Jump to content

Licensing update/Questions and Answers/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Verwijzing:
LU/FAQ

Waar gaat dit over?

[edit]
Wat is het voorstel, en in welk opzicht is het een verandering ten opzichte van de huidige situatie?
In tegenstelling tot de meeste content op internet, valt tekst die wordt gepubliceerd op Wikipedia en andere projecten van de Wikimedia Foundation niet onder het traditionele auteursrecht. In plaats daarvan heeft de Wikimediagemeenschap zich verbonden aan de beginselen van vrije informatie. Deze beginselen zijn vergelijkbaar met de principes die voor software geformuleerd zijn door de vrije software- en open source-beweging, en staan eenieder toe om de informatie voor elk doeleinde te hergebruiken. Dit wordt bereikt door middel van licenties die vrijheden toestaan die niet mogelijk zouden zijn onder het traditionele auteursrecht.
De licentie die voor Wikipedia is gekozen, is de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) die is ontwikkeld en wordt beheerd door de Free Software Foundation. De sterke verbinding tussen Wikipedia en de vrije-softwaregemeenschap wordt benadrukt door het feit dat deze licentie oorspronkelijk is ontwikkeld voor documentatie van software onder een vrije licentie. Om de inhoud van Wikipedia eenvoudiger bruikbaar te maken en compatibel te maken met bestaande projecten voor vrije content (zoals hieronder zal worden uitgelegd), is de Wikimedia Foudation (WMF) voornemens op 15 januari een voorstel in te dienen om alle op dit moment door de WMF onder de GFDL verspreide content beschikbaar te maken onder de CC-BY-SA 3.0-licentie, waar CC-BY-SA de GFDL uitsluit telkens wanneer content van derden wordt geïmporteerd die enkel onder een CC-BY-SA-licentie beschikbaar is.
De GFDL is recentelijk aangepast op een wijze die deze "herlicentiëring" mogelijk maakt zonder iedere afzonderlijk auteursrechthebbende te hoeven benaderen die aan een gezamelijk werk heeft meegewerkt (zie onder). Het is niettemin de bedoeling om de beslissing of de voorwaarden van de licentie zullen worden aangepast, op democratische wijze te nemen, en wel door middel van een wereldwijde stemming over de gehele breedte van de gemeenschap, waarbij een eenvoudige meerderheid van stemgerechtigde gebruikers voldoende steun geacht wordt om deze omschakeling te maken. Het is de bedoeling dat de stemming medio februari begint, met een looptijd van waarschijnlijk twee tot vier weken.

Waarom deze overgang?

[edit]
Waarom is de Wikimedia Foundation geïnteresseerd in het overgaan van de GFDL op de licentie Creative Commons - Naamsvermelding - Gelijk Delen (CC-BY-SA)?
Om te beginnen een citaat van Jimmy Wales (de vertaling staat eronder):
"When I started Wikipedia, Creative Commons did not exist. The Free Documentation License was the first license that demonstrated well how the principles of the free software movement could be applied to other kinds of works. However, it is designed for a specific category of works: software documentation. The CC-BY-SA license is a more generic license that meets the needs of Wikipedia today, and I'm very grateful that the FSF has allowed this change to happen. Switching to CC-BY-SA will also allow content from our projects to be freely mixed with CC-BY-SA content. It's a critically necessary change for the future of Wikimedia."
"Toen ik Wikipedia begon, was er geen Creative Commons. De GFDL was de eerste licentie die goed liet zien hoe de beginselen van de vrije-softwarebeweging toegepast konden worden op andersoortige werken. Echter, de licentie is ontworpen voor een specifieke klasse van werken: documentatie bij software. De CC-BY-SA-licentie is een meer algemene licentie die voorziet in de behoeften van Wikipedia op dit moment, en ik ben erg dankbaar dat de Free Software Foundation deze verandering heeft toegestaan. Overschakelen naar CC-BY-SA zal het ook mogelijk maken content van onze projecten vrijelijk te mengen met content onder CC-BY-SA. Het is een absoluut noodzakelijke verandering voor de toekomst van Wikipedia."
De GFDL is oorspronkelijk opgesteld om een specifieke verzameling van problemen aan te pakken, waaronder de mogelijkheid dat bepaalde bedrijven niet-vrije documentatie zouden gebruiken als een manier om de vrije verspreiding te hinderen van software die op zichzelf vrij is. De beslissingen die genomen zijn bij het ontwikkelen van een licentie voor documentatie zijn niet altijd van toepassing op de vraagstukken die opkomen bij massale samenwerkingsprojecten met vele gebruikers, zoals Wikipedia, en zij kunnen zelfs nieuwe problemen oproepen die "vrije inhoud" minder makkelijk te gebruiken maken.
Dit is een belangrijk deel van de reden waarom Creative Commons een specifieke, algemene "copyleft"-licentie heeft opgesteld voor werken die geen software zijn, de CC-BY-SA-licentie. De Creative Commons-licenties zijn snel opgepikt op het internet, waar naar schatting meer dan 130 miljoen werken onder een van de Creative Commons-licenties zijn gepubliceerd [1]. Helaas kunnen werken onder GFDL en CC-BY-SA niet direct gecombineerd worden, wat leidt tot een onnodige maar hoogst problematische hindernis binnen de vrije-cultuurbeweging.
De Free Software Foundation (die de GFDL beheert), Creative Commons (die de CC-BY-SA-licentie beheert) en de Wikimedia Foundation (die Wikipedia beheert, naast andere projecten voor vrije cultuur) hebben samen een traject opgesteld om de inhoud van Wikipedia (en soortgelijke wiki's) te "migreren" of "herlicentiëren" naar de CC-BY-SA-licentie, die de waarden van vrije cultuur van de GFDL combineert met een grotere praktische bruikbaarheid in het kader van gezamenlijke ("collaboratieve") werken.

Waarom is GFDL een probleem?

[edit]
Op welke manier is de GFDL, die me toch prima lijkt te hebben gewerkt, een probleem geweest voor Wikipedia of voor de gemeenschap van redacteuren en gebruikers?
Lid van de gemeenschap David Gerard heeft ons een aardige samenvatting gegeven van de problemen, dus in de geest van het hergebruiken van bruikbare teksten hebben we zijn samenvatting aangepast voor deze pagina:
"De GFDL is geschreven als een licentie voor softwarehandleidingen op papier, met slechts één of enkele auteurs. Ze is volstrekt niet geschikt voor de inhoud van een wiki, met mogelijk honderden auteurs. De voorganger van Wikipedia, Nupedia, heeft destijds uiteindelijk de GFDL aangenomen omdat de CC-BY-SA-licentie toen nog niet bestond."
"Het is in de praktijk erg moeilijk om je precies aan de GFDL te houden, in ieder geval in de context van massale samenwerkingsprojecten zoals Wikipedia."
"Het volgen van de GFDL kan nogal een inspanning zijn. Volgens de letter van de licentie moet ieder significant citaat uit een GFDL-werk voorzien zijn van een exemplaar van de licentie (uitgeprint zo'n drie pagina's). GFDL-content is daarom bijna onmogelijk te hergebruiken in audio of video."
"Hoewel de GFDL eenvoudig is na te leven op het internet (eenvoudig linken naar een lokale kopie van de GFDL) of in een boek (de hele licentie van drie pagina's erbij afdrukken), is het bijna onmogelijk om inhoud te hergebruiken in kortere werken."
"De 'hoe je eraan te houden?'-pagina's op verschillende Wikipedia's beschrijven vooral wat individuele gebruikers een goed idee vinden, niet noodzakelijk wat de letter van de licentie zegt - waar vervolgens over geklaagd wordt door hergebruikers die van schending van de GFDL zijn beticht omdat ze de 'interpretatie van de maand' niet volgden."
"Zelfs het door knippen en plakken verplaatsen van tekst van het ene naar het andere Wikipedia-artikel is technisch gesproken een schending van de GFDL, tenzij de volledige auteurslijst voor dat stuk tekst wordt bijgevoegd. Dat is niet werkbaar op een wiki."
"CC-BY-SA begint de gangbare licentie te worden voor vrije content die bedoeld is om vrij te blijven (copyleft). Dat is een enorme verzameling tekst, beelden, films, enzovoort waar de inhoud van Wikipedia niet mee gemengd kan worden. (Een analogie uit de software is het gebruiken van een copyleft-licentie die niet GPL-compatibel is: zoiets maakt van je werk een geïsoleerd eiland zonder dat je er iets mee wint)"
Het is ook zinvol erop te wijzen dat een letterlijke interpretatie van de eis tot naamsvermelding van de GFDL vereist dat de gehele "bewerkingsgeschiedenis" wordt gereproduceerd bij elk afgeleid werk (niet alleen de namen van de auteurs, nee, de gehele bewerkingsgeschiedenis). Voor een artikel met duizenden bewerkingen vergt dit uiteraard een enorme inspanning, maar zelfs met een kleiner aantal bewerkingen is dit een flinke lap tekst.

De geschiedenis

[edit]
Wat is de geschiedenis van de onderhandelingen om deze migratie mogelijk te maken?
Dit migratietraject is al enige jaren onderwerp van discussie tussen de FSF, Creative Commons en de Wikimedia Foundation. Dit zijn vriendschappelijke discussies geweest, en de deelnemers delen allen het doel om zeker te stellen dat "geherlicentieerde" of "gemigreerde" content in sterke mate "vrij" is, en in overeenstemming met sterke "copyleft"-principes. Tot op zekere hoogte draaiden de discussies voornamelijk om een welbekend feit, namelijk dat Wikipedia een van de grootste verzamelingen van informatie is, maar dat die informatie vanwege licentieproblemen niet altijd eenvoudig kan worden hergebruikt, gemengd en gecombineerd met ander spul dat beschikbaar is onder de ietwat verschillende maar gelijkwaardig bedoelde CC-BY-SA-licentie (die elders op het internet wijd verbreid is). Zelfs verschillende andere Wikimediaprojecten gebruiken CC-BY-SA, dus één van de doelen hier is het in grotere harmonie brengen van de licenties van WIkipedia met die van andere Wikimedia-projecten.
Op 1 december 2007 nam de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation de belangrijke beslissing (zie [2] (Engelstalig)) om officieel te verzoeken tot de implementatie van een migratietraject naar CC-BY-SA in de GFDL-1.3-licentie. Deze beslissing omvatte ook het zich verplichten aan "discussie en stemming in de gemeenschap" voordat welke verandering dan ook zou worden ingevoerd op websites van de Wikimedia Foundation.

De datum van 1 nov 2008

[edit]
Ik zie dat de datum waarop inhoud in aanmerking kan komen voor herlicentiëring 1 november 2008 is. Die datum is al geweest. Waarom hebben jullie geen datum in de toekomst genomen in plaats van een die al geweest is?
Het doel hier was niet om een "stormloop op migratie" te veroorzaken, maar om bestaande projecten een traject te bieden om deze migratie te overwegen en in te voeren. Zoals de Free Software Foundation aangeeft in haar eigen FAQ: "als een werk oorspronkelijk ergens anders was gepubliceerd dan op een openbare wiki, kun je het alleen gebruiken onder CC-BY-SA 3.0 als het voor 1 november 2008 op een wiki was gezet. We willen mensen niet deze toestemming verlenen voor alle onder de GFDL gepubliceerde werken. We willen ook niet dat mensen het systeem "misbruiken" door materiaal onder de GFDL op een wiki te zetten en het dan achteraf onder CC-BY-SA gebruiken. Het kiezen van een deadline die al verstreken is, voorkomt dit op ondubbelzinnige wijze.
Dit tast niet onze mogelijkheid aan om inhoud te migreren die van een van onze wiki's afkomstig is, maar alleen de mogelijkheid om inhoud van buiten de Wikimedia-wiki's te migreren.

Augustus 2009

[edit]
Geeft de FSF deze toestemming niet om deze vervolgens weer in te trekken in augustus. Dit lijkt arbitrair, als deze migratie tussen twee licenties zo goed is, waarom zit er dan een einddatum aan vast?
De FAQ van de Free Software Foundation geeft hier uitleg over. Het doel van deze onderhandelingen was nooit om het voor eeuwig simpel te maken om te wisselen tussen licenties. Het doel was om de problemen waar Wikipedia (en andere wiki's) tegenaan loopt in kaart te brengen; de GFDL is een licentie die door haar voorwaarden niet direct geschikt was voor wiki-samenwerking. De FSF FAQ formuleert dit als volgt: (na vertaling) "Deze overgangstoestemming is niet meer beschikbaar na 1 augustus 2009. We willen namelijk niet dat deze clausule het mogelijk maakt om tot in de eeuwigheid te wisselen van licenties: de gemeenschap is erbij gebaat als elke wiki een besluit neemt en zich daaraan houdt. De deadline maakt dit mogelijk, terwijl alle wiki's toch voldoende tijd hebben om een keuze te maken".

Vervang de GFDL door de CC-BY-SA?

[edit]
Dus jullie zijn eigenlijk bezig de GFDL op Wikipedia te vervangen door de CC-BY-SA?
Nee, we stellen voor dat alle inhoud die nu beschikbaar is onder de GFDL, óók beschikbaar komt onder de CC-BY-SA licentie. Bovendien moeten alle toekomstige revisies onder een dubbel-licentie worden geplaatst. Met één uitzondering: voor media van externe bronnen is het mogelijk deze alleen onder CC-BY-SA te plaatsen. Zie het hoofdvoorstel voor de details.

Dubbel-licentie

[edit]
Wat is een dubbel-licentie en hoe gaan jullie deze toepassen?
Dit wil simpelweg zeggen dat de inhoud beschikbaar komt onder zowel de GFDL als de CC-BY-SA licenties, tenzij dit onmogelijk is (voor bijvoorbeeld externe materialen). We hebben samengewerkt met de FSF en anderen om de implementatie zo eenvoudig mogelijk te houden voor onze gebruikers. De contouren van deze overeenkomst zijn uiteengezet in een e-mail van Richard Stallman, die de noodzaak erkende om de problemen van dubbele licentiëring hanteerbaar te maken:
  • ALLE bijdragers gaan akkoord met het volgende:
Wikipedia kan hun nieuw geschreven teksten vrijgeven onder zowel de GFDL als de CC-BY-SA licenties. Echter, wanneer zij materiaal hebben geïmporteerd dat alleen beschikbaar is onder de CC-BY-SA en niet onder de GFDL, is Wikipedia hieraan gehouden.
  • Alle oude revisies worden vrijgegeven onder de GFDL en CC-BY-SA
  • Alle nieuwe revisies worden vrijgegeven met de volgende licentieverklaring:
Deze pagina is vrijgegeven onder de CC-BY-SA. Afhankelijk van de bewerkingsgeschiedenis, kan de pagina ook onder de GFDL beschikbaar zijn; zie [link] om uit te vinden hoe dit kan worden vastgesteld.
Is een dubbele licentie niet een ingewikkelde oplossing voor deze situatie?
We menen dat Richard er goed in geslaagd is de contouren aan te geven van een passende implementatie voor een dubbele licentie -- we geloven dat dit compromis voor een dubbel-licentie in het ideale voor zowel voor- als tegenstanders van dubbele licentiëring voldoende acceptabel is om de overschakeling te steunen. We erkennen dat dit compromis niet iedereen volledig zal tevreden stellen, maar het hopen dat noch het pro-dubbel-licentie-kamp noch hun tegenstanders zich in hun stellingen zullen ingraven. Een van de redenen om de GFDL geintegreerd te houden op de wijze die we hier voorstellen, is juist dat de GFDL in de afgelopen jaren zonder twijfel van grote waarde is geweest voor Wikipedia. We erkennen dat de FSF vooruit gaat in haar eigen inspanningen om de GFDL te herzien en te ontwikkelen. Als u ons helpt om voort te gaan met dit compromis, kunnen we de dubbel-licentie over een jaar of twee samen met de FSF herzien om the bepaledn of zij nog steeds noodzakelijk is.
Het zal de verantwoordelijkheid zijn van hergebruikers om vast te stellen of een artikel wijzigingen bevat die enkel onder de CC-BY-SA vallen -- dubbele licentiëring zou geen belemmering mogen vormen voor auteurs. Dit is ook niet bedoeld als tweerichtingsverkeer: invoegen van tekst die enkel onder de GFDL valt, zal niet mogelijk zijn.
We stellen ook voor om voorlopig te blijven toestaan dat mediabestanden worden geüpload die enkel onder GFDL 1.2 zijn vrijgegeven, om tegemoet te komen aan zorgen omtrent "sterke" en "zwakke" copyleft, totdat die zorgen volledig zijn wegenomen naar tevredenheid van de leden van de gemeenschap. (Voor een bespreking van sterke en zwakke copyleft kunt u kijken op het artikel over copyleft op de Engelstalige Wikipedia: w:en:Copyleft.)


Hoe kunnen hergebruikers bepalen of een artikel al dan niet beschikbaar is onder GFDL?

De CC-BY-SA-licentie vereist naamsvermelding, dus wanneer materiaal van derden wordt geïmporteerd onder "enkel CC-BY-SA", moet worden vermeld wie de auteur was en dat het is vrijgegeven onder CC-BY-SA. Dit als onderdeel van de normale en bestaande procedures die projecten gebruiken om dergelijke "auteurshistorie" te vermelden (we bevelen een voetnoot of de versiegeschiedenis aan). Hergebruikers zullen deze informatie moeten raadplegen om te bepalen of er materiaal is geïmporteerd dat enkel onder de CC-BY-SA verspreidbaar is. Onze licentierichtlijnen zullen dat duidelijk maken.

Exporting and importing CC-BY-SA data

[edit]
Is the idea to allow Wikipedia to export CC-BY-SA-licensed content? Or to allow increasing importing of CC-BY-SA-licensed content?
In a word, both. This proposal aims at least to allow both importing and exporting CC-BY-SA-licensed content. Some very large projects already have adopted CC-BY-SA as a standard license. One of our goals here is to enable Wikipedia content to fuel these other projects more easily, and for them to provide content to us as well. We think lowering the barriers between projects in this way (by migrating or relicensing Wikipedia content under a more user-friendly license) will allow all these projects to become much richer.

FSF vs CC?

[edit]
All that sounds good, but sometimes I wonder if this is somehow a plot against the Free Software Foundation by Creative Commons folks – I seem to recall reading on mailing lists that there's some distrust between these groups.
Our experience has been that nobody's been plotting against anybody, and that all the participants have been remarkably friendly and cooperative, with their "eyes on the prize" of developing greater interoperability and compatibility among free-culture projects. It is worth emphasizing that Creative Commons has tried to recognize the strong commitment to freedom by the Wikimedia community in three ways:
  • by very prominently linking to the Definition of Free Cultural Works from the CC-BY-SA and CC-BY licenses. The DFCW is the basis of the Wikimedia Foundation's own Licensing Policy.
  • by publishing a Statement of Intent regarding the CC-BY-SA license to clarify the purpose and future of the license;
  • by directly engaging with our community on our mailing lists regarding these issues.
Why didn't the FSF just say "OK, the next GFDL is the same as CC-BY-SA?"
"Because, despite Wikimedia sites being by far the largest corpus of GFDL content, the FSF needed to keep important details of how the license works the same for its original audience: authors of software manuals. Plus, many software manuals use features of the GFDL that are not in CC-BY-SA, such as provisions for cover texts and 'invariant sections.'" -- David Gerard

Why GFDL initially?

[edit]
If the GFDL is so difficult for editors and users, why was it adopted for Wikipedia in the first place?
At the time Wikipedia began, there had already been some experimentation with other attempts at free licenses (at Nupedia and elsewhere), but none of them had the successful track record of the GFDL. At the same time, the Creative Commons free licenses had not been developed (or at least not in their current form) yet. So GFDL at the time was the best option available. Now that GFDL has evolved, and CC-BY-SA is available, we have a better option available, and one that will provide more compatibility among free-culture projects.

Noticeable difference?

[edit]
Will the average user or editor notice any difference?
Our experience has been that relatively few editors and users are engaged enough with the licensing issues we're discussing here that this will make much difference to "average" editors and users (not that we personally know any "average" editors or users). However, we believe the difference will be significant for other communities and individuals developing content.

Rechtsgeldig?

[edit]
Is deze nieuwe "migratie"-clausule niet tamelijk "verrassend" en daarom niet rechtsgeldig?

Wij zijn van mening dat de migratieclausule consistent is met wat in versie 1.2 van de GFDL staat: "The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns." (De FSF kan van tijd tot tijd nieuwe, herziene versies van de GFDL publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen in dezelfde geest zijn als de huidige versie, maar kunnen op details verschillen om aan nieuwe nieuwe problemen of zorgen tegemoet te komen.). Het gebruik van de GFDL door Wikipedia heeft aanleiding gegeven tot "nieuwe problemen of zorgen", waaraan tegemoet werd gekomen door een migratietraject naar een licentie die "in dezelfde geest" is, maar eenvoudiger te gebruiken is in de context waarin we momenteel de GFDL gebruiken. Hoewel de precieze formulering van de CC-BY-SA verschilt van die van de GFDL, zijn de vrijheden die zij garandeert en behoudt dezelfde, en dankzij de beginselverklaring (Engelstalig) van Creative Commons is gewaarborgd dat deze vrijheden ook op lange termijn beschermd blijven. De FSF is een verantwoordelijk voogd over haar licenties, en zij was zich bij het aanbrengen van deze verandering in de GFDL volledig bewust van de mogelijke gevolgen daarvan.

Zijn dergelijke eenzijdige veranderingen in een licentie wettig in alle rechtsgebieden waar mensen onze materialen zouden willen hergebruiken?
Wij menen dat aanpasingen van de licentie die de geest van de licentie in de grond niet wijzigen en die door die licentie zelf zijn toegestaan, rechtsgeldig zijn in alle rechtsgebieden.

What's next?

[edit]
What will happen next?
The proposal at Licensing update will be revised and discussed further before the launch of a community wide vote, which is scheduled for February 5, 2009.

Niet WMF-projecten

[edit]
Welke licentie wordt aangeraden voor andere wikiprojecten (ook GFDL), om een zo goed mogelijke uitwisseling met de WMF-projecten mogelijk te houden?
Dit kan op twee manieren. De eerste manier voor een project onder GFDL zou kunnen zijn om gebruik te maken van de nieuwe GFDL versie (binnen de gespecificeerde tijdsperiode) en daarmee hun inhoud vrij te geven onder twee licenties, net als Wikipedia zal doen. Een andere mogelijk is om de inhoud vrij te geven onder de CC-BY-SA 3.x licentie (mits dit toegestaan is).
En hoe zit het met de overgangsperiode? (De "overgangsperiode" is de periode tussen het publiceren van de GFDL 1.3 en het adopteren van de dubbel-licentie die wikimedia gaat gebruiken)
Om voorbereidt te zijn op de uitkomst van de gemeenschap is de dubbel-licentie de verstandigste optie.

Afbeeldingen

[edit]
Heeft deze migratie invloed op tekst en afbeeldingen, of alleen op de tekst?
Zowel de tekst als de afbeeldingen zullen worden gemigreerd. Enige uitzondering hierop zijn afbeeldingen zijn zijn gelicentieerd als "GFDL 1.2 only". Deze blijven beschikbaar onder deze licentie.
Worden na de migratie de toegestane afbeeldinglicenties op de Wikimedia projecten aangepast?
Niet meteen. Het is mogelijk dat het in te toekomst niet meer wordt toegestaan om GFDL 1.2. media te uploaden. Maar, dit zal alleen gebeuren als de CC-BY-SA zo is aangepast dat het een explicietere "copyleft" licentie wordt: namelijk dat de media waarin de betreffende afbeelding wordt opgenomen ook wordt vrijgegeven onder CC-BY-SA. Beide licenties zijn hier op dit moment wat ambigu in.

Attribution

[edit]
The following statement appears in the "Why is GFDL a problem?" section.
"It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names -- the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text."
How will this onerous requirement be avoided using CC-BY-SA?
The primary attribution (visible credit) mechanism recognized in GFDL documents is attribution through the title page, limited to principal authors. To achieve reasonable terms of use which are consistent with this practice, we will recommend that attribution must always be given by user name if there are fewer than six authors, but that it can be given by reference to an online copy of the history page when there are more than five authors. This also ensures that attribution by name is always given for media files that typically have only one, or very few, contributors.
CC-BY-SA allows for this attribution model, as it permits the author to require attribution-by-name or attribution-by-URL. The proposed terms of use are consistent with CC-BY-SA. This has been validated by Creative Commons General Counsel. They are also consistent with established practices on Wikipedia, to the extent that they have been published, and with the minimal requirements of the GFDL. The "History" section of GFDL documents exists for purposes of change tracking. CC-BY-SA does not include significant change tracking requirements, except for giving a reasonable indicator that a document has been modified from its original version.
Will another party be designated (as in section 4(c)) for credit (i.e. WMF as sponsor institute)?
No.
Will the contributor be asked to renounce their attribution rights while pressing the "submit" button?
No.