Wikimedija Hrvatske/statut hr en

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Uvodni dio

Preamble

Na početku 21. stoljeća žitelji planeta Zemlje suočeni su kako s prednostima, tako i s manama širenja Interneta, naime osim što Internet omogućuje trenutnu komunikaciju ljudi širom svijeta, bilo kao govornu ili tekstualnu komunikaciju, što je dva stoljeća ranije bilo nemoguće, tijekom 20. stoljeća moguće ali uz nezanemarivu cijenu takvog razgovora, danas je to ostvarivo s lakoćom. Ta lakoća vodi daljem širenju velikih svjetskih kultura (angloameričke, španjolske, ruske itd.) što samo po sebi nije loše, no skoro je nemoguće izbjeći postupno izumiranje malih kultura.

Wikimedia sa svojim brojnim projektima (Wikipedija, Wikizvor, Wikiknjige itd.) rječito pokazuje dobru stranu Interneta: brojni pojedinci rade bez naknade stvarajući slobodan sadržaj (enciklopedije, knjige, slike itd), i što je možda najbitnije: na svim jezicima svijeta za koje postoji neki minimalan broj govornika da bi projekt imao smisla (preko 250 jezika svijeta ima danas svoju Wikipediju), čime projekti Wikimedije istovremeno koriste prednosti Interneta i reduciraju njegove mane (koliko je to u njihovoj moći). Uzimajući u obzir brojnu dijasporu hrvatskog naroda i njezinu rasprostranjenost, te veličinu hrvatskog naroda u usporedbi s drugim narodima svijeta, od nacionalnog je interesa učiniti hrvatsku kulturu dostupnu putem Interneta što je prije moguće u što većem opsegu.

Imajući sve gore rečeno u vidu, na temelju članka 11. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 88/2001), osnivačka skupština Wikimedije Hrvatske, održana 17. siječnja 2009. godine u Zagrebu, donijela je

In the beginning of 21st century inhabitants of planet Earth are faced with both advantages and flaws of Internet, namely Internet enabled instant communication of human kind throughout the world, both textual and spoken, which was impossible 2 centuries ago, during 20th century possible but with non-negligible cost, today such communication is easy available. That easiness leads to spreading of big world cultures (anglo american, spanish, russian etc) which is not inherently bad, but it is almost impossible to avoid dying of small cultures.

Wikimedia with its numerous projects (Wikipedia, Wikisource, Wikibooks etc) vividly shows good side of Internet: numerous individuals work without material reward making free content (encyclopedias, books, images etc), and what is probably most important: in all languages of the world for which there are some minimal number of speakers so wiki project would have sense (today 250 languages of the world have its own Wikipedia), Wikimedia projects simultaneously are using benefits of Internet and reducing its flaws (as they can do such thing). Having in mind big Croatian diaspora throughout the world, and size of Croatian nation in comparison to other nations of the world, it is in the best nations interest to make Croatian culture available through Internet as soon as possible in broadest extent possible.

Having in sight all written above, pursuant to Article 11 of the Law on associations (Narodne novine, #88/01), Founding assembly of Wikimedia Croatia, held on January 17th 2009 in Zagreb passed the followingSTATUT

Wikimedije Hrvatske

BYLAWS

of Wikimedia Croatia

1[edit]

Članak 1.

Article 1.

Wikimedija Hrvatske (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitna i nevladina udruga čiji je cilj podrška stvaranju, prikupljanju i umnožavanju slobodnog sadržaja na neprofitan način, kao i podrška ostvarivanju prava na pristup slobodnom sadržaju i njegovo slobodno korištenje. Pod pojmom slobodni sadržaj Udruga podrazumijeva svaki intelektualni rad koji je od strane autora djela licenciran na način na koji je svima dopušteno da to djelo slobodno koriste, umnožavaju i mijenjaju, odnosno sadržaj koji je oslobođen prava intelektualnog vlasništva. Za prikupljanje i umnožavanje slobodnog sadržaja rabi se softver «wiki» koji je dostupan putem Interneta, a koji omogućava korisnicima pregled i izmjenu sadržaja, čime se omogućava stvaranje slobodnog sadržaja.

Wikimedija Hrvatske (and hereinafter in these bylaws shall be referred to as the "Association") is a non-profit and non-government association whose goal is to support creation, retrieval and multiplication of free content by non-profitable means, and making the aforementioned free content available and free to use by anyone. By "free content" Association refers to every intellectual [creative] work that was licensed by its author(s) in a way that allows free usage, multiplication and altering, or content which is not under intellectual ownership. For gathering and multiplication of free content it uses the "Wiki" software, which is freely available on Internet, it allows its users to view and alter the content, and thus makes the creation of free content possible.

Prioritet imaju slobodni sadržaji koji promiču hrvatsku kulturu, ali krajnji je cilj omogućiti svima dostupnost slobodnih sadržaja u svim mogućim oblicima.

Priority will be given to free content which promotes Croatian culture, although the final objective is to make available all free content in all possible forms.

2[edit]

Članak 2.

Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • promiče ideju stvaranja, prikupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na Internetu, kao i njegovog korištenja, te sama prikuplja slobodni sadržaj.
 • pruža podršku razvoju i održavanju projekata – Wikipedija, Wikizvor, Wikiknjige, Wječnik, Wikicitat, i drugih projekata koje je pokrenula Wikimedia Foundation, Inc. (Zaklada Wikimedije) sa sjedištem u Floridi, SAD.
 • surađuje s drugim udrugama i pravnim osobama.

Association pursues following activities:

 • promotes the idea of creation, gathering and multiplication of free content on the Internet, as well as its usage, and itself gathers free content.
 • gives support to development and maintenance of projects: Wikipedia, Wikisource, Wikibooks, Wiktionary, Wikiquote and other projects founded by Wikimedia Foundation, Inc. with headquarters in Florida, USA.
 • cooperates with other associations and legal entities.

3[edit]

Članak 3.

Naziv Udruge je Wikimedija Hrvatske.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je Wikimedia Croatia. Naziv udruge na engleskom jeziku može se rabiti samo zajedno s nazivom udruge na hrvatskom jeziku.

Registrirano sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjednik Udruge. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe. Udruga može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Predsjednik. Podružnice nisu pravne osobe.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom naziva Udruge uz rub pečata i sjedištem te simbolom Wikimedije u sredini. Simbol Wikimedije je stilizirana ljudska figura.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


The name of Association is Wikimedija Hrvatske.

The name of Association in English language is "Wikimedia Croatia." Name of the Association in English may only be used together with its name in Croatian language.

The registered office of Association will be in Zagreb. Change of address of Association is up to President of Association. Association will base its activities in Republic of Croatia.

Association acts as a legal entity. Association can found subsidiaries. Decision of founding of subsidiaries is on President of Association. Subsidiaries are not legal entities.

Association has its seal. Seal is rounded, with diameter of 3 centimeters, with Association's name inscribed along the edge of the seal. The symbol of the Wikimedia Foundation (a stylized human figure) is situated at the center of the seal.

Association is represented by President and Secretary. Assembly can authorize other persons for its representation.

4[edit]

Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge putem mrežnih (Web) stranica i na druge načine utvrđene ovim Statutom i Pravilnikom Udruge.

Activities of the Association are public. The publicity is accomplished by timely reports of membership about Association's activities via web pages (of Association) and in other ways defined by these Bylaws and regulation of conduct.ČLANSTVO U UDRUZI
MEMBERSHIP

5[edit]

Članak 5.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća ciljeve Udruge i ovaj Statut.

Membership in the Association is voluntary. Any person or legal entity that accepts these Bylaws and goals of this Association may become a member of the Association.

6[edit]

Članak 6.

Svojstvo člana Udruge stječe se potpisivanjem pristupnice koju ovjerava Predsjednik ili osoba ovlaštena od strane Predsjednika ili Skupštine. U aktivno članstvo mogu biti primljene fizičke osobe koje aktivno surađuju na hrvatskim projektima Wikimedije. Počasno članstvo dobivaju svi oni koji žele biti članovi Udruge i pomoći joj u razvoju i unapređenju, a nisu primljeni u aktivno članstvo.

Membership in Association is achieved by signing the application form which is validated by the President or a person authorized by the President or the Assembly. In active membership are admitted active users of Croatian Wikimedia projects. Honorary members become all other people who want to be members of Association and help its growth and development, which are not admitted as active members.

7[edit]

Član 7.

Svi članovi Udruge su ravnopravni i mogu birati predstavnike u tijelima Udruge, kao što mogu biti i birani u tijela Udruge.

All members of the Association enjoy equal rights within Association and may elect representatives in governing bodies of the Association, as well as be elected in them.

8[edit]

Član 8.

Svaki član dužan je pomagati u radu Udruge, djelujući u njezinom općem interesu i sukladno cilju postojanja, poštujući zakone i druge pravne propise Republike Hrvatske, odredbe ovog Statuta i druge akte Udruge. Svi članovi su obvezni pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge. Članovi plaćaju simboličnu članarinu koju određuje Skupština Udruge njenim Pravilnikom.

The obligation of each member is to assist and promote Association's activities, by acting in its best interest and according to its goals, respecting the laws and other legal acts of Republic of Croatia, articles of the Bylaws and other acts of the Association. Each member's obligation is to act in accord with these Bylaws and other acts of the Association. Members are paying symbolic[1] fee, amount of fee shall be established by Association's assembly in regulation of conduct.

9[edit]

Član 9.

Svi članovi imaju pravo:

 1. ravnopravno s drugim članovima sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge;
 2. donositi prijedloge o radu Udruge,
 3. biti informirani o radu i aktivnostima Udruge.

Aktivni članovi imaju pravo:

 1. neposredno sudjelovati u odlučivanju unutar Skupštine, kao i preko tijela Udruge.

All members have the right to:

 1. equal participation in accomplishment of Association's objectives;
 2. making suggestions about activities of Association,
 3. be informed about Association's activities.

Active members have the right to:

 1. directly participate in decision making within the Assembly, as well as through bodies of Association.

10[edit]

Član 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. na osobni zahtjev člana,
 2. smrću,
 3. isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta,
 4. isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik, uz suglasnost većine Potpredsjednika ili Skupština Udruge; prijedlog može podnijeti svaki aktivni član Udruge.

Membership in Association terminates upon:

 1. personal request;
 2. death of the member;
 3. expulsion for violation of these Bylaws;
 4. expulsion for non-payment of yearly membership fee.

Decision about member's expulsion from the Association shall be made by the President with consensus of majority of Vice presidents or Association's assembly; proposal can be submitted by any active member of Association.

11[edit]

Članak 11.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

The Association may join alliances of associations and/or international associations.

Decision about joining is made by the Assembly.


TIJELA UDRUGE
ENTITIES OF ASSOCIATION

12[edit]

Članak 12.

Stalna tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Potpredsjednici
 • Tajnik

Governing entities of the Association are:

 • Assembly,
 • President,
 • Vice presidents,
 • Secretary
SKUPŠTINA
ASSEMBLY

13[edit]

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni aktivni članovi udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Assembly is the highest entity which governs the Association. Assembly is formed by all legaly adult active members of the Association, and one representative of legal entity member of Association.

14[edit]

Članak 14.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Sjednica se najavljuje najmanje 7 dana ranije.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan [i točno vrijeme] održavanja sjednice).

The Assembly will meet at least once during the year.

Assembly meetings shall be convened by the Association's president's own initiative. The meeting should be announced at least seven days earlier.

The President is obliged to convene a emergency meeting of the Assembly when requested by at least one third of its members. In their request, proposers are obliged to suggest an agenda for the meeting. If the President does not convene the meeting of the Assembly within 15 days from the receipt of the request as foreseen in third section of this article, it shall be convened by the proposer. The decision must contain a proposal for agenda, place [time] for the convention of the Assembly).


15[edit]

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge; zapisnik vodi Tajnik (vidi članak 22).


The Assembly is presided by the President of the Association. In absence of the President, the Assembly shall at the beginning of the session determine by voting its chairman.

A record of the Assembly's proceedings have to be written and it is permanently kept in Association's archives, writing of record is task of Secretary of Association (see article 22).16[edit]

Članak 16.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova (najmanje 7), ako Statutom nije određena posebna većina. O načinu rada, kao i o ostalim pitanjima o svom radu, Skupština Udruge može donijeti Poslovnik.

The Assembly brings decisions by majority of votes of members present (at least 7), if special majority is not determined by the Bylaws. Regarding the procedure as well as other questions about its work, the Assembly may bring a regulation of conduct.


17[edit]

Članak 17.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Potpredsjednika(e) i Tajnika Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o isključenju člana iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

The Assembly:

 • establishes the policy of Association's development,
 • brings and changes these Bylaws,
 • brings the financial plan and the balance sheet,
 • brings other acts and decisions regarding the Association's activities,
 • elects and unseats the President, Vice-president and the Secretary of the Association,
 • considers and adopts the reports of Association's activities
 • gives guidelines to Association's activities
 • decides on members' expulsion from membership
 • decides on discontinuation of Association's activities
 • carries out other work defined by law and the Bylaws
PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
PRESIDENT AND VICE-PRESIDENTS

18[edit]

Članak 18.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

The executive functions and other jobs defined by these Bylaws are carried out by the President. The President is elected by the Assembly for period of four years.

19[edit]

Članak 19.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • ovlašćuje člana Udruge za zastupanje Udruge
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

The President:

 • represents the Association,
 • approves a member of the Association to represent the Association,
 • convenes the Assembly,
 • governs the operation of the Assembly,
 • establishes the proposal of the program of activities and Bylaws which are proposed to the Assembly for consideration and approval,
 • establishes the proposals of the program of activities and plans of activities, [?]
 • manages the assets of the Association,
 • submits the report on Association's activities to the Assembly,
 • supervises the material and financial activity of the Association,
 • brings decisions on expulsions of members,
 • carries out other work foreseen by these Bylaws and other general acts of the Association.

20[edit]

Članak 20.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu Udruge.

For his or her activities, the President answers to the Assembly. The President submits the annual report of Association's activities to the Assembly.

21[edit]

Članak 21.

Udruga ima jednog ili više Potpredsjednika. Potpredsjednike bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Potpredsjednici pomažu Predsjedniku u obavljanju poslova. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od potpredsjednika. U slučaju spora, Predsjednika zamjenjuje najstariji Potpredsjednik.

The Association has one or more Vice-presidenta. Vice-presidents are elected by the Assembly for period of four years.

The Vice-presidents assist the President in his or her duties. In case of absence or disability, the President is replaced by one of Vice-presidents for all duties. In case of dispute, the President is replaced by the eldest Vice-president.TAJNIK
SECRETARY

22[edit]

Članak 22.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik zastupa Udrugu rukovodeći se naputcima Predsjednika, Podpredsjednika ili Skupštine Udruge.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

The Secretary of the Association is elected and appointed by the Assembly for period of four years to carry out the technical administrative duties within the Association.

The Secretary represents the Association guided by the instructions of the President, Vice-presidents or the Assembly.

The Secretary takes care of register of members.

23[edit]

Članak 23.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Predsjednik Udruge ili Skupština Udruge može osnovati i druga stalna i povremena tijela.

Odlukom o osnivanju tijela utvrđuje se sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

For activities in special fields of activities, the President of the Assembly may found other permanent or temporary governing bodies.

By decision of founing the body, the following is established: structure, goals, and time frame for activities for which it is being created, as well as its responsibilities.IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
ASSETS AND MODES OF ACQUIREMENT OF ASSETS

24[edit]

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • druga imovinska prava.

Assets of the Association consist of:

 • cash assets,
 • mobile property,
 • others property rights.

25[edit]

Članak 25.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

The Association acquires assets from:

 • membership fees,
 • voluntary contributions and donations,
 • grants from the budget,
 • other sources in accordance with the law.

26[edit]

Članak 26.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Report on material and financial dealings is submitted by the President to the Assembly for consideration and adoption.PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
DISSOLVEMENT OF THE ASSOCIATION

27[edit]

Članak 27.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina se poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi konačnu odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja aktivnih članova Skupštine Udruge.

The Association ceases to exist in cases foreseen by the law. In case of dissolvement of the Association, all properties and holdings will be donated to foundation or charity association according to decision of Assembly.

In case of dissolvement of the Association by decision of the Assembly, the Assembly will brings the final decision with 2/3 majority vote of total active members of Assembly.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

28[edit]

Članak 28.

Statut Udruge donosi Skupština 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

O izmjenama i dopunama Statuta Udruge odlučuje Skupština Udruge 2/3 većinom glasova nazočnih aktivnih članova Skupštine Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge.

Bylaws of Association are valid if voted by 2/3 majority vote of present active Assembly members after discussion.

Amendments and addenda of these Bylaws are brought by the 2/3 majority vote of the present active members of the Assembly, on proposition of the President.

29[edit]

Članak 29.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Interpretations of provisions of these Bylaws are given by Assembly. Interpretations of others acts of the Association will be given by President of the Association.
Notes[edit]

Follows list of notes for easier understanding of translation, until all legal terms are proofread/unambigously translated:

 1. small