Jump to content

Филиали на уикимедианското движение/Протокол за несъответстващи филиали на уикимедианското движение

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Портал на Комитета по присъединяването
Портал на Комитета по присъединяването
Affiliate resources
Сдружения
Тематични организации
Потребителски групи на Уикимедия
Вътрешни документи
Други линкове
Свържете се с нас

Официалното признаване като организация на уикимедианксото движение (сдружение, тематична организация, потребителска група) е ценна привилегия, която позволява на независимата група да използва името на Уикимедия за подпомагане на уикимедианската мисия. Макар че повечето организации на Уикимедия се придържат към основните стандарти за съответствие, посочени тук; е необходим протокол, който да отговаря за изключителните случаи, когато организации на Уикимедия не отговарят на основните стандарти за спазване, и продължаващото признание на организацията от Уикимедия представлява риск за уикимедианското движение.

Съответствието включва:

  • Придържане към условията на всички споразумения, които организацията има с Фондация Уикимедия, включително, но без да се ограничава до споразумението за официално признаване на групата и Етичния кодекс, споразуменията за набиране на средства, споразуменията за търговски марки или правилата за търговски марки на Уикимедия и договорите за грантове.
  • Придържане към всички приложими местни закони и разпоредби.
  • Неучастие в каквато и да е форма на неправомерно поведение.
  • Непричиняване на каквато и да е вреда на репутацията на уикимедианското движение.

Освен това организациите се насърчават да следват резолюциите на Управителния съвет за най-добрите практики на организацията и насоките за потенциален конфликт на интереси.

След като бъде идентифициран проблемът със спазването на правилата, служителите на Фондация Уикимедия (ФУ) ще определят дали проблемът с спазването на правилата е незначителен и подлежащ на поправка (напр. организацията е ангажирана с потенциално проблемна дейност, но след това коригира проблема или организацията не е успяла да представи в срок необходимия доклад) или сериозни (напр. грубо нарушение като изборна измама, незаконна дейност като присвояване, нанасяне на вреда върху репутацията чрез партийна политическа дейност и др.).

При сериозни и неотложни случаи на неспазване на изискванията, служителите на ФУ ще се свържат с организацията, за да я информират за проблема за съответствието или за установените проблеми; и признанието на организацията може да бъде прекратено незабавно съгласно Споразумението с групата (без преразглеждане или обжалване от страна на Управителния Съвет). В такива случаи, когато е възможно и разумно това да се направи, служителите на ФУ ще уведомят Комитета по присъединяването и ще предоставят 72 часа за отговор. Съветът ще бъде уведомен, в противен случай и двете страни ще бъдат уведомени впоследствие и ще им бъде дадена възможност да отговорят, ако смятат, че това е необходимо.

При не толкова сериозни случаи, свързани с репутацията, незначителни нарушения или несъответствия, когато те могат да бъдат предотвратени или вредите да бъдат поправени, служителите на ФУ може да работят с несъответстващата организация, за да разрешат проблема или проблемите, преди да обмислят прекратяването на признанието на организацията:

  • Персоналът на ФУ ще се свърже с организацията, за да я информира при проблем със съответствието или установени проблеми, както и да я информира за последиците от продължаващото несъответствие.
  • Служителите на ФУ ще положат усилия да работят с организацията въз основа на писмен план за привеждане в съответствие, който, според случая, ще включва подходящ краен срок за разрешаване на въпроса за съответствието или идентифициране на проблеми и включване на поддръжка от страна на ФУ. Служителите на ФУ ще прегледат състоянието на съответствието на организацията на датата или датите, посочени в плана.
  • Ако организацията не отговори на служителите на ФУ или не успее да се приведе в съответствие, служителите на ФУ могат да прекратят официалното признание на организацията (без преразглеждане от страна на Управителния съвет или обжалване). В такива случаи Комитетът по присъединяване ще бъде уведомен и ще му дадени за отговор 72 часа. Управителният съвет ще бъде уведомен предварително, когато е възможно и разумно; в противен случай впоследствие, и ще има възможност да отговори, ако смята това за необходимо.