Wikimedia Danmark/Generalforsamling/Ordinær generalforsamling den 26. september 2010

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Ordinær generalforsamling i Wikimedia Danmark, afholdt søndag den 26. september kl. 14.00 i forsamlingshuset 5e, Slagtehusgade 5e.

Wikimedia DK Generalforsamling 2010

Fremmødte[edit]

 • Finn Årup Nielsen
 • Henrik Eriksen
 • Jan Friberg
 • Ole Andersen
 • Rainer Lippold
 • Simon Van Studinski
 • Steen Thomassen
 • Thomas Bredøl
 • Thyge Larsen
 • Victor Valore

Alle fremmødte har erlagt kontingent og er således stemmeberettiget.

Dagsorden[edit]

Dagsorden udsendt pr. email den 27/8 2010

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår
 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Referat[edit]

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent[edit]

Formanden foreslår Thyge Larsen valgt til dirigent. Valgt.

Valg af referent[edit]

Dirigenten foreslår Victor Valore. Valgt.

Valg af stemmetællere[edit]

Dirigenten foreslår Henrik Eriksen. Valgt.

Formandens beretning[edit]

Formand Ole Andersen beretter:

 • Aktiviteter i året
  • Kulturnatten, fotojagt sammen med SocialSquare, svagt besøgt, men hyggeligt
  • Aktivitet med Dansk Historisk Fællesråd omkring gymnasieklassers formidling på da-wiki
  • Samarbejde med amatørfotografmiljøet i København, dog endnu uden det store afkast
  • Wiki Wednesdays, gennemført gentagne gange. Fra oktober er det igen indendørsarrangementer
  • Simon og Ole har været til Chaptersmeeting i Berlin
  • Finn og Rut har været til Wikimania i Gdansk
 • Vi har desværre ikke tilstrækkeligt tidligt fået igangsat arbejdet med at søge om tilskud fra WMF
 • Planlægger fest i januar 2011 for at fejre Wiki's 10 års fødselsdag
 • Planlægger konference med Dansk Historisk Fællesråd
 • Forventer at Chapters Meeting 2011 bliver i Berlin og Wikimania 2011 i Haifa

Thyge spørger til nordisk samarbejde, hvilket der er forskellige tiltag til.

Rainer uddyber kort omkring samarbejdet med amatørfotograferne.

Slutteligt nævnes kort arbejdet med en folder.

Formandens beretning godkendes.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse[edit]

Thomas Bredøl fremlagde regnskabet som er attesteret af revisor Thyge Larsen.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag[edit]

Der er ikke modtaget indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår[edit]

Thomas fremlægger budget som følger:

Budgetteret med 18 betalende medlemmer og uden gaver.

Kontorhold er sat lavt grundet startomkostninger nu er afholdt og der afsættes 500 til møder.

Der er ikke budgetteret til aktiviteter, men med et forventet resultat på 1.000,- er der mulighed herigennem.

Kontingentet foreslås fastholdt på 100,- for foreningsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Budget og kontingent blev godkendt.

Dirigenten opfordre til at bestyrelsen prioriterer at søge midler fra Wikimedia Foundation og Henrik Eriksen gør opmærksom på hvor svært det er at finde relevante oplysninger om foreningen og medlemskab.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[edit]

Dirigenten foreslår at der indstilles 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Forslaget vedtages.

Valg af formand[edit]

Ole Andersen genvalgtes til formand uden modkandidater.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter[edit]

Seks bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle er villige til genvalg. De valgtes uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Finn Årup Nielsen
 • Jan Friberg
 • Rainer Lippold
 • Simon Van Studinski
 • Thomas Bredøl
 • Victor Valore

Til bestyrelsessuppleanter indstilles og vælges:

 • Henrik Eriksen
 • Steen Thomassen

Valg af revisorer og revisorsuppleant[edit]

Revisor og revisorsuppleant indstilles til genvalg og genvalgtes

Revisor:

 • Thyge Larsen

Revisorsuppleant:

 • Rut Jesus

Bestyrelsen opfordres til at udarbejde en justering til vedtægterne, således at antallet af revisorer og revisorsuppleanter præciseres.

Eventuelt[edit]

Thyge: WMF udbeder kvartalsvis status fra chapters. Dette er formandens opgave.

Simon: Trykning af folder er i udbud gennem Jan. Vi kunne alternativt søge sponsorat af trykning.

Ole: Fundraising teamet i WMF beder om hjælp til oversættelser i forbindelse med årets fundraising.

Attestering[edit]

Referatet godkendt. Sir48 17:09, 26 September 2010 (UTC) (dirigent)

Referatet godkendt. VicVal 23:02, 26 September 2010 (UTC) (referent)