Jump to content

Diwan Pangawas Yayasan Wikimedia/Parmuhunan pandapat pasal pamilihan Dawan Pangawas

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Outdated translations are marked like this.

Masaalah nang Musti Dituntungakan

Yayasan Wikimedia wan garakan Wikimedia sudah barkambang banar dalam sapuluh tahun tarakhir, tapi Diwan Pangawas baisi struktur wan prusis nang labih kurang sama. Dalam prusis tinjauan tata kalula 2019, masaalah utama nang barhasil diidintipikasi adalah kapasitas, parpurma, wan kurangnya katarwakilan angguta kumunitas nang baragam.

Pas tahun 2021, babarapa dari masalah ngini dipandirakan dalam parmuhunan pandapat pasal parwakilan unsur kumunitas di Diwan Pangawas. Pamilihan Diwan Pangawas 2021 mamasukakan babarapa praktik hanyar gasan mamacahakan babarapa masalah ngitu. Dua kursi baru ditambah gasan manuntungakan masalah kapasitas Diwan. Sistim single transferable vote dipakai gasan maningkatakan piluang katarwakilan dari kumunitas nang baragam. Para angguta Diwan mambagikan kamampuannya wan maminta para calun gasan mambagiakan kamampuannya supaya kawa mambari panjalasan nang nyata gasan para pamilih. Prusis panjangkauan nang wan diulah dalam babarapa bahasa diadakan gasan mandapatakan calun wan pamilih hanyar dari banyak kumunitas lewat bamacam saluran kumunitas.

Pas parmuhunan pandapat ngini, kami baharap supaya kawa mangidintipikasi sulusi tambahan supaya kawa mancarminkan kabaragaman garakan Wikimedia dalam susunan kaanggotaan Diwan Pangawas. Sulain ngitu, kami handak balajar dari kumunitas pasal cara tarbaik gasan mamikat hati para calun salawas prusis pamilihan.

Rancangan Parmuhunan Pandapat

Dalam parmuhunan pandapat pas ngini, kami maambil pandakatan nang lain, sasuai saran nang dioleh matan prusis tahun lalu. Inya kada mambahas soal maajukan prupusal tartentu, pruses parmohonan ngini akan mambahas soal babarapa partanyaan kunci. Tujuannya adalah gasan manciptaakan pemandiran bakoliktip wan mangambangakan rancana hanyar nang bakulaburatip.

Kami maucapakan tarima kasih atas umpatnya Pian dalam parmuhunan pandapat ngini wan bantuan Pian gasan manciptaakan Diwan Pangawas nang labih bamacam wan bagawi labih baik.

Partanyaan kunci

  1. Kaya apakah cara nang tabaik gasan manjamin katarwakilan nang labih bamacam di antara calun-calun nang tarpilih jadi angguta Diwan Pangawas?
  1. Apa nang diharapakan matan para calun salawas pamilihan?
  1. Kaya apa sabaiknya wujud katarlibatan urganisasi mitra Wikimedia dalam pamilihan Diwan Pangurus?

Pandirakan partanyaan kunci

Cara umpat

Tim Stratigi wan Tata Kalula Garakan kawa manyalanggaraakan pamandiran dalam babarapa bahasa. Pian kawa manyalanggaraakan pamandiran dalam bahasa apa haja, tapi kami mungkin parlu bagantung ka para panarjamah sukarila supaya kawa maringkas bahasa nang kada tawakili dalam tim kami. Pian kawa manamuakan pranala ka wadah pamandiran dalam babarapa bahasa di dalam tabil di halaman Pandirakan Partanyaan Kunci. Pian kawa jua bapandiran lewat grup Telegram pasal pamilihan Diwan Pangawas. Hubungi saikung pasilitatur di wilayah Pian mun Pian marancanaakan gasan bapandiran atawa handak mamberi pandapat.

Linimasa

  • 23 Desember: Pangumuman parmuhunan pandapat
  • 10 Januari: Parmuhunan pandapat dibuka
  • 16 Februari: Parmuhunan pandapat ditutup
  • 26 Februari: Mangaluarakan lapuran akhir pasal parmuhunan pandapat

Satiap minggu, tim Stratigi wan Tata Kalola Garakan akan mangaluarakan laporan mingguan nang maringkas tanggapan wan diskusi nang balangsung pas minggu sabalumnya.

Inpurmasi latar belakang

Diwan Pangawas adalah badan kurpurat tartinggi Yayasan Wikimedia, sabuting urganisasi nang baisi labih kurang 450 pagawai wan mandukung sabuting garakan internasiunal nang baisi ratusan pruyik, kumunitas, wan urganisasi mitra. Wiwinang utama Diwan Pangawas adalah mangawasi tata kalula Yayasan Wikimedia. Hal ngini maliputi:

  • Marancanaakan stratigi jangka panjang Yayasan Wikimedia.
  • Mangawasi kagiatan wan transaksi kauangan gasan manjamin situasi kauangan sihat, sajalan wan misi, wan manaati kawajiban hukum.
  • Mancari pagawai, maawasi, manasihati, wan manatapakan gaji Diriktur Iksikutip Yayasan Wikimedia.

Inpurmasi labih rinci kawa dibaca di Buku Panduan Diwan Pangawas.

Lihati jua