Jump to content

Creative Commons CZ/4.0

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Tato stránka je určena k veřejnému sběru připomínek k návrhu českého překladu textu licence Creative Commons 4.0. Všechny dosud sesbírané připomínky si lze prohlédnout na diskuzní stránce.

Upozornění: Zde se připomínkuje pouze překlad, nikoliv původní anglický text licence nebo jeho obsah (vývoj licencí Creative Commons se koordinuje na stránkách CreativeCommons.org). Navíc jde pouze o lingvistický překlad (respektující základní českou právní terminologii), protože licence 4.0 se již do jednotlivých právních prostředí neportují. Více informací o veřejném připomínkování naleznete na CreativeCommons.cz.

Instrukce: Původní text je zobrazen v levém sloupci, současný český překlad pak v pravém. Připomínky se vkládají vždy ke konkrétnímu odstavci prostřednictvím příslušného odkazu. Platné anglické texty licencí lze nalézt na webu CreativeCommons.org, pravidla procesu překládání na CC Wiki a další informace o Creative Commons v českém prostředí na CreativeCommons.cz.

BY-NC-SA 4.0 Translation Worksheet[edit]

Originál Překlad Připomínky
Creative Commons (Creative Commons) Creative Commons Připomínky
Attribution Uveďte původ Připomínky
NonCommercial Neužívejte komerčně Připomínky
ShareAlike Zachovejte licenci Připomínky
International Mezinárodní Připomínky
Public License Veřejná licence Připomínky
Creative Commons Legal Code Plný text veřejné licence Creative Commons Připomínky
Official translations of Version 4.0 are available in other languages. Oficiální překlady verze 4.0 jsou dostupné v dalších jazycích. Připomínky
Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) is not a law firm and does not provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses and related information available on an “as-is” basis. Creative Commons gives no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent possible. Creative Commons Corporation („Creative Commons“) není advokátní kancelář ani neposkytuje právní služby nebo právní poradenství. Poskytováním textů veřejných licencí Creative Commons nevzniká mandátní nebo obdobný vztah. Creative Commons poskytuje texty veřejných licencí a související informace tak, jak jsou. Creative Commons neodpovídá za obsah těchto textů, za obsah, který užívá jejich licenčních podmínek, ani za související informace. Creative Commons vylučuje veškerou odpovědnost nad minimální rozsah stanovený účinnou právní úpravou za újmu, která vznikne jejich užitím. Připomínky
Using Creative Commons Public Licenses Použití veřejných licencí Creative Commons Připomínky
Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and do not form part of our licenses. Veřejné licence Creative Commons poskytují standardizovaný soubor podmínek, které mohou autoři nebo další vykonavatelé práv použít pro sdílení původních autorských děl a dalšího obsahu podléhajícího autorským právům a dalším právům uvedeným níže v této Veřejné licenci. Následující informace slouží pouze pro zpřesnění, nejsou vyčerpávající, ani nepředstavují součást těchto licencí. Připomínky
Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors. Ke zvážení pro poskytovatele licence: Tyto veřejné licence jsou určeny osobám oprávněným poskytovat veřejnosti oprávnění k užití obsahu způsobem, který je jinak vyhrazen vykonavatelům autorských a některých dalších práv. Tyto licence jsou neodvolatelné. Poskytovatelé by si měli licenční podmínky řádně prostudovat tak, aby jim porozuměli dříve, než se je rozhodnou použít. Poskytovatelé by si také před použitím těchto licencí měli zajistit veškerá potřebná práva tak, aby mohla veřejnost dílo užít předpokládaným způsobem. Poskytovatelé by měli jasně označit veškeré materiály, na které se licence nevztahují, a to včetně dalších děl poskytnutých pod licencemi CC nebo materiály užité na základě výjimek či omezení autorských práv. Další důležité informace pro poskytovatele. Připomínky
Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor’s permission is not necessary for any reason–for example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including because others have copyright or other rights in the material. A licensor may make special requests, such as asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those requests where reasonable. More considerations for the public. Ke zvážení pro veřejnost: Užitím některé z těchto veřejných licencí dává poskytovatel veřejnosti svolení užít licencovaný obsah za stanovených podmínek. Pokud z nějakého důvodu není souhlas poskytovatele nutný, například vzhledem k uplatnění některé z výjimek nebo omezení autorského práva, potom se na dané užití tato licence nevztahuje. Na základě těchto licencí je udíleno pouze oprávnění k výkonu autorských a některých dalších práv, která je poskytovatel oprávněn poskytovat. Užití licencovaného obsahu může být přesto omezeno z dalších důvodů, například proto, že autorská, či další práva k němu se vztahující, vykonává někdo jiný. Poskytovatel může vznést zvláštní požadavky, například požádat o to, aby byly označeny nebo popsány veškeré změny. Ačkoli to tyto licence nevyžadují, žádáme všechny, aby tyto požadavky respektovali, pokud jsou přiměřené. Další informace ke zvážení pro veřejnost. Připomínky
By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions. Výkonem Licencovaných práv (jak jsou definována níže) vyjadřujete souhlas s veřejnou licencí Creative Commons Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní veřejná licence (dále jen „Veřejná licence“). V rozsahu, v jakém lze tuto veřejnou licenci chápat jako smlouvu, je Vám uděleno oprávnění vykonávat licencovaná práva na základě Vašeho souhlasu s těmito podmínkami. Poskytovatel Vám toto oprávnění poskytuje za účelem dosažení výhod, které pro něj vyplývají z toho, že je Licencovaný obsah zpřístupňován za těchto podmínek. Připomínky
Section 1 – Definitions. Článek 1 – Definice. Připomínky
a. Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image. a. Zpracovaným obsahem se rozumí obsah, na který se vztahují Autorská a obdobná práva, který je odvozený od Licencovaného obsahu, nebo z něj vychází, a v němž je Licencovaný obsah přeložen, pozměněn, uspořádán, změněn nebo jinak upraven takovým způsobem, který by jinak vyžadoval svolení Poskytovatele. Pro účely této Veřejné licence platí, že pokud je Licencovaným obsahem hudební dílo, výkon výkonného umělce nebo zvukový záznam, vzniká Zpracovaný obsah vždy, když je Licencovaný obsah časově synchronizován s pohyblivou obrazovou složkou. Připomínky
b. Adapter's License means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License. b. Licencí zpracovatele se rozumí licence, za jejíž podmínek Vy poskytujete oprávnění k výkonu Autorských a obdobných práv k Vašemu příspěvku ke Zpracovanému obsahu za podmínek této Veřejné licence. Připomínky
c. BY-NC-SA Compatible License means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses, approved by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License. BY-NC-SA kompatibilní licencí se rozumí jiná veřejná licence uvedená v seznamu creativecommons.org/compatiblelicenses, schválená Creative Commons jako v zásadě rovnocenná s touto Veřejnou licencí. Připomínky
d. Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights. d. Autorskými a obdobnými právy se rozumí autorská práva a/nebo obdobná práva, úzce související s právem autorským, zahrnující mimo jiné, nikoliv však výlučně, práva k výkonu výkonného umělce, práva vysílatele, práva výrobce zvukového záznamu a zvláštní práva pořizovatele databáze, bez ohledu na to, jak jsou tato práva označena nebo kategorizována. Pro potřeby této Veřejné licence nespadají práva uvedená v článku 2(b)(1)-(2) mezi Autorská a obdobná práva. Připomínky
e. Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements. e. Účinnými technickými prostředky ochrany práv se rozumí takové prostředky, které nelze bez příslušného oprávnění obejít, dle předpisů, které byly přijaty za účelem splnění závazků vyplývajících z článku 11 Smlouvy WIPO o autorském právu přijaté 20. prosince 1996 a/nebo obdobných mezinárodních dohod. Připomínky
f. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material. f. Výjimkami a Omezeními se rozumí poctivé užití (“fair use”), poctivé zacházení („fair dealing“) a/nebo jakékoli další výjimky a omezení Autorských a obdobných práv uplatňující se na Vaše užití Licencovaného obsahu. Připomínky
g.License Elements means the license attributes listed in the name of a Creative Commons Public License. The License Elements of this Public License are Attribution, NonCommercial, and ShareAlike. g. Licenčními prvky se rozumí atributy licence uvedené v názvu této Veřejné licence Creative Commons. Licenční prvky této Veřejné licence jsou Uveďte původ (“Attribution”), Neužívejte komerčně (“NonCommercial”) a Zachovejte licenci (“ShareAlike”). Připomínky
h. Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License. h. Licencovaným obsahem se rozumí umělecké nebo literární dílo, databázi nebo jiný obsah, k němuž Poskytovatel poskytuje licenci za podmínek stanovených touto Veřejnou licencí. Připomínky
i. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license. i. Licencovanými právy se rozumí práva, k jejichž výkonu jste Vy oprávněni za podmínek stanovených touto Veřejnou licencí, která se omezují na veškerá Autorská a obdobná práva vztahující se na Vaše užití Licencovaného obsahu, která je Poskytovatel oprávněn licencovat. Připomínky
j. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License. j. Poskytovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (osoby), která uděluje oprávnění k výkonu práv za podmínek stanovených touto Veřejnou licencí. Připomínky
k. NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation. For purposes of this Public License, the exchange of the Licensed Material for other material subject to Copyright and Similar Rights by digital file-sharing or similar means is NonCommercial provided there is no payment of monetary compensation in connection with the exchange. k. Nekomerčním se rozumí nikoliv primárně zamýšlený nebo určený pro získání obchodního prospěchu či jiného peněžitého plnění. Pro účely této Veřejné licence se výměna Licencovaného obsahu za jiný obsah, na který se vztahují Autorská nebo obdobná práva, prostřednictvím digitálního sdílení souborů nebo obdobným způsobem, považuje za Nekomerční, pokud taková výměna není spojena s peněžitým plněním. Připomínky
l. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them. l. Sdílením se rozumí poskytnutí obsahu veřejnosti jakýmkoli způsobem či prostředkem, které by jinak vyžadovalo ve smyslu Licencovaných práv svolení, jako například rozmnožování, veřejné vystavování, veřejné provozování, rozšiřování, šíření, zpřístupňování či dovoz, a sdělování veřejnosti, a to i způsoby umožňujícími veřejnosti přístup k obsahu v místě a v čase vlastní volby. Připomínky
m. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world. m. Zvláštními právy pořizovatele databáze se rozumí jiná než autorská práva, plynoucí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. března 1996 o právní ochraně databází, ve znění pozdějších a/nebo nahrazujících předpisů, stejně tak jako další v zásadě rovnocenná práva kdekoli na světě. Připomínky
n. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a corresponding meaning. n. Vámi se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává Licencovaná práva na základě této Veřejné licence. Přivlastňovací zájmeno Vaše má odpovídající význam. Připomínky
Section 2 – Scope. Článek 2 – Rozsah. Připomínky
a. License grant. a. Poskytnutí licence. Připomínky
1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to: 1. Za zde stanovených podmínek Vám Poskytovatel poskytuje celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní licenci, kterou nelze podlicencovat, ani ji vypovědět, a to k výkonu Licencovaných práv k Licencovanému obsahu k: Připomínky
A. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part, for NonCommercial purposes only; and A. rozmnožování a Sdílení Licencovaného obsahu jako celku nebo jeho částí, a to pouze pro Nekomerční účely; a Připomínky
B. produce, reproduce, and Share Adapted Material for NonCommercial purposes only. B. vytváření, rozmnožování a Sdílení Zpracovaného obsahu pouze pro Nekomerční účely. Připomínky
2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions. 2. Výjimky a Omezení. Pro vyloučení pochybností, pokud se na Vaše užití uplatňují Výjimky a Omezení, tato Veřejná licence se nepoužije a nejste vázáni jejími podmínkami. Připomínky
3. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a). 3. Doba trvání. Trvání této Veřejné licence je vymezeno v článku 6(a). Připomínky
4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material. 4. Média a formáty; povolené technické úpravy. Poskytovatel Vás opravňuje vykonávat Licencovaná práva prostřednictvím všech médií a formátů známých v tuto chvíli i vytvořených v budoucnu a provádět technické úpravy potřebné k takovému užití. Poskytovatel se vzdává práva zakázat Vám technické úpravy potřebné k výkonu Licencovaných práv, a to včetně technických úprav potřebných k obcházení Účinných technických prostředků ochrany práv, a/nebo souhlasí s tím, že tato práva nebude vykonávat. Pro účely této Veřejné licence platí, že samotné úpravy povolené v tomto článku 2(a)(4) nikdy nevedou ke vzniku Zpracovaného obsahu. Připomínky
5. Downstream recipients. 5. Další příjemci. Připomínky
A. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License. A. Nabídka Poskytovatele – Licencovaný obsah. Všichni příjemci Licencovaného obsahu automaticky dostávají nabídku Poskytovatele vykonávat Licencovaná práva v souladu s touto Veřejnou licencí. Připomínky
B. Additional offer from the Licensor – Adapted Material. Every recipient of Adapted Material from You automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights in the Adapted Material under the conditions of the Adapter’s License You apply. B. Další nabídka Poskytovatele – Zpracovaný obsah. Všichni příjemci Zpracovaného obsahu automaticky dostávají nabídku Poskytovatele vykonávat Licencovaná práva ke Zpracovanému obsahu v souladu s podmínkami Licence zpracovatele, kterou použijete. Připomínky
C. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material. C. Žádná následná omezení. Nesmíte nabízet ani klást žádné další či odlišné podmínky k Licencovanému obsahu, ani na něj používat Účinné technické prostředky ochrany práv, pokud by to omezovalo vykonávání Licencovaných práv jakýmkoli příjemcem Licencovaného obsahu. Připomínky
6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i). 6. Vyloučení podpory. Nic v této Veřejné licenci nezakládá ani nesmí být vykládáno jako povolení prohlašovat nebo naznačovat, že jste Vy nebo Vaše užití Licencovaného obsahu nějak spojeno, podporováno či schvalováno Poskytovatelem nebo kýmkoli jiným, kdo má být označen jako autor dle článku 3(a)(1)(A)(i), či že Vám byl ze strany těchto osob udělen oficiální status. Připomínky
b. Other rights. b. Další práva. Připomínky
1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise. 1. Na osobnostní práva, jako například právo na nedotknutelnost díla, se tato Veřejná licence nevztahuje, stejně jako na právo na podobu a soukromí a/nebo další obdobná osobnostní práva; nicméně Poskytovatel se v nejširším možném rozsahu vzdává takových práv a/nebo souhlasí s tím, že je nebude uplatňovat, a to v rozsahu omezeném tak, aby Vám umožnil vykonávat Licencovaná práva, nikoliv však jinak. Připomínky
2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License. 2. Tato Veřejná licence se nevztahuje na práva z patentu a ochranné známky. Připomínky
3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties, including when the Licensed Material is used other than for NonCommercial purposes. 3. V maximálním možném rozsahu dovoleném účinnou právní úpravou se Poskytovatel vzdává veškerých práv na odměnu za Vaše vykonávání Licencovaných práv, ať už přímo či prostřednictvím kolektivního správce podle jakéhokoli dobrovolného, nebo zákonem stanoveného nebo povinného systému kolektivní správy, kterého lze nevyužít. Ve všech ostatních případech si Poskytovatel výslovně vyhrazuje právo takovou odměnu dostávat, a to i pokud je Licencovaný obsah užit jinak než pro Nekomerční účely. Připomínky
Section 3 – License Conditions. Článek 3 – Podmínky licence. Připomínky
Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions. Váš výkon Licencovaných práv musí být výslovně v souladu s následujícími podmínkami. Připomínky
a. Attribution. a. Uveďte původ Připomínky
1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must: 1. Pokud Sdílíte Licencovaný obsah (včetně jeho upravené podoby), máte povinnost: Připomínky
A. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
a copyright notice;
a notice that refers to this Public License;
a notice that refers to the disclaimer of warranties;
a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;
A. zachovat následující informace, pokud je Poskytovatel s Licencovaným obsahem poskytl:
identifikace tvůrce (tvůrců) Licencovaného obsahu a kohokoli dalšího, kdo má být uveden jako autor, a to jakýmkoli přiměřeným způsobem dle požadavku Poskytovatele (včetně pseudonymu, pokud je uveden);
výhradu autorského práva;
oznámení odkazující na tuto Veřejnou licenci;
oznámení odkazující na vyloučení záruk;
URI nebo hypertextový odkaz na Licencovaný obsah, pokud je to rozumně proveditelné;
Připomínky
B. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and B. uvést, zda jste Licencovaný obsah upravil(a) a zachovat veškeré zmínky o předchozích úpravách; a Připomínky
C. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License. C. uvést, že Licencovaný obsah je licencován v souladu s touto Veřejnou licencí a uvést její text či URI nebo hypertextový odkaz na tuto Veřejnou licenci. Připomínky
2. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information. 2. Podmínky dle článku 3(a)(1)můžete splnit jakýmkoli přiměřeným způsobem v závislosti na médiu, způsobu a kontextu, ve kterém Licencovaný obsah Sdílíte. Přiměřené může být splnění těchto podmínek například uvedením URI nebo hypertextového odkazu na zdroj, který obsahuje požadované informace. Připomínky
3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable. 3. Pokud to Poskytovatel požaduje, máte povinnost odstranit jakékoli informace vyžadované v článku 3(a)(1)(A) pokud je to rozumně proveditelné. Připomínky
b. ShareAlike. b. Zachovejte licenci Připomínky
In addition to the conditions in Section 3(a), if You Share Adapted Material You produce, the following conditions also apply. Pokud Sdílíte Vámi vytvořený Zpracovaný obsah, uplatňují se na Sdílení kromě podmínek stanovených v článku 3(a) také následující podmínky: Připomínky
1. The Adapter’s License You apply must be a Creative Commons license with the same License Elements, this version or later, or a BY-NC-SA Compatible License. 1. Jako Licenci zpracovatele musíte použít licenční podmínky Creative Commons se stejnými Licenčními prvky, a to tuto nebo novější verzi, nebo BY-NC-SA kompatibilní licencí. Připomínky
2. You must include the text of, or the URI or hyperlink to, the Adapter's License You apply. You may satisfy this condition in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share Adapted Material. 2. Máte povinnost uvést text nebo URI či hypertextový odkaz na Licenci zpracovatele, kterou použijete. Tuto podmínku můžete splnit jakýmkoli přiměřeným způsobem v závislosti na médiu, způsobu a kontextu, ve kterém Sdílíte Zpracovaný obsah. Připomínky
3. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, Adapted Material that restrict exercise of the rights granted under the Adapter's License You apply. 3. Nesmíte nabízet ani klást žádné další či odlišné podmínky k užití Zpracovaného obsahu, ani použít Účinné technické prostředky ochrany práv na Zpracovaný obsah, pokud by to omezovalo výkon práv, k němuž jste udělil(a) oprávnění poskytnutím Licence zpracovatele. Připomínky
Section 4 – Sui Generis Database Rights. Článek 4 – Zvláštní práva pořizovatele databáze. Připomínky
Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material: V případě, že Licencovaná práva zahrnují Zvláštní práva pořizovatele databáze, která se vztahují na Vaše užití Licencovaného obsahu, platí, že: Připomínky
a. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database for NonCommercial purposes only; a. pro vyloučení pochybností, článek 2(a)(1) Vás opravňuje vytěžovat, zužitkovávat, rozmnožovat a Sdílet celý obsah databáze nebo podstatné části obsahu databáze pouze pro Nekomerční účely; Připomínky
b. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material, including for purposes of Section 3(b); and b. pokud zahrnete veškerý obsah databáze nebo jeho podstatnou část do databáze, ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze, potom databáze, ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze (ovšem nikoli její jednotlivé prvky), představuje Zpracovaný obsah, a to i pro účely ujednání v článku 3(b); a Připomínky
c. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database. c. pokud Sdílíte veškerý obsah databáze nebo jeho podstatné části, musíte splnit podmínky v článku 3(a). Připomínky
For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights. Pro vyloučení pochybností, tento článek 4 doplňuje, nikoli nahrazuje, Vaše povinnosti vyplývající z této Veřejné licence, pokud Licencovaná práva zahrnují další Autorská a obdobná práva. Připomínky
Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability. Článek 5 – Vyloučení záruky a omezení odpovědnosti. Připomínky
a. Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You. a. Pokud nebylo Poskytovatelem stanoveno samostatným způsobem jinak, poskytuje Licencovaný obsah v maximálním možném rozsahu podle účinné právní úpravy takový, jaký je, a v podobě, v jaké je dostupné, a nic o něm neprohlašuje, ani k němu neposkytuje záruky, ať už výslovně, implicitně, podle zákona nebo jinak. To se vztahuje mimo jiné na záruku právního původu, prodejnosti, způsobilosti pro určitý účel, neporušení jiných práv, nepřítomnosti skrytých či jiných vad, přesnosti, přítomnosti či nepřítomnosti chyb, ať už známých a zjistitelných, či nikoli. Pokud není vyloučení záruky částečně nebo zcela dovoleno, nemusí se na Vás takové vyloučení vztahovat. Připomínky
b. To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You. b. Poskytovatel Vám za žádných okolností neodpovídá na základě jakéhokoliv konceptu odpovědnosti (a to mimo jiné i za nedbalost) nad minimální rozsah stanovený účinnou právní úpravou a dále pak za jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, trestní, exemplární či jiné ztráty, náklady, výdaje, ani škody vzniklé v důsledku této Veřejné licence nebo užití Licencovaného obsahu, a to i tehdy, byl-li Poskytovatel poučen o možnosti vzniku takových ztrát, nákladů, výdajů nebo škod. Pokud není omezení odpovědnosti částečně nebo zcela dovoleno, nemusí se na Vás takové omezení vztahovat. Připomínky
c. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability. c. Výše uvedené vyloučení záruk a omezení odpovědnosti má být vykládáno způsobem, který se v maximálním rozsahu možném podle účinné právní úpravy blíží absolutnímu vyloučení záruk a omezení veškeré odpovědnosti. Připomínky
Section 6 – Term and Termination. Článek 4 – Doba trvání a ukončení. Připomínky
a. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically. a. Licence je poskytnuta po dobu trvání Autorských a obdobných práv licencovaných pod touto Veřejnou licencí. Nicméně, pokud porušíte tuto Veřejnou licenci, zanikají Vaše práva dle této Veřejné licence automaticky. Připomínky
b. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates: b. Pokud Vaše právo k užití Licencovaného obsahu zaniklo podle článku 6(a), je znovu obnoveno: Připomínky
1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or 1. automaticky k datu, kdy bylo takové porušení zhojeno, pokud k nápravě dojde během 30 dní od chvíle, kdy jste se o porušení dozvěděl(a); nebo Připomínky
2. upon express reinstatement by the Licensor. 2. na základě výslovného obnovení Poskytovatelem. Připomínky
For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License. Pro vyloučení pochybností, článek 6(b) se nedotýká jakýchkoli nároků Poskytovatele, kterých by se mohl kvůli Vašemu porušení této Veřejné licence domáhat. Připomínky
c. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License. c. Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel je rovněž oprávněn nabídnout Licencovaný obsah za zvláštních podmínek nebo přestat Licencovaný obsah kdykoli distribuovat. To nicméně nevede k ukončení této Veřejné licence. Připomínky
d. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License. d. Články 1, 5, 6, 7 a 8 zůstávají v platnosti a v účinnosti i po zániku Vašich práv dle této Veřejné licence. Připomínky
Section 7 – Other Terms and Conditions. Článek 7 – Další podmínky. Připomínky
a. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed. a. Poskytovatel není vázán žádným Vaším návrhem dalších nebo rozdílných podmínek, ledaže by tak výslovně souhlasil. Připomínky
b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License. b. Jakékoli ujednání, vyrozumění nebo dohody ohledně Licencovaného obsahu, které zde nejsou uvedeny, jsou oddělené a nezávislé na podmínkách této Veřejné licence. Připomínky
Section 8 – Interpretation. Článek 8 – Výklad. Připomínky
a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License. a. Pro vyloučení pochybností, tato Veřejná licence neredukuje, nelimituje, neomezuje ani nepodmiňuje jakékoli užití Licencovaného obsahu, které je možné v souladu se zákonem či na základě zákona bez svolení uděleného v rámci této Veřejné licence, a ani v tomto smyslu nemá být vykládána. Připomínky
b. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions. b. Pokud se jakékoli ustanovení této Veřejné licence ukáže jako nevynutitelné, přizpůsobí se automaticky na minimální rozsah potřebný k jeho vynutitelnosti dle účinné právní úpravy. Pokud takové přizpůsobení daného ustanovení není možné, vypustí se z této Veřejné licence, aniž by to mělo vliv na vynutitelnost zbývajících podmínek. Připomínky
c. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor. c. Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nebude upuštěno od žádné z podmínek této Veřejné licence, ani nebude konstatován souhlas s jejich nedodržením. Připomínky
d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority. d. Nic v rámci této Veřejné licence nezakládá ani nesmí být vykládáno jako omezení nebo zřeknutí se jakýchkoli výhod a výsad, která se vztahují na Poskytovatele nebo na Vás, a to včetně těch, které vyplývají z řízení v rámci jakékoli jurisdikce či před jakýmikoli orgány. Připomínky
Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the “Licensor.”The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses. Creative Commons není stranou svých veřejných licencí. Přesto se Creative Commons může rozhodnout použít některou ze svých veřejných licencí na obsah, který uveřejňuje, a v takovém případě se stává “Poskytovatelem”. S výjimkou vymezeného účelu označení díla sdíleného pod veřejnou licencí Creative Commons nebo v souladu s podmínkami uveřejněnými na adrese creativecommons.org/policies nedovoluje Creative Commons užití ochranné známky „Creative Commons” ani žádné další ochranné známky či loga Creative Commons bez předchozího písemného souhlasu, a to mimo jiné například v souvislosti s jakýmikoli nepovolenými úpravami některé z veřejných licencí Creative Commons nebo dalších dohod, ujednání či smluv týkajících se užití licencovaného obsahu. Pro vyloučení pochybností, tento odstavec není součástí těchto veřejných licencí. Připomínky
Creative Commons may be contacted at creativecommons.org. Creative Commons je možno kontaktovat na adrese creativecommons.org. Připomínky
Additional languages available: Please read the FAQ for more information about official translations. Jsou dostupné další jazyky: Pro další informace ohledně oficiálních překladů si prosím přečtěte FAQ. Připomínky
Back to Commons Deed Zpět na souhrn obsahu licenčních podmínek (Commons Deed) Připomínky

For BY[edit]

Originál Překlad Připomínky
reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and rozmnožování a Sdílení Licencovaného obsahu jako celku nebo jeho částí; a Připomínky
produce, reproduce, and Share Adapted Material vytváření, rozmnožování a Sdílení Zpracovaného obsahu Připomínky
To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. V maximálním možném rozsahu dovoleném účinnou právní úpravou se Poskytovatel vzdává veškerých práv na odměnu za Vaše vykonávání Licencovaných práv, ať už přímo či prostřednictvím kolektivního správce podle jakéhokoli dobrovolného, nebo zákonem stanoveného nebo povinného systému kolektivní správy, kterého lze nevyužít. Připomínky
If You Share Adapted Material You produce, the Adapter's License You apply must not prevent recipients of the Adapted Material from complying with this Public License. Pokud sdílíte Vámi vytvořený Zpracovaný obsah, Licence zpracovatele, kterou použijete, nesmí bránit příjemcům Zpracovaného obsahu v jeho užívání v rámci Veřejné licence. Připomínky
for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database; Pro vyloučení pochybností, článek 2(a)(1) Vás opravňuje vytěžovat, zužitkovávat, rozmnožovat a Sdílet celý obsah databáze nebo podstatné části obsahu databáze; Připomínky
if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material pokud zahrnete veškerý obsah databáze nebo jeho podstatnou část do databáze, ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze, potom databáze, ke které Vám náleží Zvláštní práva pořizovatele databáze (ovšem nikoli její jednotlivé prvky), představuje Zpracovaný obsah Připomínky

For BY-ND[edit]

Originál Překlad Připomínky
NoDerivatives Nezasahujte do díla Připomínky
reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part rozmnožování a Sdílení Licencovaného obsahu jako celku nebo jeho částí Připomínky
produce and reproduce, but not Share, Adapted Material vytváření a rozmnožování, ne však Sdílení Zpracovaného obsahu Připomínky
If You Share the Licensed Material, You must Pokud Sdílíte Licencovaný obsah, máte povinnost Připomínky
, provided You do not Share Adapted Material , pokud nesdílíte Zpracovaný obsah Připomínky
For the avoidance of doubt, You do not have permission under this Public License to Share Adapted Material. Pro vyloučení pochybností, nemáte pod touto Veřejnou licencí právo Sdílet Zpracovaný obsah. Připomínky

For BY-NC-ND[edit]

Originál Překlad Připomínky
produce and reproduce, but not Share, Adapted Material for NonCommercial purposes only vytváření a rozmnožování, ne však Sdílení Zpracovaného obsahu, a to pouze pro Nekomerční účely Připomínky
and provided You do not Share Adapted Material a pokud nesdílíte Zpracovaný obsah Připomínky