Wikimedia Czech Republic/Zápis z 21.5.2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis ze zasedání přípravného výboru pobočky Wikimedia Česká republika.
Uskutečnilo se ve středu 21.5.2008 se na kanále #wikimedia-cz.

Přítomní členové Přípravného výboru: Packa, Timichal, Zirland.
Ostatní účastníci: Beren, Danny B., Jitka, Che, Milda.

Bod 1 - Přijetí členů[edit]

 • Přípravný výbor přijal za člena dalšího zájemce (zájemce podal přihlášku a byly ověřeny jeho údaje podle dokladu totožnosti).
 • Přihláška dalšího zájemce nebyla dosud ověřena podle dokladu totožnosti.

Oba zájemce informuje o dalších krocích Packa.

Bod 2 - Diskuze o změně Rozhodnutí přípravného výboru č. 5[edit]

V rozhodnutí č. 5 o přijímání členů chyběl postup, kdy zájemce pošle originál přihlášky na adresu Sdružení. Tento bod byl probírán již na poradě 6. 5. 2008. Bylo tehdy dohodnuto, že současně s touto změnou by bylo vhodné změnit pořadí některých dalších bodů tak, aby bylo logičtější, přepracovat celý postup a umožnit operativní dohody dalších důvěryhodných způsobů ověření.

Přípravný výbor rozhodl o úpravě Rozhodnutí přípravného výboru č. 5 do následujícího tvaru (plné znění):

 1. Při přijímání členů Sdružení se postupuje následujícím způsobem:
  1. Zájemce o členství vyplní přihlášku k přijetí za člena.
  2. Na základě informací na internetových stránkách Sdružení zkontaktuje některého ze členů Rady a dohodne se na vhodném postupu nebo zašle originál přihlášky na poštovní adresu Sdružení a vyčká až bude kontaktován ohledně dalšího postupu ověřování.
  3. U údajů na přihlášce je nutné ověřit totožnost žadatele a jeho datum narození. Přípustné jsou následující metody:
   1. Žadatel se po dohodě dostaví přímo na zasedání Rady, která převezme jeho přihlášku, nebyla-li zaslána již předem, a ověří údaje.
   2. Pověřený zástupce Sdružení se setká se žadatelem, převezme přihlášku, nebyla-li zaslána již předem, a provede ověření. Informace o ověření potvrdí na přihlášce, kterou pak bezodkladně postoupí Radě.
   3. Nejsou-li možné výše uvedené metody, může se Rada s žadatelem dohodnout na jiném vhodném způsobu ověření.
  4. Rada rozhodne o přijetí žádosti na svém nejbližším zasedání, pokud měla přihlášku nebo její kopii k dispozici nejméně 3 dny předem a je ověřená.
 2. Vzor přihlášky k přijetí za člena je přílohou tohoto rozhodnutí.
 3. Zájemce o členství, jehož žádost o přijetí byla Radou přijata, je povinen uhradit členský příspěvek do 15 dnů od odeslání oznámení o přijetí, pokud se s Radou nedohodne výjimečně jinak. Členství ve Sdružení vzniká dnem uhrazení členského příspěvku. O vzniku členství Rada zájemce vyrozumí.
 4. Pokud není členský příspěvek v tomto termínu uhrazen, je řízení o vzniku členství zastaveno a členství nevzniká. O této skutečnosti Rada zájemce vyrozumí.
 5. Proti rozhodnutí Rady se lze odvolat postupem stanoveným v Organizačním řádu.

Bod 3 - Návrh obsahu formuláře: souhlasu s uveřejněním osobních údajů[edit]

Tento formulář vychází z bodu 5 Rozhodnutí č. 2 o zásadách ochrany a zveřejňování osobních údajů členů a má umožnit, aby na internetových stránkách Sdružení byl uveřejněn seznam těch členů, kteří zveřejní svoje jméno nebo přezdívku. Účastníci byli seznámeni s návrhem formuláře, ale vlastní formulář nebyl projednán pro nedostatek času.

Bod 4 - Další kroky přípravného výboru do Valné hromady [edit]

Bod nebyl projednán pro nedostatek času.

Bod 5 - Různé[edit]

Na základě informací od Dannyho B., že informace v přihlášce týkající se dokladu totožnosti jsou pro účely sdružení nadbytečné a jejich shromažďování by mohlo být v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se Přípravný výbor rozhodl, že tyto údaje nebudou shromažďovány. Úpravu přihlášky provede Packa.