Wikimedia Czech Republic/Zápis z 6.5.2008

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis ze zasedání Přípravného výboru sdružení Wikimedia Česká republika
Uskutečnilo se v úterý 6.5.2008 se na kanále #wikimedia-cz.

Přítomní členové Přípravného výboru: Packa, Timichal, Zirland.
Ostatní účastníci: Beren, Milda, Che, egg.

Bod 1 - Přijetí členů[edit]

Přípravný výbor rozhodl o přijetí prvních zájemců za členy Sdružení. Zatím zde není možné v souladu s Rozhodnutím č. 2 zveřejnit jejich jména nebo přezdívky. Není totiž ještě dořešen způsob, jak budou členové souhlasit se zveřejňováním svých údajů podle bodu 6. tohoto rozhodnutí. Proto zatím můžeme uvádět jen počty členů/zájemců:

 • Přípravný výbor přijal za členy 4 zájemce. Na základě splnění všech podmínek se tito přijatí zájemci stávají členy Sdružení (zájemci podali přihlášku, byly ověřeny jejich údaje podle dokladu totožnosti a zaplatili členský příspěvek).
 • Přípravný výbor přijal další 2 zájemce za členy (zájemci podali přihlášku a byly ověřeny jejich údaje podle dokladu totožnosti).
 • V případě jedné přihlášky výbor konstatoval, že zatím nesplňuje potřebné náležitosti (zájemce podal pouze vlastní přihlášku).

Bod 2 - Změna Prozatímního organizačního řádu[edit]

Přípravný výbor posoudil situaci, kdy podle bodu 4.7.5 Prozatimního organizačního řádu by mohl být zvolen předseda, který by získal např. jen 20 % hlasů. Protože takový předseda by měl jen velmi slabý mandát, bylo toto schéma změněno tak, aby musel vždy získat nadpoloviční počet hlasů (pokud Valná hromada nerozhodne jinak).
Zároveň byla přijata možnost zkrácení termínu, do kdy je třeba oznámit zasedání Rady. Jde o případy, kdy vyplyne nutnost rychlého projednání některého bodu.

Přípravný výbor proto rozhodl o změně Prozatimního organizačního řádu takto:

 1. V článku 4 zní v bodě 7 písmeno e) takto: "Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů."
 2. V článku 4 se v bodě 7 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: "Nebyl-li takto zvolen žádný kandidát, volby se opakují, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.". Stávající písmeno f) se nově označuje jako g).
 3. V článku 7 zní bod 6 takto: "Každé řádné zasedání Rady musí být nejméně 3 dny předem oznámeno spolu s termínem a místem konání a programem zasedání. Je-li třeba projednat úkon, který nesnese odkladu, lze lhůtu k oznámení přiměřeně zkrátit."

Tyto změny jsou zapracovány do Prozatímního organizačního řádu.

Bod 3 - Změna Rozhodnutí Přípravného výboru č. 2 a 5[edit]

V rozhodnutí č. 2 o zásadách ochrany a zveřejňování osobních údajů členů sdružení Wikimedia Česká republika bylo doplněno ustanovení, že členové orgánů Sdružení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích členů i poté, kdy jim skončí mandát. Ve stejném bodě byl dále opraven překlep.

Přípravný výbor proto rozhodl o změně Rozhodnutí č. 2 takto:

 1. V článku 3 se v první větě tečka nahrazuje středníkem a vkládají se slova "tato povinnost platí i po skončení mandátu.".
 2. V článku 3 se ve druhé větě slovo "ustanoveními" nahrazuje slovem "ustanovení".

Tyto změny jsou zapracovány do Rozhodnutí č. 2.

 • Návrh na změnu Rozhodnutí č. 5 bude projednán na příštím zasedání Přípravného výboru (bylo dohodnuto, že kromě doplnění jednoho ustanovení by bylo vhodné změnit strukturu celého rozhodnutí).

Bod 4 - Informování o Valné hromadě na jiných českých projektech Wikimedia[edit]

 • Byla zveřejněna chybějící sitenotice na českém Wikislovníku.

Bod 5 - Občerstvení na Valné hromadě[edit]

Bylo rozhodnuto, že z prostředků Sdružení bude zakoupeno občerstvení pro všechny zaregistrované účastníky Valné hromady:

 • Budou zakoupeny minerálky a podobné nápoje ve velkých baleních, dále bude k dispozici káva (klasická i rozpustná), čaj, cukr a smetana.
 • Náklady na občerstvení by měly být přibližně 30,- Kč na každého zaregistrovaného člena/zájemce.
 • Automat na kávu nebudeme pro problémy s nákupem náplní a odhadem spotřebovaného množství využívat.