Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Serbia/Academy Board/November 2012 - January 2013

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikimedia Serbia Academy Board Report
November 2012 - January 2013
Извештај о раду Академског одбора Викимедије Србије
новембар 2012. - јануар 2013.Activity report for the period from November 2012 to January 2013[edit]

Electing the AB president and vice-president[edit]

With a wish to make the Academy Board function as well as possible, we have formally elected a president and a vice-president of the board. In November 2012, we have chosen Đorđe Stakić as the president, and Ivan Matejić as the vice-president. The board consists of four members.

Approval of the AB Strategy[edit]

The Strategy of the Wikimedia Serbia Academy Board was approved in December 2012. It defines the target groups, goals, methods of work and cooperation with educational institutions, as well as tasks and responsibilities of its members. By approving the Strategy, the AB has made all prerequisites for defining the AB workplan.

Approval of the AB Workplan[edit]

After approving the Strategy, AB has approved the Workplan for the period 2012-2013 in December 2012. It outlines expected and planned cooperations with educational institutions, as well as all the planned projects - Wiki Gymnasium, Wiki Pupil, Wiki Student etc.

Cooperation with schools[edit]

After approving the necessary documents, we have started with gradual realization of certain projects.

Seventh Belgrade Gymnasium[edit]

Around the end of November 2012, the first steps for cooperation with the Seventh Gymnasium have been made. We held a meeting with the professor of geography, M. Markićević, where we decided to implement the project of writing seminal papers in one second year class, with the topic “Capitals of Europe” (Rome, Tallinn, Chisinau, Reykjavik etc). Workshop and exercises with pupils were held on December 4 and 8, after which they were given a deadline (February 15) for writing their seminal papers on Wikipedia.

It is expected to hold workshops for other subjects, such as English language, French language, biology, history and geography, between February and May. The project would then include more classes.

Third Belgrade Gymnasium[edit]

At the beginning of December, we have established a cooperation with the Third Belgrade Gymnasium. Professor of informatics, M. Nešović, has included a third year class in the project. The workshop and exercises with pupils were held on December 4, 2012. Pupils can choose their own topic for the seminal papers, and the deadline is February 1.

Zemun Gymnasium[edit]

In the second half of January, we have established a contact with the Zemun Gymnasium, more specifially, with the professor of mathematics and informatics, I. Lazarević. We held a meeting with him, and there we concluded that the project will include one first year class. Also, we have defined that the seminal paper topics will be from several areas (informatics, mathematics, art, history, geography). The workshop and exercises for pupils are expected to be held on February 12 in Zemun Gymnasium.

Mladenovac Gymnasium[edit]

During December 2012, first contacts with the Mladenovac Gymnasium were made. The professor of informatics has expressed interest for the project, where he would include one fourth year class. Negotiations are still in progress and more concrete results are expected at the beginning of February. In case we proceed with this project, this will be the first Gymnasium outside of the urban territory of Belgrade participating in the project.

Meetings and miscellaneous[edit]

The Academy Board has held three meetings since its inception. Beside approving necessary documents, we discussed about broadening our cooperation with educational institutions and plans for the next period. The members have regularly reported about meetings held with school representatives. Beside the Strategy and Workplan, the Board has approved its official logo in December 2012.

In December 2012, a panel titled “Open Standards in Science” was held at the Faculty of Mathematics, University of Belgrade, for the occasion of celebrating 10 years of CC licenses, where one of the organizers was Wikimedia Serbia, and members of the Academy Board have actively participated in the organization. One of the board members, D. Satarić, acted as a moderator of the event, and the Board President, Đ. Stakić, held a presentation.

Plans for the next trimester[edit]

The Board has included the following in its plans for the next trimester:

  • further cooperation and extension of the project with Gymnasiums;
  • workshop at faculties;
  • workshops in other Gymnasiums;
  • workshops in elementary schools.

Извештај о активностима за период новембар 2012 - јануар 2013.[edit]

Бирање председника и потпредседника Одбора[edit]

Сходно жељи да се функционисање Одбора подигне на највиши могући ниво, формално су изабрани председник и потпредседник. Једногласно је усвојено у новембру 2012. да ће председник бити Ђорђе Стакић, а потпредседник Иван Матејић. Одбор се састоји од четири члана.

Усвајање Стратегије Академског одбора[edit]

Стратегија Академског одобора Викимедије Србије усвојена је у децембру 2012. године. У њој су дефинисане Циљне групе, Циљеви, Методе и начини рада и приступа сарадњи са образовним институцијама, као и Задаци и обавезе чланова. Усвајањем стратегије створен је предуслов да се дефинише План рада АО

Усвајање Плана рада Академског одбора[edit]

Након Стратегије Одбор је у децембру 2012. усвојио и План рада за период 2012-2013. година. У њему је дефинисан оквир предвиђене и планиране сарадње са образовним институцијама и пописани су планирани пројекти - Вики гимназијалац, Вики школарац, Вики студент и др.

Сарадња са школама[edit]

По усвајању докумената приступило се постепеној реализацији пројеката.

Седма београдска гимназија[edit]

Још крајем новембра начињени су први кораци у сарадњи са Седмом гимназијом. Одржан је састанак са професором географије М. Маркићевићем, где је одлучено да се у другом разреду у једном одељењу раде семинарски радови на тему главни градови Европе (Рим, Талин, Кишињев, Рејкјавик и др). Радионица и вежбе одржане су 4. и 8. децембра након чега је ученицима дат рок - 15. фебруар за завршетак писања на семинарским радовима.

Предвиђено је и да се у периоду фебруар-мај одрже радионице и за друге предмете - енглески језик, француски језик, биологија, историја и географија, где би се сам пројекат проширио на више одељења.

Трећа београдска гимназија[edit]

Почетком децембра договорена је и сарадња са Трећом београдском гимназијом. Професорка информатике М. Нешовић укључила је у пројекат једно одељење трећег разреда. Радионица и вежбе одржане су 4. децембра 2012. Ученици су добили слободан избор теме, а крајњи рок за завршетак семинарских радова је 1. фебруар.

Земунска гимназија[edit]

У другој половнини јануара успостављен је контакт са Земунском гимназијом, тачније са професором математике и информатике И. Лазаревићем. На састанку је договорено да се у пројекат укључи једно одељење првог разеда. Дефинисано је да ће теме радова бити из више области (информатика, математика, уметност, историја, географија). Планирано је да се радионица и вежбе за ученике одрже 12. фебруара у Земунској гимназији.

Младеновачка гимназија[edit]

Средином децембра 2012. године начињени су први контакти са Младеновачкјом гимназијом. Професор информатике изразио је интересовање за пројекат у коме би се укључило једно одељење четвртог разреда. Преговори су у току и крајем јануара или почетком фебруара очекују се и неки конкретнији резултати. У случају успешности ово ће бити прва гимназија ван градске територије Београда која ће учествовати у пројекту.

Састанци и разно[edit]

Академски одбор је од оснивања одржао три састанка на коме су присуствовали чланови истог. Осим усвајања потребних докумената, говорило се о ширењу сарадње са образовним институцијама, плановима за наредни период. Чланови су редовно подносили извештаје о евентуалним састанцима са представницима школа. Осим Стратегије и Плана рада Одбор је усвојио и свој званични лого у децембру 2012. године.

У децембру 2012. године на Математичком факултету Универзитета у Београду је одржан панел „Отворени стандарди у науци“ поводом 10 година ЦЦ лиценци где је један од организатора била Викимедија Србије, а чланови академског одбора су активно учествовали у организовању овог догађаја. Један од чланова одбора, Д. Сатарић, је био модератор догађаја, а председник одбора Ђ. Стакић је имао презентацију.

Планови за наредно тромесечје[edit]

Одбор је као планове за наредно тромесечје утврдио:

  • даљу сарадњу и њено проширење у оквиру започетих гимназија;
  • радионице на факултетима;
  • радионице у другим гимназијама;
  • радионице у основним школама.