Jump to content

Amical Wikimedia/Financial Reports/2012

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Financial statement Amical Viquipèdia - 2012 -
Balance at 01/01/2012 5.100,83 €
Total income 2012 57.606,60 €
Total expenses 2012 31.178,80 €
Balance at 01/01/2013 31.528,63 €
Receipts awaiting payment 2012 14.140,09 €
Total surplus 2012 45.668,72 €
Annual income 2012, concept break down
Pending debt collects 2011 4.969,50 €
Membership fees 1.413,99 €
Donations 721,00 €
Activities 1.900,00 €
Catcaixa bonus 368,50 €
Viquifabricació (Wikimanufacturing) - SIF agreement 2.750,00 €
GLAM agreements 11.350,00 €
WMF - Grant 33.633,50 €
Catalan Government grant WLM 2012 500,00 €
Interests 0,11 €
Total income 2012 57.606,60 €
Annual expenses 2012, concept break downs
Activities 1.562,70 €
Web domains 113,36 €
Catalunya Banc charges 437,09 €
Paypal charges 8,73 €
Viquifabricació (Wikimanufacturing) 2.612,08 €
GLAM projects 24.564,25 €
Viquitexts (Wikisource) 85,75 €
Viquiescoles (Wikischools) 1.290,00 €
WLM 499,00 €
Tax 5,84 €
Total expenses 2012 31.178,80 €

Informe econòmic - financer de l'exercici 2012

[edit]

Un any més, cal insistir que l'activitat més important és la que fan els voluntaris, però cal recordar que els ajuts i subvencions, ens ajuden a fer possible que es multipliqui la nostra presència en la societat, i els nostres projectes facin un gran pas endavant. Tanmateix des que es va crear la nostra associació, s’ha treballat per tal d’aconseguir recursos que permetessin incrementar, o fer més productiva la tasca voluntària feta pels nostres socis i/o col•laboradors. Durant l’any 2012 s’han signat convenis de col•laboració amb la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, que ens ha permés tirar endavant, un any més, el projecte de viquifabricació. També s'ha rebut una subvenció de la WMF, per tal d'impulsar diversos projectes: GLAM, Universitat, Gent Gran, Viquiescoles, etc. Cal destacar la contractació del responsable del projecte GLAM, clau en moltes de les activitats impulsades, i també en la consecució de recursos per finançar el propi projecte. Menció apart, comentar que es va haver de renunciar a la subvenció sol·licitada a la Generalitat de Catalunya, perquè l'impacte de la situació econòmica, reflectit en un retall significatiu en l'import atorgat, feia impossible la gestió dels projectes inclosos en la subvenció.

Crec que tothom coneix el conjunt de les activitats desenvolupades durant l’exercici 2011, en tot cas, es disposen dels informes corresponents penjats en el nostre web, però això no és suficient, ja que ens vam comprometre a millorar la transparència en la gestió econòmico-financera de les nostres activitats, i, avui és el moment de retre comptes.

La presentació dels comptes de la nostra associació, no sols han de ser transparents, sinó fàcilment comprensibles, no cal ser un expert per saber com s’han administrat uns recursos i opinar sobre aquesta qüestió.

S’ha organitzat la informació en el nostre web de la següent manera: - Diari dels moviments haguts durant l’any, ja sigui a traves del nostre compte corrent obert a Catalunyabanc, o a traves de Paypal. - Comptes exercici 2012. - Comentaris finals dels comptes 2012 1.- Pel que fa als moviments anotats en el nostre compte corrent i a Paypal, el criteri seguit ha estat el de la data en que s’ha produït, i amb la informació necessària per a comprendre de quin tipus d’ingrés o despesa es tracta, indicant el saldo en cada moment. Això es correspon amb l’existència de la documentació corresponent, ja siguin justificants d’ingressos o, en especial, dels de pagaments, dels que el tresorer disposa, i, que estan arxivats degudament en suport informàtic la seva majoria. A més, en passar tots els moviments pels mitjans indicats abans, permet un control sistemàtic d’altres membres de l’associació. Per exemple, el compte corrent obert a Catalunyabanc, tots els seus moviments i documentació de suport informatitzada que ofereix la pròpia entitat financera, pot ser verificada pel president i secretari, a més del propi tresorer. El compte obert a Paypal, està controlat per un vocal de la junta. Això facilita el seguiment i control sistemàtic de la tresoreria, dels seus moviments i la seva gestió.

2.- Els comptes de l’exercici 2012, ex presenten en un format intuïtiu i fàcil de comprendre. Se separen els ingressos i les despeses, i se n’assenyalen la seva destinació, a quins programes corresponen. És cert que estan agrupats, i, algú pot pensar que això dificulta la seva anàlisi i control. Si es considerés oportú, es podria desglossar adequadament, ja que el suport a nivell de taula existeix. El resum presenta el resultat de l’exercici, l’excedent, indicant-ne la seva composició detallada, saldo disponible més aquells ingressos pendents per a l’any següent. S'ha incorporat una taula on es pot fer el seguiment de les factures emeses, i, el moment del seu cobrament, i on es pot veure les que s'han emés durant l'exercici, i passen al següent, perquè encara no s'han cobrat. Per altra banda, es mostra la verificació de saldos, que permet verificar que tot plegat quadra, i, coincideix amb el saldo existent el 31 de desembre de 2012, en el compte corrent de Catalunyabanc i en el compte de Paypal.

3.- Vull fer un comentari especial a la taula Liquidació Comptes 2011, ja que vol reflectir la nostra situació financera a final d’aquest any, i n’explica els motius. A més de partir del saldo d’efectiu existent en els dos comptes que ja s’han assenyalat, hi fem constar els deutes reconeguts, i pendents de cobrar. Per això s’inclou aquesta taula, per tal d’explicar la situació a finals de l’exercici 2011. Cal fer esment que l’import pendent de pagament de la Generalitat de Catalunya correspon al compromís de col•laboració en el programa WLM, i que la destinació prevista per nosaltres, el pagament del premi corresponent, enguany s’ha fet en data 20/11/2011,i, que l’import pendent de percebre del Govern Balear correspon a un programa ja realitzat i acabat. Això vol dir que en ambdós casos, en cobrar-ne aquests import, tal com ha ocorregut durant el 2012, seran de lliure disposició per a la nostra associació. Per últim comentar que la quantitat assenyalada com a excedent del Conveni que es va signar amb la Fundació CIM, que en el seu moment es va pagar de més, s’ha compensat durant 2012, aplicant-ho a despeses del programa viquifabricació.

Naturalment, i, d’acord amb el que va resoldre l’assemblea de 18 desembre 2011, aquest informe, els comptes, incloent els suports: taules, justificants i documentació, han de ser revisats per la comissió encarregada de la tasca d’auditoria econòmico-financera de l’Associació Amical Viquipèdia, havent d’expressar la seva conformitat, afegint, si és el cas, les objeccions que es considerin pertinents.


abril 2013