimalizující právní rizika pro hnutí ve spolupráci s komunitami, kdykoli je to možné. Dokud nebudou tyto dvě fáze UKCh kompletní a funkční, bude v platnosti prozatímní přezkumný proces zahrnující komunitní funkcionáře. V tomto prozatímním období bude Trust & Safety týmu radit produktový výbor správní rady.

Za tímto účelem správní rada ukládá nadaci, aby ve spolupráci s komunitami směřovala dalším investice do Trust & Safety kapacity, mimo jiné: do vývoje nástrojů potřebných pro podporu našich dobrovolníků a zaměstnanců, do výzkumu na podporu rozhodnutí založených na údajích, do vývoje jasných metrik pro měření úspěchu, do vývoje školicích nástrojů a materiálů (zahrnující budování kapacit komunit týkajících se informovanosti o obtěžování a řešení konfliktů) a konzultace s mezinárodními odborníky na obtěžování, zdraví komunit a právech dětí, jakož i do dalšího náboru.

Výše uvedené úsilí bude vyvíjeno v koordinaci a spolupráci s příslušnými partnery napříč celým hnutím, bude usilovat o zvýšení účinné správy a řízení komunitních standardů chování a chování a snížení dlouhodobé potřeby nadace jednat. Společným cílem správní rady a nadace je, aby tato snaha posílila udržitelně hnutí Wikimedia a podporovala, nikoli nahrazovala, efektivní modely správy komunit.

Naléhavě žádáme každého člena Wikimedia komunity, aby spolupracoval způsobem, který vytváří Wikimedia hodnoty otevřenosti a inkluzivity, aby udělal krok vpřed v podílení se na vytvoření bezpečné a přátelské kultury pro všechny, aby zastavil nepřátelské a toxické chování, podporoval lidi, kteří se stali cílem takového chování, pomáhal v dobré víře těm, kteří se učí přispívat, a pomáhal stanovit jasná očekávání pro všechny přispěvatele.

Za představenstvo Raystorm (talk) 21:50, 22. května 2020 (UTC)  1. Objasnění: to znamená, že k přezkumu dochází po akci a nikoli jako předpoklad pro přijetí opatření