Jump to content

Wikimedia Norge/Protokoll fra stiftelsesmøtet

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

i Wikimedia Norge.

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

Tid: 23. juni 2007

Møtet ble satt av Marius Helgå klokka 11:01.


Sak 1: Konstituering[edit]

Sak 1.1: Valg av møteleder[edit]

Vedtak: Marius Helgå ble valgt som møteleder.

Sak 1.2: Valg av referenter[edit]

Vedtak: Martin Strand og Frode Inge Helland ble valgt som referenter. Det valgte styret fikk fullmakt til å godkjenne protokollen.

Sak 1.3: Saksliste[edit]

Marius Helgå la fram forslag til saksliste. Endelig vedtak av sakslisten ble utsatt til vedtektene er behandlet.

Sak 2: Vedtekter[edit]

Før møtet har det blitt utarbeidet et forslag til vedtekter på Wikimedia Meta.

Martin Strand la fram et forslag med et sett av endringer til det opprinnelige, med følgende forslag til vedtak:

1. Vedtektene for Wikimedia Norge godkjennes.

2. Stiftelsesmøtet instruerer styret til å registrere organisasjonen i Brønnøysundregisteret etter godkjenning fra Wikimedia Foundation.

Harry Wad la fram et eget forslag til vedtekter. Wad ville senere trekke forslaget, men salen ønsket å opprettholde forslaget. Det ble stemt over hvilket av forslagene som skulle ligge til grunn for den videre behandlingen. Det var 27 personer i salen.

 • (opprinnelig): 2
 • Strands: 18
 • Wads: 0

Martin Strands utkast til vedtekter ble lagt til grunn for den videre behandlingen.

Harry Wad la fram følgende forslag:

3. Til første ordinære årsmøte gjennomføres en fullstendig revidering av vedtektene. Vedtektene ble behandlet paragraf for paragraf.


Paragraf 1:

Harry Wads paragraf 1.4 ble tatt inn som nytt punkt d) med fjorten stemmer.


Paragraf 2:

Forslaget ble vedtatt.


Paragraf 3:

Punkt a) ble erstattet med teksten «Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.». I punkt b) ble «Styret fastsetter en årlig kontingent.» endret til «Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent.».

Harry Wads paragraf 2.6 ble tatt inn som nytt punkt c).


Paragraf 4:

Følgende endringer ble gjort:

 • b) 2. til «Budsjett og kontingent».
 • c) Første setning ble endret til «Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to – 2 – måneder i forveien.»
 • e) «(...), har minst 400 redigeringsbidrag, og ikke er

permanent utestengt har stemmerett.» ble endret til «(...) og har minst 400 redigeringsbidrag har stemmerett.».

 • d) De to første setningene ble strøket.


Paragraf 5:

Harry Wad reiste forslag om at styret skulle bestå av fem til ni personer. Forslaget falt med 7 mot 12 stemmer. Det ble gjort følgende endringer:

 • Siste setning i a) ble strøket.
 • I b) ble «(...) av medlemmene» endret til «(...) av årsmøtet».
 • d) «medlemmene» ble endret til «årsmøtet».
 • Punkt f). Første setning ble strøket mot to stemmer. Påfølgende setning ble endret til «Vedtak fattes med alminnelig flertall.». «Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.» ble lagt til på slutten av punktet.


Paragraf 6:

§§ 6 og 6.1 ble behandlet hver for seg. Følgende endringer ble gjort:

 • Punkt b) ble fjernet.
 • Det ble reist forslag om nytt punkt b) om hvordan valget kunne gjennomføres. Forslaget ble trukket.
 • Ordet «skal» i tidligere punkt c) ble endret til «bør».
 • Nummereringen ble oppdatert.


Paragraf 7:

Tidligere paragraf 6.1 ble endret til paragraf 7.


Paragraf 8:

Kun redaksjonelle endringer.


Paragraf 9:

Ingen endringer.


Det ble reist følgende forslag:

4. Kontingenten fastsettes til 200,- kroner. 100,- for studenter, arbeidsledige, skoleelever og trygdede.

Vedtak:

1. Vedtektene for Wikimedia Norge godkjennes.

2. Stiftelsesmøtet instruerer styret til å registrere organisasjonen i Brønnøysundregisteret etter godkjenning fra Wikimedia Foundation.

3. Til første ordinære årsmøte gjennomføres en fullstendig revidering av vedtektene.

4. Kontingenten fastsettes til 200,- kroner. 100,- for studenter, arbeidsledige, skoleelever og trygdede.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 1.3: Saksliste[edit]

Sak 1.3 ble åpnet igjen. Møtet vurderte at det ikke var behov for et interimsstyre med eget mandat.

Vedtak: Møteleders forslag til saksliste ble godkjent.

Sak 3: Valg[edit]

Sak 3.1: Styre[edit]

Før møtet forelå følgende forslag til styremedlemmer:

 • Pål Giørtz, aktiv på bokmål (Spurt av jeblad)
 • Trond Trosterud, aktiv på nynorsk, samisk, bokmål (Spurt av jeblad).
 • Silje Bakke, aktiv på bokmål, m.fl. (Spurt av jeblad) - valgt til nestleder.
 • Hans Rosbach. Aktiv på bokmål (Spurt av Atluxity) - valgt til leder.
 • John Erling Blad. Aktiv på bokmål, m.fl. (Spurt av Frode Inge Helland)
 • Siri Johannessen. Aktiv på bokmål (Spurt av Frode Inge Helland)
 • Ranveig Thattai. Aktiv på nynorsk (Spurt av Ulflarsen)
 • Marius Helgå. Aktiv på bokmål. (Spurt av Harry Wad)
 • Nina Aldin Thune. Aktiv på bokmål.

Nina Aldin Thune ble forespurt per telefon og foreslått til den niende plassen i styret.

Hans Rosbach ble foreslått som leder. Valgt ved akklamasjon.

Silje Bakke ble foreslått som nestleder. Valgt ved akklamasjon.

Resten av styret ble valgt i blokk.

Sak 3.2: Valgkomité[edit]

Følgende forslag til valgkomité ble reist fra salen:

 • Jon Harald Søby
 • Harry Wad
 • Frode Helland
 • Johannes Kaasa
 • Hans Petter Fjeld

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon. Komiteen konstituerer seg selv.

Nyvalgt leder avsluttet møte ved å takke for tilliten og møteleder for et godt gjennomført møte. Han la vekt på verdien av fri kunnskap.

Møte ble hevet 13:00.


Martin Strand (sign.)

referent


Frode Inge Helland

referent

Vedlegg[edit]