Wikimedia Ukraine/Статут

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»
(у новій редакції)
Київ — 2021
Оригінал статуту

Загальні положення[edit]

1.1. Громадська організація «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» (далі по тексту — «Організація») є громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

1.2. Організація є самоврядною неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які зацікавлені в досягненні мети, визначеної цим Статутом.

1.3. Організація діє, виходячи з принципів добровільності об'єднання та рівності своїх членів, самоврядування, законності своєї діяльності та гласності.

1.4. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», інших законодавчих актів, а також цього Статуту.

Територія діяльності Організації поширюється на державу Україна.

Організація набуває всеукраїнського статусу відповідно до закону.

1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Організація має відокремлене майно та самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки і кутові штампи зі своїм найменуванням та власною символікою, яка реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

1.6. Організація може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права відповідно до законодавства; представляти і захищати свої законні інтереси у будь-яких органах державної влади, у тому числі судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

1.7. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями власними коштами і майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.

1.8. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, своїх членів та створених Організацією юридичних осіб.

1.9. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та статутним цілям Організації.

1.10. Організація на добровільних засадах може засновувати та вступати в громадські спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.11. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність безпосередньо або шляхом створення нею юридичних осіб (товариств, підприємств).

1.12. Найменування Організації українською мовою:

 • повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»;
 • скорочене: ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА».

Мета Організації[edit]

2.1. Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.

Напрямки діяльності Організації[edit]

3.1. Підтримка створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі, які надають можливості редагування вмісту всім уповноваженим для цього користувачам.

3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій.

3.3. Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Вікімандри, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікідані та інших, започаткованих або підтримуваних Вікімедіа Фаундейшн, Інк. (далі за текстом — «Фонд Вікімедіа»), що далі звуться «проектами Вікімедіа», особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.

3.4. Підтримка Фонду Вікімедіа з метою реалізації статутних цілей Організації.

3.5. Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.

3.6. Організація не несе відповідальності за зміст Вікіпедії та інших проектів Вікімедіа, визначених у пункті 3.3.

Члени Організації, їх права та обов'язки[edit]

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які:

4.1.1. досягли 14 років;
4.1.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.1.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію документа, що посвідчує особу;
4.1.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.1.5. сплатили щорічний членський внесок.

4.2. Члени Організації мають право:

4.2.1. обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.2.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах;
4.2.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.2.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.2.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.2.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації;
4.2.7. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
4.2.8. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;
4.2.9. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
4.2.10. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.3. Члени Організації зобов'язані:

4.3.1. дотримуватись положень статуту, регламентів, положень Організації;
4.3.2. виконувати рішення органів Організації;
4.3.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
4.3.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.3.5. не вчиняти дій, що дискредитують Організацію.

4.4. У випадку відмови в прийнятті до членів Організації, Правління Організації має право не розкривати причин такої відмови заявнику.

У разі відмови Правління у визнанні членських прав, особа має право повторного звернення про членство через 30 днів після прийняття відповідного рішення.

4.5. Засновники Організації після реєстрації Організації стають її членами та мають однакові права і обов'язки з іншими членами Організації

4.6. Порядок ведення списку членів Організації визначається Положенням «Про облік членів Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється шляхом подання членом Організації Правлінню добровільної особистої письмової заяви про вихід.

Членство припиняється з моменту подання такої заяви.

У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації.

4.8. Крім того, членство в Організації припиняється за рішенням Правління, яке приймається більшістю голосів його членів, внаслідок:

1) несплати членських внесків більш ніж за один рік;
2) вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або завдання шкоди репутації Організації;
3) смерті або оголошення судом члена Організації померлим;
4) визнання члена Організації недієздатною особою.

У випадку виключення з Організації, членство в організації припиняється з моменту ухвалення відповідного рішення Правлінням Організації.

Виключена особа має право апеляції до Правління протягом 30 днів після отримання відповідного рішення.

У разі припинення членства в Організації на підставі, визначеній у підпункті 1 п. 4.8, особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації, у разі сплати членських внесків, які не були сплачені раніше.

Управління Організацією[edit]

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, прозорості, виборності органів управління з урахуванням внутрішніх документів Організації.

Органами Організації є:

Загальні збори членів Організації;
Правління Організації;
Ревізійна комісія Організації.

5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується з моменту прийняття рішення про обрання нового складу Правління та Ревізійної комісії на Загальних зборах; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів членів (їх представників), присутніх на Загальних зборах.

5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним із членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу шляхом кооптації може бути поповнено не більше половини його членів. Якщо в одному з органів Організації від своїх позицій відмовились, були виключені або померли більше половини його учасників, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори.

5.4. Загальні збори членів Організації (надалі – «Загальні збори») є вищим органом управління Організацією, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності. У Загальних зборах беруть участь усі члени Організації особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожен член Організації має один голос, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю. Загальні збори вважаються повноваженими, якщо на них присутні більше половини членів Організації.

5.5. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

5.6. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно (один раз на календарний рік). Правління повідомляє членів про місце, спосіб (у разі проведення за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних засобів онлайн-конференції), час проведення та порядок денний Загальних зборів не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення.

5.7. Предметом чергових Загальних зборів є:

заслуховування, обговорення та затвердження (оцінка) звітів про роботу Правління Організації та Ревізійної комісії Організації за попередній рік;
розгляд та затвердження фінансових звітів;
обрання Правління Організації та Ревізійної комісії Організації.

5.8. Загальні збори проводяться у відповідності із прийнятим ними регламентом.

5.9. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію Загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на цих зборах. Хід Загальних зборів протоколюється. Протокол Загальних зборів підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

5.10. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

5.10.1. прийняття Статуту Організації, а також змін та доповнень до нього;
5.10.2. визначення основних напрямів діяльності Організації згідно з метою і завданнями її діяльності;
5.10.3. вибори Правління та Ревізійної комісії;
5.10.4. заслуховування річних звітів Правління і Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень;
5.10.5. визначення розмірів вступних і членських внесків;
5.10.6. розпорядження майном Організації;
5.10.7. припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

На розгляд Загальних зборів Організації можуть бути винесені й інші питання діяльності Організації.

5.11. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Оригінал довіреності (належним чином засвідчена копія) пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається голові Правління Організації щонайменше за 2 робочих днів до Загальних зборів. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується в порядку, визначеному законодавством.

5.12. Загальні збори Організації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні (особисто або за довіреністю) більше половини членів Організації.

5.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос.

5.14. Рішення про внесення змін до статуту Організації, про відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах учасників.

5.15. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації і її Правління. Рішення, прийняті Загальними зборами, набирають чинності з моменту їх прийняття. Зміни до Статуту починають діяти з моменту державної реєстрації цих змін до Статуту.

5.16. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається самим Правлінням Організації, або на прохання до Правління чи Ревізійної комісії, або на письмову вимогу не менше як однієї десятої частини членів Організації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.17. Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори членів протягом 90 днів з дати отримання запиту.

5.18. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані.

5.19. Правління Організації є керівним органом та виконує функції з управління поточною діяльність Організації та спрямовує діяльність Організації, згідно з ухвалами Загальних зборів членів, представляє організацію в зовнішніх відносинах, і несе відповідальність перед Загальними зборами.

Члени Правління Організації є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах.

5.20. До Правління входить від трьох до семи осіб.

5.21. Число осіб Правління визначається Загальними зборами.

5.22. Правління обирає з числа своїх членів простою більшістю голосів від складу Правління Організації голову Правління, одного чи кількох заступників голови Правління.

5.23. Функції голови Правління не можуть бути об'єднані з функціями заступника голови.

5.24. Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік. Засідання Правління скликаються безпосередньо за вимогою хоча б одного члена Правління. Засідання Правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах.

5.26. Голова Правління:

 • здійснює поточне керівництво діяльністю Організації;
 • організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;
 • діє від імені Організації без довіреності та представляє її інтереси у відносинах з іншими особами;
 • має право підпису фінансових і банківських документів Організації, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв тощо;
 • укладає від імені Організації письмові правочини;
 • підписує прийняті Правлінням документи, видає довіреності;
 • відкриває та закриває поточні, депозитні, інші рахунки в банківських та інших фінансових установах;
 • приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
 • здійснює інші дії, необхідні для діяльності Організації, не втручаючись при цьому до виключної компетенції Загальних зборів, Правління, Ревізійної комісії.

5.27. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Правління є вирішальним.

5.28. До повноважень Правління належить:

 • реалізація ухвал Загальних зборів;
 • прийняття бюджету Організації;
 • управління майном Організації;
 • прийняття рішень про придбання або розпорядження рухомим і нерухомим майном;
 • прийняття рішення про обсяг зобов'язань, що перевищують 5000 гривень;
 • скликання Загальних зборів членів;
 • рішення про прийом і виключення членів;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів;
 • прийняття правил і регламентів, передбачених в Статуті;
 • керівництво діяльністю Організації між засіданнями Загальних зборів;
 • зовнішнє представництво Організації;
 • подає документи для державної реєстрації Організації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Організації.

5.29. Прес-секретар Організації відповідає за контакти з медіа. Прес-секретар вибирається Правлінням з усіх членів Організації.

5.30. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації.

5.31. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

5.32. Члени Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах членів.

5.33. Члени Ревізійної комісії не можуть виконувати будь-які інші функції в органах Організації.

5.34. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління.

5.35. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій.

5.36. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

5.37. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • загальний контроль за діяльністю Організації;
 • подання Правлінню висновків, що випливають з перевірок;
 • право вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів, а також право вимагати засідання Правління;
 • скликати Загальні збори членів, якщо такі збори не скликані Правлінням у встановлений Статутом термін;
 • внесення пропозицій Загальним зборам про затвердження звіту Правління;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів.

5.38. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею. Ревізійна комісія звітує перед членами Організації на Загальних зборах.

5.39. Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організацій та органів Організації всіх рівнів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ.

5.40. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним.

5.41. Загальні збори можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних засобів онлайн-конференцій.

Рішення про проведення Загальних зборів за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних засобів онлайн-конференцій приймається Правлінням Організації. Після прийняття цього рішення Правління Організації визначає порядок проведення Загальних зборів у режимі онлайн, дату і час проведення, технічні засоби для проведення відеоконференції та голосування з питань порядку денного та фіксації і верифікації результатів голосування, а також підтвердження повноважень представників членів Організації, які брали участь у голосуванні. Обов’язковими умовами проведення Загальних зборів є використовування засобів відеозв’язку, які дають можливість відеозапису та збереження відеозапису процедури їх проведення.

При проведенні Загальних зборів за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних засобів онлайн-конференцій, кожен член має однакове право голосу незалежно від місця голосування (фактично присутні на місці проведення Загальних зборів або онлайн).

5.42. Засідання Правління та Ревізійної комісії Організації також можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних засобів онлайн-конференцій.

Майно та кошти Організації[edit]

6.1. Організація має у власності кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:

членських внесків;
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
міжнародних організацій;
проведення її основної діяльності;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
пасивних доходів.

6.3. У власності Організації можуть перебувати також кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, набуті на законних підставах; речові права. Організація має право здійснювати відносно своїх активів будь-які правочини, що не суперечать цьому Статуту та законодавству України.

6.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації з урахуванням обмежень та особливостей, визначених цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління.

6.5. Організація використовує кошти та майно, що є її власністю, та здійснює свою діяльність виключно для досягнення мети та завдань діяльності Організації, які визначені цим Статутом, не маючи на меті одержання прибутку.

6.6. Створені Організацією підприємства, товариства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, стати на облік в податкових органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

6.7. Державний нагляд та контроль за діяльністю Організації здійснюється уповноваженими на це законодавством державними органами.

6.8. Організація у відповідності до законодавства подає до державних контролюючих органів звіти, декларації та інші відомості щодо своєї діяльності.

6.9. Організація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

6.10. Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

6.11. Організація надає необхідні звітні матеріали до податкових органів та інших органів державної влади України,що здійснюють функції контролю за суб'єктами господарської діяльності.

6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов'язаних із ними осіб.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів Організації та розгляд скарг[edit]

7.1. Рішення, дії, бездіяльність органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність членів Правління Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.

7.3. Правління зобов’язане розглянути скаргу протягом одного місяця з моменту отримання скарги і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.

7.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

7.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, воно може бути оскаржене до Загальних Зборів.

Інші рішення, дії, бездіяльність Правління Організації також можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

7.6. Скарги на рішення, дії, бездіяльність членів Ревізійної комісії розглядаються Загальними Зборами.

7.7. У разі незгоди з рішенням Загальних зборів, воно може бути оскаржене до суду в порядку, визначеному законодавством.

Відокремлені підрозділи Організації[edit]

8.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи на території України відповідно до чинного законодавства.

8.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи та діють на підставі цього статуту.

8.3. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

8.4. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами і діють на підставі довіреності.

8.5. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

Внесення змін та доповнень до Статуту[edit]

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в 3/4 голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації.

9.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше, ніж 10 відсотків кількості членів Організації, та надається не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій.

9.3. Про внесення змін та доповнень до Статуту органи державної реєстрації повідомляються у визначений законодавством спосіб.

Припинення діяльності Організації[edit]

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

10.1.1. за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше ніж 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах учасників, шляхом саморозпуску або реорганізації;
10.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.2. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

10.3. Кошти та майно Організації, що залишилися після її саморозпуску, передаються одному або кільком громадським об’єднанням відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.4. У разі прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

10.5. Припинення діяльності Організації відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».