Licensing update/Questions and Answers/nb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.


Foreløpig oversettelse til norsk. Se engelsk originaltekst her.

Hva dreier dette seg om?[edit]

Hva er forslaget, og hva innebærer det av endring fra dagens situasjon?
I motsetning til det meste som finnes på Internettet, er tekst hos Wikipedia og andre av Wikimedia Foundations prosjekter ikke opphavsrettslig beskyttet på vanlig måte. Wikimedia-samfunnet har derimot valgt å bygge på prinsippene for fri informasjon, dvs de samme ideene som er formulert for programvare fra bevegelsen for fri programvare og w:no:åpen kildekode. Her er det tillatt for alle å gjenbruke informasjonen fritt til alle mulige formål. Dette er mulig fordi materialet er publisert under lisenser som gir brukerne friheter de ikke har under tradisjonelle opphavsrett.
Lisensen som er valgt for Wikipedia heter GNU Free Documentation License (GFDL). Den er utviklet og blir vedlikeholdt av Free Software Foundation (FSF). Denne lisensen ble opprinnelig laget for fritt lisensiert programvaredokumentasjon, noe som understreker den nære forbindelsen mellom Wikipedia og bevegelsen for fri programvare.
Som forklart nedenfor planlegger Wikimedia Foundation innen 15. januar å sende ut et forslag til Wikimedia-samfunnet om at alt stoff som for øyeblikket distribueres av Wikimedia Foundation under GFDL, skal gjøres tilgjengelig under lisensen CC-BY-SA 3.0. (Det vil da være slik at bare CC-BY-SA, og ikke GFDL, vil gjelde i de tilfeller hvor en har importert tredjepartsinnhold som bare har CC-BY-SA-lisensen.) Dette forslaget søker å gjøre det lettere å bruke stoff fra Wikipedia andre steder, ved at det juridisk blir mer i samsvar med andre fritt lisensierte prosjekter.
GFDL har nylig blitt oppdatert på en måte som gjør denne omlisensieringen mulig uten at en må be hver enkelt bidragsyter i et samarbeidsprosjekt om lov (se under). Beslutningen om man skal gjøre om på lisensen eller ikke, vil likevel foregå på demokratisk vis gjennom en felles avstemning der hele Wikimedia-samfunnet kan delta. Simpelt flertall av stemmeberettigede brukere anses da som nok til å gjennomføre byttet. Avstemningen er planlagt å begynne i midten av februar. Den ventes å gå over en periode på to til fire uker.

Hvorfor bytte?[edit]

Hvorfor ønsker Wikimedia Foundation å bytte lisens vekk fra GNU Free Documentation License (GFDL) og over til lisensen Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-BY-SA)?
La oss begynne med å sitere Jimmy Wales:
"Da jeg startet Wikipedia, fantes ikke Creative Commons. Free Documentation-lisensen var den første lisensen som viste skikkelig hvordan prinsippene fra bevegelsen for fri programvare kunne benyttes på andre felter. Lisensen var imidlertid lagd for en særskilt type arbeider: dokumentasjon av programvare. CC-BY-SA-lisensem er mer allmenn og møter de behovene Wikipedia har i dag, på en bedre måte. Jeg er svært takknemlig for at FSF har gjort denne endringa mulig. Ved å bytte til CC-BY-SA kan gjør vi det også mulig fritt å blande innhold fra våre prosjekter med annet materiale som har CC-BY-SA-lisens. Dette er en endring som er av ytterst viktig for Wikimedias framtid."
GFDL er i utgangspunktet utarbeidet for å løse noen helt spesielle problemer, blant annet det at en del firmaer hindret bruken av fri programvare ved å gjøre dokumentasjonen ikke-fri. Det en da bestemte og som passet bra for å lisensiere dokumentasjon, høver ikke nødvendigvis like godt for prosjekter som Wikipedia, der et svært stort antall brukere samarbeider. Faktisk kan lisensbestemmelsene da skape nye problemer, som gjør det vanskeligere å benytte det frie innholdet.
Dette er en viktig årsak til at Creative Commons har utviklet en allmenn lisens av «copyleft»-typen for arbeider som ikke er knyttet til programvare. Dette er lisensen CC-BY-SA. Creative Commons' lisenser har spredt seg raskt på nettet. Det anslås at det nå er mer enn 130 millioner arbeider som er frigitt under disse [1]. Dessverre kan ikke arbeider under CC-BY-SA og GFDL samordnes direkte, noe som skaper et svært vanskelig hinder innen bevegelsen for fri kulturutveksling.
Free Software Foundation (FSF, som har ansvaret for GFDL), Creative Commons (CC, som gar ansvaret for CC-BY-SA) og Wikimedia Foundation (som driver Wikipedia og andre fri-kultur-prosjekter) har samarbeidet for å finne en mulighet for å "flytte" eller "relisensiere" Wikipedias innhold (og innholdet på andre tilsvarende wikier) til lisensen CC-BY-SA, som da vil ivareta de frikulturelle verdiene i GFDL, samtidig som det åpnes for enklere måter å benytte materiale som er et resultat av omfattende samarbeid.

Hva er problemet med GFDL?[edit]

På hvilken måte er GFDL, som for meg ser ut til å ha fungert utmerket, et problem for Wikipedia, bidragsyterne og brukerne?
David Gerrard (en bidragsyter på Wikipedia) har laget med et fint sammendrag av problemene for oss. Vi følger prinsippet om gjenbruk av nyttig stoff, og bringer videre dette sammendraget (med noen tilpasninger):
«GFDL er skrevet som en lisens for programvaremanualer i papirform med én eller få forfattere. Den er overhode ikke passende for en wiki, der det kan være hundrevis av forfattere. Wikipedias forgjenger, Nupedia, valgte å bruke den bare fordi CC-BY-SA-lisensen ennå ikke eksisterte.
GFDL-lisensen er veldig vanskelig å følge i praksis, i alle fall når det gjelder massive samarbeidsprosjekter med mange brukere, slik som Wikipedia.
Å forsøke å følge lisensen kan være vanskelig. Ifølge lisensteksten skal ethvert sitat (utover «fair use») fra et verk som har GFDL-lisens, ha hele lisensteksten (omtrent tre trykte sider) vedlagt. GFDL-materiale av type video- eller lydklipp er dermed nesten umulig å gjenbruke.
Selv om vilkåret er enkelt å følge på nettet (ved at en lager en lenke til et lokalt eksemplar av GFDL) eller i en bok (ved at lisensteksten på tre sider gjengi), er det nærmest umulig å gjenbruke korte utdrag.
Mange Wikipedia-utgaver har sider som beskriver hvordan en skal opptre for å følge lisensen. Disse må likevel stort sett ses på som velmente råd fra bidragsyterne som har laget sidene, og ikke som en nøyaktig forklaring på hva lisensteksten faktisk sier. Dette har flere senere brukere uttrykt misnøye over, når de har blitt anklaget for lisensbrudd etter ikke å ha fulgt «dagens tolkning».
Selv det å kopiere tekst mellom to Wikipedia-artikler er teknisk sett et lisensbrudd med mindre en kopierer over en full liste over forfatterne av den aktuelle tekstbiten. Men dette går ikke på en wiki.
CC-BY-SA er i ferd med å bli en vanlig lisens for fritt innhold som er ment å forbli fritt (såkalt 'copyleft'). Det finnes en hel verden av tekst, bilder, filmer og så videre som Wikimedia-innhold ikke kan blandes med. (En analogi fra programvarens verden er å bruke en fri lisens som ikke er kompatibel med GPL – det gjør arbeidet ditt til en isolert øy, uten at det er noe å tjene på det.)»
Det er også verdt å peke på at at en bokstavelig tolkning av kravet om kreditering i GFDL vil kreve at hele «historikk»-delen av artikkelen beholdes hver gang noen vil bygge videre på artikkelen (altså ikke bare navnene på forfatterne – men hele «historikk»-delen). For en artikkel med tusenvis av endringer er dette åpenbart vanskelig, men selv for artikler med et mindre antall revisjoner blir dette en betydelig mengde tekst.

Historien[edit]

Hvilke forhandlinger har foregått i forbindelse med en eventuell lisensflytting?
Lisensendringen har blitt diskutert i flere år av FSF, Creative Commons og Wikimedia Foundation. Dette har vært vennskapelige samtaler, der deltakerne har hatt som felles mål at innhold som flyttes til en ny lisens, skal være fritt i ordets sterkeste betydning – det skal følge sterke «copyleft»-prinsipper. Til en viss grad har en lagt vekt på det anerkjente faktum at Wikipedia er en av de største samlingene av fri informasjon, men at det (pga lisensspørsmål) ikke kan gjenbrukes lett, særlig om en ønsker å kombinere det med materiale under lisensen CC-BY-SA, som er svært vanlig på nettet. Denne har samme grunnhensikt, men den del ulikheter skaper problemer.
Faktisk er det slik at flere andre prosjekter under Wikimedia Foundation benytter CC-BY-SA. Et av målene er altså å harmonisere Wikipedias lisens med andre Wikimedia-prosjekter.
1. desember 2007 fattet styret for Wikimedia Foundation et viktig vedtak, der det formelt bad om at det ble innført i GFDL 1.3-lisensen en mulighet for å flytte innhold til CC-BY-SA. I vedtaket inngikk at det skulle gjennomføres en diskusjon og avstemming blant bidragsyterne før eventuelle lisensendringer iverksettes.

Datoen 1. november 2008[edit]

1. november 2008 er satt som skjæringspunkt for materiale som skal relisensieres. Hvorfor har dere valgt en dato vi allerede har passert, istedenfor en i framtiden?
Poenget med dette har vært at vi ikke ønsket noe «kappløp» for å flyttet ting. Vi ville åpne en mulighet for eksisterende prosjekter til – etter vurdering – å gjennomføre et lisensbytte. Free Software Foundation skriver i sine spørsmål og svar (FAQ): «dersom et arbeid i utgangspunktet var publisert et annet sted enn på en offentlig wiki, så kan det bruke det under CC-BY-SA 3.0 bare om det var lagt tl wikien før 1. november 2008. Vi ønsker ikke å gi folk denne muligheten for alle arbeider som er frigitt under GFDL-lisensen. Vi ønsker heller ikke at folk skal utnytte systemet ved å legge GFDL-materiale inn på en wiki for så i ettertid å bruke det under CC-BY-SA. Ved å velge et skjæringspunkt som allerede har vært forhindrer vi dette.»
Dette forhindrer ikke at vi kan flytte innhold som har sin opprinnelse på våre wikier. Begrensningen gjelder bare for muligheten til å kunne relisensiere materiale som er publisert først utenfor wikiene til Wikimedia Foundation.

August 2009[edit]

FSF tillater flytting, men vil så fjerne denne tillatelsen igjen i august 2009. Dette virker vilkårlig. Dersom det å kunne flytte mellom lisenser er en bra ting, hvorfor er det da laget en sluttdato?
Også denne gangen viser vi til spørsmål-og-svar-sida til Free Software Foundation. Hensikten med det som nå er forhandlet fram, er ikke at det generelt og for alltid skal være enkelt å veksle mellom frie lisenser. Det vi har vært opptatt av, er at grunnlisensen for Wikipedia (og mange liknende wikier) ikke passer særlig godt for wiki-samarbeid, ettersom den er laget for andre formål. Vi siterer fra FSF-sida: «Denne tillatelsen gjelder ikke etter 1. august 2009. Vi ønsker ikke at det skal være en generell adgang til å veksle mellom lisenser. Det vil være bedre for fellesskapet om hver enkelt wiki tar en beslutning om hvilken lisens som skal gjelde, og så holder fast ved det. Augustfristen sikrer dette, samtidig som alle driftere av wikier har tilstrekkelig tid til å ta en beslutning.»

Erstatte GFDL med CC-BY-SA?[edit]

Så, egentlig foreslår man bare å erstatte GFDL på WIkipedia med CC-BY-SA?
Nei, vi foreslår at alt innholdet som i dag har GFDL-lisens også gis lisensen CC-BY-SA, og viderer at alle fremtidige revisjoner blir dobbeltlisensiert, med ett unntak: tillegg fra eksterne kilder som bare har CC-BY-SA-lisens. Disse vil også på Wikipedia bare ha CC-BY-SA. Se hovedforslaget for detaljer.

Dobbeltlisensiering[edit]

Hva er dobbeltlisensiering? Hvordan skal dette administreres?
Det betyr ganske enkelt at innholdet både har lisensen GFDL og lisensen CC-BY-SA. (Unntaket er importert materiale som fra før bare har CC-BY-SA, og derfor fortsetter med det.) I samarbeid med FSF har vi prøvd å lage et system for dobbeltlisensiering som krever minimalt med administrativ innsats (eller innsats fra bidragsytere og brukere). Det var Richard Stallman som i en e-post skisserte dette systemet, og han var tydelig klar over behovet for å gjøre dobbeltlisensieringen enkelt håndterlig:
  • ALLE bidragsytere sier seg enig i følgende:

Wikipedia kan publisere deres nyskrevne tekster parallelt under lisensene GFDL og CC-BY-SA. Dersom det imidlertid importeres eksternt materiale som er tilgjengelig bare under CC-BY-SA (og ikke under GFDL), så må Wikipedia respektere dette.

  • Alle tidligere bidrag med endringer er fri under både GFDL og CC-BY-SA.
  • Alle nye bidrag og endringer er fri med denne lisensteksten:

«Denne sida publiseres under lisensvilkår fastsatt i CC-BY-SA. Vilkårene i GFDL-lisensen kan også gjelde. Dette vil i så fall framgå av historikken – se [peker] for å finne ut om dette er tilfelle.»

Dobbeltlisensiering kan virke som en vel komplisert løsning på dette problemet, eller ...?
Vi ser det slik at Richard har kommet opp med en god skisse for å iverksette dobbeltlisensiering. Dette er et kompromiss som vi tror både tilhengere og motstandere av dobbeltlisensiering kan støtte. Det er et kompromiss og som sådan vil det ikke tilfredsstille alle fullt ut, men vi håper begge sider kan leve med forslaget. En grunn for å beholde GFDL slik vi foreslår, er at denne lisensen opp gjennom årene har vært av stor verdi for Wikipedia. FSF arbeider med å revidere og utvikle GFDL. Dersom du nå bidrar ved å støtte dette kompromisset, kan vi – sammen med FSF – se på spørsmålet om dobbeltlisensiering igjen om et år eller to og vurdere om behovet fortsatt er til stede.
Det vil være den som gjenbruker materiale som har ansvar for å undersøke om (deler av) stoffet bare er lisensiert under CC-BY-SA. Dobbeltlisensiering skal ikke innebære særlig merarbeid for bidragsyterne. Merk også at prosessen går bare den ene veien – det vil ikke være tillatt å sette inn tekst som er lisensiert bare under GFDL.
Vi foreslår imidlertid at det fortsatt i overskuelig framtid skal kunne lastes opp mediemateriale som bare har lisensen GFDL 1.2. Dette skyldes spørsmål omkring sterk og svak «copyleft», der vi avventer at disse skal bli løst på en måte som tilfredsstiller Wikimedia-samfunnet. (Se artikkelen om «copyleft» på engelsk Wikipedia for ei drøfting av dette.)
Hvordan kan den som gjenbruker materiale finne ut om en artikkel er tilgjengelig under GFDL eller ikke?
Lisensen CC-BY-SA krever kreditering. Dersom en artikkel inneholder importert materiale som bare har denne lisensen, så må forfatternes navn oppgis og at CC-BY-SA gjelder. Dette gjøres på den måten som er vamlig for prosjektet (vi rår til at det opplyses i bunnteksten eller historikken). Gjenbrukere vil måtte studere disse opplysningene for å finne ut om noe reint CC-BY-SA-materiale er inkludert. Dette vil vi opplyse tydelig om i tekstene om hvilke lisenser som gjelder.

Eksport og import av CC-BY-SA-materiale[edit]

Er hovedtanken at Wikipedia skal kunne eksportere stoff med CC-BY-SA-lisensen? Eller er det at vi ønsker økt import av CC-BY-SA-lisensiert stoff?
På sett og vis begge deler. I henhold til forslaget blir det i alle fall mulig både å importere og eksportere CC-BY-SA-materiale. En del svært store prosjekter benytter allerede CC-BY-SA som sin standardlisens. Det er et mål for oss at Wikipedia enklere kan levere stoff til disse – og at de kan bidra med stoff til oss også. Vi mener at det det vil styrke alle prosjektene om vi reduserer barrierene mellom dem (ved å relisensiere Wikipedia-stoff under en mer brukervennlig lisens).

Forholdet mellom FSF og CC[edit]

Dette virker vel og bra, men jeg lurer litt på om dette er en slags sammensvergelse mot Free Software Foundation av Creative Commons-folkene – jeg har sett på enkelte epostlister at disse to gruppene ikke alltid stoler på hverandre.
Vi opplever ikke at folk driver med sammensvergelser, tvert imot har alle deltagerne har vært påfallende vennlige, samarbeidsvillige og fokusert på å utvikle enklere samarbeid mellom forskjellige prosjekter for fri kulturutøvelse. Det er verdt å nevne at Creative Commons har tatt innover seg hvor viktig frihet er for Wikimedia-samfunnet. Dette har skjedd på tre måter:
  • ved at CC-BY-SA- og CC-BY-lisensene tydelig lenker til Definition of Free Cultural Works (DFCW, «Definisjonen av frie kulturelle verk»). DFCW er grunnlaget for Wikimedia Foundation sin lisenspolitikk.
  • ved å hi en intensjonserklæring for CC-BY-SA-lisensen for å klargjøre formålet med og fremtiden for lisensen.
  • ved å engasjere seg i Wikimedia-samfunnets diskusjoner på epostlistene om disse tingene.
Hvorfor sa ikke FSF like godt at «greit, neste versjon av GFDL er den samme som CC-BY-SA?»
«Til tross for at Wikimedia-prosjektene utgjør den desidert største mengden av GFDL-stoff, trengte FSF å sørge for at lisensen fungerte uforandret for dens egentlige publikum: forfattere av manualer for fri programvare. Dessuten bruker mange programvaremanualer deler av GFDL som ikke finnes i CC-BY-SA, slik som bestemmelsene for forsidetekster og uforanderlige avsnitt (engelsk: invariant sections)» -- David Gerard

Hvorfor tok en i bruk GFDL?[edit]

Når GFDL er så vanskelig å forholde seg til for brukere og bidragsytere, hvorfor valgte Wikipedia i sin tid å benytte den?
Da Wikipedia ble opprettet, hadde det vært en del eksperimentering ned ulike frie lisenser (blant annet på Nupedia), men ingen av disse kunne vise til så gode resultater som GFDL. Creative Commons-lisensene var på denne tiden ennå ikke utviklet (i alle fall ikke til dagens form). Så GFDL var det beste tilgjengelige alternativet. Så har GFDL utviklet seg, men vi har også fått CC-BY-SA. Dette betyr at det nå finnes et bedre alternativ, et som gjør det enklere å utveksle materiale mellom ulike frikulturprosjekter.

Vil forskjellen merkes?[edit]

Kommer en gjennomsnittsbruker eller -bidragsyter til å merke noen forskjell?
Vår erfaring er at det er relativt få bidragsytere og brukere som er så opptatt av lisensspørsmål av denne typen. Vi tror derfor ikke at dette ville nerkes i særlig grad av de «gjennomsnittlige» deltakerne. (Det skal sies at vi personlig ikke kjenner noen «gjennomsnittlige» deltakere.) Vi tror derimot at forskjellen vil være svært merkbar for andre grupper og enkeltpersoner som utvikler innhold.

Er dette lovlig?[edit]

Vil ikke denne flyttingen være «overraskende» og derfor ikke juridisk akseptabel?
Vi mener at bestemmelsen om å bytte lisens er i samsvar med det som sies i GFDL 1.2: «Free Software Foundation kan utgi nye, reviderte utgaver av GFDL-lisensen. Slike nye utgaver skal ha samme ånd som denne utgaven, men de kan skille seg ut i detaljbestemmelser som retter seg mot nye problemområder.» Ved at vi benytter GFDL på Wikipedia, har det oppstått slike «nye problemområder». Dette søker vi nå å løse ved å åpne for flytting til en ny lisens med «samme ånd», men som er enklere å forholde seg til i vår virksomhet enn GFDL. Selv om ordlyden er ulik i CC-BY-SA og GFDL, er den frie bruken garantert og bevart i samme grad, og takket være denne intensjonserklæringen fra Creative Commons, vil dette også gjelde framover. Free Software Foundation ivaretar sine lisenser på ansvarlig vis og er fullt klar over hvilke følger denne endringen vil ha.
Er slike ensidige endringer i en lisens juridisk holdbare i alle land hvor en kunne tenke seg at noen vil gjenbruke innholdet vårt?
Vi mener at oppdateringer av en lisens er gyldig i alle land, forutsatt at en ikke gjør grunnleggende endringer i lisensens ånd og at lisensteksten åpner for endringer.

Hva skjer videre?[edit]

Hva vil nå skje videre?
Forslaget på Licensing update (engelsk) vil bli gjennomgått og diskutert videre før man iverksetter en avstemning på alle prosjektene. Dette er planlagt å skje 5. februar 2009.

Prosjekter utenfor WMF[edit]

Hvilken lisens anbefales for andre wiki-prosjekter (som i dag benytter GFDL) som ønsker en enklest mulig utveksling med WNF-prosjektene?
Her er det to muligheter. Enten kan en benytte seg av den ny GFDL-utgaven (innenfor den gitte tidsrammen) og dobbeltlisensiere innholdet på nøyaktig samme måte som Wikipedia gjør. Eller en kan ganske enkelt lisensiere (eller relisensiere) ens egen wiki under CC-BY-SA 3.x eller en nyere versjon.
Hva med overgangsperioden? (Med dette menes tiden fra GFDL 1.3 er publisert til dobbeltlisensiering er vedtatt for Wikimedias prosjekter.)
Om en skal være forberedt på alle mulige utfall av diskusjonen som nå settes i gang på prosjektene, så vil det være tryggest med dobbeltlisensiering.

Bilder[edit]

Vil flyttingen ha betydning for både tekst og bilder, eller bare for tekst?
Den vil ha innvirkning på både tekst og bilder, bortsett fra bilder som er lisensiert med "GFDL 1.2 only". Disse vil ikke bli dobbeltlisensiert.
Hvis det blir noe av flyttingen, vil det endre hvilke bildelisenser som er mulig å bruke på Wikimedia Foundations prosjekter?
Ikke umiddelbart. Det er mulig at vi en gang i framtiden vil gjøre endringer, slik at mediefiler lisensiert under GFDL 1.2 ikke tillates. Dette vil imidlertid bare skje dersom CC-BY-SA modifiseres i retning av å bli mer tydelig på at tilknyttet medieinnhold skal være innenfor «sterk copyleft». Dette vil kunne kreve at tilkoplet materiale lisensieres under CC-BY-SA. Slik det er nå, er begge lisensene noe vage på dette feltet.

Kreditering[edit]

I avsnittet "Hva er problemet med GFDL?" står blant annet følgende
«Det er også verdt å peke på at at en bokstavelig tolkning av kravet om kreditering i GFDL vil kreve at hele «historikk»-delen av artikkelen beholdes hver gang noen vil bygge videre på artikkelen (altså ikke bare navnene på forfatterne – men hele «historikk»-delen). For en artikkel med tusenvis av endringer er dette åpenbart vanskelig, men selv for artikler med et mindre antall revisjoner blir dette en betydelig mengde tekst.»
Hvordan unngår en denne vansken ved å benytte CC-BY-SA?
Grunnleggende (synlig) kreditering for GFDL-dokumenter skjer på hovedsiden og begrenser seg til hovedforfatterne. Et rimelig krav, som er i samsvar med praksis, vil være at en skal oppgi samtlige brukernavn dersom det er færre enn seks forfattere. Er det flere enn fem forfattere, kan krediteringen skje ved å vise til en online-kopi av historikk-siden. Dette vil også sikre kreditering ved navn for mediefiler, som normalt bare har en (eller svært få) bidragsytere.
CC-BY-SA tillater denne formen for kreditering, ettersom det er mulig å kreve kreditering ved navn eller ved URL. Våre foreslåtte brukerregler er i samsvar med CC-BY-SA, noe som er blitt bekreftet av styret i Creative Commons. Reglene er også i samsvar med praksis på Wikipedia, i den grad denne er blitt formulert, og med minimumsreglene i GFDL. Når det gjelder GFDL-dokumenter, er historieseksjonen til for å kunne spore endringer. CC-BY-SA krever ikke en slik omfattende sporingsmekanisme, men det skal være mulig å se at et dokument er endret i forhold til originalversjonen.
Vil det lagt inn regler om at en annen part (dvs WMF som betalende institusjon) skal krediteres (jf seksjon 4(c))?
Nei.
Vil det at bidragsyteren trykker på lagre-knappen, samtidig innebære at vedkommende frasier seg rettighetene til kreditering?
Nei.