Wikipedian in residence at Library, GLAM Macedonia, Diary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

GLAM Macedonia is sending user Gordi as Wikipedian in Residence in The City Library "Braka Miladinovci" - Skopje.

View the usage of the uploaded files with those tools: GLAMorous tool and GLAMorgan.

This page will serve as a diary for WiR's work.

21 August 2017[edit]

14 August 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Дообучување на Википедијанецот vla_stoj, за комплетно внесување на статија, при што обуката ја следеа двете службенички на Библиотеката;
 • Внесена статија за Светлана Антоновска;
 • Внесени 198 нови референци.
English/ англиски
 • Workshop with three employees in the Library. One of them is fully educated for editing articles.

07 August 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Работа врз веќе одбрана литература;
 • Внесени 171 нови референци.
English/ англиски
 • Usual working days at the Library and work on the materials
 • Added 171 references

30 July 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Работа врз веќе одбрана литература;
 • Обука на нов Википедианец со името jovcevskam;
 • Нова страница внесена од jovcevskam - Тодор Јовчевски;
 • Внесени 145 нови референци.
English/ англиски
 • Added 145 references

24 July 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Работа врз веќе одбрана литература;
 • Внесени 132 нови референци.
English/ англиски
 • Searching the materials
 • Added 132 references

17 July 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Работа врз веќе одбрана литература;
 • Мала обука за затекнатите студенти во читалната на Библиотеката;
 • Внесени 123 нови референци.
English/ англиски
 • Basic workshop with the students in the Library
 • Added 123 references

10 July 2017[edit]

 • Планирање на заедничка активност со вработените во библиотека на подибрување на статијата на библиотеката;
 • Пребарувања во оделот за Перипдика поради пронаоѓање стари записи во весниците за историското развивање на библиотеката;
 • Анализа на материјалите во оделот за дигитализација;
 • Внесени 101 нови референци.
English/ англиски
 • Meeting with the officials and discussing the idea to improve the article on mk.Wikipedia about the Library
 • Searching for materials for that matter
 • Added 101 references

02 July 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Извршена анализа издвојување на 68 единици (статии) во Википедија;
 • Обезбедена литература за внесување референци и евентуални дополнувања;
 • Договор со Википедијанците и заинтересираните за припрема на уредувачки ден во тек на месецот јули;
 • Внесени 85 нови референци.
English/ англиски
 • Researching the books and materials in the Library
 • Found materials which could be used for 68 articles on Wikipedia
 • Meeting with Wikipedians and members of GLAM Macedonia. We discussed and plan an edit-a-thon in July
 • Added 85 references
 • In GLAM Newsletter, June 2017
 • In media about Wikipedian tour

26 June 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Државен празник
 • Истражување во библиотечниот фонд и споредбена анализа на објавените единици во Википедија.
 • Запознавање со вработените во центарот за дигитализација и куса презентација на значајот на Википедија и можностите кои таа ги нуди за можната дигитализација за важните и ретките дела.
 • Поради исклучително висока температура над 40 степени уредувачкиот ден со новата група заинтересирани Википедијанци е одложена за некој друг термин по договор.
 • Внесени 69 референци.
English/ англиски
 • Researching the Library fond of books
 • Basic workshop about Wikipedia with the Librarians from the department "Center for digitizing the old books". Negotiation with the officials of this department to release the old books for Wikipedia.
 • The second edit-a-thon planed for this week, has to be postponed, because of the high temperature (above 40 degrees Celsius)
 • New articles, created by the Librarians I educated:
 • Note: June 26 (Monday) was public holiday.
 • Added 69 references at all

19 June 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Реализирана програма и подготовките со одговорните вработени по секторите во Библиотеката за првата работилница во која учествуваат ученици кои веќе имаат основни сознанија за работа на Википедија.
 • Реализирана прва работилница при која на младите Википедијанци им беше овозможено да се запознаат со сите оделенија и сектори во Виблиотека, како и можностите за нивното користење на фондот на Библиотеката.
Прошетка на матичен Википедијанец и раководителите на Библиотеката со учесниците во работилницата
 • Во тек на работилницата беа подготвени и внесени нови текстови со користење на билиотечниот фонд, матичниот Википедијанец одржа обука за значај на внесување на референци, проверка и ускладување на новите текстови со постоечките извори.
Уредување на новите страници и обука за внесување на референци
 • Истражувачки активности.
 • Внесени 43 референци.
English/ англиски
 • Wikipedian tour held on 22 June 2017.
 • First edit-a-thon was held this week.
 • Workshop on how to add references in articles.
 • Added 43 references at all

12 June 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Понуден план за реализација на две активности со младите Википедијанци: посета и уредувачки ден за членовите на Вики клуб Старо Нагоричане; посета и обука на младите членови на НВО „Вук Караџиќ“ од Скопска Црна Гора. Двата настани ќе се реализираат во тек на првиот месец на работа како матичен Википедијанец.

Обука на студентка што ѝ пристапи на Википедија под името seznajno. Википедијанец seznajno внесе прв текст „Силмарилион“.

 • Обезбедување на книги од оделот за стручна литература, мини обука на вработените за пребарување во Википедија.

На Википедија ѝ пристапи нов соработник vla_stoj кој по куса обука доработи текст за куглање.

 • Вики клуб Старо Нагоричане, уредувачки ден.

На Википедија ѝ пристапија тројцата нови Википедијанци обучени оваа недела seznajno, stojnaa, vla_stoj, на кои им одржав куса обука и веќе објавија еден текст и дополнија еден текст.

 • Внесени 27 референци.
Во Градската библиотека “Браќа Миладиновци“ Скопје
English/ англиски
 • Meeting with the officials of the Library; discussing the idea to have a Wikipedian tour and edit-a-thon.
 • Lightening talk with the Librarians about Wikipedia.
 • Three new users educated by me: Seznajno, Stojnaa, Vla_stoj
 • Created one new article, and several were edited: Силмарилион.
 • Not related to this activity as WiR, but have to mention: this week I organize meeting between students and members of the Wiki Club in Staro Nagoricane and the Mayor and officials in the Municipality Staro Nagoricane.
 • Added 27 references

9 June 2017[edit]

Macedonian/ македонски
 • Првиот ден како матичен википедијанец во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје помина во запознавање со библиотечниот фонд, просторот наменет за работа на матичен википедијанец и основно разгледување на планот за работа.
 • Директорот на библиотеката Александар Пујовски ме запозна со раководителите на секторите со кои во договор ќе ги организираме промотивните активности. Имав можност да се запознам со дел од вработените со кои ќе соработувам во поглед на обезбедување на неопходната литература за внесување на референци.
 • Интерес на персоналот за Википедија и нејзините можности беше искажан на секој чекор, така што еден од прелиминарните договори е и мини заедничка обука за вработените според нивните можности и усогласувањата со предстојните одмори. Библиотеката ми овозможи потполн пристап до целиот книжен фонд, што на самиот почеток претставува огромен предизвик и можноста за пошироко претставување на Википедија, исто така подигнав први примероци на книги од областа на Словенска и Јужнословенска митологија.
English/ англиски
 • The first day as a Wikipedian in Residence at the City Library 'Braka Miladinovci' in Skopje went by introduction to the library, the space for working and the plan of work.
 • The director of the Library Aleksandar Pujovski introduced me with the managers of departments with which we agreed to organize promotion activities. I met some of the employees, who will help me use references.
 • The interests for Wikipedia by the employees was expressed by all means. One of the first agreements is a small training for the employees. I was granted full access of the materials. I took the first examples of books from the field of Slavic and South Slavic mythology.