Jump to content

Khai Sotbeang Wukimedia/2022/Koot Tswak Sot-á̱niet

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Community Voting and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.

Khai Sot Á̱niet Á̱ Fwuong da̱ Mba a̱ni si̱ a̱lyia̱ 2022 hu nyia̱, kyiak neet a̱tuk 23 Zwat A̱ni̱nai ba̱ng si̱ nat 6 Zwat A̱kubunyiung a̱lyia̱ 2022.

A̱yaamemba sot-á̱niet Wukimedia ba byia̱ a̱wat khai á̱niet a̱feang ba̱ nswan di̱ cuk ba̱ ntat ndyia̱ a̱tat. Wat huni byia̱ nka̱nda̱n na na̱ myim á̱ kai a̱ni tazwa tswak ji á̱ na nkoot a̱ni. A̱yaamemba sot-á̱niet ba, nyi fang ta̱fwat maai yet a̱tyukhai ji ma̱ng Lyip A̱nci̱ri̱ng hu.

Koot tswak

Ka̱ a myim yet a̱tyukhai:

 1. Fang Á̱lyiat á̱nietcatcuk na a li si̱sak nang Komiti Zop ji ku tak ti̱tak kuzang a̱tyucatcuk a̱ni
 2. Fang shim á̱nietcatcuk hu di̱ lyip hu nang Á̱ghyi Komiti A̱meang ba ku lyip mba a̱ni
 3. Nwuan nghwughwu a̱guguut na nang á̱nietcatcuk ba ku nyia̱ a̱ni da̱nang ba̱ shim lyip hu á̱ lyiri̱m mba a̱ni neet mi̱ sot-á̱niet ji there is also a text version, including additional questions from the community.
 4. Nyia̱ ta̱m ma̱ng Kompat Khai ji a shyia̱ beang di̱ khwat a̱di̱dam khai ang wu a̱son (based on answers to 15 additional community-sourced questions).
 5. Nyia̱ a̱di̱dam tazwa zang a̱tyucatcuk wa a na ndi̱n-a̱ma ngguu.
 6. Nat mi̱ wat nkhai SecurePoll hu.
 7. Khwi nka̱nda̱n na mi̱ wat a̱hwa.

Si̱sak nang a na nkoot tswak ji a̱ni

Kidee tyannwuan khai Secure Poll ji nang á̱nietkhai ba na li a̱ni.

Nkhang jhyang na̱ na beang ang di̱ yong na̱ li nyia̱ a koot tswak ang ji di̱ mi̱n tyei dyem nshyia̱ a̱tatak. Ma̱sa̱kut fang a̱gbang wuni shansham a sii du koot tswak ang ji.

 • Khai huni nyian ta̱m ma̱ng si̱sak ji á̱ ngyei Tswak Jhyiung Á̱ Maai Nwuak A̱ghyang A̱niet ja. Á̱ na maai á̱ nshyia̱ wa̱i á̱lyiat tazwa naat mbwuot fang hu a̱ji.
 • Di̱ wat khai hu, a̱tyukhai wu na li tak ti̱tak a̱yaakuzut ba̱ corop a̱byin a̱ni. A̱tyukhai wu na tak á̱nietcatcuk ba di̱ shi vwuon kyiak neet di̱ “Lan-cat 1” (si̱ nggu a̱ cat a̱ swak a̱ni) ba̱ng si̱ nat di̱ “Lan-cat 6” (si̱ nggu a̱ nwai cat a̱ swak a̱ni).
 • Kyiak neet di̱ fam a̱za hu, a̱tyukhai wu na tsa tyei á̱nietcatcuk a̱ dam nyia̱ bibya na myim a̱ swak á̱ khai mba di̱ shi vwuon. Á̱nietcatcuk ba nang a̱tyukhai wu nwuak a̱cucuk da̱ mba, ba̱ na nwai myim a̱ swak a̱ni, á̱ na cak lyulyoot mba hu á̱ tyia̱ a̱tatak kya. Á̱nietcatcuk nang a̱tyukhai hu li á ngyei ba̱ myim shyia̱ di̱ cuk ji bah á̱ yok cak lyulyoot mba hu da̱ a̱ka̱nyiung.
 • A̱tyukhai wu maai a̱ fwan di̱ tyei á̱nietcatcuk ba di̱ shi vwuon di̱ kuzang tyan di̱n jen khai ji. Kidee, mami á̱nietcatcuk 6, a̱tyukhai wu bye tyia̱ á̱niet 4 bya ma̱nyin di̱ shi vwuon a̱ kai á̱niet 2 ba̱ bwat a̱ni a̱ ghwon.
 • Ku myim á̱ tyia̱ á̱nietcatcuk ba di̱ shi vwuon di̱ mi̱n fi̱ri̱p nla̱mba na̱ shyia̱ a̱ka̱wa̱tyia̱ na a̱ni. Ka̱nang á̱ fi̱ri̱p nla̱mba, si̱ a̱hwa na ghwut ma̱ng ghyuap hwa.
 • A̱tyukhai wu si̱ mi̱n tyia̱ a̱tyucatcuk a̱nyiung di̱ shi vwuon di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t. Ka̱nang á̱ tyia̱ a̱tyucatcuk a̱nyiung mi̱ shi vwuon di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni, si̱ a̱hwa na ghwut ma̱ng ghyuap hwa.
 • Á̱niet maai ba̱ bu koot tswak mi̱ khai hu. Si̱ a̱hwa na lyang tswak ji ba̱ ku nkoot a̱ni gbangbang. Ba̱ na maai ba̱ nyia̱ si̱ huni di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t ma̱nang ba̱ cat a̱ni.