Talk:Terms of use/th

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

translation help[edit]

เวลาแปลเราจะไว้ยังไงครับ ลบภาษาปะกิต หรือต่อท้ายไว้ครับ --Sasakubo1717 (talk) 11:18, 13 May 2012 (UTC)

กดที่นี่ และกดที่หัวข้อด้านซ้ายมือ จะมีกล่องให้พิมพ์ภาษาไทย พิมพ์เสร็จก็กด save ได้เลยครับ ป.ล. คนแปลกับคนตรวจทาน (proofread) ต้องเป็นคนละคนกัน เมื่อข้อความทั้งหมดผ่านการแปลและการตรวจทานแล้วก็จะเผยแพร่ต่อไป --Taweethaも (talk) 03:21, 14 May 2012 (UTC)
อย่าลืมแปล Terms_of_use-Summary/th ด้วยครับ - ควรใช้สำนวนสอดคล้องกับเอกสารตัวจริงหรือง่ายกว่าก็ได้ (บทสรุป ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย) --Taweethaも (talk) 03:19, 22 May 2012 (UTC)
ผมแปลเสร็จแล้ว ใช้สำนวนง่ายกว่าและรูปประโยคที่ต่างออกไปจากต้นฉบับพอสมควร แต่คิดว่าได้ใจความดังเดิม --Taweethaも (talk) 07:59, 25 May 2012 (UTC)

กติกาการแปล[edit]

 • การแปลนี้ยกร่างแรกโดยคุณ Aristitleism ผมเป็นผู้บันทึก (และขัดเกลาเบื้องต้น)
 1. หากจะเปลี่ยนคำหรือสำนวนที่ใช้ซ้ำกันทั้งเอกสาร โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนและแก้ให้ครบทุกจุด (ใช้ฟังก์ชันการค้นหาของบราวเซอร์ช่วยได้)
 2. สิ่งหยาบที่สุดที่ยังไม่ได้แก้ไขให้เรียบร้อยคือ การจัดรูปแบบหน้าและลิงก์ (เพราะเขายกร่างกันใน word processor)
 3. ผู้ใดแก้ไข ผู้นั้นกดให้ผ่านข้อความในขั้นตรวจทาน (proofread) ไม่ได้ (เป็นข้อความข้อความไป ไม่ใช่ทั้งหมด ไม่ต้องกังวล)

--Taweethaも (talk) 05:05, 21 May 2012 (UTC)

 1. ผมแวะมาดู และแก้คร่าว ๆ ที่แก้หลัก ๆ มีดังนี้แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้
  1. แก้ "คุณ" ที่ปรากฏอยู่หนึ่งที่ตอนต้น ให้เป็น "ท่าน" (จะได้เหมือนกันทั้งเอกสาร)
  2. แก้ "สิทธิส่วนบุคคล" เป็น "ความเป็นส่วนตัว" (สิทธิส่วนบุคคล = personal right มีความหมายต่างจาก privacy ที่แปลว่า ความเป็นส่วนตัว, ส่วน สิทธิความเป็นส่วนตัว = right of privacy, ในเมื่อต้นฉบับใช้แค่ privacy จึงใช้ว่า ความเป็นส่วนตัว ครับ)
  3. มีผู้ใช้เข้ามาตรวจทาน แก้คำแปล "mission" จากเดิม "ภารกิจ" เป็น "พันธกิจ" แต่แก้แค่บางแห่ง ผมเปลี่ยนไปใช้ "พันธกิจ" ทุกแห่ง
  4. อนึ่ง ในภาษาไทย กรรมวาจกมักใช้ในทางไม่ดี และไม่ควรใช้โดยไม่จำเป็น ผมจึงเปลี่ยนกรรมวาจกบางแห่งเป็นกรรตุการก เช่น "เนื่องจากบริการของเราถูกใช้โดยคนทั่วทั้งโลก" ซึ่งเข้าใจว่าคุณทวีธรรมแปลไว้ เป็น "เนื่องจากมีผู้คนทั่วโลกใช้บริการของเรา" ขอรับ ถ้าเห็นว่าไม่สมควร ก็เปลี่ยนกลับได้ครับ
 2. ขอได้รับความขอบคุณจาก ผมเอง
--Aristitleism (talk) 19:58, 21 May 2012 (UTC)

ถ้อยคำสำนวน[edit]

 1. ขอสรุปถ้อยคำที่ใช้ในคำแปลไว้ดังต่อไปนี้ เรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ (เป็นรายการที่ยังไม่สมบูรณ์ในเวลานี้)
 2. ถ้าเปลี่ยนแปลงคำใดก็โปรดอัปเดตด้วยครับ (และถ้าเป็นไปได้ ก็โปรดระบุไว้ในช่องหมายเหตุด้วยว่า เปลี่ยนแปลงจากอะไร) ขอบพระคุณครับ
  --Aristitleism (talk) 21:09, 21 May 2012 (UTC)
อังกฤษ ไทย หมายเหตุ
a
abide ปฏิบัติ (ตาม)
abuse 1. รังแก
2. ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางมิชอบ
accurate แม่นยำ, ถูกต้องแม่นยำ
affiliation สังกัด
attribute แสดงที่มา attribution ว่า การแสดงที่มา
b
ban ปิดกั้น
bar ขาด (อายุความ) 1. อายุความอาจขาดได้ชั่วคราวหรือถาวร ขาดชั่วคราวภาษากฎหมายเรียก "อายุความสะดุดหยุดลง" ส่วนขาดถาวรเรียก "ขาดอายุความ" แค่นั้น

2. ใน Terms of Use ใช้ "forever barred" หมายถึง ขาดถาวร ซึ่งถ้าเป็นภาษากฎหมายจริง ๆ จะไม่ใช่เช่นนี้ "อายุความสะดุดหยุดลง" ใช้ interrupt, ส่วน ขาดถาวร ใช้ take effect, expire ฯลฯ (เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันว่า "The imposition of punishment...shall be excluded on expiry of the limitation...")
3. เป็นไปได้ที่ผมจะเข้าใจผิดว่า bar ที่ใช้ใน Terms of Use นั้นว่าด้วยเรื่องอายุความ จึงขอหมายเหตุให้ทราบ

block สกัดกั้น
c
circumstance พฤติการณ์
chain mail ไปรษณีย์ลูกโซ่
claim ข้อเรียกร้อง คำว่า "claim" ในภาษากฎหมาย มีหลายความหมาย เช่น คดีแพ่ง (ความหมายเดียวกับ action เช่น claim for repudiation, action for repudiation = ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร), ข้อหา (ทางแพ่ง เช่น submit a claim = เสนอข้อหา), ข้อเรียกร้อง, ข้ออ้าง (เช่น Cambodia's claim for sovereignty over the Temple of Preah Vihear) ฯลฯ ในที่นี้ เลือกใช้ "ข้อเรียกร้อง" เพราะกลาง ๆ ดี
commercial ทางการค้าพาณิชย์
commitment พันธกรณี
communication (การ, สิ่ง) สื่อสาร, คมนาคม
community ประชาคม
compensation 1. ค่าสินไหมทดแทน
2. บำเหน็จสินจ้าง
comply ปฏิบัติ (ตาม) compliance ว่า การปฏิบัติ (ตาม), ยกเว้นในคำอื่น เช่น in compliance with
content เนื้อหา
contribute สร้างสรรค์
contribution การสร้างสรรค์, สิ่งสร้างสรรค์
contributor ผู้สร้างสรรค์
create 1. สร้าง
2. ตรา
creator ผู้สร้าง
credit กิตติคุณ 1. เดิม ระหว่างที่ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้คำไทยว่าอะไรดี ก็นึกขึ้นว่า ในกฎหมายละเมิดมีคำ "กิตติคุณ" ซึ่งแปลมาจาก "credit" จึงใช้ตามนั้น แต่มาตรวจดูบทกฎหมายทีหลังพบว่า ที่จริงใช้ว่า "เกียรติคุณ" แต่ช่างเถิด จะ "กิตติ" หรือ "เกียรติ" ก็รากเดียวกันความหมายเดียวกัน จึงมิได้แก้เป็น "เกียรติคุณ" ที่มาก็มีด้วยประการฉะนี้
2. ส่วนกฎหมายละเมิดที่อ้างถึงนั้นคือ ป.พ.พ. มาตรา 423 ซึ่งว่า

"ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้"

"A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which is injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it."

d
DCMA รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ย่อมาจาก Digital Millennium Copyright Act (รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล)
deceive หลอกลวง
device อุปกรณ์
1. disrupt
2. disruptive
ก่อความขัดข้อง
disseminate เผยแพร่
distribute เผยแพร่, แจกจ่าย
domain name ชื่อโดเมน
e
edit แก้ไข
edition ภาค
editor ผู้แก้ไข
editorial role บทบาทเป็นบรรณาธิการ
exploit แสวงหาประโยชน์
f
false เท็จ
fashion ธรรมเนียม
feature ส่วนพิเศษ
formality แบบ 1. หมายถึง วิธีการที่กฎหมายให้ปฏิบัติตาม เช่น แบบให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบให้ส่งมอบทรัพย์สิน บลา ๆ ๆ ซึ่งไม่ขออธิบายมาก

2. เป็นไวพจน์ของ form (ในประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นใช้ formality, ส่วนของเยอรมันและฝรั่งเศสใช้ form)

free เสรี
free license สัญญาอนุญาตการใช้งานโดยชอบธรรมเสรี
free of charge (โดย) ไม่เรียกค่าตอบแทน
fraud ฉ้อฉล, การฉ้อฉล, กลฉ้อฉล
g
global ทั่วไป
h
harass ก่อกวน
health สุขภาพอนามัย
host ดำรง
hyperlink การเชื่อมโยงหลายมิติ
i
impersonate แสดงตนเป็นผู้อื่น
inaccurate ไม่แม่นยำ, ผิดจากความจริง
infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน
infringe ละเมิด (สิทธิ)
in perpetuity ชั่วนิรันดร์
intent เจตนา intentionally ว่า โดยเจตนา
j
junk mail ไปรษณีย์ขยะ
k
knowingly โดยรู้อยู่แล้ว
l
liability ความรับผิด liable ว่า รับผิด
libel or defamation ใส่ความหรือหมิ่นประมาท
license สัญญาอนุญาต
limit จำกัด
limitation 1. อายุความ
2. การจำกัด
m
malicious ชั่ว, ร้าย, เป็นโทษ
malware มัลแวร์
material สิ่ง
media สื่อ
mission พันธกิจ เดิมใช้ว่า ภารกิจ
monitor เฝ้าระวัง, ควบคุม
n
non-text มิใช่ข้อความ
o
obscene ลามกอนาจาร
p
pornography งานลามก
post ลง
privacy ความเป็นส่วนตัว
probe สืบหา
proprietary right สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
provision ข้อบท กฎหมายภายในใช้ว่า "บทบัญญัติ", กฎหมายระหว่างประเทศใช้ "ข้อบท", ในที่นี้เลือกใช้ "ข้อบท" เพราะเห็นว่า Terms of Use ไม่ได้เกิดจากการบัญญัติ (แต่เป็นการตกลง เช่นเดียวกับกฎหมายระหว่างประเทศ)
public domain สาธารณสมบัติ
r
re-distribute เผยแพร่ซ้ำ
re-use ใช้ซ้ำ
reader ผู้อ่าน
responsibility ความรับผิดชอบ responsible ว่า รับผิดชอบ
s
scan กราดตรวจ
solicit เรียก เช่น เรียกสินบน
spam 1. (กริยา) ส่งข่าวขยะ
2. ข่าวขยะ
stalk เฝ้าตาม
statute and law ข้อกำหนดกฎหมาย 1. statute หมายถึง กฎหมายลายลักษณ์อักษร ส่วน law หมายรวมทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารีตประเพณี
2. คำ statute and law เป็นสำนวนเขา ถ้าแปลตรงตัวจะได้ว่า "กฎหมายและกฎหมาย" ซึ่งให้ความรู้สึกทำนอง #@%*&ฯ แต่สำนวนนี้พอจะเทียบได้กับ "พระราชกำหนดกฎหมาย" หรือภาษาเก่าหน่อยว่า "พระราชกำหนดบทพระอัยการ" จึงเทียบเคียงมาเป็น "ข้อกำหนดกฎหมาย"
statute of limitation อายุความ
t
tamper ยุ่งเหยิง เช่น tamper with evidence ว่า ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
text ข้อความ
term 1. ข้อกำหนด
2. เนื้อความ, บท
Terms of Use ข้อกำหนดการใช้งาน
threat ข่มขู่
trade name ยี่ห้อ
trademark เครื่องหมายการค้า
traffic จราจร, การจราจร
traffick ค้า
Trojan horse ม้าโทรจัน
u
URL ยูอาร์แอล
w
well-being สวัสดิภาพ
worm หนอน
v
vibrant รุ่งเรือง
violate ละเมิด
virus ไวรัส
vulnerability ความสุ่มเสี่ยง
ผมคงจะสับสนระหว่าง free กับ fair น่ะครับ ทีแรกผมใช้ว่า "สัญญาอนุญาตเสรี" กลับไปใช้แบบนั้นดีไหมครับ --Aristitleism (talk) 10:27, 22 May 2012 (UTC)
แก้ได้เลยครับ ตามนั้นแล free = เสรี --Taweethaも (talk) 07:59, 25 May 2012 (UTC)