Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2018

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Jan 一月[edit]

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-1-2 協會工商登記費(1、2月) 4,200
2018-1-2 傳真費 15
2018-1-2 滾出趣-第二副鑰匙押金 3,000
2018-1-2 捐款-王O文 4,000
2018-1-3 薪資-江O璇 16,500
2018-1-3 薪資-王O文 30,000
2018-1-3 12月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-1-3 12月勞健保個人負擔費用-江O璇 643
2018-1-3 匯款手續費 30
2018-1-5 滾出趣-場地費 300
2018-1-6 全球快遞 112
2018-1-9 會費收入-王O智 1,000
2018-1-11 掛號維基教材至立法院 70
2018-1-11 捐款-王O文 1,500  
2018-1-15 會員年費-張O一 1,000  
2018-1-15 會員年費-O遠 1,000  
2018-1-15 協會公用筆電  13,900
2018-1-15 雲端無線多功能傳真複合機、投影機  18,390
2018-1-16 刻印章 660
2018-1-16 掛號 56
2018-1-18 列印紙 99
2018-1-18 寄教材到台北市圖 76
2018-1-18 寄教材到五都市圖 480
2018-1-22 掛號 88
2018-1-24 釘書機 50
2018-1-24 掛號至美國基金會 184
小計 10,206 88,210 -78,004