WiR at City Library, GLAM Macedonia, Diary 2018

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

GLAM Macedonia is sending user Gordi as Wikipedian in Residence in The City Library "Braka Miladinovci" - Skopje in 2018.

View the usage of the uploaded files with those tools: GLAMorous tool and GLAMorgan.

This page will serve as a diary for WiR's work.

13 March 2018[edit]

Macedonian/ македонски
 • Првите контакти со новото раководство во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, договор околу понатамошен тек на соработката и работата на матичен Википедианец.
 • Поради јубилејот 100 години од крајот на Големат војна, во првиот дел од проектот ќе биде насочен кон внесување референци, подобрување на постоечките и внесување на нови статии, за што во тек на април ќе биде организиран и уредувачки ден со вклучување на поголем број соработници.
 • Избор и прегледувње на литература во матичната библиотека и можноста за користење на библиотечните фондови преку нивната соработка со другите библиотеки.
 • Внесени 4 референци.
English
 • The first contacts with the new management of the City Library 'Braka Miladinovci', an agreement for the further collaboration and the work of the WiR.
 • Because of the 100 year anniversary of the end of the First World War, the first part of the project will be focused on adding references, improving the existing and creating new articles, for which in April an editing day will be held by engaging larger number of collaborators.
 • Selection and review of literature in the Library and the possibility for using the library fond of other libraries as a result of this collaboration
 • 4 references added.

19 March 2018[edit]

Македонски
 • Посета на клоновите на Градската библиотека; Библиотека „Страшо Пинџур“, „Библиотека Јане Сандански“, Библиотека „Другарче“ во кои е договорена соработка со можноста за обука на библиотекарит за користење на Википедија и подобрување на квалитет на поставените статии.
 • Прегледување, избор и расчитување на одбраните статии и делата од кои можат да се црпат веродостојни и упатни подароци.
 • Средни со вранотените во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.
 • Поставени 12 референци.
English
 • A visit of the Library's regional units (regional libraries): Library Strasho Pindzur, Library Jane Sandanski and Library Drugarce. An agreement is done with the possibility to train a library employee for using Wikipedia and improving the quality of the existing articles
 • Review, selection and clearing up the approved articles and publications from which reliable sources can be taken.
 • Meeting with the Library staff
 • 12 references added

26 March 2018[edit]

Македонски
 • Преглед и споредба на литература во одделите за стручна литература и одделот за англиска литератира.
 • Средба со дел од раководството во Народна и Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ со прелиминарен договор за заеничка обука на дел од вработените.
 • Постигнат договор за користење литература од НУБ за потребите на Матичен Википедијанец.
 • Внесени 29 референци
English
 • A review and comparison of the literature in the specialised literature sections and the section for English literature
 • A meeting with part of the management of the University Library 'Clement of Ohrid' with initial agreement for training some of the staff
 • An agreement for using the literature of University Library for the need of the WiR.
 • 29 references added

02 April 2018[edit]

Македонски
 • Средба со студентите во читалата на Градската Библиотека „Браќа Миладиновци“.
 • Мини обука на студентите за користење и на можностите за подобрување на статиите на Википедија на македонски јазик.
 • Постигнат договор за заедничкото внесување на дигиталните книги обработени во Градската библиотека.
 • Внесени 36 референци
English
 • A meeting with the students from the reading room in the City Library
 • Short training of the students for using Wikipedia and for the possibilities of improving the existing articles on the Macedonian Wikipedia
 • An agreement for adding digital books by the Library
 • 36 rereferences

09 April 2018[edit]

Македонски
 • Преглед на обработените дигитални изданија во Градска библиотека.
 • Вики клуб Старо Нагоричане (обука на нови членови и за подобрување на статиите, внесени 5 нови статии и 1 дополнета.
 • Обука на новиот Википедијанец со VladoPetkov
Обука на новиот Википедијанец
The training of the new Wikipedian
 • Внесени 8 дигитални изданија од страна на Матичниот Википедијанец и VladoPetkov од фондот на Библиотеката.
 • Внесени 56 референци
English
 • Review of the digitalized editions of the City Library
 • Staro Nagoricane Wiki Club (training of new members and improving the articles, 5 new articles are added and 1 is improved).
 • Training of new Wikipedian with VladoPetkov
 • Added 8 digital editions by the WiR and VladoPetkov from the Library's fond
 • 56 references added

16 April 2018[edit]

Македонски
 • Внесување на нови статии од категорија: Прва светска војна: Вељко Чубриловиќ, Австро-Унгарскиот ултиматум на Србија, Западен фронт во Прва светска војна;
 • Подготвен и реализиран Уредувачки викенд на тема Прва светска војна: во реализација учествувале 12 Википедијанци и 8 членови на Вики клуб Старо Нагоричане (заедничка статија), внесени 15 комплетно подготвени статии, 6 статии се надополнети;
 • Во тек на уредувачкиот викенд обучени нови Википедијанци: mijatovich и jas_jes;
 • Внесени 88 референци.
English
 • Adding new articles in the category 'First World War': Вељко Чубриловиќ, Австро-Унгарскиот ултиматум на Србија, Западен фронт во Прва светска војна;
 • Preparation and realization of editing weekend on the topic 'First World War': 12 Wikipedians and 8 memebers of Staro Nagoricane WIki Club took part in,15 articles added, 6 articles improved.
 • New Wikipedians are trained during this weekend: mijatovich и jas_jes;
 • 88 references are added.

23 April 2018[edit]

Македонски
 • Собирање материјали во Градската библиотека;
 • Разговор со раководството на Универзитетска библиотека за можна нова соработка со можност за користење на нивниот севкупен фонд на книги.
 • Обука на нов Википедијанец, kit_vas; комплетна подготовка и поставување на текст;
 • Внесени 112 референци.
English
 • Collecting materials in the City Library
 • Meeting with the management of the University Library for possible new collaboration with a possibility of using their materials
 • A training of new Wikipedian, kit_vas; full preparation and adding text;
 • 112 references added

30 April 2018[edit]

Македонски
 • Работна средба со група на помалку активни Википедијанци што ќе бидат вклучени во мајски уредувачки ден;
 • Средба со колегиумот на Турски културен центар за соработка и формирање на Вики Клуб;
 • Внесување на текстови од категорија:Прва светска војна;
 • Внесени 121 референци.
English
 • Work meeting with a group of less active Wikipedians who will be included in the May editing day;
 • A meeting with the staff of the Turkish cultural center and forming a Wiki Club
 • Adding texts in the category: 'First World War'
 • 121 references added.

07 May 2018[edit]

Македонски
 • Работа на подготовки на Вториот уредувачки ден;
 • Договор за посета на членовите на Вики клуб на Бивлиотеката Браќа Миладиновци;
 • Внесени 137 референци.
English
 • Preparation works for the Second editing day;
 • An agreement for visiting the Library by the Wiki Club members
 • 137 references added

14 May 2018[edit]

Македонски
 • Подготовка на Вики клуб од Старо Нагоричане за посета на Белград;
 • Внесување на текстови од категорија:Прва светска војна;
 • Внесени 197 референци.
English
 • Preparations for the Wiki Club Staro Nagoricane for the Belgrade visit
 • Adding texts in the category 'First World War'
 • 197 references added

21 May 2018[edit]

Македонски
 • Реализација на гостување во Белград, учество на членовите на Вики клуб Старо Нагоричане;
 • Договор со раководството и вработеното лице во Библиотеката „Браќа Миладиновци“ за претстојната посета на Википедијанците, избор на теми и оддели со кои ќе бидат запознаени;
 • Внесени 214 референци.
English
 • 214 references added

28 May 2018[edit]

Македонски
 • Подготвување за реализација на вториот уредувачки ден на тема со категорија: Прва светска војна, подготовка на материјали, договори со Википедијанците што ќе учествуваат во уредувањето на потребните статии;
 • обука на нов Википедијанец martudzarov ;
 • Контакти со раководителот на Вики клубот од Драчево за реализација на посета во библиотеката „Браќа Миладиновци“; запознавање со програмата и догвор за терминот;
 • Договор за уредувачки дем со Википедијанците од Вики клубот Старо Нагоричане;
 • Внесени 269 референци.
English
 • Preparations for realisation of the second editing day on the topi 'First World War', preparations of materials, agreements with the Wikipedians that will take part in,
 • Training of the Wikipedian martudzarov
 • Contacts with the responsible person of the Wiki Club Dracevo for realisation of a visit to the 'Braka Miladinovci' Library, introduction to the programme and the deals on the terms,
 • Agreement for the editing day with the Wikipedians of the Wiki Club Staro Nagoricane,
 • 269 references added.

04 Јуни 2018[edit]

Македонски
 • Реализирана посета на Википедијанците од Вики клубот Драчево на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје;
Во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје
 • Предложема понатамошна соработка со уредување на нови страници со користење на податоци од весниците и списанијата од одделот за периодика;
Периодика - предизвик за понатамошни активности
 • Уредувачки ден со членовите на Вики клуб Старо Нагоричане, подигнати 7 статии од кои 5 со тема од Прва светска војна;
 • Внесени 297 референци.
English
 • Realisation of a visit of the Wikipedians from Wiki Club Dracevo to the City Library 'Braka Miladinovci' in Skopje,
 • Extension of the further collaboration by editing new pages by using data from newspapers and magazines from the Magazines Department,
 • Editing day with the members of Wiki Club Staro Nagoricane, new 7 articles on the topic 'First World War',
 • 297 references added.

11 Јуни 2018[edit]

Македонски
 • Уредувачки активности во тек на 3 дена (10 - 12 јуни) на тема Прва светска војна;
 • Во уредувањето учествувале 12 Википедијанци, од кои тројца обучени во активностите на Матичниот википедијанец во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје;
 • Подигнати се 21 статија, подобрени се 17 статии и впишани над 20 категории од темата;
 • Договор со раководството на Библиотеката за понатамошна соработка со матичниот Википедијанец за подобрување на објавените статии, како и активности за популаризирање на Википедија и доближување на Библиотеката до заинтересираните Википедијанци;
 • Внесени 311 референци.
English
 • Editing activities in a period of 3 days (10-12 June) on the topic 'First World War'
 • During the editing 12 Wikipedians took part in, of which 3 Wikipedians trained by the WiR at the City Library 'Braka Miladinovci' in Skopje.
 • Agreement with the management of the Library for further collaboration with the WiR for improving the articles, as well as activities for promoting Wikipedia and getting the Library closer to the interested Wikipedians;
 • 311 references added.