Wikimedia Lietuva/bylaws

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

"Wikimedia Lietuva" Įstatai (Projektas)[edit]

Bendroji dalis[edit]

1.1. "Wikimedia Lietuva" (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už Asociacijos prievoles.

Wikimedia Lietuva (hereinafter Association) is a company of limited liability.

1.2. Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Asociacijų įstatymą bei kitus aktus ir šiuos įstatus.

Association follows in its activities the Constitution and Civil code of Lithuania and law of Associations of Lithuania , other deeds of law, and the present Statute.

1.3. Asociacijos pavadinimas: "Wikimedia Lietuva"

The name of association is "Wikimedia Lietuva"

1.4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

Legal form - assoociation.

1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

Time of activity is unlimited.

1.6. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Fiscal year of association is a calendar year.

1.7. Asociacijos buveinė yra XXXXXXXXXX, Lietuvos Respublika.

Headquaters of association is xxx, Vilnius, Lithuania;

Asociacijos veiklos tikslai, teisės ir pareigos (reikalinga diskusija)[edit]

2.1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

Main goals of association:

 1. Suteikti visiems galimybę gauti bendrųjų ir specialiųjų mokslo, kultūros, švietimo, meno ir kitų žinių.
 2. Vikipedijos ir kitų susijusių projektų naudotojų gausos didinimas.


2.2 Siekdama savo tikslų Asociacija vykdys šiuos veiksmus, tačiau jais neapsiribos:

 1. Siekdama pritraukti naujų naudotojų ir vartotojų rengs seminarus, konferencijas, diskusijas, apie informacinę visuomenę, laisvąjį turinį, enciklopedijas ir kitus tarptautinius Wikimedia Foundation INC. projektus.
 2. Bendradarbiaus su mokslininkais ir savo sričių profesionalais;
 3. Bendradarbiaus su universitetais, profesinėmis asociacijomis ir kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis siekdama savo tikslų.
 4. Bendradarbiaus su kitais žmonėmis ar organizacijomis, norinčiomis prisidėti prie organizacijos tikslų;2.3. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

Association may gain only these rights and obligations, which are in line with goals stated in this statute and law of Lithuania.

2.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Association has the right to do any businesses, which do not oppose this statute and goals of activity and is needed to accomplish goals of association.

Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos (members)[edit]

3.1. Asociacijos nariais nariais gali būti fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą stoti į Asociaciją bei Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję stojamąjį Asociacijos nario įnašą. Nauji Asociacijos nariai priimami Asociacijos Prezidento sprendimu.

Any person or company may be a member of Association if he has expressed his will in written form and has paid membership fee. Members of Association are approved by president of Association.

3.2. Asociacijos narys turi teisę:

A member of Association has a right to:


3.2.1 teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veikla;


Suggest any proposal associated with goals and activities of Association


3.2.2 naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;


To use services provided by Assocition.


3.2.3 ginčyti teisme Asociacijos valdymo organų sprendimus;


Bring to court decisions made by management of association.


3.2.4 išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešdamas Asociacijos Prezidentui;


To leave Association by informing president of Association in written form.


3.2.5 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytomis teisėmis.


To use any other rights provided by Laws of Lithuania and this Statute.


3.3. Asociacijos narys privalo:

A Member of association must:

3.3.1 laikytis Asociacijos įstatų ir Asociacijos valdymo organų sprendimų;

Follow this statute, and decisions of management of Association.

3.3.2 iki gruodžio 1 d. sumokėti Asociacijos nario mokestį už einamuosius metus; laiku mokėti Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo nustatytas įmokas.

Pay a membership fee before December the first; pay any other fees, which are accepted by The Meeting of Members of association in time.

3.4. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.5. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

Membership terminates:

3.5.1 miršta;

Member dies;

3.5.2 narys pašalinamas iš Asociacijos motyvuotu Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar su šiais įstatais nesuderinamą veiklą;


By motivated decision of Meeting of Association Members, if member does not do his obligations or his actions oppose this Statute, membership may be terminated.

3.5.3 išstoja iš Asociacijos savo noru.

Leaves Association on his own will


3.6. Išstojusiems ar pašalintiems iš Asociacijos asmenims jų sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai negrąžinami.

In any case of Membership termination, any paid fees are not refunded.

Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio mokėjimo tvarka[edit]

Entry and Membership fees.

4.1. Stojamųjų įnašų ir Asociacijos narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

The Meeting of Association Members decides on Entry and Membership fees.

Organai (Reikia diskusijos)[edit]

5.1. Asociacijos organai yra šie:

 1. Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas;
 2. Asociacijos vadovas – Prezidentas.

Visuotinis narių susirinkimas[edit]

6.1. Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas (toliau - Susirinkimas) yra aukščiausiasis Asociacijos organas.

6.2. Balso teisę Susirinkime turi Asociacijos nariai.

6.3. Susirinkimus šaukia Prezidentas.

6.4. Susirinkimo kompetencija:

 1. keičia Asociacijos įstatus;
 2. renka ir atšaukia Prezidentą, atleidžia jį iš pareigų;
 3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
 4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
 5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 7. steigia ir likviduoja Asociacijos filialus, atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
 8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.5. Asociacijos vadovas privalo sušaukti eilinį Susirinkimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

6.6. Neeilinio Susirinkimo iniciatyvos teisę turi 1/5 Asociacijos narių bei Prezidentas.

6.7. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Prezidentas privalo informuoti Asociacijos narius raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų iki Susirinkimo. Jeigu visi Susirinkime balso teisę turintys nariai raštu (laišku, faksu arba elektroniniu paštu) išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

6.8. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šiuos atvejus:

 1. kai priimamas sprendimas dėl šių įstatų pakeitimo. Šiuo atveju sprendimai priimami 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 2. kai priimamas sprendimas dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Šiuo atveju sprendimai priimami 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

6.9. Kiekvienas Susirinkimo narys turi vieną sprendžiamąjį balsą. Susirinkimo narys gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

6.10. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 balso teisę turinčių narių.

6.11. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, Prezidentas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį turi sušaukti pakartotinį Susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

Prezidentas[edit]

7.1. Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo vienasmenis valdymo organas – Asociacijos vadovas (Prezidentas). Prezidentą skiria ir atleidžia Susirinkimas. Su Prezidentu sudaroma darbo sutartis, kurią sudaro ir nutraukia Susirinkimo įgaliotas asmuo.

7.2. Prezidento kompetencija:

 1. veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu; Prieš sudarydamas sandorius, kurių vertė didesnė nei 2 tūkstančiai litų, bei nekilnojamojo turto perleidimo ir suvaržymo sandorius, Prezidentas turi gauti Susirinkimo pritarimą;
 2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 3. rengia ir pateikia Susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
 4. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
 5. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
 6. informuoja Asociacijos narius apie šaukiamą Susirinkimą;
 7. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
 8. atsako už Asociacijos narių apskaitą;
 9. atidaro sąskaitas bankuose;
 10. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
 11. priima naujus Asociacijos narius;
 12. skiria ir atleidžia Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus ir nustato jų pareiginius atlyginimus;
 13. nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia informacija, bei patvirtina konfidencialios informacijos saugojimo bei jos pateikimo tvarką;
 14. sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose įstatuose priskirtus klausimus.

7.3. Prezidentas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio Susirinkimo, turi parengti ir pateikti Susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

 1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
 2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
 3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
 4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
 5. kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo tvarka. Pranešimų skelbimo tvarka.[edit]

8.1. Asociacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą Prezidentui, turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą. Prezidentas privalo sudaryti galimybę Asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.

8.2. Asociacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi teisę susipažinti Asociacijos nariai, siunčiami nariams laišku, faksu ar elektroniniu paštu.

8.3. Asociacijos pranešimai siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Prezidentui.

8.4. Asociacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (neesantys Asociacijos nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

8.5. Prezidentas yra atsakingas už pranešimų ir informacijos tinkamą paskelbimą (įteikimą) ir paskelbimą (įteikimą) laiku.

8.6. Konfidenciali informacija atskleidžiama Prezidento nustatyta tvarka bei pasirašius konfidencialios informacijos saugojimo bei neplatinimo sutartį.

8.7. Asociacijos pranešimai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai, turi būti paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“.

Filialai ir atstovybės[edit]

9.1. Atstovybės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Susirinkimo sprendimu.

9.2. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Susirinkimas. Dėl filialų ir atstovybių vadovų kandidatūrų, jų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų sprendžia Prezidentas.

Finansų naudojimo ir Asociacijos veiklos kontrolė[edit]

10.1. Asociacijos lėšos yra:

 1. narių mokesčiai ir stojamieji įnašai,
 2. fizinių asmenų, paramos organizacijų bei fondų dovanotos, paaukotos lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos, paaukotos lėšos, lėšos, gautos kaip parama,
 3. kitos teisėtos pajamos.

10.2. Susirinkimo sprendimu Asociacijoje 1 (vienerių) metų laikotarpiui renkamas revizorius arba audito įmonė, kurie vykdytų Asociacijos finansų naudojimo bei veiklos kontrolę. Prezidentas negali būti Asociacijos revizoriumi.

10.3. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo Asociacijos revizorius arba audito įmonė, jeigu jie yra išrinkti, turi patikrinti, kaip naudojami Asociacijos finansai, bei patikrinti Asociacijos veiklos ataskaitą. Patikrinimo ataskaita pateikiama Susirinkimui.

10.4. Prezidentas privalo pateikti revizoriui ar audito įmonei reikalaujamus dokumentus.

Įstatų pasirašymo data: