വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Chief Executive Officer and the translation is 57% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Chief Executive Officer
Maryana Iskander, the Wikimedia Foundation's Chief Executive Officer

The Chief Executive Officer is the senior staff officer of the Wikimedia Foundation, overseeing the operations of the Foundation and its professional staff. The Chief Executive Officer reports to the Board of Trustees. Maryana Iskander began serving as Chief Executive Officer on 3 January 2022.

Maryana Iskander became the Chief Executive Officer (CEO) of the Wikimedia Foundation after a decade as the CEO of Harambee Youth Employment Accelerator, a non-profit social enterprise focused on building African solutions to tackle the global crisis of youth unemployment. She has also served as Chief Operating Officer of Planned Parenthood Federation of America, a volunteer-led social movement.

Maryana was born in Cairo, Egypt, before emigrating with her parents to the United States. Since then, she has lived and studied in the United States and Europe before settling in South Africa.

Her career has been shaped by work that melds people, impact, and technology to break down barriers and increase access to opportunity.

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

പ്രധാന താൾ: വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ/ജോലി വിവരണം

ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബിസിനസ് വശങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്, പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടരാൻ വിഭവങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി. മിക്കപ്പോഴും, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും വ്യക്തിഗത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടൽ

ഇതും കാണുക: വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ/അപ്ഡേറ്റുകൾ & വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ/അവതരണങ്ങൾ

To help inform the decision making of the Chief Executive Officer, they often participate in community events, host office hours, and send updates to the communities on their activities and the activities of the Wikimedia Foundation.

പൊതു ഇടപെടൽ

ഇതും കാണുക: വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ/അവതരണങ്ങൾ

As the primary staff representative to the broader public, the Chief Executive Officer is often called upon to participate in, and sometimes speak at, events held by outside organizations.

ചരിത്രം

പ്രധാന താൾ: വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ/ചരിത്രം

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ജോലിഭാരം വിപുലീകരിക്കപ്പെടുകയും വളണ്ടിയർ ട്രസ്റ്റികളുടെ ബോർഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ആവശ്യമായതും കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാനം 2006ൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്

ഇതും കാണുക