Jump to content

Сдружения на Уикимедия/Изисквания

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Requirements and the translation is 100% complete.
Тази страница очертава изискванията и очакванията за сдруженията на Уикимедия, както са посочени от Комитета по присъединяване. Сдруженията са независими организации с идеална цел, създадени да подкрепят и популяризират проектите на Уикимедия в рамките на определена географска област.


Изисквания за официално признаване

Изискванията към официално признато сдружение на Уикимедия са предназначени да помогнат на групите, за да отговарят на очакванията на движението, след като бъдат официално признати.

 1. Подкрепяща мисия на Уикимедия
  Мисията на организацията трябва да бъде в съответствие с мисията и визията на Фондация Уикимедия, както и с ръководните принципи на Фондация Уикимедия и принципите на филиалите на движението. Независимо от избраната правна форма или метода на включване, сдружението трябва да има цели, подобни на тези на Фондация Уикимедия, и дейностите й трябва да са в съответствие с тях.
 2. Географски фокус
  Сдружението юридически е географски базирано/ установено. За разлика от проектите, които са базирани на език, сдруженията са обекти, които се нуждаят от географска основа. Това означава, че те трябва да бъдат базирани в страна/ юрисдикция, която им предоставя основата за тяхната правна структура. Тази база трябва да бъде в региона, в който те желаят да работят. Въпреки че може да има няколко потребителски групи, работещи в подобна или отделна географска област, може да има само едно сдружение, обхващащо определената във фокуса му географска област.
 3. Правна структура
  Сдружението трябва да има правна структура/ корпорация, която е правно независима от Фондация Уикимедия. Сдруженията имат за цел да дадат реална структура на проектите, които могат да започнат от сътрудници или външни лица, в съответствие с целите на Фондация Уикимедия. Сдруженията обаче не са предназначени да ръководят проектите на Уикимедия, нито да носят юридическа отговорност за съдържанието на проектите. За да се постигне това, е необходимо правната структура, избрана за създаването на сдружението, да е изрично независима от Фондация Уикимедия. Ръководните документи на организацията, обикновено устави, трябва да бъдат прегледани и одобрени от Комитета по присъединяване.
 4. Критична маса от активно участващи сътрудници на Уикимедия
  Сдружението трябва да включва най-малко десет, за предпочитане поне двадесет, активни сътрудници на проектите на Уикимедия. За активен сътрудник се дефинира член с 300 или повече участия в проект на Уикимедия; с регистриран профил, който съществува повече от 6 месеца в добро състояние (това означава, че понастоящем не е временно отстранен или по друг начин са възпрепятстван да участва). Тъй като сдруженията трябва да приветстват приносите на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия, те не трябва да са твърде далеч от общността. Активното включване на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да може дадено сдружение да даде възможност за реализиране на реални инициативи, свързани с проектите на Уикимедия. Първоначалното членство трябва в общи линии да отразява планирания обхват, географския район на дейност и избраните езици на работа на организацията.
 5. Най-малко две години активност
  Групите трябва да имат две години програмни резултати, които могат да бъдат демонстрирани, преди да кандидатстват за признаване за сдружение. В идеалния случай тези дейности трябва да бъдат извършени като призната потребителска група на Уикимедия. Тези дейности и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики, в идеалния случай на страницата на групата в Мета-Уики. Необходими са усилия за популяризиране на участието и участие в създаването и оформянето на организацията. Дейностите трябва да са смесица от онлайн и офлайн дейности, предназначени да насърчават участието в проекти на Уикимедия. Групата трябва да актуализира дейността си и финансовите си отчети, преди да бъдат разгледани за официално признаване.
 6. Капацитет или планиран капацитет за посрещане на бъдещите очаквания
  Нещо, което прави сдруженията и тематичните организации различни от потребителските групи, са повишените очаквания. Има ли вашата група способността да отговори на очакванията за сдруженията, след като получите официално признание? Това ще бъде нещо, което Комитетът по присъединяването и Съветът на настоятелите ще обмислят при прегледа на кандидатурата ви. Ако групата ви не разполага с резултати от дейности, които показват, че успешно ще успеете да постигнете тези очаквания, това може да доведе до отказ на кандидатурата ви. Ще бъдат разгледани финансовите обстоятелства на групата, реалистичните изисквания във областта на дейност на вашата група и плановете за осигуряване на бъдещо финансиране за посрещане на тези очаквания.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия
Допускат се нови членове
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия
Учредени юридически лица
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени
Две години дейност преди кандидатстване
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Очаквания извън официалното признаване

Освен изискванията за официално признаване, които продължават да бъдат изисквания към групите, след като са признати; съществуват редица очаквания от уикимедианската общност към дейностите и операциите на едно сдружение.

 • Редовни финансови отчети и отчети за дейността в уики
  От сдруженията се изисква да публикуват най-малко един подробен годишен отчет за дейността си и финансите си на страницата за доклади в Мета-Уики. Общността трябва да може да види признаците на здравословна организация, които също включват доклади през годината и публикуван годишен план за организацията. Макар че не е необходим годишен план и редовни отчети за статут на партньорство, те могат да бъдат изискуеми за грантовете и представляват очакванията на общността.
 • Уведомяване за промени в ръководните документи и ръководството
  Ръководните документи на групата първоначално се преглеждат и одобряват от Комитета по присъединяване. Споразумението със сдруженията също изисква те да уведомяват Фондация Уикимедия за всички промени в тези документи. Общността също така очаква настоящият управителен орган на организацията да бъде идентифициран на Мета-Уики.
 • Многобройни офлайн и онлайн дейности на всяко тримесечие
  Основната цел на модела на филиалите на уикимедианското движение е да насърчи сътрудничеството в проектите на Уикимедия. От партньорските организации се очаква да подкрепят различни събития, онлайн и офлайн, за да подпомогнат тази цел.
 • Наблюдение и отговор на комуникационни въпроси, свързани с обхвата на групата
  Очаква се едно сдружение да има капацитета да наблюдава и, когато е необходимо, да отговаря на въпроси относно комуникацията, свързани с тематичния си обхват. Това включва наблюдаване на медийното отразяване на тяхната тема, когато става дума за Уикимедия, и разпространение на информация за дейностите на Уикимедия сред членовете и мрежата на групата. Докато изпълнява тези задачи, от сдружението се очаква да се координира с отдела за комуникации на Фондация Уикимедия.
 • Наблюдение и отговори на въпроси, свързани с публичните политики относно обхвата на групата
  От сдружението се очаква да има капацитета да наблюдава и, когато е необходимо, да отговаря на въпроси, свързани с публичните политики относно обхвата на групата. От всички уикимедиански организации се очаква да използват ефективна стратегия при изпълнението на тези задачи, и не се ангажират с въпроси извън обхвата на мисията на Уикимедия. Филиалите на движението се насърчават да се фокусират върху пет основни области, които Фондация Уикимедия е определила за дейностите, свързани с публичните политики на Уикимедия. Силно се препоръчва те да използват сайта за публичните политики, поддържан и развиван от Фондация Уикимедия, и се съгласуват с правния отдел на Фондация Уикимедия по време на изпълнение на тези задачи.
 • Съответствие с правилата и регулиращите принципи на движението
  Уикимедианските обединения са задължени да спазват съответствие с политиките и регулиращите принципи на движението. Основните примери за това са на Водещи принципи на Фондация Уикимедия, Принципи на филиалите, Политика за търговските марки, Насоки за визуална идентичност и Политиката за дружелюбна среда.
 • Поддържане на експертен опит в рамките на обхвата на групата, който да е достъпен за уикимедианската общност
  От сдруженията се очаква да поддържат експертен опит в рамките на географския обхват на групата и да го направят достъпен за по-широкото уикимедианско движение. Тази важна ресурсна роля помага на доброволците, работещи по проектите на Уикимедия, да имат документирани бази от знания за съдействие при извършване на задачи в Уикимедия.
 • Сътрудничество с други обединения и доброволчески проекти
  От уикимедианските сдружения се очаква да играят координираща роля в рамките на съответната си тематична насоченост, а това е отличителна роля сред организациите на Уикимедия. Доколкото е възможно да има и други филиали, работещи в рамките на географския фокус на групата, то може да съществува само едно сдружение. Организациите, работещи с дадена географска насоченост, не са подредени йерархично, но трябва да се споразумеят как да съществуват съвместно, за да рационализират своята комуникация и да избегнат дублиране на работата.
 • Представляване на Уикимедия на обществени събития, свързани с обхвата на групата
  Въз основа на техния географски фокус и използвайки комуникационния си капацитет, от сдруженията се очаква да имат способността да представят уикимедианското движение и неговите интереси в публични събития, когато са призовани да го направят.
 • Различни източници на финансиране
  От сдруженията се очаква да търсят финансиране от разнообразни източници. За сдруженията е силно препоръчително да използват програмата за грантове на Фондация Уикимедия. Освен това, от сдруженията се очаква да разгледат и други средства на финансиране, като например членски внос, външни грантове или традиционни дейности за набиране на средства.


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия
Многократно всяко тримесечие

Многократно всяко тримесечие

Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики
Подробно

Подробно

Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата
Разнообразие на източниците на финансиране