Jump to content

Wikimedia Sverige/Årsmötesprotokoll 2007-10-20

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Mötesprotokoll
Diverse
Stadgar - en.
Kontonummer
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Justerat:
Sekreterare Anders Wennersten 13:04, 22 October 2007 (UTC)[reply]
Justerare Fredrik Pettersson 13:46, 22 October 2007 (UTC)
Justerare Mikael Nordin 14:28, 22 October 2007 (UTC)[reply]
Ordförande Lage Rahm 12:53, 23 October 2007 (UTC)

Protokoll från konstituerande årsmöte för WMF Sverige/Wikimedia Sverige 20 oktober 2007[edit]

Tid och plats: Filmsalen på Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm, 14.00-16.00.

Närvarande: 51 personer, varav 40 registrerade deltagare och 11 gäster.

§ 1 Mötets öppnande[edit]

Cary Karp hälsade oss välkomna till Naturhistoriska riksmuseet, som generöst ställt möteslokalen till vårt förfogande.

Joakim Larsson för Interimstyreskommittén förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av...[edit]

 • Mötesordförande

Efter Interimstyreskommitténs förslag valde stämman Lage Rahm till mötesordförande.

 • Mötessekreterare

Efter Interimstyreskommitténs förslag valde stämman Anders Wennersten till mötessekreterare.

 • Justerare tillika rösträknare

Efter förslag från mötesdeltagare valde stämman Mikael Nordin och Fredrik Petterson till justerare tillika rösträknare.

§ 3 Fastställande av...[edit]

 • Röstlängd

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att stämman fastställer röstlängden som de som registrerat sig", vilket också blev stämmans beslut.

 • Dagordning

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att fastställa den utskickade dagordningen".

Oskar Augustsson föreslog att lydelsen på punkt 9 i dagordningen skulle ändras.

Efter votering beslöt stämman att fastslå dagordningen till den utskickade dagordningen med lydelsen i punkt 9 ändrad enligt Oskar Augustssons förslag.

 • Tidsplan

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att fastställa den utskickade tidsplanen", vilket också blev stämmans beslut.

 • Arbetsordning för mötet

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att fastställa den utskickade arbetsordningen", vilket också blev stämmans beslut.

 • Föredragandelista

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att fastställa den utskickade föredragandelistan", vilket också blev stämmans beslut.

 • Nomineringsstopp

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att fastställa nomineringsstoppet till 15.00", vilket också blev stämmans beslut.

Presentationer[edit]

Delphine Ménard från Wikimedia Foundation presenterade Wikimedia Foundation.

Lars Aronsson presenterade bakgrunden till, och en vision om, Wikimedia Sverige.

§ 4 Stadgeändring[edit]

Föredragande Joakim Larsson modererade diskussionen som tog upp

 • Vissa skrivmässiga tveksamheter och språkliga brister i den engelska översättningen
 • Om "extra årsmöte" kan ha andra regler än de som gäller för "årsmöte", vilket besvarades jakande.
 • Frågan om medlemmar som är juridiska personer bör ha begränsningar i rösträtt vid årsmöten.

Efter proposition av mötesordföranden beslutade stämman att

 • Det utskickade förslaget till stadgar antas som föreningens stadgar med följande redaktionella ändringar vilka den kommande styrelsen fick i uppdrag föra in
  • Lydelsen för paragraf 1 i stadgarna ändras från "Föreningens namn och ändamål" till "Föreningens namn och syfte"
  • I paragraf 3 i det utskickade förslaget, saknas tre rader från slutet ett "de". Lydelsen skall vara "..årsmötet, såvida de finns.." vilket också är den text som stadgarna har haft på m:Wikimedia Sverige.
  • I paragraf 12 skall texten i slutet ändras från "(grundat 2003) med säte i Florida Förenta staterna" till "(grundat 2003 i Florida, Förenta staterna)"
 • styrelsen får i uppdrag att se över röstningsreglerna för juridiska personer som är medlemmar.
 • uppdra år styrelsen att uppdatera den engelska översättningen med gjorda ändringar i stadgarna.
 • anta denna översättning av stadgarna som den engelska översättningen av stadgarna.

§ 5 Interimstyreskommitténs verksamhetsberättelse[edit]

Interimstyreskommitténs ledamot Joakim Larsson föredrog denna som stämman beslutade lägga till handlingarna.

§ 6 Föredragande av ekonomisk rapport[edit]

Interimstyreskommitténs kassör Anders Wennersten föredrog denna, som stämman beslutade att anteckna.

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för hittillsvarande styrelse och Interimstyreskommittén[edit]

Oskar Augustsson påpekade att det varit han som utgjort styrelse i föreningen WMF Sverige tills nu. I och med att stämman (och Augustsson) antagit stadgarna enligt punkt 4, så gäller nu dessa för WMF Sverige - nu Wikimedia Sverige - och ny styrelse för föreningen blir de som väljs i punkt 11 nedan. Namnbyte hos Skatteverket till Wikimedia Sverige åligger det den nya styrelsen att begära när Wikimedia Foundation godkänt stadgarna.

En deltagare föreslog att stämman skulle framföra ett varmt tack till Interimstyreskommittén för deras goda arbete med att förbereda detta årsmöte.

Efter proposition av mötesordföranden så beslutade stämman att

 • Ge hittillsvarande styrelse och Interimstyreskommittén ansvarsfrihet. På förslag av Oskar Augustsson förklarades punkten omedelbart justerad.
 • Framföra ett varmt tack till Interimstyreskommittén för dess goda arbete att förbereda årsmötet.

Nomineringsstopp och paus[edit]

Då klockan vid denna punkt var 15 så förklarade mötesordföranden att nomineringsstoppet nu inträtt och avbröt årsmötet för en tiominuterspaus.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift/er[edit]

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att medlemsavgiften sätts till 100 kronor". En kort diskussion vidtog om betydelsen av medlemsavgift och årsavgift och att denna första avgift bör gälla både resten av 2007 och hela 2008.

Efter proposition från mötesordföranden beslöt stämman

 • att medlemsavgiften sätts till 100 kronor.
 • att den nu beslutade avgiften skall gälla för perioden 20 oktober 2007 till 31 december 2008.

§ 9 Fastställande av att de som förinbetalt medlemsavgift skall anses vara betalande medlemmar, samt av att före stämman uppkomna medlemskap skall förbli gällande och oförändrade[edit]

Interimstyreskommitténs förslag till beslut löd "att förinbetalda medlemsavgifter omvandlas till ordinarie medlemskap".

Oskar Augustsson föreslog ett beslut med en lydelse som paragrafens.

Efter votering beslöt stämman i enlighet med Oskar Augustssons förslag, dvs. "att de som förinbetalt medlemsavgift skall anses vara betalande medlemmar, samt att före stämman uppkomna medlemskap skall förbli gällande och oförändrade".

§ 10 Eventuella motioner[edit]

Inga motioner hade inkommit.

§ 11 Valärenden[edit]

Efter mötesordförandens förslag till valordning beslutade stämman att den skulle ske enligt följande

 • Innan val, så skall kandidaterna kort presentera sig, och kandidater till styrelse och revisorbefattningar ges längre tid.
 • Vid valen av ledamöter i styrelsen och till revisorbefattningarna skall sluten omröstning ske, då det finns fler kandidater än platser.
 • För revisorbefattningarna skall gälla att de kandidater som får flest röster blir ordinarie revisorer medan den som får tredje mest blir revisorsuppleant.

Efter mötesordförandens fråga beslöt stämman också att antalet i valberedningen skall vara tre.

 • Val av ordförande

Stämman valde enhälligt Lennart Guldbrandsson till ordförande.

 • Val av styrelseledamöter

I den slutna omröstningen avgavs 32 röster och följande valdes med angivet antalet röster

 • Anders Wennersten 30
 • Lars Aronsson 29
 • Joakim Larsson 26
 • Johan Schiff 18

Ej vald blev Jan Ainali med 10 röster.

 • Val av revisorer och revisorsuppleant

I den slutna omröstningen avgavs 32 röster och följande valdes med angivet antalet röster

 • Stefan Berg 25
 • Suzanne Staaf 24
 • Monika Orski 14 (dvs. revisorsuppleant)

Ej vald blev Anders Ekström med 2 röster.

 • Val av valberedning

Stämman valde enhälligt

 • Hanna Björk
 • Mikael Nordin
 • Tomas Ottoson

§ 12 Verksamhetsplan för det första halvåret[edit]

Interimstyreskommitténs ledamot Lars Aronsson föredrog denna.

Olika mötesdeltagare föreslog dels att skrivningen "Svenska Wikimedia" borde bytas ut mot "Wikimedia Sverige" och dels att ordet "marknadsföra" borde bytas ut mot "informera och upplysa om".

Efter mötesordförandes proposition beslöt stämman att anta verksamhetsplanen med de två ändringarna införda som föreslagits.

§ 13 Budget[edit]

Interimstyreskommitténs kassör Anders Wennersten föredrog denna.

En mötesdeltagare föreslog att Interimstyreskommitténs förslag till beslut "att anta budgeten" skulle ändras till "att anteckna informationen".

Efter votering beslöt stämman enhälligt att besluta i enlighet med förslaget, dvs. "att anteckna informationen".

§ 14 Övriga frågor[edit]

En mötesdeltagare frågade om medlemmar kommer få nyhetsbrev, vilket efter kontroll flera önskade.

Den nytillträdda styrelsen lovade att regelbundna nyhetsbrev kommer skapas och skickas ut till medlemmar.

§ 15 Mötets avslutande[edit]

Den nytillträdde ordföranden Lennart Guldbrandsson tackade för gott engagemang och insatser från de deltagande och inbjöd till wikifikat med kaffe och bulle efter mötet.

Mötesordföranden avslutade mötet.