Jump to content

Wikimedia Israel/Bylaws/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

כל האמור להלן בלשון זכר מתייחס לגברים ולנשים באופן שווה.

סימן א': חברות[edit]

קבלת חברים[edit]

1. (א) מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
(ב) החפצים להיות חברי העמותה יגישו לוועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת ויקימדיה ישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה".
(ג) ההחלטה בדבר הקבלה של חברי העמותה או אי קבלתם נתונה בידי הוועד; אם סירב הוועד לקבלת הבקשה, רשאי הוא לערר על הסירוב בפני האספה הכללית הקרובה.
(ד) בדיון על מועמדותם של חברים לעמותה יתחשב הוועד בתרומתם למיזמי קרן ויקימדיה.

זכויות וחובות של חבר[edit]

2. (א) חברי העמותה זכאים להשתתף ולהצביע בכל אספה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הם זכאים לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
(ב) חברי העמותה זכאים להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ג) הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות[edit]

3. (א) החברות בעמותה פוקעת -
(1) במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
(3) בהוצאתו מן העמותה.
(ב) הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האספה הכללית;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4) החבר הורשע בשל עברה שיש עמה קלון.
(ג) לא יוציא הוועד חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יוציא חבר מהעמותה מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
(ד) חבר העמותה שהוחלט להוציאו מן העמותה רשאי לערער על ההחלטה בפני האספה הכללית.

מתן הודעות לחבר[edit]

4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האספה הכללית[edit]

זמן ומקום[edit]

5. יומה, שעתה ומיקומה של אספה כללית ייקבעו בידי הוועד.

הזמנה[edit]

6. אספה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאספה.

תפקידים של אספה כללית רגילה[edit]

7. אספה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

מניין[edit]

8. (א) אספה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ובאספה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהא מספרם אשר יהא.

יושב ראש האספה[edit]

9. אספה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש לאספה.

החלטות[edit]

10. החלטות האספה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האספה להכריע.

פרוטוקול[edit]

11. מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול האספה.

סימן ג': הוועד[edit]

מספר החברים[edit]

12. מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האספה הכללית ולא יהיה פחות משניים.
12א. מספר חברי הוועד יהיה אי-זוגי.

תקופת הכהונה[edit]

13. (א) הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאספה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
(ב) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הוועד[edit]

14. (א) נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאספה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד. (ב) חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הוועד[edit]

15. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות[edit]

16. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

פרוטוקול[edit]

17. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג[edit]

18. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת[edit]

תחולת הוראות[edit]

19. הוראות תקנות 12 עד 17, למעט סעיף 12א, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים[edit]

הקמת סניפים וארגונם[edit]

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק[edit]

העברת נכסים עודפים[edit]

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

סימן ז': נציב העמותה[edit]

22. ועד העמותה יבחר נציב לעמותה. הוא אינו חייב להיות חבר העמותה.

משך הכהונה[edit]

23. (א) נציב יכהן לתקופה של שלוש שנים. בתום תקופת הכהונה ייערכו בחירות לנציבות העמותה. הנציב יכול להיבחר למספר בלתי מוגבל של כהונות רציפות.
(ב)התפטר הנציב או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, רואים את תקופת כהונתו כאילו הסתיימה.

סמכות[edit]

24. כאשר מתעורר סכסוך הנוגע לענייני העמותה בין חברי העמותה, עליהם לפנות לבוררות מחייבת בפני הנציב, אשר יקבע אם החברים פעלו בהתאם לתקנון העמותה ולמטרותיה.

הזכות לעיין בפנקסים ולנכוח בישיבות[edit]

25. הנציב זכאי לראות את כל פנקסי העמותה ולנכוח בכל ישיבות האספה הכללית, ועד העמותה וועדת הביקורת.

סימן ח': דמי חבר[edit]

26. דמי החבר של העמותה ייקבעו על ידי ועד העמותה. 27. ועד העמותה יכול לקבוע הנחות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות.

סימן ט': גזבר העמותה[edit]

28. ועד העמותה יבחר גזבר לעמותה. 29. גזבר העמותה יחזיק את פנקסי הצ'קים של העמותה ואת פנקסי הקבלות של העמותה.

סימן י': מזכיר העמותה[edit]

30. ועד העמותה יבחר מזכיר לעמותה. 31. מזכיר העמותה אחראי על כינוס אספות ועד העמותה והאספות הכלליות של העמותה, בהתאם להוראות תקנון זה. 32. המזכיר יקבע את סדר הדיונים באספות האמורות, יכין את פרוטוקול הדיונים, ואחראי על המצאת הפרוטוקולים לרשם העמותות. 33. מזכיר העמותה יחזיק את חותם העמותה.

סימן י"א: יושב ראש העמותה[edit]

33. ועד העמותה יבחר יושב ראש לעמותה. 34. יושב ראש העמותה יחתום על כל הפרוטוקולים של ישיבות העמותה והאספה הכללית.

סימן י"ב: נוכחות והצבעה באספות ועד העמותה[edit]

35. ניתן להצביע בישיבות ועד העמותה באמצעות ייפוי כוח. 36. חברי ועדת הביקורת יכולים לנכוח בכל ישיבות ועד העמותה.

סימן י"ג: שינוי סעיפים[edit]

37. סעיפים 22-27 אינם ניתנים לשינוי אלא ברוב של 75% מחברי העמותה.

תוספת שניה (תיקון תשנ"ו) (סעיף 35(א))[edit]

בתוספת זו -
"מחזור" - סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה;
"שנה" - תקופה של 12 חודשים מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר;
"תקבולים" - לרבות תרומות, הקצבות, מיסים עקיפים, סכומים מיועדים, הן בכסף והן בשווה ערך כסף, למעט תמורה ממכירת רכוש קבוע;
"קרוב" - אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

א. עמותה שמחזורה עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:
(1) ספר קופה;
(2) שוברי קבלה, תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המילה "תרומה"; ניתן לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יודפסו על הקבלה גם המלים "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה";
(3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:
(א) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;
(ב) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל;
(ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;
(ד) הכנסות מהשכרת נכסים;
(ה) תקבולים מדמי חבר;
(ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;
(ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;
(ח) הכנסות אחרות.
(4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;
(5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:
(א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;
(ב) שכר עבודה והוצאות נלוות;
(ג) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;
(ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;
(ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;
(ו) רכישות הוניות;
(ז) עסקאות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;
(ח) הוצאות אחרות.
ב. עמותה שמחזורה אינו עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:
(א) בצד התקבולים -
(1) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;
(2) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל;
(3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;
(4) הכנסות מהשכרת נכסים;
(5) תקבולים מדמי חבר;
(6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;
(7) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;
(8) הכנסות אחרות.
(ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;
(ג) בצד התשלומים - (1) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;
(2) שכר עבודה והוצאות נלוות;
(3) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;
(4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;
(5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;
(6) רכישות הוניות;
(7) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;
(8) הוצאות אחרות.
(2) תיק תיעוד חוץ.
ג. על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם אם צוינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המילים "תרומה בעילום שם", ותתקיים אחד מאלה:
(1) סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר;
(2) הרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר.